Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Ivanjica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 48 hronoloških zapisa, 45 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 8. 1941. Ariljska četa Užičkog NOP odreda napala i razbila nemačku posadu rudnika antimona -Lisa- (kod Ivanjice) i zaplenila veću količinu namirnica.

⚔️ 5. 8. 1941. Na Klekovom vrhu (kod Ivanjice) formirana Moravička četa Užičkog NOP odreda.

⚔️ 16. 8. 1941. U s. Dajićima (kod Ivanjice) Moravička četa Užičkog NOP odreda razoružala odeIjenje žandarma i zaplenila 12 pušaka, 4 pištolja i 2 sanduka municije.

⚔️ 18. 8. 1941. Kod s. Kušića (na putu Sjenica-Ivanjica) Moravička četa Užičkog NOP odreda razoružala 12 žandarma. Zaplenila 20 pušaka, 1. p. mitraljez, radio aparat, 15 bombi i 2 sanduka municije.

⚔️ 23. 8. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda demolirali ž. st. Bioska i Gorjani i spalili opštinsku arhivu u s. Opaljeniku (kod Ivanjice).

⚔️ 13. 9. 1941. Moravička četa Užičkog NOP odreda zauzela rudnik antimona Lisu (kod Ivanjice), gde je zaplenila veću količinu materijala, a zatim sa jednim vodom Ariljske čete ušla u Ivanjicu i formirala komandu mesta.

⚔️ 17. 9. 1941. U oslobođenoj Ivanjici formiran GNO odbor.

⚔️ 27. 9. 1941. U s. Lisi (kod Ivanjice) na zboru građana izabran MNO odbor.

⚔️ 8. 10. 1941. U Ivanjici četnici Bože Ćosovića -Javorskog- napali Moravičku četu Užičkog NOP odreda, koja nije prihvatila borbu. Razoružali 20-30 partizana i jednog ubili i zaplenili oko 200 pušaka.

⚔️ 18. 10. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda napali četnike u Arilju i posle oštre borbe ponovo zauzeli ovo mesto. Poginulo oko 30 i zarobljeno oko 150 četnika. Istog dana ušli u Ivanjicu, iz koje su četnici pobegli u pravcu Javora.

⚔️ 28. 10. 1941. Moravička i Ariljska četa Užičkog NOP odreda ponovo zauzele Ivanjicu i odbile protivnapad četnika.

⚔️ 2. 11. 1941. Četnici Draže Mihailovića napali Moravičku četu Užičkog NOP odreda u Ivanjici. Posle 12-časovne borbe napad odbijen a četnicima naneti osetni gubici. U toj borbi poginuo i komesar Ariljskog bataljona Stevan Čolović, narodni heroj.

⚔️ 4. 11. 1941. VŠ NOP odreda Jugoslavije izdao saopštenje povodom izdaje četnika, koji su napali na NOP odrede i na oslobođena mesta Požegu, Užice (sada: Titovo Užice), Ivanjicu i hapsili partizane, članove NO odbora i simpatizere NOP-a.

⚔️ 4. 12. 1941. Delovi nemačke 113. pešadijske divizije, posle kraće borbe protiv delova Užičkog i Čačanskog NOP odreda, zauzeli Ivanjicu.

⚔️ 8. 1. 1944. U s. Katićima (kod Ivanjice) 3. bataljon 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe, razbio oko 200 četnika i 50 žandarma SDS. Poginula su 3, ranjen je 1 i zarobljeno je 13 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 8. 1. 1944. U rudniku Lisi (kod Ivanjice) 1. šumadijska brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ napala posadu RZK. Napad nije uspeo. Neprijatelj je imao 2 mrtva, više ranjenih i 22 zarobljena vojnika. Zaplenjeno je 10 pušaka. Brigada je imala 4 ranjena borca.

⚔️ 9. 1. 1944. Počeo napad delova 2. proleterske udarne divizije NOVJ na Ivanjicu, koju su branili jedan bataljon bugarske 24. pešadijske divizije, oko 30 nemačkih vojnika i 150 pripadnika SDS i SGS. Posle dvodnevnih borbi Ivanjica nije zauzeta, iako je bio slomljen jak otpor neprijatelja u delu varoši na levoj obali r. Moravice.

⚔️ 13. 1. 1944. VŠ NOV i POJ obavestio sekretara PK KPJ za Srbiju: ovaj treba da se sa 1. južnomoravskom NO brigadom prebaci ka 2. proleterskoj udarnoj diviziji, koja se nalazi kod Ivanjice; ali na taj prelaz trebalo bi pričekati dok se avionima ne doturi materijal za 1. južnomoravsku brigadu.

⚔️ 13. 1. 1944. Kod s. Opaljenika (blizu Ivanjice) zaseda jedinica 2. proleterske udarne divizije NOVJ ubila 6 i ranila 11 bugarskih i nemačkih vojnika.

⚔️ 14. 1. 1944. Kod s. Maskove i s. Gumeševca (blizu Ivanjice) delovi 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv nemačkih i bugarskih vojnika, četničke Studeničke brigade, i delova četničkog 2. mileševskog korpusa. Neprijatelj je imao oko 10 mrtvih i ranjenih, a jedinice 2. brigade - 2 ranjena borca.

⚔️ 15. 1. 1944. Kod s. Katića (blizu Ivanjice) na 3. bataljon 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ napali četnici i oko 500 vojnika bugarske 24. pešadijske divizije. Posle žestoke borbe bataljon se povukao iz sela. Neprijatelj je imao 29 mrtvih i 36 ranjenih, dok su gubici 3. bataljona 2. brigade iznosili 3 mrtva, 6 ranjenih i 2 nestala borca.

⚔️ 25. 3. 1944. U rejonu s. Kušića (kod Ivanjice) 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija NOVJ, u prodoru ka r. Ibru, prešle komunikaciju Sjenica-Ivanjica.

⚔️ 25. 3. 1944. Na položaju Lupoglav-Rakita (kod Ivanjice) 2. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo 3. bataljona 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ, napala Studeničku i Moravičku brigadu četničkog Javorskog korpusa i posle žestoke borbe odbacila ih prema pl. Goliji. Neprijatelj je imao osetne gubitke. Zarobljeno je 27 četnika, a zaplenjeni su, pored ostalog, 2. p. mitraljeza i 1 mitraljez. Gubici 2. brigade: 4 ranjena borca.

⚔️ 25. 3. 1944. Kod s. Kaluševića, Crvene gore i s. Opaljenika (blizu Lanjice) 4. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ slomila otpor jednog bataljona bugarske 24. pešadijske divizije i delova 2. puka SDK. Neprijatelj je odbačen prema Ivanjici, uz gubitke od 8 mrtvih i 2 ranjena vojnika.

⚔️ 25. 3. 1944. Kod s. Prilika (blizu Ivanjice) 1. i 2. bataljon 1. udarne krajiške brigade 5. udarne divizije NOVJ slomili otpor 2. bataljona 2. puka SDK i odbacili ga prema s. Lisi uz gubitke od 77 mrtvih i ranjenih. Pored ostalog, zaplenjeni Su 3 p. mitraljeza i 1 mitraljez.

⚔️ 26. 3. 1944. Kod s. Prilika (blizu Ivanjice) 3. i 4. bataljon 1. udarne krajiške brigade 5. udarne divizije NOVJ vodili petočasovnu borbu protiv jednog bataljona bugarske 24. pešadijske divizije i delova 2. puka SDK. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih, a jedinice 1. brigade - 9 mrtvih i 11 ranjenih boraca.

⚔️ 2. 4. 1944. Kod s. Mijovića i na V. livadama jedinice 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv oko 200 bugarskih vojnika iz 25. sabirne divizije i odbacile ih prema Ivanjici. Gubici neprijatelja: 4 poginula, više ranjenih i 1 zarobljen. Brigada je imala 3 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 3. 4. 1944. Kod s. Kojinovića delovi 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbacile u Ivanjicu izviđačke jedinice bugarske 25. sabirne divizije koje su pokušale da preko s. Dobrog Dola prodru prema r. Studenici.

⚔️ 6. 4. 1944. Kod s. Propljenice, s. Osonice i s. G. Dupca (blizu Ivanjice) 2. i 4. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ napale četnički 1. ravnogorski korpus i odbacile ga prema s. Kaoni. Neprijatelj je imao 1 poginulog i 24 zarobljena.

⚔️ 7. 4. 1944. Kod s. Osonice i s. D. Dupca (blizu Ivanjice) dva bataljona 4. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ posle oštre borbe odbili napad dve neprijateljske kolone iz Ivanjice i Guče.

⚔️ 12. 4. 1944. Kod s. Katića i s. Štitkova (blizu Ivanjice) 1. i 4. bataljon 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napali na četnički Požeški i Zlatiborski korpus i odbacili ih prema s. Bjeluši, s. Visokoj, s. Klekovima i s. Jasenovu. Zarobljeno je 6 četnika.

⚔️ 14. 4. 1944. U s. Katićima (kod Ivanjice) 1. i 4. bataljon 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napali četničku Zlatiborsku i Užičku brigadu. Posle tročasovne borbe napad je odbijen. Neprijatelj je imao 1 mrtvog i 2 ranjena borca.

⚔️ 16. 4. 1944. Na Velikim livadama (kod Ivanjice) 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbila napad 2. bataljona bugarskog 63. pešadijskog puka. Neprijatelj je imao 6 mrtvih i 4 ranjena vojnika. Brigada je imala 1 mrtvog i 6 ranjenih boraca. Zaplenila je 1 p. mitraljez, 5 pušaka i manju količinu municije.

⚔️ 16. 4. 1944. Kod s. Katića (blizu Ivanjice) 1. i 4. bataljon 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napali četnički Požeški korpus, Zlatiborsku brigadu četničkog Zlatiborskog korpusa i jedan bataljon SDK. Borba je vođena sve do uveče, kada je neprijatelj odbačen prema Okruglici, s. Visokoj, s. Ljubišu i s. Prilikama. Samo Požeški korpus je imao 6 mrtvih i 4 ranjena četnika.

⚔️ 18. 4. 1944. Na Velikim livadama i kod s. Komadina (blizu Ivanjice) 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbila novi napad 2. bataljona bugarskog 63. pešadijskog puka. Neprijatelj je odbačen prema s. Budoželji, gde ga je prihvatio 1. bataljon 4. puka SDK.

⚔️ 22. 4. 1944. Kod s. Kušića (blizu Ivanjice) 2. proleterska udarna divizija NOVJ, posle borbe protiv 1. bataljona 4. puka SDK, probila se preko komunikacije Sjenica-Ivanjica. Neprijatelj je imao 8 mrtvih, 10 ranjenih i 18 nestalih. Oštećen je 1 tenk, a zaplenjena su 2 mitraljeza i 8.000 metaka.

⚔️ 23. 4. 1944. Kod s. Dobrače i s. Maskove (blizu Ivanjice) jedinice 2. i 4. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbile napad nedićevaca i četnika. U borbi su poginula 2 a ranjeno je 6 boraca 2. divizije.

⚔️ 14. 5. 1944. U s. Katićima (kod Ivanjice) 4. bataljon 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napao četničku Moravičku brigadu i odbacio je ka s. Kušićima. U borbi je zarobljeno 9 četnika.

⚔️ 8. 9. 1944. Na odseku Ušće-Kraljevo glavnina Operativne grupe divizija NOVJ (17. i 21. udarna divizija), pod borbom sa osiguravajućim snagama RZK i jedinicama nemačke 1. brdske divizije, forsirala r. Ibar i sa pl. Kopaonika se prebacila na prostoriju Ušće-Ivanjica.

⚔️ 10. 9. 1944. Kod s. Prilika (blizu Ivanjice), u kratkoj borbi, 4. bataljon 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ razbio oko 90 četnika i zarobio njih 13, zaplenivši mitraljez, 15 pušaka, pištolj, 1.000 metaka, 4 sanduka mina, dvoja kola razne municije, dvoja kola brašna, 15 šinjela i petoro ćebadi.

⚔️ 10. 9. 1944. Četvrta udarna divizija NOVJ ušla u Ivanjicu.

⚔️ 23. 10. 1944. Na Crvenoj gori (kod Ivanjice) 1. i 3. bataljon 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napali četnike i osvojili njihove položaje. Protivnapadom, nadmoćnije neprijateljske snage su povratile izgubljene položaje. Neprijatelj je imao 47 mrtvih, oko 60 ranjenih i 8 zarobljenih. Zaplenjen je 1 mitraljez, 3 p. mitraljeza, 1 automat i 3 pištolja. Jedinice 5. brigade su imsle 1 poginulog i 1 ranjenog borca.

⚔️ 24. 10. 1944. U Ivanjici ušle jedinice 37. udarne divizije NOVJ, a četnička brigada se povukla ka s. Crnjevu.

⚔️ 25. 10. 1944. Kod Ivanjice 4. sandžačka udarna brigada 37. udarne divizije NOVJ rasterala četnike, nanevši im osetne gubitke, i zarobila bolnicu sa 5 lekara i 56 ranjenika.

⚔️ 27. 10. 1944. Četnici ponovo zauzeli Ivanjicu.

⚔️ 1. 12. 1944. Na liniji Veliko brdo - Gradina - Titma (kod Guče) jedinice 16. srpske brigade 25. divizije NOVJ napale četničku Dragačevsku brigadu i, posle oštre borbe, odbacile je ka Ivanjici. Poginulo je 28 a zarobljeno 6 četnika. Zaplenjeno: minobacač, automobil, kola sa hranom i nekoliko pušaka. Brigada je imala 1 poginulog i 4 ranjena borca.

⚔️ 3. 12. 1944. Jedinice 25. udarne divizije NOVJ oslobodile Arilje i Ivanjicu.

⚔️ 3. 12. 1944. U Ivanjici formiran SK KPJ za srez moravički.

Dokumenti

📜 Proglas komande Moravičke čete Užičkog NOP odreda od novembra 1941 god. narodu Moravičkog sreza povodom mučkog napada četnika Draže Mihailovića na partizane u Ivanjici

📜 Izveštaj Novog vremena od 17 decembra 1941 god. o streljanju u Ivanjici

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 10. decembra 1943. Štabu 2. korpusa NOVJ da je izdao naređenje 2. proleterskoj diviziji da izvrši pokret iz rejona Čelebića, prebaci se preko Lima i Uvca u Srbiju i dejstvuje na prostoru između Ivanjice i Ibarske doline

📜 Zapovest štaba Druge proleterske divizije od 8 januara 1944 god. štabovima brigada za napad na Ivanjicu i Lisanjski rudnik

📜 Izveštaj štaba Druge proleterske brigade Druge proleterske divizije od 10 januara 1944 god. Štabu divizije o napadu na Ivanjicu

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 13 januara 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju Močioci - Brezova i prikupljanje podataka o neprijatelju na pravcu Arilje - Ivanjica - Sjenica

📜 Zapovest komandanta Zlatiborskog korpusa od 14. januara 1944. komandantima brigada za zauzimanje novih položaja radi borbe protiv delova 2. udarnog korpusa NOVJ kod Ivanjice

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 23 marta 1944 god. štabovima brigada za prelaz komunikacije Arilje - Ivanjica - Sjenica i razmeštaj na prostoriji Gradac - Pločnik - Brusnik - Koritnik

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 23 marta 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju Kušići - Daretin - Sivčina - Maskova i prikupljanje podataka o neprijateljskim snagama u Ivanjici, Sjenici i na Goliji

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 24 marta 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju Kumanica - Mana - Budoželja i obezbeđenje sa pravca Ivanjice i Sjenice

📜 Radiogramski izveštaj štaba Pete NOU divizije od 26 marta 1944 god. štabu Drugog korpusa NOVJ o prebacivanju Druge proletereke i Pete NOU divizije na sektor Ivanjice

📜 Radiogramski izveštaj štaba Pete NOU divizije od 28 marta 1944 god. štabu Drugog korpusa NOVJ o borbama protiv četnika i Bugara južno od Ivanjice

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 1 aprila 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji Despotovica - Ajdučko Brdo - Dobri Do - Pridvorica i zatvaranje pravca prema Ivanjici i Ušću

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 3 aprila 1944 god. štabu Druge proleterske divizije za borbena dejstva protiv neprijateljskih jedinica na sektoru Ivanjica - Guča - Arilje

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 9 aprila 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske brigade za razmeštaj na prostoriji Brezovica - Kaona - Guberevac - Živica - Vučkovica i zatvaranje pravaca prema Kraljevu, Tuči i Ivanjici

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 11 aprila 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju Osonica - Savovo - Dobri Do - Vrmbaje i zatvaranje pravaca prema Ivanjici i Ušću

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 12 aprila 1944 god. štabovima brigada za izviđanje neprijateljskih položaja na reci Studenici i obezbeđenje sa pravaca Raška, Ušće, Ivanjica i Sjenica

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 13 aprila 1944 god. štabovima brigada za dejstva protiv neprijateljskih snaga prema Ivanjici i komunikaciji Raška - Ušće

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 13 aprila 1944 god. štabovima brigada za napad na bugarske snage na sektoru Milići - Borkovo i zatvaranje pravca od Ivanjice

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 14 aprila 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za tonjenje neprijatelja dolinom r. Studenice u pravcu Ušća i zatvaranje pravca od Ivanjice

📜 Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 16 aprila 1944 god. Štabu divizije o jačini neprijateljskih snaga u Ivanjici

📜 Pismo štaba Pete NOU divizije od 17 aprila 1944 god. štabu Druge proleterske divizije o neprijateljskim snagama na sektoru Rudno - Gradina - Ivanjica - Katići

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 17 aprila 1944 god. štabovima brigada za napad na bugarske i nedićevske jedinice u rejonu Ivanjice i Rudna

📜 Zapovest komandanta 1. račanske brigade od 17. aprila 1944. komandantima bataljona za posedanje položaja Kršanje - Kaluđerske Bare radi sprečavanja prodora jedinica NOVJ prema pl. Tari

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 19 aprila 1944 god. štabu Druge proleterske divizije za marš brigada na prostoriju Dobri Do - Vionica - Pločnik i zatvaranje pravaca od Ivanjice i Sjenice

📜 Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 19 aprila 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv Nemaca i Bugara na komunikaciji Ivanjica - Sjenica, između Kosovice i Bratljeva

📜 Radiogramski izveštaj štaba Pete NOU divizije od 20 aprila 1944 god. štabu Drugog korpusa NOVJ o borbama Druge proleterske divizije protiv Bugara na sektoru Ivanjica - r. Studenica

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 20 aprila 1944 god. štabovima brigada za koncentraciju na prostoriji Ravna Gora - Smiljevac u cilju prelaza komunikacije Ivanjica - Sjenica

📜 Radiogramski izveštaj štaba Pete NOU divizije od 21 aprila 1944 god. štabu Drugog korpusa NOVJ o borbama Pete NOU divizije protiv Bugara, nedićevaca i četnika na sektoru Ivanjica - Rudno

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 21 aprila 1944 god. štabu Druge proleterske divizije i štabovima brigada za prelazak preko komunikacije Ivanjica - Stenica

📜 Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 21 aprila 1944 god. štabovima brigada za prelazak preko komunikacije Ivanjica - Sjenica i razmeštaj na prostoriji Brezova - Katići - Presjeka

📜 Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 22 aprila 1944 god. štabu Pete NOU divizije o prelazu komunikacije Ivanjica - Sjenica

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 23 aprila 1944 god. štabu Druge proleterske divizije za pokret prema komunikaciji Užice - Požega i zatvaranje pravaca od Arilja i Ivanjice

📜 Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 23 aprila 1944 god. štabu Pete NOU divizije o rezultatima borbe prilikom prelaza komunikacije Ivanjica - Sjenica

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 12 maja 1944 god. štabovima brigada za dejstvo protiv četnika na pravcu Ivanjica - Arilje - Čajetina

📜 Naređenje štaba Pete NOU divizije od 13 maja 1944 god. štabovima brigada za napad na četnike na prostoriji između Bele Reke i Draškovića i kontrolisanje pravaca ka Ivanjici, Arilju i Čajetini

📜 Izveštaj Moravičkog odreda SDS iz Ivanjice od 4. avgusta 1944. komandantima Moravičke i Deževske brigade i moravičkog sreza o prodoru jakih snaga NOVJ prema Ibru i zapadnoj Moravi

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. avgusta 1944. Štabu 1. proleterske divizije da održi svoju manevarsku sposobnost i brzo nastupa ka planini Povlen, uz bočno sadejstvo 37. sandžačke NOU divizije ka Ivanjici i Novom Pazaru

📜 Zapovest Štaba Pete NOU divizije štabovima brigada od 8 septembra 1944 god. za razmeštaj na prostoriji Vrmbaje - Mlanča i prikupljanje podataka o neprijateljskim snagama u Ivanjici

📜 Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 9 septembra 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za napad na Ivanjicu

📜 Zapovest Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 9 septembra 1944 god. štabovima Druge proleterske, Četvrte i Pete srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Vučkovica - Donji Dubac i obezbeđivanje prema Čačku, Guči i Ivanjici

📜 Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 11 septembra 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o oslobođenju Ivanjice

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 11 septembra 1944 god. Štabu Prve krajiške udarne brigade za rušenje komunikacije Ivanjica - Arilje

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 16 septembra 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji Negbina - Ljubiš - Gostilje - Rožanstvo - Mačkat - i za dejstva u pravcu Ivanjice, Arilja, Požege, Užica i Nove Varoši

📜 Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 11. oktobra 1944. komandantima 2. i 3. jurišnog korpusa za zauzimanje prostorije Ivanjica — Guča — Požega

Fotografije

Povezane odrednice

Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Kraljevo Ranjenici u ratu 4. sandžačka udarna brigada Streljanja u oslobodilačkom ratu 16. srpska brigada 1. šumadijska brigada Zasede u oslobodilačkom ratu 3. srpska udarna brigada 2. dalmatinska proleterska udarna brigada 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 2. mileševski korpus JVuO Napad četnika na Užice 1941. Požeški korpus JVuO Bitka na Jelovoj gori 10. krajiška udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu Bitka za Ivanjicu januara 1944. Operacija Užice Saradnja četnika sa okupatorom Proboj NOVJ u Srbiju 1944. 4. srpska brigada (2. južnomoravska) 2. udarni korpus NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Četnici u ustanku Operativna grupa divizija Nova Varoš Novi Pazar Užice 2. proleterska udarna brigada Bugarska u drugom svetskom ratu Sjenica 5. krajiška udarna divizija NOVJ Srpska državna straža (nedićevci) 4. grupa jurišnih korpusa JVuO Čačak Dragoljub Draža Mihailović Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" 1. ravnogorski korpus 1. proleterska divizija NOVJ Četnički zločini Avijacija u oslobodilačkom ratu 37. sandžačka divizija NOVJ Narodno oslobodilački odbori Bitka za Srbiju Vrhovni štab NOVJ Javorski korpus JVuO Dragačevo Josip Broz Tito 5. sandžačka udarna brigada 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Nemački zločini u Srbiji 1941. 21. srpska divizija NOVJ Partizanska taktika 1. krajiška udarna brigada Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" 1. brdska divizija Vermahta Užička Požega 4. krajiška divizija NOVJ 1. južnomoravska brigada Zlatiborski korpus JVuO 2. proleterska divizija NOVJ Pavle Đurišić Borbe u Srbiji 1943. Ustanak u Srbiji 1941. Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1944.