Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Novi Pazar u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 14 dokumenata i 7 fotografija.

Događaji

⚔️ 21. 4. 1941. U Beču ministri inostranih poslova Nemačke i Italije otpočeli dvodnevni sastanak, na kome su, na osnovu Hitlerovih direktiva, definitivno utvrdili rasparčavanje Jugoslavije. Jugoslovensku državnu teritoriju su podelili demarkacionom linijom na dva osnovna dela: nemačko i italijansko interesno područje, s tim što su izvesne teritorije prepustili svojim satelitima Mađarskoj i Bugarskoj. Demarkaciona linija se, uglavnom, posle manjih izmena, protezala linijom Vrh - Lične - Ježica - Litija - Cerklje - Samobor - Petrinja - Glina - Bos. Novi - Sanski Most - Mrkonjić-Grad - D. Vakuf - juž. od Sarajeva - Ustiprača - Priboj - juž. od Novog Pazara - Orlova čuka - Šar-planina - ist. od Kičeva - Ohridsko jezero - Prespansko jezero.

⚔️ 7. 12. 1941. Kopaonički NOP odred napustio Novi Pazar, u koji su ušli delovi nemačke 113. pešadijske divizije.

⚔️ 0. 7. 1942. U s. Seremetovici (na pl. Goliji) Kopaonički NOP odred napao oko 100 četnika Koste Pećanca, ubio 2, zarobio 9 i ranio veći broj (ostatak se razbežao ka Novom Pazaru i Raški); a u pokretu ka Jankovom Kamenu razoružao 8 nedićevaca i 2 četnika.

⚔️ 1. 8. 1944. Kod s. G. Jošanice (blizu Novog Pazara) jedinice 17. udarne divizije NOVJ, prodirući ka r. Ibru, vodile borbu protiv jednog bataljona nemačkog 5. SS policijskog puka i muslimanske fašističke milicije i odbacile ih u Novi Pazar.

⚔️ 2. 8. 1944. Kod s. Šanca (blizu Novog Pazara) 2. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije i jedinice 6. proleterske udarne istočnobosanske brigade 17. udarne divizije NOVJ, prodirući ka r. Ibru, napale dva bataljona nemačkog 5. SS policijskog puka, te ih posle oštre borbe razbile i odbacile prema Novom Pazaru, nanevši im gubitke od 25 mrtvih i 15 ranjenih i zaplenivši 1 top, 1 mitraljez, veću količinu municije i dosta drugog materijala.

⚔️ 22. 10. 1944. Na komunikaciji Novi Pazar - Sjenica jedinice 37. udarne divizije NOVJ, 7. omladinske udarne brigade -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ i Sjeničkog NOP odreda vodile borbu protiv snaga SDK i otjbile ih ka s. Dugoj Poljani.

⚔️ 23. 10. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: za odbranu Dubrovnika će stići, uz odobrenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, tri britanske baterije topova, a na aerodrom Konavle prebaciće se dve naše eskadrile aviona, koje će dejstvovati preko oficira za vezu pri Štabu 2. udarnog korpusa; britanske snage ne smeju ništa raditi bez sagiasnosti i odobrenja Štaba korpusa, one ne smeju poslužiti kao utočište raznih ustaških i četničkih bandi, na njihove nepravilnosti treba ukazivati na licu mesta i o tome izveštavati; Štab korpusa mora preduzeti sve mere da bi zadržao pokret nemačkih snaga koje, pri povlačenju, nastoje da se probiju od Novog Pazara ka Prijepolju.

⚔️ 27. 11. 1944. Otpočelo nastupanje jedinica 22. divizije NOVJ s Kosova ka Raškoj i Novom Pazaru.

⚔️ 28. 11. 1944. Bugarske jedinice, Ibarski NOP odred i jedna brigada 22. udarne divizije NOVJ oslobodili Rašku. Nemački vojnici su se, posle slabog otpora, povukli ka Novom Pazaru.

⚔️ 30. 11. 1944. Posle jedanaestočasovne borbe protiv nemačkih snaga i četnika jedinice 8. srpske brigade 22, divizije NOVJ oslobodile Novi Pazar. Neprijatelj je imao 12 mrtvih i 14 zarobljenih. Zaplenjeno: 4 p. mitraljeza, 2 automata, 56 pušaka, 3 pištolja, 5 kamiona, 2 motocikla i dosta drugog materijala. Brigada je imala 2 poginula i 10 ranjenih i kontuzovanih boraca.

⚔️ 25. 3. 1945. U Novom Pazaru AVNO Sandžaka odlučilo da se srezovi pribojski, mileševski, zlatarski, sjenički, deževski i štavićki pripoje federalnoj Srbiji, a srezovi pljevaljski i bjelopoljski - federalnoj Crnoj Gori. Odlučeno je, takođe, da se raspusti AVNO Sandžaka a da dosadašnji većnici iz srezova koji će se priključiti Srbiji odmah obrazuju skupštinu i izaberu privremeni Izvršni odbor.

Dokumenti

📜 Izveštaj Krilnog zapovjedništva za Sandžak od 22. maja 1941. zapovjedniku 4. oružničke pukovnije da su mnoge delegacije iz Novog Pazara i Sjenice tražile pripajanje ovih delova NDH i moli da se u Novu Varoš pošalje jedan vod hrvatskih vojnika

📜 Predstavka Adema Omerovića, predstavnika novopazarskog kotara pri izaslanstvu Sandžaklija u Zagrebu, od 3. jula 1941. poglavniku sa molbom za pripajanje Sandžaka Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

📜 Izveštaj opunomoćenika Ministarstva spoljnih poslova Feliksa Benclera od 30. oktobra 1941. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o vojno-političkoj situaciji na području Kosovske Mitrovice i Novog Pazara

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 13 decembra 1941 god. Štabu Komskog bataljona da jednu četu uputi u Sjenicu a ostatak bataljona ka Novom Pazaru radi čišćenja terena

📜 Zapovest komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 1. aprila 1943. godine 1. brdskoj diviziji za angažovanje u rejonu Raška — Novi Pazar — Kos. Mitrovica

📜 Zapovest 1. brdske divizije od 6. aprila 1943. potčinjenim jedinicama za posedanje, obezbedenje i pacifikaciju prostorije Novi Pazar — Raška — Brus — Kuršumiija — Kos. Mitrovica

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 26 marta 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju Gradac - Brusnik - Pločnik - Ostatija i prikupljanje podataka o neprijateljskim snagama u Novom Pazaru, Raškoj, Ušću i Kraljevu

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 18 aprila 1944 god. štabu Prve krajiške NOU brigade za ispitivanje neprijateljskih snaga na sektoru Raška - Novi Pazar i mogućnosti prelaza preko reke Ibra južno od Raške

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. avgusta 1944. Štabu 1. proleterske divizije da održi svoju manevarsku sposobnost i brzo nastupa ka planini Povlen, uz bočno sadejstvo 37. sandžačke NOU divizije ka Ivanjici i Novom Pazaru

📜 Izveštaj Štaba Ibarskog NOP odreda od 9 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojno-političkoj situaciji na području Kosovske Mitrovice, Raške i Novog Pazara i o stanju u Odredu

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 26 novembra 1944 god. štabovima brigada za pokret sa prostorije Vučitrn - Kosovska Mitrovica na prostoriju Raška - Novi Pazar

📜 Izveštaj Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 3 decembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o oslobođenju Novog Pazara

📜 Izveštaj Štaba Osme srpske brigade od 4 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset druge NO divizije o oslobođenju Novog Pazara

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. februara 1945. Štabu 2. korpusa za upućivanje 5. i 6. divizije NOVA u rejon Novog Pazara, Kosovske Mitrovice i Vučitrna za izvršenje novih zadataka

Fotografije

Povezane odrednice

Kopaonički partizanski odred 6. lička proleterska divizija NOVJ 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Bitka za Srbiju Bosanski Novi Paul Bader Borbe na Kosovu i Metohiji Samobor Borbe u Srbiji 1942. 1. proleterska divizija NOVJ Priboj Omladina u ratu Kičevo Srpska državna straža (nedićevci) Kosta Pećanac Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Genocid u NDH 13. srpski korpus NOVJ 1. brdska divizija Vermahta 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović Joachim von Ribbentrop Adolf Hitler Italija u drugom svetskom ratu Glavni štab Srbije Josip Broz Tito Aprilski rat Prijepolje 2. udarni korpus NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Partizanska taktika Ustaški zločini 1941. Britanska pomoć četnicima 5. krajiška udarna divizija NOVJ 1. krajiška udarna brigada Ustanak u Srbiji 1941. Dubrovnik Borbe u Srbiji 1945. Sjenica Felix Benzler 17. istočnobosanska divizija NOVJ Ante Pavelić Glina Borbe u Srbiji 1944. Petrinja Avijacija u oslobodilačkom ratu Nova Varoš 2. proleterska divizija NOVJ Vermaht u Jugoslaviji 3. udarna divizija NOVJ Bugarska u drugom svetskom ratu 8. srpska brigada (6. južnomoravska) Mrkonjić Grad 22. srpska divizija NOVJ 37. sandžačka divizija NOVJ Britanija i Jugoslavija Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Ivanjica Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Ohrid Donji Vakuf Zagreb Sarajevo Sanski Most Borbe u Srbiji 1943. Sanitet u ratu Vrhovni štab NOVJ Mađarska u drugom svetskom ratu Pljevlja