Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Prijepolje u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 58 hronoloških zapisa, 101 dokumenata i 30 fotografija.

Događaji

⚔️ 3. 5. 1941. U Prijepolju počeli trodnevni pregovori između predstavnika Nemačke, Italije i NDH o određivanju demarkacione linije u Sandžaku.

⚔️ 22. 6. 1941. Kod Prijepolja održano partijsko savetovanje kome su prisustvovali delegati iz svih partijskih organizacija Sandžaka. Savetovanjem je rukovodio sekretar Oblasnog komiteta KPJ za Sandžak Rifat Burdžović Tršo, koji je podneo referat o vojno-političkoj situaciji i zadacima partijskih organizacija. Zaključeno je da se ubrzaju pripreme za oružani ustanak i razvije intenzivniji politički rad i povezivanje s masama.

⚔️ 0. 7. 1941. Kod Prijepolja, uz prisustvo sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Sandžak, održan sastanak SK KPJ za Prijepolje na kome je, pored ostalog, rešeno da se ubrzaju pripreme za oružani ustanak i pristupi stvaranju partizanskih jedinica.

⚔️ 0. 11. 1941. U Sandžaku formirane Bjelopoljska, Prijepoljska i Pribojska partizanska četa.

⚔️ 13. 11. 1941. Delegat VŠ NOP odreda Jugoslavije Ivan Milutinović uputio naređenje Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak da odmah pristupi prikupljanju dovoljnih količina hrane za jedinice koje će operisati u Sandžaku; da Prijepoljsku i Pljevaljsku četu stavi na raspolaganje Crnogorskom NOP odredu za operacije: u Sandžaku. Pored toga, u naređenju se govori i o budućim zadacima na formiranju vlasti na teritoriji koja bude oslobođena.

⚔️ 4. 12. 1941. Italijanska kolona krenula iz Prijepolja za Pljevlja. Na putu je spalila sela Čajževiće, Jabuku i Crljenice a stanovništvo poubijala. Samo u s. Jabuci je ubijeno 14 lica.

⚔️ 11. 12. 1941. VŠ NOP odreda Jugoslavije naredio Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak: stezanjem obruča prisiliti neprijatelja da napusti Bistricu i Prijepolje ili ta mesta silom zauzeti.

⚔️ 13. 12. 1941. VŠ NOP odreda Jugoslavije uputio dopunsko naređenje Operativnom štabu Crnogorskog NOP odreda za operaciju u Sandžaku: izvršiti napad na Bistricu i Prijepolje.

⚔️ 14. 12. 1941. U s. Drenovi (kod Nove Varoši), delovi italijanske divizije -Pusterija- iz Prijepolja napali VŠ NOP odreda Jugoslavije, ali se ovaj pod borbom izvukao.

⚔️ 4. 3. 1942. Mileševski bataljon -Ljubiša Miodragović- upućen iz pljevaljskog sreza na prostoriju pl. Kamena gora - s. Jabuka - pl. Pobiljenik da zatvori pravac Prijepolje-Pljevlja, spreči stvaranje četničkih jedinica u mileševskom i pribojskom srezu i omogući jačanje NOP-a na toj prostoriji i pridolazak novih boraca.

⚔️ 27. 4. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio GŠ NOP odreda za Sandžak da stalno napada jedinice italijanske divizije -Pusterija- na odseku Čajniče - Kovač pl. i na komunikaciji Pljevlja-Prijepolje.

⚔️ 17. 5. 1943. Četvrta planinska pukovska grupa italijanske divizije -Taurinenze- zauzela s. Jabuku (kod Pljevalja) i time omogućila nesmetan saobraćaj putem Pljevlja-Prijepolje.

⚔️ 0. 9. 1943. Četničke snage Istočnog fronta (Crne Gore) ubrzo posle kapitulacije Italije posele Bijelo Polje, Prijepolje, Brodarevo, Rudo i Novu Varoš.

⚔️ 0. 9. 1943. Kod Prijepolja u borbi protiv četnika poginuo zamenik političkog komesara 3. proleterske (sandžačke) NOU brigade Gojko Drulović, narodni heroj.

⚔️ 26. 9. 1943. Druga proleterska udarna i 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ zauzele Prijepolje. Zarobljeno je 98 italijanskih vojnika, dok su se četnici Grupe limsko-sandžačkih odreda razbežali.

⚔️ 4. 12. 1943. Nemačka 1. brdska divizija i delovi nemačke legije -Krempler-, nastupajući glavnim snagama iz Sjenice, napale 2. proletersku udarnu diviziju NOVJ u rejonu Prijepolja. Zbog razvučenosti delova 2. proleterske udarne brigade na položajima, nemački delovi su se provukli u Prijepolje i zauzeli most na Limu. Posle teških borbi protiv dva bataljona 2. proleterske i dva bataljona 1. šumadijske NO brigade brojno i tehnički nadmoćniji neprijatelj je uspeo da zauzme Prijepolje i stvori mostobran na levoj obali r. Lima. Jedinice 2. proleterske i 1. šumadijske brigade su imale nekoliko stotina poginulih i ranjenih. Pored ostalih su poginuli: zamenik komandanta i zamenik komesara 2. bataljona 2. proleterske NOU brigade Milorad Umljenović, Mićo i Dušan Ječmenić Ječmenica i komesar 3. bataljona 1. šumadijske NO brigade Miroslav Jovanović, narodni heroji.

⚔️ 5. 12. 1943. Nemačka 1. brdska divizija, slomivši odbranu delova 2. proleterske udarne divizije NOVJ na prijepoljskim položajima i na Jabuci, prodrla u Pljevlja, koja su nekoliko časova ranije napustili Štab 2. udarnog korpusa NOVJ i pozadinske i prištapske jedinice.

⚔️ 23. 3. 1944. Dva bataljona 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ iz zasede napala kod s. Jabuke nemačku auto-kolonu od 14 kamiona koja je išla iz Pljevalja u pravcu Prijepolja. U borbi, koja je vođena skoro ceo dan, neprijatelj je uspeo da se probije ka Prijepolju, uz gubitke od 43 vojnika izbačena iz stroja, a zarobljeni su 1 nemački vojnik i 1 četnik. Zaplenjeno je 13 pušaka, 4 pištolja i razna druga oprema. Bataljoni su imali 2 mrtva i 9 ranjenih boraca.

⚔️ 2. 5. 1944. Jedinice 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije i 8. crnogorske udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ zauzele Brodarevo, a neprijatelja odbacile na desnu obalu r. Lima. Ujutru su se povukle iz Brođareva, jer su iz Prijepolja intervenisale nemačke jedinice s tenkovima.

⚔️ 14. 5. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: obaveštava ga da nemačke snage kamionima prebacuju četnike prema Novoj Varoši i Prijepolju i da sa ovim četničkim snagama vode borbu 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija NOVJ; naređuje mu da njegove jedinice u sadejstvu sa 2. proleterskom udarnom i 5. udarnom divizijom NOVJ spreče prelaz četnika preko r. Lima i razbiju ih.

⚔️ 19. 5. 1944. Na odseku Prijepolje - s. Kačevo 5. udarna divizija NOVJ, posle borbe protiv delova nemačkog 4. puka -Brandenburg- i nemačke legije -Krempler- i četničke Andrijevičke i Beranske brigade, probila se preko komunikacije Prijepolje-Sjenica i izbila na greben pl. Jadovnika. U tim borbama neprijatelj je imao 124 mrtva, oko 70 ranjenih i 47 zarobljenih vojnika. Zaplenjeni su 3 p. mitraljeza, 50 pušaka, 2 radio-stanice i 15.000 metaka, a uništeni su 1 haubica i 6 oklopnih automobila. Jedinice 5. divizije su imale 8 mrtvih i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 19. 5. 1944. Kod s. Kosatice i s. Praviševa (blizu Prijepolja) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbile napad nemačkih vojnika i četnika. Neprijatelj je imao oko 15 mrtvih i ranjenih, a jedinice 2. divizije - 4 poginula i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 20. 5. 1944. Kod s. Goračića (blizu Sjenice) 2. proleterska udarna divizija NOVJ, posle kraće borbe protiv nemačkih vojnika, probila se preko komunikacije Prijepolje-Sjenica i izbila na pl. Jađovnik. gde je uhvatila vezu sa delovima 5. udarne divizije i 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 22. 5. 1944. U Bijelom Polju Štab 2. udarnog korpusa NOVJ održao savetovanje sa štabovima 2, 3. i 5. divizije NO.VJ. Jedinicama je određen raspored: 37. udarnoj diviziji rejon Pljevlja-Prijepolje-Priboj; 5. udarnoj diviziji rejon Brodarevo-Pljevlja; 3. udarnoj diviziji rejon Prijepolje-Sjenica, a njena 9. udarna brigada ostala je na odseku prema Podgorici (sada: Titograd); 2. proleterskoj udarnoj diviziji rejon Andrijevica - Berane (sada: Ivangrad) - Rožaje.

⚔️ 11. 6. 1944. U rejonu s. Gračanice (na putu Prijepolje-Brodarevo) 3. bataljon 8. crnogorske udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ, s manjim delovima 5. udarne divizije NOVJ, napao grupu nemačkih vojnika i naneo joj gubitke od 10 mrtvih i više ranjenih, uništio 2 kamiona, 1 automobil, 1 motocikl, 13 gumenih čamaca i zaplenio veću količinu vojničke opreme i municije.

⚔️ 16. 6. 1944. Delovi 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo jedinica 5. udarne divizije NOVJ, otpočeli borbe protiv 14. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, četnika i muslimanske milicije. U dvodnevnim borbama oni su odbacili neprijatelja s položaja Vranja stijena - s. Vukovo Brdo prema Prijepolju i naneli mu gubitke od oko 50 mrtvih i ranjenih vojnika.

⚔️ 17. 6. 1944. U rejonu Mijajlovice 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 37. udarne divizije NOVJ napala nemačke snage i porušila komunikaciju Pljevlja-Prijepolje, a 4. sandžačka brigada iste divizije vršila jak pritisak na Prijepolje. Uništeno je 6 kamiona.

⚔️ 19. 9. 1944. Na položaju Gradina-Prijepolje 2. i 4. bataljon 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv 700-800 četnika. Neprijatelj je imao 15 mrtvih i više ranjenih, a 5. brigada 1 poginulog i 2 ranjena borca.

⚔️ 24. 9. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: razbijene četničke snage, koristeći se odsustvom naših većih jedinica, nastoje da se prikupe i stvore nova uporišta u Sandžaku i na području Goražde - Kalinovik - pl. Jahorina; potrebno je da jedinice toga korpusa zauzmu Pljevlja i Prijepolje i povežu se sa 37. udarnom divizijom NOVJ na liniji Rudo-Priboj-Bistrica; Štab korpusa će jednu udarnu grupu uputiti na područje Goražde - Kalinovik - pl. Jahorina da razbije četnike i protera ih iz te oblasti; Primorska operativna grupa moći će i sama da reši zadatke na crnogorsko-hercegovačkom primorju; vojničke uspehe iskoristiti za organizaciju čvrste vlasti u pozadini; dostaviti izveštaj o situaciji na svom području.

⚔️ 29. 9. 1944. Posle kraće borbe i. bataljon 3. proleterske (sandžačke) udarne i 2. i 4, bataljon 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ zauzeli Prijepolje, iz koga su se povukli četnici i muslimanska milicija. Na prostoriji s. Dušmanići - s. Bariče - s. Seljašnica - s. Jabuka 2, 3. i 4. bataljon 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade su dočekali neprijatelja i odbacili ga u Pljevlja. Jedinice NOVJ su imale samo 1 ranjenog, a neprijatelju su nanele gubitke od 50 mrtvih, 30 ranjenih i 8 zarobljenih i zaplenile p, mitraljez, 20 pušaka, 3 pištolja i dosta drugog materijala.

⚔️ 6. 10. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: važno je držanje doline r. Lima, naročito odseka s. Rudo - Priboj - Prijepolje - Pljevlja; zadatak je jedinica toga korpusa da očiste prostoriju Čajniče - Goražde - pl. Jahorina, razbivši četnike koji se tu prikupljaju; ističe se značaj zauzimanja Sjenice; ovi zadaci ne smeju omesti aktivnost na hercegovačko-crnogorskom primorju, hercegovačke jedinice treba da izdvoje snage za kalinovičko-jahorinski odsek, odakle će one prodirati ka Sarajevu i obezbediti vezu sa delovima 3. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 15. 10. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: VŠ NOV i POJ nastoji da u Sandžaku i Crnoj Gori odseče odstupnicu jakim nemačkim snagama koje se povlače iz Albanije, Kosova i Metohije; snage NOVJ će uskoro zauzeti Čačak; jedini pravci za povlačenje nemačkih snaga to su oni od Sjenice i Peći ka Sandžaku i Crnogorskom primorju; u vezi s tim, Štab korpusa mora blagovremeno zatvoriti te pravce, sistematski porušiti komunikacije i mostove u Prijepolju, Goraždu i drugđe i pojačati odbranu Goražda, Čajniča i Prijepolja; nije isključeno da nemačke snage intervenišu iz Sarajeva ka Kalinoviku; 37. udarna divizija NOVJ vodi borbe protiv nemačkih snaga koje su od Čačka prodrle u Požegu; dostaviti fzveštaj o preduzetim merama i o stanju na komunikacijama.

⚔️ 15. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 37. udarne divizije NOVJ: po svaku cenu sprečiti probijanje nemačkih snaga od Višegrada ka Uzicu (sada: Titovo Užice) i od Požege ka Višegradu; porušiti most u Prijepolju i zatvoriti pravce od Sjenice ka Prijepolju.

⚔️ 22. 10. 1944. VŠ NOV i POJ ponovo naredio Štabu 37. udarne divizije NOVJ: porušiti most u Prijepolju i komunikacije od Sjenice ka Prijepolju i organizovati što jači otpor po dubini, da bi se sprečavalo povlačenje nemačkih jedinica i uništile nemačke i četničke snage na tom području.

⚔️ 23. 10. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: za odbranu Dubrovnika će stići, uz odobrenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, tri britanske baterije topova, a na aerodrom Konavle prebaciće se dve naše eskadrile aviona, koje će dejstvovati preko oficira za vezu pri Štabu 2. udarnog korpusa; britanske snage ne smeju ništa raditi bez sagiasnosti i odobrenja Štaba korpusa, one ne smeju poslužiti kao utočište raznih ustaških i četničkih bandi, na njihove nepravilnosti treba ukazivati na licu mesta i o tome izveštavati; Štab korpusa mora preduzeti sve mere da bi zadržao pokret nemačkih snaga koje, pri povlačenju, nastoje da se probiju od Novog Pazara ka Prijepolju.

⚔️ 27. 10. 1944. U s. Miloševom Dolu i na pl. Jadovniku 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 37. udarne divizije NOVJ i Zlatarski NOP odred vodili borbu protiv jedinica nemačke Grupe armija -E-, delova SDK i četnika koji su se probijali od Sjenice do Prijepolja. Posle oštre borbe neprijatelj se probio prema Prijepolju.

⚔️ 28. 10. 1944. VŠ NOV i POJ ponovo naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: u vezi sa prodorom nemačkih snaga od Sarajeva ka Višegradu i od Sjenice ka Prijepolju, treba porušiti mostove na r. Limu a artiljeriju iz Dubrovnika hitno uputiti u Sandžak i uvesti u borbu.

⚔️ 29. 10. 1944. Nemačke jedinice, snage SDK i četnici, odbacivši jedan bataljon 3. proleterske sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ iz s. Miloševog Dola, ušli u Prijepolje i izbili na desnu obalu r. Lima.

⚔️ 29. 10. 1944. Na prostoriji Gradina - s. Dušmanići - s. Zalug (kod Prijepolja) 2. bataljon 3. proleterske sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ vodio borbu protiv oko 100 nemačkih vojnika i odbacio ih u Prijepolje. Zaplenjen je 1 minobacač, 10 pušaka i 10.000 metaka. Bataljon je imao 1 ranjenog borca.

⚔️ 31. 10. 1944. Na položaju s. Bistrica - s. Drenova (kod Prijepolja) dva bataljona 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu. Neprijatelj je imao 30 mrtvih i 8 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno je 30 pušaka, 3 p. mitraljeza, 7 pištolja i izvesna količina municije i drugog materijala. Jedinice 5. brigade su imale 7 ranjenih boraca.

⚔️ 1. 11. 1944. Na položaju Gradina - s. Dušmanići (kod Prijepolja) tri bataljona 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ i Mileševski NOP odred vodili borbu protiv oko 1.500 nemačkih vojnika koji su kod Prijepolja prešli na levu obalu r. Lima i izvršili napad. Posle duže borbe s nadmoćnim neprijateljem jedinice NOVJ povukle su se na položaj Ikonovac - Barice - Leskovac - s. Izbičanj, pretrpevši gubitke od 2 mrtva i 8 ranjenih boraca. Neprijatelj je imao više mrtvih i ranjenih.

⚔️ 1. 11. 1944. Na položaju s. Sedobro - s. Rasno (kod Prijepolja) delovi 5. sandžačke udarne bragade 37. udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv oko 500 nemačkih vojnika i odbacili ih ka komunikaciji Prijepolje-Priboj. Neprijatelj je imao znatne gubitke, a zaplenjeno je 6 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, 3 automata, 5 minobacača, 7 pištolja, 60 pušaka i dosta drugog materijala. Gubici delova 5. brigade: 6 mrtvih i 1 ranjen borac.

⚔️ 2. 11. 1944. Na položaju s. Drenova - s. Rasno - Bijukovo brdo - s. Sedobro (kod Prijepolja) tri bataljona 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ odbili napad oko 800 nemačkih vojnika i povratili ih ka Prijepolju i s. Bistrici. Neprijatelj je pretrpeo osetne gubitke u ljudstvu, a zaplenjena su 3 p. mitraljeza, 1 pištolj, više pušaka i municije, 40 mina za minobacač i dosta drugog materijala. Jedinice 5. brigade su imale 2 ranjena borca.

⚔️ 4. 11. 1944. Na položaju Gradina - s. Izbičanj (kod Prijepolja) tri bataljona 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ, Mileševski NOP odred i Sjenički NOP odred izvršili napad na oko 2.000 nemačkih vojnika i četnika. Posle oštre borbe neprijatelj odbačen u dolinu r. Lima, uz osetne gubitke u ljudstvu, a zaplenjeno je oko 100 pušaka, 6 p. mitraljeza. 3 minobacača i dosta drugog materijala. Gubici jedinica NOVJ: 3 mrtva i 16 ranjenih boraca.

⚔️ 5. 11. 1944. S položaja kod s. Bistrice, Pilatovca i Bijukova brda (blizu Prijepolja) 5. sandžačka udarna brigada 37. udarne divizije NOVJ odbila napad oko 1.000 nemačkih vojnika. U borbi je imala 1 poginulog i 3 ranjena borca.

⚔️ 16. 11. 1944. Na liniji Kašanj - s. Goračići - s. Milošev Dol - Četanica (na komunikaciji Sjenica-Prijepolje) tri bataljona 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napali logor jedne nemačke jedinice. Posle oštre borbe ovladali su neprijateljskim položajima. Poginulo je i ranjeno oko 150 a zarobljeno 13 nemačkih vojnika. Uništena su 23 motorna vozila. Zaplenjeno. 1 p. mitraljez, 1 automat, 2 pištolja i dosta drugog materijala. Jedinice 5. brigade su imale 3 poginula i 3 ranjena borca.

⚔️ 20. 11. 1944. Posle trodnevnih borbi protiv oko 600 nemačkih vojnika na prostoriji s. Gračanica - s. Cikote - s. Banja - Kutlovac - Jarmovac (kod Priboja) 4. sandžačka udarna brigada 37. udarne divizije NOVJ i 2. sandžački NOP odred povukli se na položaj Leskovac - s. Gračanica - Orašac, ne uspevši da preseku komunikaciju Prijepolje-Priboj i onemoguće izvlačenje neprijatelja ka Višegradu, Neprijatelj je pretrpeo osetne gubitke, a zaplenjeno je 10 pušaka, 3 p. mitaraljeza, 5 pištolja, 1 minobacač i dosta drugog materijala. Jedinice NOVJ su imale 3 poginula i 13 ranjenih boraca.

⚔️ 22. 11. 1944. Iz rejona Skadra, Podgorice (sada: Titograda) i Danilovgrada nemački 21. brdski armijski korpus otpočeo proboj pravcem Podgorica - s. Bioče - Kolašin - Bijelo Polje - Prijepolje u cilju izvlačenja iz Crne Gore, preko Sandžaka, za Sarajevo. Na tom pravcu, koji su zatvarale jedinice 3. udarne divizije NOVJ, ogorčene borbe su trajale mesec i po dana. Neprijatelj je uspeo da se, uz velike gubitke u ljudstvu i tehnici, probije i spoji sa 22. pešadijskom divizijom nemačkog 91. armijskog korpusa, koja je od Prijepolja išla ka Mojkovcu. [Od početka proboja do 30. decmbra na tom pravcu (prema nepotpunim podacima) 21. korpus je imao oko 3000 mrtvih, još više ranjenih i 150 zarobljenih vojnika i oficira. Zaplenjeno je: 22 topa, 27. mitraljeza i p. mitraljeza, 400 pušaka, 15 automata, 500.000 metaka i drugi ratni materijal. Uništeno je 500 raznih motornih vozila. U istom vremenu 3. divizija je imala 195 mrtvih, 420 ranjenih i oko 130 promrzlih boraca.]

⚔️ 25. 11. 1944. Na odseku Bitovik - s. Čelice jedinice 4. i 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napale nemačke jedinice koje su osiguravale komunikaciju Prijepolje-Priboj. Zbog jake utvrđenosti i upornosti neprijatelja napad je samo delimično uspeo. U tim borbama neprijatelj je imao 72 mrtva i ranjena, a zaplenjena su 3 p. mitraljeza, 1 mitraljez, i drugi materijal. Brigade su imale 10 poginulih i 31 ranjenog borca.

⚔️ 25. 11. 1944. Treća proleterska (sandžačka) udarna brigada 37. udarne divizije NOVJ razbila, a delom i uništila, nemačku jedinicu jačine oko 600 vojnika na položajima Savin lakat - s. Seljašnica - s. Seljane (kod Prijepolja). Zaplenjeno je 30 p. mitraljeza, 8 topova, 15 kamiona, oko 30.000 metaka i dosta drugog materijala, dok je uništeno jedno skladište municije kao i veća količina sanitetskog materijala. Brigada je imala 8 mrtvih i 15 ranjenih boraca.

⚔️ 1. 12. 1944. U cilju pružanja pomoći nemačkom 21. brdskom armijskom korpusu, koji se iz rejona Podgorice (sada: Titograd) i Danilovgrada probijao u pravcu Kolašina i dalje u Sandžak, jake snage nemačke 22. pešadijske divizije iz Prijepolja zauzele Bijelo Polje.

⚔️ 1. 12. 1944. Dva bataljona 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napala na oko 600 nemačkih vojnika na položajima Ravna gora - Alin breg (kod Prijepolja) i uspela da zauzmu Ravnu goru. Neprijatelj je imao oko 40 mrtvih i ranjenih, a zaplenjena su 2 p. mitraljeza. Gubici bataljona 5. brigade: 1 poginuo i 3 ranjena borca.

⚔️ 14. 12. 1944. Posle oštrih dvodnevnih borbi na liniji Devino brdo - Breza - Dubnica (kod Sjenice) jedinice 22. udarne divizije NOVJ oslobodile Sjenicu, a nemačku brigadu -Angermiler- odbacile ka Prijepolju.

⚔️ 18. 12. 1944. Posle velikih gubitaka u borbama od Podgorice (sada: Titograd) do Kolašina protiv jedinica 3. udarne divizije NOVJ, snage nemačke 297. pešadijske divizije uspele da se u rejonu V. Preprana spoje sa prednjim delovima nemačke 22. pešadijske divizije, koja je od Prijepolja nastupala u pravcu Mojkovca. Time je nemačkom 21. armijskom korpusu bio konačno otvoren put prema Sandžaku.

⚔️ 2. 1. 1945. U blizini s. Jabuke i Savinog lakta (kod Prijepolja) 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 37. udarne divizije NOVJ vodila borbu protit delova nemačke 22. pešadijske divizije koji su pokušali da od Prijepolja prodru ka Pljevljima. Poginulo je 60 nemačkih vojnika. Zaplenjeno: mitraljez, 5 p. mitraljeza i 2 minobacača.

⚔️ 4. 1. 1945. Sedma crnogorska omladinska brigada -Budo Tomović- 3. udarne divizije NOVJ oslobodila Bijelo Polje. Nemačke snage su pod borbom odstupile prema s. Brodarevu i Prijepolju.

⚔️ 8. 1. 1945. Jedinice 22. udarae divizije NOVJ odbacile prema Prijepolju zaštitne delove nemačkog 91. armijskog korpusa i oslobodile Sjenicu.

⚔️ 10. 1. 1945. Posle trodnevnih borbi protiv zaštitnica nemačkog 21. armijskog korpusa jedinice 37. udarne divizije NOVJ oslobodile Prijepolje. Neprijatelj je imao preko 100 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice 37. divizije - 5 mrtvih i 20 ranjenih.

Dokumenti

📜 Zapisnik s nemačko-italijanskih pregovora u Beogradu 18. jula 1941. o razgraničenju na području Rudo—Priboj—Prijepolje —Duga Poljana

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 11 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za stezanje obruča oko Bistrice i Prijepolja

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 11 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak da stegne obruč oko Bistrice i Prijepolja

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od januara 1942 god. Štabu Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda za čišćenje zapadnog Sandžaka od četničkih grupica, organizovanje narodne vlasti i rušenje komunikacije Pljevlja - Prijepolje

📜 Naređenje komandanta Jugoistoka od 24. aprila 1943. komandantu nemačkih trupa u NDH, da svojim jedinicama smeni italijanske trupe u Novoj Varoši, Bistrici, Prijepolju i Sjenici

📜 Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 30 aprila 1943 god. štabu Prve brigade da zaposjedne komunikaciju Pljevlja-Prijepolje i napadne neprijateljske kolone i transporte

📜 Naređenje Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 1 maja 1943 god. štabovima bataljona za uništenje neprijateljskih snaga i posjedanje položaja na komunikaciji Pljevlja - Prijepolje

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 7 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama za pregrupaciju snaga na prostoriji Pljevlja, Bijelo Polje, Prijepolje

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 10 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o razbijanju italijanske kolone na komunikaciji Prijepolje - Bijelo Polje

📜 Obavještenje Štaba 1. proleterske divizije od 12. maja 1943. Štabu 2. proleterske divizije o borbi 1. proleterske brigade na komunikaciji Prijepolje - Bijelo Polje

📜 Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 12 maja 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije o razbijanju neprijateljskih snaga na komunikaciji Prijepolje - Bijelo Polje

📜 Izvještaj Štaba Prve brigade od 12 maja 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbama na komunikaciji Bijelo Polje, Prijepolje

📜 Izvještaj Štaba Treće sandžačke NOU brigade od 17 maja 1943 god. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o situaciji na području Bijelo Polje, Pljevlja, Prijepolje

📜 Izvještaj Štaba Treće sandžačke NOU brigade od 17 maja 1943 god. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o situaciji na području Bijelo Polje, Pljevlja, Prijepolje

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 26 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o oslobođenju Prijepolja i rasporedu jedinica

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 30 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbama protiv četnika oko Pljevalja i Prijepolja i o mobilizaciji boraca za NOV

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 30 septembra 1943 god. štabovima brigada za dejstvo na prostoriji Prijepolje - Pljevlja - Priboj

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 3 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbi protiv četnika kod Prijepolja i o rasporedu jedinica

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 4 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbi protiv četnika na pravcu Nova Varoš - Prijepolje i o mobilizaciji u Bjelopoljskom srezu

📜 Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 21 oktobra 1943 god štabu divizije Venecija da se sa svim jedinicama prebaci na sektor Prijepolje-Priboj

📜 Zapovest komandanta Leve grupe četničkih odreda od 21. oktobra 1943. komandantima kolona za napad na delove 2. udarnog korpusa NOVJ kod Nove Varoši i Prijepolja

📜 Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 oktobra 1943 god. štabu Druge brigade alpinaca Taurinenze za pokret pravcem Pljevlja-Prijepolje

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 25. septembra do 13. novembra 1943. godine

📜 Izveštaj načelnika Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 15 novembra 1943 god. Štabu korpusa o borbama jedinica Druge proleterske divizije na sektoru Prijepolja

📜 Izveštaj načelnika Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 16 novembra 1943 god. Štabu korpusa o situaciji na sektoru Prijepolja i o stanju italijanske divizije Venecija

📜 Izveštaj načelnika Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 16 novembra 1943 god. Štabu korpusa o borbama jedinica Druge proleterske divizije protiv Nemaca kod Prijepolja i protiv muslimanske milicije kod Brodareva

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 17 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbama protiv Nemaca na liniji: Kačevo - Kobilja Glava - Gvozd - Karaula - Halinovići (kod Prijepolja)

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 18 novembra 1943 god. štabovima brigada za posedanje položaja na levoj obali Lima od Brodareva do Prijepolja

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske brigade od 18 novembra 1943 god. štabovima bataljona za razmeštaj na prostoriji Prijepolje - Čadinje - Seljašnica

📜 Relacija Štaba Druge proleterske divizije o dejstvima jedinica od 20 do 30 novembra 1943 god. na sektoru Prijepolje - Kačevo

📜 Relacija Štaba Druge proleterske divizije o borbama protiv Nemaca na sektoru Prijepolje - Sjenica vođenim od 1 do 21 novembra 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 22 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o rezultatima izviđanja nemačkih snaga na pravcu Prijepolje - Sjenica i o borbama kod Brodareva

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 26 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Brodarevo - Prijepolje

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 27 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o rezultatima izviđanja neprijateljskih snaga na pravcima Prijepolje - Sjenica i Prijepolje - Nova Varoš

📜 Obaveštajni izveštaj Štaba Četvrte krajiške brigade Pete NOU divizije od 28 novembra 1943 god. Štabu divizije o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga na sektoru Prijepolje - Sjenica - Nova Varoš

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 10 decembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o stanju i rasporedu jedinica posle prodora Nemaca pravcem Prijepolje - Pljevlja - Čajniče i o daljim namerama

📜 Obavještenje Štaba 3. udarne divizije od 11. decembra 1943. Štabu Udarne grupe bataljona o gubitku Prijepolja, Pljevalja i Brodareva i o situaciji u Crnoj Gori i Hercegovini

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 decembra 1943 god. novoimenovanom Štabu Druge proleterske divizije da se prebaci preko Lima između Prijepolja i Rudog i da dejstvuje dalje prema datim direktivama

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 23 decembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o pokušaju prebacivanja preko Lima i o situaciji na sektoru Prijepolje - Pljevlja

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 11. septembra do 24. decembra 1943. godine

📜 Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 decembra 1943 god. štabu Druge i Treće divizije i Glavnom štabu za Sandžak za novi raspored jedinica u cilju blokiranja komunikacije Prijepolje-Pljevlja-Čajniče-Goražde i razbijanja četničkih snaga

📜 Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 31 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za prebacivanje na nove položaje u cilju zatvaranja pravca Peć-Sjenica-Prijepolje-Pljevlja-Goražde

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak od 22 januara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji oko Pljevalja i Prijepolja

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak od 1 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbama Četvrte sandžačke NOU brigade i situaciji oko Pljevalja i Prijepolja

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 16 marta 1944 god. Štabu Trideset sedme divizije za napad na komunikaciju Pljevlja - Čajniče i Pljevlja - Prijepolje

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 17 marta 1944 god. štabovima brigada za ofanzivna dejstva na komunikacije Čajniče - Pljevlja, Prijepolje - Bijelo Polje radi sadejstva Drugoj proleterskoj i Petoj NOU diviziji u njihovom prodoru u Srbiju

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 marta 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije za jači pritisak na neprijateljske snage u rejonu Pljevlja - Prijepolje - Priboj

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 marta 1944 god. Štabu italijanske divizije Garibaldi da uputi jedan svoj bataljon kao pojačanje Trećoj sandžačkoj brigadi za napad na komunikaciji Pljevlja - Prijepolje

📜 Izveštaj Štaba Trideset sedme NOU divizije od 23 marta 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o neprijateljskim snagama u Sandžaku i o borbama protiv Nemaca i četnika na komunikaciji Boljanići - Pljevlja - Prijepolje

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 25 marta 1944 god. štabovima brigada za ofanzivna dejstva na neprijateljske snage u Priboju i na komunikaciji Pljevlja - Prijepolje

📜 Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 marta 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama Trideset sedme divizije na sektoru Pljevlja - Prijepolje - Brodarevo

📜 Predlog Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 20 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ za prebacivanje Druge i Pete divizije na sektor Pljevlja - Prijepolje

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 30 aprila 1944 god. štabovima brigada za razbijanje neprijateljskih snaga od Bijelog Polja prema Prijepolju i Pljevljima

📜 Pohvala vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od druge polovine maja 1944. boračkom i rukovodećem sastavu 5. crnogorske NOU brigade za uspešne borbe na sektoru Prijepolje-Sjenica

📜 Zapovest Štaba Trideset sedme NOU divizije od 2 maja 1944 god. štabovima brigada za napad na Brodarevo i u pravcu Prijepolja

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 3 maja 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke, Kombinovane i Prve italijanske brigade Garibaldi za dejstvo na komunikaciju Prijepolje - Pljevlja i zatvaranje pravaca južno od Pljevalja

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 5 maja 1944 god. štabovima Treće sandžačke, Pete i Osme crnogorske brigade da spreče intervenciju neprijatelja od Prijepolja prema Brodarevu

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 9 maja 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji od Lima do komunikacije Pljevlja - Kosanica i za dejstvo prema Prijepolju, Jabuci i Pljevljima

📜 Izveštaj Štaba Treće sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 9 maja 1944 god. načelniku Štaba divizije o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga na komunikaciji Prijepolje - Pljevlja i o rasporedu i zadacima svojih jedinica

📜 Naređenje Štaba 8. crnogorske NOU brigade od 9. maja 1944. štabovima bataljona za posjedanje novih položaja i zatvaranje pravaca Prijepolje - Brodarevo i Kamena gora - Brodarevo

📜 Izveštaj načelnika Štaba Trideset sedme NOU divizije od 10 maja 1944 god. Štabu divizije o neprijateljskim snagama u Prijepolju i rasporedu, zadacima i stanju Osme crnogorske brigade

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 18 maja 1944 god. štabovima brigada da pojačaju ofanzivna dejstva protiv neprijateljskih snaga na sektoru Pljevlja - Prijepolje

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 22 maja 1944 god. Štabu Trideset sedme udarne divizije za prebacivanje sjeverno od komunikacije Prijepolje - Pljevlja

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 26 maja 1944 šd. za napad na neprijatelja koji se koncentriše na komunikaciji Prijepolje - Sjenica

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 3 juna 1944 god. štabovima brigada za čišćenje Bihora i zatvaranje pravca Prijepolje - Sjenica - Bijelo Polje

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 6 juna 1944 god. Štabu Treće udarne divizije za zatvaranje pravca Prijepolje - Brodarevo - Bijelo Polje

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 6 juna 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravca Prijepolje - Brodarevo - Bijelo Polje i Sjenica - Bihor - Bijelo Polje

📜 Izvještaj Štaba 10. krajiške udarne brigade od 6. juna 1944. Štabu 5. NOU divizije o aktivnosti neprijatelja na sektoru Pljevlja - Prijepolje 

📜 Izvještaj Štaba Pete udarne divizije NOVJ od 7 juna 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o dolasku dvije njemačke divizije u Prijepolje

📜 Obavještenje Štaba Pete udarne divizije NOVJ od 7 juna 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o situaciji na sektoru Prijepolje - Pljevlja

📜 Izvještaj Štaba Pete udarne divizije NOVJ od 11 juna 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o pokretu Nijemaca iz Pljevalja ka Prijepolju

📜 Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 12 juna 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o aktivnosti neprijatelja na sektoru Pljevalja, Prijepolja i Rožaja

📜 Izvještaj Štaba Pete udarne divizije od 14 juna 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o aktivnosti neprijatelja od pravca Prijepolja

📜 Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 14 juna 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o novim pojačanjima neprijatelja u Prijepolju

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 16 juna 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za napad na komunikaciju Pljevlja - Prijepolje sa severne strane

📜 Izvještaj Štaba Pete crnogorske NOU brigade od 17 juna 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o situaciji na sektoru prema Prijepolju

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 18 juna 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za prebacivanje ranjenika južno od komunikacije Pljevlja - Prijepolje (u divizisku bolnicu) i za izviđanje u pravcu Priboja

📜 Izvještaj Štaba 10. krajiške NOU brigade od 19. juna 1944. Štabu 5. udarne divizije o upadu u Otiloviće i Zagrađe i postavljanju nagaznih mina na komunikaciju Pljevlja - Prijepolje

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 20 juna 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za dejstva na komunikaciji Prijepolje - Priboj

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 29 juna 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za napad na neprijateljske snage na otseku Seljašnica - Prijepolje i za izviđanje prelaza preko Lima od Prijepolja do Rudog

📜 Obavještenje Štaba Pete udarne divizije NOVJ od 3 jula 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o odbijanju nijemačkih jedinica na prostoriji Pljevlja - Prijepolje

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 8 jula 1944 god. štabovima brigada za smenu jedinica Pete NOU divizije i zatvaranje pravaca ka slobodnoj teritoriji sa linije: Brodarevo - Prijepolje - Pljevlja

📜 Naređenje Štaba Sedamnaeste udarne divizije NOVJ od 15 jula 1944 god. za pokret na prostoriju sjeverno od komunikacije Pljevlja - Prijepolje

📜 Naređenje Štaba 1. proleterske divizije NOVJ od 17. jula 1944. potčinjenim jedinicama i Štabu 8. crnogorske udarne brigade za zatvaranje pravaca od Pljevalja i Prijepolja ka Tari i Limu

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 18. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da će Vrhovni štab NOV i POJ za izvesno vreme direktno davati sva naređenja proleterskim divizijama iz sastava toga korpusa i naređenje da izvesti o jačini neprijateljskih snaga u Pljevljima i Prijepolju

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 20 jula 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za prebacivanje severno od komunikacije Pljevlja - Prijepolje

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da Operativna grupa divizija kreće u pravcu jugozapadne Srbije, dok su druge jedinice posele desnu obalu Lima od Bijelog Polja do Prijepolja i naređenje da Glavni štab redovno izveštava o situaciji kod svojih jedinica

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da 8. crnogorska NOU brigada nastavi dejstvo na komunikaciji Prijepolje-Sjenica i prema Pešteru

📜 Zapovest štaba Komande Crne Gore i Starog Rasa od 12. avgusta 1944. komandantima kolona za napad na jedinice NOVJ na prostoru Prijepolja i Pljevalja

📜 Izveštaj Štaba Pete sandžačke udarne brigade od 20 septembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbi za oslobođenje Prijepolja

📜 Izveštaj Štaba Pete sandžačke udarne brigade od 28 septembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o oslobođenju Prijepolja

📜 Izveštaj Štaba Treće sandžačke udarne brigade od 29 septembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbi s četnicima kod Prijepolja

📜 Izveštaj Štaba Pete sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 1 novembra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima na položajima Sedobro-Rasno-Bistrica- Kukanja (kod Prijepolja)

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. oktobra 1944. Vrhovnom štabu da se što više materijala prenese u Sloveniju sovjetskim avionima i da se naredi 2. udarnom koipusu NOVJ da posedne Priboj, Pljevlja i Prijepolje u Sandžaku

📜 Izveštaj Štaba Pete sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 2 novembra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima kod Prijepolja

📜 Izveštaj Štaba Treće sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 3 novembra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima kod Prijepolja na položaju Zalug-Dušmanići-Gradina

📜 Izveštaj Štaba Treće sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 6 novembra 1944 god. Štabu divizije o borbama s Nemcima i četnicima kod Prijepolja na položajima Gradina-Ikonovac-Barica-Izbičanj-DŽurovo

📜 Izveštaj Štaba Treće sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 31 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima na položaju Gradina-Dušmanići-Zalug (kod Prijepolja)

📜 Direktiva Komande Grupe armija »E« od 28. novembra 1944. komandama 21. brdskog armijskog korpusa i 91. armijskog korpusa za naročitu upotrebu za proboj iz okruženja 21. korpusa pravcem Kolašin — Mojkovac — Prijepolje — Pljevlja

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 12 decembra 1944 god. štabovima brigada da preseku komunikaciju Sjenica - Prijepolje i izvrše pripreme za napad na Sjenicu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

181. pešadijska divizija Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Ustanak u Crnoj Gori 1941. 2. udarni korpus NOVJ Dubrovnik Italija u drugom svetskom ratu 21. brdski armijski korpus Pljevaljska bitka Leskovac Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Vrhovni štab NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Beograd Bijelo Polje Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. Kapitulacija Italije Borbe u Crnoj Gori 1943. Avijacija u oslobodilačkom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 1. alpska divizija Taurinense Mojkovac Rožaje Kalinovik Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 8. crnogorska udarna brigada Nova Varoš Ustanak u Srbiji 1941. Danilovgrad Kolašin 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu 4. sandžačka udarna brigada Josip Broz Tito Sarajevo 37. sandžačka divizija NOVJ 5. krajiška udarna divizija NOVJ Operacija Kugelblitz Druga neprijateljska ofanziva Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Crnoj Gori 1944. Vojislav Lukačević Brodarevo 2. proleterska divizija NOVJ Sjenica Borbe u Srbiji 1944. Arso Jovanović Narodni heroji Jugoslavije Andrijevica Berane Borbe u Srbiji 1943. Pljevlja 5. sandžačka udarna brigada 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović Politički komesari u NOR-u Dragoljub Draža Mihailović Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 22. pešadijska divizija 19. pešadijska divizija Venecija Peko Dapčević 2. proleterska udarna brigada Podgorica Priboj Danilo Jauković Bitka za Srbiju 3. udarna divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1945. 91. armijski korpus Saradnja četnika sa okupatorom Operacija Schwarz Čačak 1. proleterska divizija NOVJ Đorđije Lašić Goražde Italijanski zločini u Jugoslaviji