Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Brodarevo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 33 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 9. 1943. Četničke snage Istočnog fronta (Crne Gore) ubrzo posle kapitulacije Italije posele Bijelo Polje, Prijepolje, Brodarevo, Rudo i Novu Varoš.

⚔️ 7. 12. 1943. Delovi nemačke 1, brdske divizije iz Brodareva iznenada napali i odbacili Bjelopoljski partizanski bataljon i zauzeli Bijelo Polje.

⚔️ 31. 1. 1944. U s. Komaranima (kod Brodareva) jedan bataljon 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napao na oko 300-350 četnika i muslimanskih milicionera i posle sedmočasovne borbe razbio ih i proterao ka Brodarevu. Neprijatelj je imao 42 mrtva i više ranjenih.

⚔️ 11. 4. 1944. Nemačke i četničke snage i pripadnici muslimanske milicije (oko 5000 vojnika), uz podršku avijacije, preduzeli ofanzivna dejstva glavnim snagama od Brodareva ka Bijelom Polju i s. Lekovini (kod Sahovića) a delom snaga iz Pljevalja ka s. Đurđevića Tari protiv jedinica 37. udarne divizije NOVJ koje su zatvarale te pravce. Cilj neprijatelja je bio: ovladati dolinom Lima, zauzeti Kolašin i spojiti se sa snagama koje će napadati iz Podgorice (sada: Titograd), razdvojiti 2. udarni korpus NOVJ i njegove jedinice nabaciti na masiv pl. Sinjajevine i pl. Durmitora.

⚔️ 28. 4. 1944. Jedinice 5. crnogorske brigade 3. udarne divizije i 8. crnogorske udarne brigade 37, udarne divizije NOVJ zauzele Bijelo Polje i odbacile nemačke i četničke snage prema Sjenici i Brodarevu.

⚔️ 2. 5. 1944. Jedinice 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije i 8. crnogorske udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ zauzele Brodarevo, a neprijatelja odbacile na desnu obalu r. Lima. Ujutru su se povukle iz Brođareva, jer su iz Prijepolja intervenisale nemačke jedinice s tenkovima.

⚔️ 5. 5. 1944. Jedinice 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije i 8. crnogorske udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ ponovo na juriš zauzele Brodarevo koje je branilo oko 100 nemačkih vojnika i oko 300 pripadnika nemačke legije -Krempler-. Zaplenjeno je: 1 tenk, 2 oklopna automobila, 1 kamion, 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 1 minobacač, 1 top i dosta druge opreme. Jedinice 5. brigade su imale 3 poginula i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 21. 5. 1944. Kod Brodareva, posle dvomesečnih borbi i boravka u Srbiji, 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija NOVJ prešle na levu obalu r. Lima i izbile na oslobođenu teritoriju Sandžaka.

⚔️ 22. 5. 1944. U Bijelom Polju Štab 2. udarnog korpusa NOVJ održao savetovanje sa štabovima 2, 3. i 5. divizije NO.VJ. Jedinicama je određen raspored: 37. udarnoj diviziji rejon Pljevlja-Prijepolje-Priboj; 5. udarnoj diviziji rejon Brodarevo-Pljevlja; 3. udarnoj diviziji rejon Prijepolje-Sjenica, a njena 9. udarna brigada ostala je na odseku prema Podgorici (sada: Titograd); 2. proleterskoj udarnoj diviziji rejon Andrijevica - Berane (sada: Ivangrad) - Rožaje.

⚔️ 11. 6. 1944. U rejonu s. Gračanice (na putu Prijepolje-Brodarevo) 3. bataljon 8. crnogorske udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ, s manjim delovima 5. udarne divizije NOVJ, napao grupu nemačkih vojnika i naneo joj gubitke od 10 mrtvih i više ranjenih, uništio 2 kamiona, 1 automobil, 1 motocikl, 13 gumenih čamaca i zaplenio veću količinu vojničke opreme i municije.

⚔️ 9. 9. 1944. Peta proleterska (crnogorska) udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ napala Bijelo Polje, u kome se nalazilo oko 300 pripadnika muslimanske milicije, 60 četnika i nešto nemačkih vojnika. Posle kraće borbe neprijatelj je odbačen preko r. Lima i ka Brodarevu a grad je oslobođen. Neprijatelj je imao 4 mrtva; zaplenjena su 3 minobacača i druga ratna oprema. Brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 4. 1. 1945. Sedma crnogorska omladinska brigada -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ oslobodila Bijelo Polje. Nemačke snage su pod borbom odstupile prema s. Brodarevu i Prijepolju.

Dokumenti

📜 Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 2 maj 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o napadu Narodnooslobodilačke vojske na uporište Javorak i ulasku njemačkih jedinica u Brodarevo

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 13 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama o zaposjedanju položaja na komunikaciji Bijelo Polje, Brodarevo

📜 Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 16 maja 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije o napadu neprijatelja na liniji Brodarevo - Ribarevina

📜 Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 7 avgust 1943 god. Komandi Druge armije o dolasku 118 njemačke divizije u Brodarevo

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 9 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbama protiv Bugara kod JBubiša i protiv muslimanske milicije i napadu kod Brodareva i Miloševog Dola

📜 Izveštaj načelnika Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 16 novembra 1943 god. Štabu korpusa o borbama jedinica Druge proleterske divizije protiv Nemaca kod Prijepolja i protiv muslimanske milicije kod Brodareva

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 18 novembra 1943 god. štabovima brigada za posedanje položaja na levoj obali Lima od Brodareva do Prijepolja

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 22 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o rezultatima izviđanja nemačkih snaga na pravcu Prijepolje - Sjenica i o borbama kod Brodareva

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 26 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Brodarevo - Prijepolje

📜 Izvještaj štaba Četvrte proleterske brigade od 28 novembra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ o rasporedu bataljona na sektoru Bijelo Polje, Brodarevo, Berane, Andrijevica i situaciji u ovim srezovima

📜 Naređenje Štaba Treće sandžačke brigade Druge proleterske divizije od 4 decembra 1943 god. štabovima bataljona za napad na Nemce kod Brodareva i proterivanje preko Lima

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 4 decembra 1943 god. Štabu Treće sandžačke brigade da zaustavi nadiranje Nemaca na pravcu Brodarevo - Crni Vrh - Kamena Gora

📜 Izveštaj Štaba Treće sandžačke brigade Druge proleterske divizije od 5 decembra 1943 god. Štabu divizije o napadu na Nemce kod Brodareva i o rasporedu svojih snaga posle borbe

📜 Obavještenje Štaba 3. udarne divizije od 11. decembra 1943. Štabu Udarne grupe bataljona o gubitku Prijepolja, Pljevalja i Brodareva i o situaciji u Crnoj Gori i Hercegovini

📜 Izveštaj Štaba Treće sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 15 marta 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv Nemaca, četnika i muslimanske milicije kod Brodareva

📜 Izvještaj Štaba Trideset sedme udarne divizije od 15 marta 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o formiranju Divizije i borbama brigada oko Pljevalja i Brodareva

📜 Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 marta 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama Trideset sedme divizije na sektoru Pljevlja - Prijepolje - Brodarevo

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 7 aprila 1944 god. Štabu Osme crnogorske brigade za posedanje položaja na levoj obali Lima od Berana do Brodareva i odbranu slobodne teritorije u Sandžaku

📜 Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 13 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu Nijemaca i četnika od Brodareva u pravcu Bijelog Polja i Šahovića

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 25 aprila 1944 god. štabovima brigada za gonjenje razbijenih neprijateljskih snaga u pravcu Bijelog Polja, Brodareva i Pljevalja

📜 Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 29 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o razbijanju muslimansko-njemačke kolone na sektoru Bijelo Polje - Brodarevo

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 29 aprila 1944 god. Petoj i Sedmoj crnogorskoj NOU brigadi za zauzimanje Brodareva i Berana

📜 Zapovest Štaba Trideset sedme NOU divizije od 2 maja 1944 god. štabovima brigada za napad na Brodarevo i u pravcu Prijepolja

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 5 maja 1944 god. štabovima Treće sandžačke, Pete i Osme crnogorske brigade da spreče intervenciju neprijatelja od Prijepolja prema Brodarevu

📜 Naređenje Štaba 8. crnogorske NOU brigade od 9. maja 1944. štabovima bataljona za posjedanje novih položaja i zatvaranje pravaca Prijepolje - Brodarevo i Kamena gora - Brodarevo

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 6 juna 1944 god. Štabu Treće udarne divizije za zatvaranje pravca Prijepolje - Brodarevo - Bijelo Polje

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 6 juna 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravca Prijepolje - Brodarevo - Bijelo Polje i Sjenica - Bihor - Bijelo Polje

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 11 juna 1944 god. Štabu Drugsg bataljona Pete crnogorske NOU brigade za prebacivanje na pravac Brodareva

📜 Naređenje Štaba 5. crnogorske NOU brigade od 14. juna 1944. štabovima bataljona za napad na neprijatelja na sektoru Brodarevo - Bukovik - Zečja glava - Orlić

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 8 jula 1944 god. štabovima brigada za smenu jedinica Pete NOU divizije i zatvaranje pravaca ka slobodnoj teritoriji sa linije: Brodarevo - Prijepolje - Pljevlja

📜 Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 6 decembra 1944 god. Štabu Sedme crnogorske Omladinske brigade Budo Tomović o situaciji oko Mateševa i na sektoru Jasen - Brodarevo

📜 Zapovest Štaba Dvadeset druge NO divizije od 19 decembra 1944 god. štabovima brigada za napad na neprijatelja na liniji Brodarevo - Bijelo Polje

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 23 decembra 1944 god. Desetoj srpskoj brigadi da ostane na prostoru Brodarevo - Bijelo Polje, a Osmoj i Dvanaestoj srpskoj brigadi da izvrše pokret prema Kosovskoj Mitrovici i Raškoj

Fotografije

Povezane odrednice

Saradnja četnika sa okupatorom Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Crnoj Gori 1943. 22. srpska divizija NOVJ 25. srpska divizija NOVJ 2. udarni korpus NOVJ 3. udarna divizija NOVJ Andrijevica 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Berane Nova Varoš 10. srpska brigada (7. južnomoravska) Omladina u ratu Rožaje 1. brdska divizija Vermahta 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Koča Popović 8. crnogorska udarna brigada Sjenica Priboj Podgorica Kolašin 2. proleterska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1943. Operacija Schwarz 37. sandžačka divizija NOVJ Prijepolje 29. hercegovačka divizija NOVJ Operacija Kugelblitz Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović Bijelo Polje 1. proleterska udarna brigada Pljevlja 1. proleterska divizija NOVJ 369. legionarska divizija (vražja) Italija u drugom svetskom ratu Kapitulacija Italije 5. krajiška udarna divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1943. 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Borbe u Crnoj Gori 1944. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. Vrhovni štab NOVJ Borbe u Srbiji 1944. 12. srpska brigada Luftwaffe u Jugoslaviji Druga neprijateljska ofanziva Četnici u drugom svetskom ratu 6. italijanski armijski korpus