Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

5. sandžačka udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 16 hronoloških zapisa, 24 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 19. 9. 1944. Na položaju Gradina-Prijepolje 2. i 4. bataljon 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv 700-800 četnika. Neprijatelj je imao 15 mrtvih i više ranjenih, a 5. brigada 1 poginulog i 2 ranjena borca.

⚔️ 29. 9. 1944. Posle kraće borbe i. bataljon 3. proleterske (sandžačke) udarne i 2. i 4, bataljon 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ zauzeli Prijepolje, iz koga su se povukli četnici i muslimanska milicija. Na prostoriji s. Dušmanići - s. Bariče - s. Seljašnica - s. Jabuka 2, 3. i 4. bataljon 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade su dočekali neprijatelja i odbacili ga u Pljevlja. Jedinice NOVJ su imale samo 1 ranjenog, a neprijatelju su nanele gubitke od 50 mrtvih, 30 ranjenih i 8 zarobljenih i zaplenile p, mitraljez, 20 pušaka, 3 pištolja i dosta drugog materijala.

⚔️ 23. 10. 1944. Na Crvenoj gori (kod Ivanjice) 1. i 3. bataljon 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napali četnike i osvojili njihove položaje. Protivnapadom, nadmoćnije neprijateljske snage su povratile izgubljene položaje. Neprijatelj je imao 47 mrtvih, oko 60 ranjenih i 8 zarobljenih. Zaplenjen je 1 mitraljez, 3 p. mitraljeza, 1 automat i 3 pištolja. Jedinice 5. brigade su imsle 1 poginulog i 1 ranjenog borca.

⚔️ 24. 10. 1944. Na položajima Jankov vrh - Vasiljev vrh - Javor - s. Lepovići (kod Sjenice) tri bataljona 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv oko 800 četnika i odbacili ih ka s. Kladnici i Sjenici. Neprijatelj je imao 55 mrtvih i 25 zarobljenih, a jedinice 5. brigade - 1 ranjenog borca.

⚔️ 31. 10. 1944. Na položaju s. Bistrica - s. Drenova (kod Prijepolja) dva bataljona 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu. Neprijatelj je imao 30 mrtvih i 8 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno je 30 pušaka, 3 p. mitraljeza, 7 pištolja i izvesna količina municije i drugog materijala. Jedinice 5. brigade su imale 7 ranjenih boraca.

⚔️ 2. 11. 1944. Na položaju s. Drenova - s. Rasno - Bijukovo brdo - s. Sedobro (kod Prijepolja) tri bataljona 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ odbili napad oko 800 nemačkih vojnika i povratili ih ka Prijepolju i s. Bistrici. Neprijatelj je pretrpeo osetne gubitke u ljudstvu, a zaplenjena su 3 p. mitraljeza, 1 pištolj, više pušaka i municije, 40 mina za minobacač i dosta drugog materijala. Jedinice 5. brigade su imale 2 ranjena borca.

⚔️ 5. 11. 1944. S položaja kod s. Bistrice, Pilatovca i Bijukova brda (blizu Prijepolja) 5. sandžačka udarna brigada 37. udarne divizije NOVJ odbila napad oko 1.000 nemačkih vojnika. U borbi je imala 1 poginulog i 3 ranjena borca.

⚔️ 16. 11. 1944. Na liniji Kašanj - s. Goračići - s. Milošev Dol - Četanica (na komunikaciji Sjenica-Prijepolje) tri bataljona 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napali logor jedne nemačke jedinice. Posle oštre borbe ovladali su neprijateljskim položajima. Poginulo je i ranjeno oko 150 a zarobljeno 13 nemačkih vojnika. Uništena su 23 motorna vozila. Zaplenjeno. 1 p. mitraljez, 1 automat, 2 pištolja i dosta drugog materijala. Jedinice 5. brigade su imale 3 poginula i 3 ranjena borca.

⚔️ 25. 11. 1944. Na odseku Bitovik - s. Čelice jedinice 4. i 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napale nemačke jedinice koje su osiguravale komunikaciju Prijepolje-Priboj. Zbog jake utvrđenosti i upornosti neprijatelja napad je samo delimično uspeo. U tim borbama neprijatelj je imao 72 mrtva i ranjena, a zaplenjena su 3 p. mitraljeza, 1 mitraljez, i drugi materijal. Brigade su imale 10 poginulih i 31 ranjenog borca.

⚔️ 30. 11. 1944. Kod s. Halinovića i s. Goračića (blizu Sjenice) jedinice 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napale na nemačke snage jačine oko 3.000 vojnika. Brigada je zauzela nekoliko neprijateljskih otpornih tačaka i jedan logor u kome je poginulo 30 nemačkih vojnika. Zaplenjeno: 4 p. mitraljeza, 2 automata, 4 pištolja i dosta drugog materijala. Brigada je imala 7 mrtvih i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 1. 12. 1944. Dva bataljona 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napala na oko 600 nemačkih vojnika na položajima Ravna gora - Alin breg (kod Prijepolja) i uspela da zauzmu Ravnu goru. Neprijatelj je imao oko 40 mrtvih i ranjenih, a zaplenjena su 2 p. mitraljeza. Gubici bataljona 5. brigade: 1 poginuo i 3 ranjena borca.

⚔️ 2. 12. 1944. Na liniji Turijak-Goveđak (kod Sjenice) jedinice 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napale nemačku motorizovanu kolonu. U tročasovnoj borbi one su uništile oko 200 kamiona i kola s raznim materijalom i zaplenile minobacač, 6 p. mitraljeza, automat, 5 pištolja i dosta drugog oružja, municije i opreme. Brigada je imala 1 poginulog i 2 ranjena borca.

⚔️ 8. 12. 1944. Na položaju Zlatarsko brdo - s. Halinovići (kod Sjenice) jedinice 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napale na oko 800 nemačkih vojnika i uspele da zauzmu deo neprijateljskog položaja. U toj borbi neprijatelj je imao oko 60 mrtvih i ranjenih, a zaplenjena su: 2 p. mitraljeza, 4 automata, 3 pištolja i dosta drugog materijala. Brigada je imala 2, poginula i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 13. 12. 1944. Na položaju s Halinovići - Zlatarsko brdo - s. D. Goračići (kod Sjenice) jedinice 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na nemačke snage. Neprijatelj je imao 45 mrtvih i više ranjenih, a jedinice NOVJ - 2 poginula i 6 ranjenih boraca. Zaplenjen je mitraljez, p. mitraljez, pištolj i 3.000 metaka.

⚔️ 25. 12. 1944. Kod s. Rutoša (blizu Priboja), posle dvodnevnih borbi protiv dva nemačka bataljona, jedinice 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ odbacile neprijatelja ka Priboju, nanevši mu gubitke od 75 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 3 poginula i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 2. 3. 1945. U rejonu s. Perčin - s. Agarovići - s. Obadi - s. Mandra (kod Višegrada) 5. sandžačka udarna brigada 37. udarne divizije NOVJ - napala i okružila jače nemačke delove. Posle dvodnevne oštre borbe neprijatelj se probio iz obruča uz gubitke od oko 170 mrtvih, dok je 5. brigada imala 17 mrtvih i 44 ranjena. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 4 automata, 20 pušaka i dosta druge ratne opreme.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 21 avgusta 1944 god. Štabu Osme crnogorske brigade da preda jedan deo naoružanja novoformiranoj Petoj sandžačkoj brigadi

📜 Izveštaj Štaba Trideset sedme NOU divizije od 24 avgusta 1944 god. komandantu divizije o rasporedu i zadacima Četvrte i Pete sandžačke brigade na sektoru Lim - Čelica - Rutoše - Radojinja

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 25 avgusta 1944 god. štabovima Četvrte i Pete sandžačke NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Burađa - Negbina - Dobroselica i izviđanje u pravcu Jelove Gore i Tornika

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 6 septembra 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke brigade za razmeštaj na prostoriji Bijela Brda - Štrpci i Brezna - Dobroselica - Gornji Ljubiš - Burađa i da zatvore pravce od Vardišta i od komunikacije Priboj - Nova Varoš

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 8 septembra 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke NOU brigade za razbijanje neprijateljskih snaga na sektoru Mokra Gora - Vardište - Bijelo Brdo - Štrpci

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 9 septembra 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke NOU brigade za zatvaranje pravaca od Užica, Priboja i Ljubiša

📜 Izveštaj Štaba Pete sandžačke udarne brigade od 20 septembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbi za oslobođenje Prijepolja

📜 Izveštaj Štaba Pete sandžačke udarne brigade od 28 septembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o oslobođenju Prijepolja

📜 Izveštaj Štaba Pete sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 1 novembra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima na položajima Sedobro-Rasno-Bistrica- Kukanja (kod Prijepolja)

📜 Izveštaj Štaba Pete sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 2 novembra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima kod Prijepolja

📜 Izveštaj Štaba Pete sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 5 novembra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima na položajima Bistrica-Pilatovac-Bijukovo Brdo

📜 Izveštaj Štaba Pete sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 6 novembra 1944 god. Štabu divizije o napadu na Nemce na položajima Bijukovo Brdo-Sedobro-Kukanja-Bistrica

📜 Izveštaj Štaba Pete sandžačke udarne brigade od 14 oktobra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o oslobođenju Sjenice

📜 Izveštaj Štaba Pete sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 23 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbi s četnicima na Crvenoj Gori

📜 Izveštaj Štaba Pete sandžačke brigade Trideset sedme NO divizije od 25 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv četnika na položaju Javor-Jankov Vrh-Vasiljev Vrh-Jastrebovac-Lepovići

📜 Relacija Štaba Pete sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 25 oktobra 1944 god. o borbi protiv četnika i nedićevaca na Javoru (Jankov Vrh - Vasiljev V. - s. Lepovići)

📜 Izveštaj Štaba Pete sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 31 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima na položajima Drenova-Bistrica

📜 Izveštaj Štaba Pete sandžačke udarne brigade od 16 novembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbama s Nemcima na položaju Četanica - Milošev Dol - Donji Goračići

📜 Izveštaj Štaba Pete sandžačke udarne brigade od 2 decembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbi protiv Nemaca na položaju Turijak - Goveđak

📜 Izveštaj Štaba Pete sandžačke udarne brigade od 8 decembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbi s Nemcima na položaju Zlatarsko Brdo - Halinovići

📜 Izveštaj Štaba Pete sandžačke udarne brigade od 20 decembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbi protiv Nemaca na položaju Pod - Kunice - Rutoše

📜 Izvještaj štaba 5. sandžačke brigade od 3. februara 1945. štabu 37. NOU divizije o situaciji na sektoru Višegrada

📜 Naređenje Štaba 37. udarne divizije JA od 26. marta 1945. Štabovima 3. i 5. sandžačke brigade za sadejstvo sa dijelovima 3. korpusa JA pri napadu na komunikaciju Podromanija- Mokro-Pustopolje

📜 Naređenje Štaba 37. udarne divizije od 1. aprila 1945. štabovima 3. i 5. sandžačke brigade za sadejstvo s jedinicama 3. korpusa JA u napadu na Pustopolje-Mokro-Crvenu Stijenu

Fotografije

Povezane odrednice

4. sandžačka udarna brigada Borbe u Crnoj Gori 1944. Nova Varoš Borbe u Srbiji 1944. 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Prijepolje 8. crnogorska udarna brigada Priboj Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Zlatar Bitka na Jelovoj gori Sjenica Srpska državna straža (nedićevci) Ivanjica Četnici u drugom svetskom ratu Pljevlja Saradnja četnika sa okupatorom Užice Bitka za Srbiju Završne operacije u Jugoslaviji 37. sandžačka divizija NOVJ