Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović

Za ovaj pojam je pronađeno 32 hronoloških zapisa, 127 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 30. 12. 1943. U s. Vlahovićima (kod Kolašina), po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, formirana 7. crnogorska NOU brigada, sastava: četiri bataljona.

⚔️ 1. 1. 1944. Glavni štab NOV i PO za Crnu Goru i Boku naredio područnim štabovima NOP odreda da upute određen broj ljudstva za popunu 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 14. 1. 1944. Na pl. Bjelasici delovi 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ zarobili 16 četnika.

⚔️ 16. 1. 1944. Na odseku s. Draškovina - Grab - s. Slatina (kod Bijelog Polja) 3. i 4. bataljon 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ otpočeli dvodnevne borbe protiv nemačkih i četničkih snaga i muslimanske milicije.

⚔️ 21. 1. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: formirati Štab primorske operativne grupe, u čiji će sastav ući 6. crnogorska NOU brigada, 2. dalmatinska NOU brigada i jedna novoformirana jedinica na sektoru Crmnice i Paštrovića; izveštava da će narediti popunu grupe ljudstvom iz Dalmacije; u 3. udarnoj diviziji NOVJ ostaju 5. i 7. crnogorska NOU brigada i 3. proleterska (sandžačka) NOU brigada kao i odredi na sektoru Nikšića; 2. proletersku udarnu diviziju NOVJ dovesti u dolinu r. Lima u čijem sastavu ostaju 2. proleterska udarna i 4. proleterska NOU brigada i 1. južnomoravska NO brigada; organizovati vojnopozadinsku vlast na celoj teritoriji; sve ove zadatke sprovesti energično i brzo; eventualni napad i zauzeće Nikšića bilo bi korisno.

⚔️ 27. 1. 1944. Pri Štabu 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ formiran sanitetski kurs za osposobljavanje sanitetskog kadra u četama i bataljonima.

⚔️ 16. 2. 1944. Treći bataljon 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i posadna četa iz s. Kosora izvršili upad u sela Doljane i Rogame (kod Titograda), ranili 6 nemačkih vojnika i četnika i zaplenili 1 p. mitraljez i 2 puške.

⚔️ 30. 3. 1944. U rejonu Kuča, Pipera i Bjelopavlića 7. crnogorska udarna brigada 3, udarne divizije NOVJ napala na četnike i nanela im gubitke od 12 mrtvih i 4 ranjena, a ona je imala 2 ranjena borca.

⚔️ 2. 4. 1944. Kod s. Vukovića i s. Meduna (blizu Titograda), s položaja Kaznovica i Trijebač, oko 800 četnika i 700 nemačkih vojnika i italijanskih fašista napalo delove 5. crnogorske udarne brigade i delove 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ. Posle oštre borbe neprijatelj je odbačen ka Podgorici (sada: Titograd), uz gubitke od 72 mrtva i više ranjenih vojnika.

⚔️ 10. 4. 1944. Jedinice 5. i 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i delovi 2. dalmatinske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, posle artiljerijske pripreme, napali na nemačko-četnička uporišta u dolini Zete: Danilovgrad, Spuž Kaznovicu i Taraš, ali bez uspeha, usled nejednovremenog napada i žilave odbrane neprijatelja. Gubici neprijatelja: oko 150 mrtvih i ranjenih; gubici jedinica 3. divizije i Primorske operativne grupe: 22 mrtva i 101 ranjeni borac. Zaplenjeno je 2 minobacača sa 160 mina, 17 pušaka, 1 pištolj i druga ratna oprema.

⚔️ 30. 4. 1944. Jedinice 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ u sadejstvu s Komskim NOP odredom izvršile neuspeo napad na Berane (sada: Ivangrad).

⚔️ 2. 5. 1944. Prvi bataljon 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ osujetio pokušaj četničke Andrijevičke brigade da zauzme Andrijevicu. Četnici su imali 2 mrtva a bataljon 7. brigade je imao 2 lakše ranjena borca.

⚔️ 3. 5. 1944. Delovi 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo Vasojevićkog udarnog bataljona, podržani minobacačkom vatrom, ovladali položajem Balj - s. Seoce (na desnoj obali Lima kod Andrijevice) koji je držala četnička Andrijevička brigada. Poginula su 3 a ranjeno je 7 četnika, dok 7. brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 5. 5. 1944. Jedinice 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i tri bataljona Komskog NOP odreda izvršili snažan napad na Berane (sada: Ivangrad), gde se nalazilo oko 1500 četnika i 200 nedićevaca. Posle višečasovne oštre borbe grad je zauzet. Neprijatelj je imao 105 mrtvih i preko 120 ranjenih i 30 zarobljenih, dok se udavilo u Limu oko 150 četnika. Zaplenjeno: 1 mitraljez, 4 p. mitraljeza i 60 pušaka s većom količinom municije, arhiva i druga ratna oprema. Gubici 7. brigade i Komskog NOP odreda: 19 mrtvih i 47 ranjenih boraca.

⚔️ 1. 6. 1944. Jedinice 5. i 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ razbile neprijatelja na Bihoru (kod Ivangrada) i ovladale prostorijom s. Kruščica - s. Savin Bor - s. Javorova - s. Goduša - s. Hazane. Manji delovi 5. brigade su vršili upade u Pešter. Borbe su nastavljene i u toku 6. juna. Neprijateljski gubici: oko 20 mrtvih i više ranjenih. Gubici 5. i 7. brigade: 5 mrtvih i 23 ranjena borca.

⚔️ 3. 6. 1944. Nemački vojnici, četnici i muslimanska milicija izvršili napad na 7. crnogorsku udarnu brigadu 3. udarne divizije NOVJ na položajima severoistočno od Berana (sada: Ivangrad), ali su odbačeni u polazne rejone. Gubici neprijatelja: oko 60 mrtvih, veći broj ranjenih i 7 zarobljenih. Gubici 7. brigade: 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 10. 6. 1944. Na položajima Petrovo brdo - Gradac - Gradina - s. Grgaje - s. Višnjevo - s. Šipovice snage 14. puka nemačke 7 SS divizije -Princ Eugen- i oko 400 pripadnika muslimanske milicije, nastupajući iz Sjenice preko Peštera ka Bijelom Polju, napali 7. crnogorsku udarnu brigadu 3. udarne divizije NOVJ i 1. brigadu italijanske partizanske divizije -Garibaldi- i odbacili ih na položaje Kosi - Klisura - s. Višnjevo. Gubici 7. brigade: 3 mrtva i 10 ranjenih boraca, dok gubici 1. brigade i neprijatelja nisu poznati.

⚔️ 22. 6. 1944. U rejonu s. Obrova, Gradine i s. Dubova (kod Bijelog Polja) 5. i 7. crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije, uz sadejstvo 8. crnogorske udarne brigade 37. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ, izvršile napad na delove nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 21. SS divizije -Skenderbeg-. Gubici neprijatelja bili su oko 20 mrttvih i više ranjenih vojnika, dok su obe brigade 3. udarne divizije imale 10 mrtvih i 32 ranjena borca. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, veće količine municije, sanitetskog materijala i druge opreme.

⚔️ 13. 8. 1944. U rejonu Kuča i Pipera 7. crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačkih i četničkih snaga koje su napadale iz Podgorice (sada: Titograd) i iz doline reke Zete. Brigada se, posle višečasovne borbe, pod pritiskom jačeg neprijatelja postepeno povlačila na nove položaje. Poginulo je oko 30 neprijateljskih vojnika i više ih je ranjeno.

⚔️ 20. 8. 1944. Na položajima Gradište - Mumina bara (kod Kolašina) 1. i 4. bataljon 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ vodili višečasovnu oštru borbu protiv nemačkih i četničkih snaga i naneli im gubitke. Prvi bataljon je imao 2 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 18. 9. 1944. Peta proleterska (crnogorska) udarna brigada i delovi 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ ponovo napali na nemačka uporišta u s. Mateševu - s. Jasenu - s. Jabuci (kod Kolašina), ali ni ovaj napad nije uspeo, zbog zakašnjenja jedinica koje su vršile širi obuhvat i jer dejstva nisu bila koordinirana. Neprijatelj je imao velike gubitke, dok je 5. brigada imala 2 mrtva i 7 ranjenih boraca. Napad je obnovljen i narednog dana.

⚔️ 27. 9. 1944. U Bijelo Polje ušla 7. crnogorska brigada 3. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 11. 10. 1944. Delovi 37. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa 7. crnogorskom udarnom brigadom 3. udarne divizije NOVJ, zauzeli Goražde, a četnici pobegli prema Višegradu. Iz četničkog zatvora oslobođeno je 260 porodica pripadnika NOP-a.

⚔️ 15. 10. 1944. Delovi 3. i 5. sandžačke i 7. crnogorske udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ zauzeli Sjenicu, koju je branilo oko 2.000 pripadnika nemačke legije -Krempler- i četnika. Neprijatelju su naneti osetni gubici a jedinice 37. divizije su imale 3 mrtva i 6 ranjenih boraca. Zaplenjeno je 10 kola municije.

⚔️ 22. 10. 1944. Na komunikaciji Novi Pazar - Sjenica jedinice 37. udarne divizije NOVJ, 7. omladinske udarne brigade -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ i Sjeničkog NOP odreda vodile borbu protiv snaga SDK i otjbile ih ka s. Dugoj Poljani.

⚔️ 14. 11. 1944. Na predlog Zemaljskog odbora USAO-a Crne Gore i Boke, VŠ NOV i POJ odobrio da se 7. crnogorskoj udarnoj brigadi 3. udarne divizije NOVJ da naziv: 7. crnogorska omladinska brigada -Budo Tomović-.

⚔️ 19. 11. 1944. Saveznički avioni greškom bombardovali već oslobođeno Bijelo Polje, pričinivši veliku materijalnu štetu i znatne ljudske gubitke: samo iz 7. crnogorske omladinske brigade -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ poginulo je 7 i ranjeno je 35 boraca.

⚔️ 4. 12. 1944. Iz rejona Bijelog Polja snage nemačke 22. pešadijske divizije, posle ogorčene borbe protiv jedinica 7. crnogorske omladinske brigade -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ, uspele da ovladaju Obrovom, s. Zatonom, s. Femića Kršem, da pređu na levu obalu Lima i da ugroze pravac Bijelo Polje - Berane (sada: Ivangrad), gde se nalazila bolnica i ostale pozadinske ustanove 3. divizije. Dalji prodor neprijatelja na tom pravcu i u pravcu Mojkovca zaustavljen je otporom 7. crnogorske brigade: s položaja Privijansko brdo - s. Rakita - Pale. U tim borbama poginulo je 75 neprijateljskih vojnika i više ih je ranjeno. Brigada je imala 7 mrtvih i 20 ranjenih boraca.

⚔️ 5. 12. 1944. Na položajima Ćafa - Previjansko brdo - s. Rakita - Pale jedinice 7. crnogorske omladinske brigade -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ vodile oštre borbe protiv delova nemačke 22, pešadijske divizije koji su težili da prodru u Mojkovac. Neprijatelj je uspeo da ovlada s. Ravnom Rijekom (kod Bijelog Polja). U tim borbama on je imao 25 mrtvih i više ranjenih. Zaplenjen je 1 p. mitraljez i izvesna količina municije.

⚔️ 8. 12. 1944. Savladavši otpor 7. crnogorske omladinske brigade -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ, jače snage nemačke 22. pešadijske divizije zauzele Mojkovac. Gubici neprijatelja: 10 mrtvih vojnika.

⚔️ 31. 12. 1944. Na položajima Medeno guvno - Razvršje - s. Pržišta (kod Mojkovca) 7. crnogorska omladinska brigada -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ napala nemačke snage. U oštroj borbi neprijatelj je odbačen sa Medenog guvna i Razvršja, dok se u rejonu Pržišta uporno branio. Gubici neprijatelja nisu utvrđeni, a 7. brigada je imala 2 mrtva i 4 ranjena borca.

⚔️ 4. 1. 1945. Sedma crnogorska omladinska brigada -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ oslobodila Bijelo Polje. Nemačke snage su pod borbom odstupile prema s. Brodarevu i Prijepolju.

Dokumenti

📜 Obavještenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 28 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o formiranju Sedme crnogorske udarne brigade

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 5 decembra 1943 god. štabu Lovćenskog NOP odreda za upućivanje sto boraca radi popune Sedme crnogorske NOU brigade

📜 Obavještenje Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru n Boku od 7 decembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije o određivanju boraca za Sedmu crnogorsku NOU brigadu

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Crne Gore i Boke od 28. decembra 1943. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ o održanom zboru u Piperima i prijedlogu Štaba Nikšićkog NOP odreda o upućivanju boraca za 7. crnogorsku NOU brigadu

📜 Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 decembra 1943 god. o formiranju Sedme crnogorske NOU brigade

📜 Naređenje Štaba 3. udarne divizije NOVJ od 31. decembra 1943. Štabu Udarne grupe za upućivanje boraca i puško- mitraljeza za 7. crnogorsku NOU brigadu

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 1 januara 1944 god. štabovima odreda za upućivanje određenog broja boraca za popunu Sedme crnogorske NOU brigade

📜 Naređenje Štaba 7. crnogorske NOU brigade od 8. januara 1944. štabovima bataljona za pokret i izvršenje zadataka na novoj prostoriji

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 7. crnogorske brigade 3. NOU divizije od 31. januara 1944. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o partijsko-političkom radu u Brigadi

📜 Izveštaj Politodela 3. NOU divizije od 4. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu i brojnom stanju partijske organizacije u 6. i 7. crnogorskoj brigadi

📜 Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za period od 15 januara do 1 februara 1944 godine

📜 Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za period od 15 februara do 1 marta 1944 godine

📜 Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za period od 1 do 16 februara 1944 godine

📜 Obavještenje Štaba Zetskog NOP odreda od 15. marta 1944. Štabu 7. crnogorske NOU brigade o predstojećem napadu na Taraš

📜 Naređenje Štaba 7. crnogorske NOU brigade od 16. marta 1944. štabovima bataljona za vršenje pritiska na neprijatelja sa svojih položaja

📜 Naređenje Štaba Šeste NOU brigade od 28 marta 1944 god. Štabu Četvrtog bataljona za uspostavljanje čvrste veze sa bataljonom Sedme crnogorske NOU brigade i za aktivnije dejstvo na pravcu Zagreda - Zagarač - Komani

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 2 aprila 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za smjenjivanje jedinica Sedme crnogorske brigade na prostoriji Kuča

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva, naoružanja, municije i stoke 7. crnogorske udarne brigade 6. aprila 1944. godine

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 9 aprila 1944 god. štabovima bataljona za napad na neprijateljsku posadu u Spužu, Tarašu, Ždrebaoniku i Gorici

📜 Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 11 aprila 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o rezultatima borbe oko Spuža

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 13 aprila 1944 god. štabovima bataljona za zauzimanje novih položaja na prostoriji Danilovgrad - Podgorica

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 14 aprila 1944 god. Komandi čete Prvog bataljona Devete crnogorske NOU brigade za posijedanje najpogodnijih tačaka na Vežešniku i za sadejstvo sa jedinicama Sedme crnogorske brigade

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 14 aprila 1944 god. Štabu Bataljona Sedme crnogorske NOU brigade za protjerivanje neprijatelja iz Gornjih Rogama

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 14 aprila 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za dostavljanje detaljnog izvještaja o situaciji i za koordinaciju sa Sedmom crnogorskom brigadom u slučaju jačeg prodora neprijatelja od pravca Podgorice

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 14 aprila 1944 god. štabovima bataljona za posijedanje novih položaja u cilju zatvaranja pravaca od Podgorice

📜 Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za period od 15 marta do 1 aprila 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 16 aprila 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za prebacivanje Zetskog NOP odreda na prostoriju Bjelopavlići - Piperi

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 17 aprila 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za upućivanje dva bataljona u pravcu Međuriječja

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 19 aprila 1944 god. štabovima bataljona za zauzimanje novih položaja u vezi sa odlaskom Trećeg i Četvrtog bataljona u pravcu Međuriječja

📜 Dopunsko naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 19. aprila 1944. Štabu 6. crnogorske NOU brigade za pritisak na Nikšić i za tijesnu vezu sa jedinicama 7. crnogorske NOU brigade

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 25 aprila 1944 god. za pokret u pravcu Međuriječja

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 27 aprila 1944 god. za prebacivanje u Gostilje Martinićko

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 29 aprila 1944 god. Petoj i Sedmoj crnogorskoj NOU brigadi za zauzimanje Brodareva i Berana

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 29 aprila 1944 god. za prebacivanje na pravac Kolašina

📜 Zapovijest Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 4 maja 1944 god. za napad na Berane

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 7 maja 1944 god. za likvidiranje četničke grupe u Šekularu i na prostoriji Kruševo - Gračanica

📜 Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 9 maja 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o oslobođenju Berana i razbijanju četnika na tom sektoru

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 9 maja 1944 god. Štabu Prvog i Trećeg bataljona za prebacivanje na sektor Bijelog Polja

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 10 maja 1944 god. Štabu Pete i Sedme crnogorske NOU brigade za čišćenje desne obale Lima

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 14 maja 1944 god. Štabu Drugog i Četvrtog bataljona za razbijanje četničke grupe na prostoru Dobre Vode - Skrivača - Grčki Do

📜 Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za period od 15 maja do 2 juna 1944 godine

📜 Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za period od 1 do 20 maja 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 24 maja 1944 god. Štabu Drugog i Četvrtog bataljona za prebacivanje na prostoriju Radojeva Glava - Zminjac - Ivanje

📜 Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 28 maja 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o rezultatima napada na neprijatelja na pravcu Dolići - Đalovići

📜 Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 30 maja 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o rasporedu svojih bataljona i pojavi neprijateljske motorizacije na prostoru Beljakovo Brdo - Mezgraja i Dolići - Uglo

📜 Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 30 maja 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o uspješnom protivnapadu u selu Dolićima

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 30 maja 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za dejstvo pravcem Dolići - Oštri Vrh - Kruščica - Musina Jama

📜 Zapovijest Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 31 maja 1944 god. za izvršenje protivnapada na Kruščicu Planinu

📜 Pismo Štaba 3. divizije NOVJ od 31. maja 1944. načelniku Štaba 7. crnogorske udarne brigade u vezi s kombinovanim akcijama bataljona 5. i 7. brigade na neprijateljske položaje Duge - Vrhovi

📜 Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 2 juna 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o razbijanju neprijatelja na Kruščici Planini, Moravskom Kršu, Komaru i Vrčanima

📜 Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 3 juna 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o napadu neprijatelja na položaje Javorova - Savin Bor - Kruščica

📜 Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 4 juna 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o protivnapadu neprijatelja na položaje Gradac - Lokva - Savin Bor - Ostrvica

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 5 juna 1944 god. za napad na neprijatelja na prostoriji Petnjica - Lagatori - Javorova - Kruščica - Krstača

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 7 juna 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za upućivanje jednog bataljona u Bijelo Polje

📜 Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za period od 1 do 10 juna 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije NOVJ od 18 juna 1944 god. Štabu Četvrte proleterske, Treće srpske i Sedme crnogorske brigade za oslobođenje Bihora i Rožaja

📜 Plan veze Štaba Druge proleterske divizije NOVJ od 18 juna 1944 god. dostavljen Štabu četvrte proleterske, Treće srpske i Sedme crnogorske brigade u operacijama na Bihor i Rožaj

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 19 juna 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za protivnapad na neprijatelja u Bistrici

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 19 juna 1944 god. Štabu Osme crnogorske NOU brigade za održavanje čvrste veze sa Sedmom crnogorskom NOU brigadom i za eventualno sadejstvo

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 20 juna 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za čišćenje pravca prema Obrovu

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 20 juna 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za održavanje čvršće veze sa jedinicama Osme crnogorske NOU brigade i italijanskom brigadom divizije Garibaldi

📜 Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za vrijeme od 20 juna do 1 jula 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 21 juna 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za čvrsto objedinjavanje komande nad bataljonima i uspostavljanje veze sa Osmom crnogorskom NOU brigadom

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 21 juna 1944 god. Štabu Osme crnogorske NOU brigade za održavanje veze sa bataljonima Sedme crnogorske brigade i eventualno sadejstvo

📜 Izvještaj Štaba 7. crnogorske udarne brigade od 24. juna 1944. Štabu 3. NOU divizije o borbama na položajima Petrovo brdo - Bistrica - Kosi

📜 Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 26 juna 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o dejstvima Brigade od 19 do 23 juna 1944 godine

📜 Obavještenje komandanta Sedme crnogorske NOU brigade od 1 jula 1944 god. politkomesaru i zamjeniku komandanta brigade o naređenju Treće udarne divizije da njihova brigada kontroliše lijevu obalu Lima između R. Ljubovije i Štitara

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 2 jula 1944 god. Štabu Prve italijanske brigade da se stavi pod komandu Sedme crnogorske brigade u cilju prebacivanja neprijatelja na desnu obalu Lima

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 2 jula 1944 god. za odbacivanje neprijatelja na desnu obalu Lima u oblasti Štitara

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 12 jula 1944 god. za prebacivanje u Kolašin radi prisustvovanja proslavi 13 jula

📜 Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za vrijeme od 15 jula do 1 avgusta 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 13 avgusta 1944 god. za napuštanje položaja u Kučima

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 15 avgusta 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za postavljanje dva bataljona na Prekobrđe

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 16 avgusta 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za zatvaranje izlaza iz Morače na liniji Semolj - Javorje - Debela Gora

📜 Naređenje Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 19 avgusta 1944 god. za napad na neprijatelja na položaju Rasovaš, Babin Vrh, Sniježnica i Mramorje uz sadejstvo sa dijelovima Sedme crnogorske NOU brigade

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 20 avgusta 1944 god. svojim bataljonima za posijedanje položaja - Krnovska Glavica, Mlečno Brdo, Krnovsko Polje i Jablan Brdo

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 20 avgusta 1944 god. Štabu Trećeg bataljona i Drugom bataljonu OZNE za posijedanje položaja Rackovih Greda i Borovnika

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 20 avgusta 1944 god. za posijedanje položaja na sektoru Krnovo - Šavnik

📜 Naređenje Sedme crnogorske NOU brigade od 21 avgusta 1944 god. za napad na neprijatelja i odbacivanje istog sa Ostrvice - sektor Lukavica - Krnovo

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 22 avgusta 1944 god. Štabu Sedme crnogorske udarne brigade za otstupnicu prema s. Pragi i Vojniku

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 22 avgusta 1944 god. Štabu Četvrtog bataljona za posijedanje položaja Cuklin - Gradac - Kikanjice

📜 Izvještaj Štaba 6. crnogorske NOU brigade od 23. avgusta 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru 7. crnogorske NOU brigade i o promjeni položaja

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 24 avgusta 1944 god. za proboj kroz neprijateljski front - pravac Štitovo

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 28 avgusta 1944 god. za likvidiranje neprijateljskog uporišta Mateševo - Trešnjevik

📜 Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 29 avgusta 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o borbama od 13 do 29 avgusta i rezultatima tih borbi

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOBJ od 3 septembra 1944 god. Štabu Sedme crnogorske udarne brigade o prebacivanju bataljona u Rijeku Marsenića - Dansići

📜 Naređenje Štaba 3. NOU divizije od 3. septembra 1944. Štabu 7. crnogorske brigade za rušenje komunikacija Andrijevica - Trešnjevik i Andrijevica - Berane

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 5 septembra 1944 god. za sadejstvo s Petom proleterskom i Devetom NOU brigadom radi razbijanja četnika na sektoru Kolašina

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 8 septembra 1944 god. za prebacivanje na nove položaje

📜 Naređenje Štaba 7. crnogorske NOU brigade od 9. septembra 1944. godine 1. i 3. bataljonu da sadejstvuju s jedinicama 9. brigade na pravcu Turije i Vinicke

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 10 septembra 1944 god. za napad na neprijatelja pravcem Konjsko Brdo - Turija - Okolišta

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 12 septembra 1944 god. za posijedanje novih položaja u južnom Sandžaku

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 14 septembra 1944 god. za pravce napada na Berane

📜 Izvještaj Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 16 septembra 1944 god. o toku i rezultatima borbe za Berane

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 18 septembra 1944 god. Štabu Sedme crnogorske udarne brigade za napad na Mateševo

📜 Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 19 septembra 1944 god. Štabu Sedme crnogorske udarne brigade o oslobođenju Nikšića i Čeva

📜 Bojna relacija Sedme crnogorske NOU brigade za vrijeme od 26 septembra do 11 oktobra 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 29 septembra 1944 god. za formiranje kolona radi prebacivanja na teren Sandžaka

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 29 septembra 1944 god. za razbijanje četnika na terenu Sandžaka

📜 Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 30 septembra 1944 god. za napad na Pljevlja

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Četnička golgota Nikšićki partizanski odred Rožaje Italija u drugom svetskom ratu 9. crnogorska udarna brigada 2. proleterska divizija NOVJ 24. srpska divizija NOVJ Glavni štab Crne Gore Zarobljenici u ratu Danilovgrad 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Grčka u drugom svetskom ratu Komski partizanski odred Mojkovac Nikšić Goražde Italijanski partizani Podgorica 25. srpska divizija NOVJ 7. SS divizija Prinz Eugen Brodarevo 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Pljevlja 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Politički komesari u NOR-u 6. lička proleterska divizija NOVJ 6. crnogorska udarna brigada Centralni komitet KPJ Borbe na Jadranu 1944. Borbe u Dalmaciji 1944. 37. sandžačka divizija NOVJ Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Bijelo Polje Pale Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Crnoj Gori 1943. 22. pešadijska divizija Berane Bolnice u oslobodilačkom ratu 181. pešadijska divizija 8. crnogorska udarna brigada Novi Pazar Bitka za Srbiju Zetski partizanski odred Divizija Garibaldi Borbe u Srbiji 1944. Lovćenski partizanski odred Sanitet u ratu 17. krajiška udarna brigada Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 3. udarna divizija NOVJ Andrijevička četnička brigada Kolašin 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Bitka za Ivanjicu januara 1944. 21. SS divizija Skenderbeg Sjenica Borbe u Crnoj Gori 1944. 23. srpska udarna divizija NOVJ Šavnik 5. krajiška udarna divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 1. južnomoravska brigada Saradnja četnika sa okupatorom 2. udarni korpus NOVJ Omladina u ratu Srpska državna straža (nedićevci) Prijepolje Četnici u drugom svetskom ratu Andrijevica