Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

4. sandžačka udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 24 hronoloških zapisa, 62 dokumenata i 9 fotografija.

Događaji

⚔️ 1. 12. 1943. Po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ formirana 4. sandžačka NOU brigada, sastava: četiri bataljona.

⚔️ 4. 1. 1944. Jedinice 3. proleterske (sandžačke) i 4. sandžačke NOU brigade odbacile nemačke vojnike i četnike u Pljevlja. Neprijatelj je imao 31 vojnika izbačenog iz stroja. Gubici jedinica NOVJ: 3 mrtva i jedan ranjen borac.

⚔️ 6. 1. 1944. U rejonu Pljevalja nemački vojnici i muslimanska milicija sukobili se sa delovima 3. proleterske (sandžačke) i 4. sandžačke NOU brigade. Neprijateljski gubici su nepoznati, dok su gubici 3. i 4. brigade bili 10 ranjenih boraca.

⚔️ 8. 1. 1944. Na području Mataruge - Meljak - Čajniče delovi 3. proleterske (sandžačke) i 4. sandžačke NOU brigade napali nemačke vojnike i četnike. Borbe su trajale, s prekidima, do 13. januara. Neprijatelj je imao 45 mrtvih i 53 ranjena vojnika, a brigade - 2 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 17. 1. 1944. U s. Orlji (na putu Pljevlja-Gradac) oko 80 nemačkih vojnika s četnicima napalo delove 1. bataljona 4. sandžačke NOU brigade i četu italijanske partizanske divizije -Garibaldi-. Posle oštre borbe neprijatelj je odbačen u pravcu Pljevalja.

⚔️ 19. 1. 1944. U selima: Komine, Vidre, Brvnica i Bušnja (kod Pljevalja) 4. sandžačka NOU brigada napala četnike i odbacila ih u Pljevlja. Četnici su imali 2 mrtva i 3 ranjena. Brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 23. 1. 1944. U s. Ljuće (kod Pljevalja) delovi 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade i 4. sandžačke brigade GŠ NOV i PO za Sandžak napali na oko 200 četnika, ali zbog zakašnjenja delova 4. brigade napad nije uspeo. Treća brigada je imala 4 ranjena i 2 nestala borca.

⚔️ 6. 2. 1944. U rejonu s. Gradac - s. Šljuke - s. Trnovice - s. Hoćevine (kod Pljevalja) nemačke snage, četnici i muslimanska milicija (oko 1100 vojnika) napali 4. sandžačku brigadu GŠ NOV i PO za Sandžak. Pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja ona se, posle višečasovne borbe, morala povući u pravcu s. Popova Dola i s. Šula. Pri povratku u Pljevlja neprijatelj je palio kuće i opljačkao sela Hoćevine, Šljivensko i Trnovice.

⚔️ 9. 3. 1944. Na položajima s. Zenica - s. Šumani - s. Ljuće - s. Pauče (kod Pljevalja) 4. sandžačka brigada 37. udarne divizije NOVJ napala četničke snage i posle višečasovne borbe, zauzela sve neprijateljske položaje, izuzev s. Ljuće koje je bilo utvrđeno bunkerima i dobro branjeno. Četnici su imali 12 mrtvih i ranjenih. Brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 24. 3. 1944. U rejonu s. Jugova (kod Pljevalja) delovi 4. sandžačke brigade 37. udarne divizije NOVJ napali četnike i odbacili ih u pravcu Pljevalja. Poginula su 3 a ranjeno je oko 20 četnika. Brigada je imala 2 mrtva i 14 ranjenih boraca.

⚔️ 4. 4. 1944. U rejonu s. Sljivenskog i s. Hoćevina oko 800 četnika napalo 4. sandžačku udarnu brigadu 37. udarne divizije NOVJ, koja se pod pritiskom neprijatelja povukla na položaj s. Kakmuže - s. Vlahovići (kod Pljevalja). Gubici neprijatelja: oko 20 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 3 mrtva i 4 ranjena borca.

⚔️ 18. 5. 1944. Jedinice 4. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ u višečasovnoj borbi zauzele s. Ljuće (kod Pljevalja), jako četničko uporište.

⚔️ 17. 6. 1944. U rejonu Mijajlovice 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 37. udarne divizije NOVJ napala nemačke snage i porušila komunikaciju Pljevlja-Prijepolje, a 4. sandžačka brigada iste divizije vršila jak pritisak na Prijepolje. Uništeno je 6 kamiona.

⚔️ 7. 8. 1944. Kod s. Rutoša i na Crnom vrhu (blizu Priboja) dva bataljona 4. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napala četnički 4. jurišni korpus i posle oštre borbe proterela ga preko r. Uvca ka s. Bijelim Brdima. Tom prilikom je razbijen jedan bataljon četničke Zlatiborske jurišne brigade. Neprijatelj je imao 20 mrtvih, oko 30 ranjenih i 1 zarobljenog. Zaplenjeno je 16 pušaka i 1 p. mitraljez. Jedinice NOVJ su imale 4 ranjena borca.

⚔️ 24. 8. 1944. Na komunikaciji Nova Varoš - s. Bistrica jedinice 4. sandžačke udarne brigade i Izviđačka četa 37. udarne divizije NOVJ uništile 5 kamiona, ubile 25 nemačkih vojnika i zaplenile p. mitraljez i automat.

⚔️ 27. 8. 1944. Kod s. Negbine i s. Burađe (kod Titovog Užica) jedinice 4. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ završile dvodnevne borbe protiv nemačkih vojnika i četnika, nanevši im osetne gubitke. Brigada je imala 2 mrtva i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 30. 8. 1944. Na položajima s. Burađa - s. Ojkovica (kod Nove Varoši) 1, 2. i 3. bataljon 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade i 4. bataljon 4. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ izvršili napad na oko 500 vojnika nemačke legije -Krempler- i, posle kraće borbe, odbacili ih prema s. Amzicima. Neprijatelj je imao oko 100 mrtvih i ranjenih, a jedinice 37. divizije - 3 poginula i 26 ranjenih boraca.

⚔️ 13. 10. 1944. Na prostoriji s. Virovo - s. Guča tri bataljona 4. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napala oko 1200 četnika i odbacila ih preko pl. Jelice ka Čačku. Neprijatelj je imao 21 mrtvog, 30 ranjenih i 10 zarobljenih. Zaplenjeno je 15 pušaka. Brigada je imala 2 mrtva i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 14. 10. 1944. U s. Miličevom Selu i s. Gorobilju (kod Požege) 2, bataljon 4. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ upao u četničke logore i u kratkoj borbi ubio 40, ranio oko 30 i zarobio 10 četnika, a zaplenio 2 automata, jedan pištolj, oko 200 ručnih bombi i arhivu jednog četničkog korpusa. Uništena su troja kola municije. Bataljon je imao 1 poginulog i 3 ranjena borca.

⚔️ 15. 10. 1944. U s. Sevojnu (kod Titovog Užica) 1. bataljon 4. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ i jedan bataljon Užičkog NOP odreda vodili borbu protiv četniks. Poginulo je 20 četnika.

⚔️ 15. 10. 1944. U s. Vranama (kod Arilja) 3. bataljon 4. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ, posle petočasovne borbe, odbio napad oko 800 četnika koji su pokušali da unište bolnicu i intendanturu te brigade. Neprijatelj je imao oko 80 mrtvih i ranjenih. Zaplenjeno je oko 50 pušaka. Bataljon je imao 1 poginulog i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 15. 10. 1944. U s. D. Kruščici i s. Grivskoj (kod Arilja) 4. bataljon 4. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napao četnike i odbacio ih ka Arilju, ubivši 10 i zarobivši 3 četnika i zaplenivši p. mitraljez i minobacač.

⚔️ 25. 10. 1944. Kod Ivanjice 4. sandžačka udarna brigada 37. udarne divizije NOVJ rasterala četnike, nanevši im osetne gubitke, i zarobila bolnicu sa 5 lekara i 56 ranjenika.

⚔️ 20. 11. 1944. Posle trodnevnih borbi protiv oko 600 nemačkih vojnika na prostoriji s. Gračanica - s. Cikote - s. Banja - Kutlovac - Jarmovac (kod Priboja) 4. sandžačka udarna brigada 37. udarne divizije NOVJ i 2. sandžački NOP odred povukli se na položaj Leskovac - s. Gračanica - Orašac, ne uspevši da preseku komunikaciju Prijepolje-Priboj i onemoguće izvlačenje neprijatelja ka Višegradu, Neprijatelj je pretrpeo osetne gubitke, a zaplenjeno je 10 pušaka, 3 p. mitaraljeza, 5 pištolja, 1 minobacač i dosta drugog materijala. Jedinice NOVJ su imale 3 poginula i 13 ranjenih boraca.

Dokumenti

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak od 26 januara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga u Pljevljima i stanju u Četvrtoj sandžačkoj brigadi

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak od 1 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbama Četvrte sandžačke NOU brigade i situaciji oko Pljevalja i Prijepolja

📜 Izveštaj rukovodioca Politodela 3. i 4. sandžačke NOU brigade od 4. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o moralno-političkom stanju boraca

📜 Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak od 8 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o neprijateljskim snagama u Sandžaku i o borbama Četvrte sandžačke brigade sa Nemcima i četnicima kod. s. Hoćevine i Trnovice

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 11 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO za Sandžak za vršenje opsežnije mobilizacije za popunu Treće i Četvrte sandžačke brigade

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak od 16 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbama Četvrte sandžačke brigade oko Pljevalja i mogućnostima mobilizacije u Sandžaku

📜 Izveštaj Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 10 marta 1944 god. Štabu divizije o borbi sa četnicima na položaju Zenica - Šumani - Ljuća - Pauče

📜 Izveštaj Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 10 marta 1944 god. Štabu divizije o rasporedu i zadacima svojih jedinica

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 13 aprila 1944 god. Štabu Četvrte sandžačke brigade da održi komunikaciju Pljevlja - Šahovići zauzimanjem s. Gorice

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 14 aprila 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade i Komandi diviziske bolnice za povlačenje preko Tare i opsedanje leve obale za odbranu (od Mojkovca do Lever Tare)

📜 Relacija Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 1 maja 1944 god. o vođenim borbama protiv Nemaca i četnika 25 i 27 aprila

📜 Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 28 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama Četvrte sandžačke brigade na sektoru Pljevlja - Tara

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 3 maja 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke, Kombinovane i Prve italijanske brigade Garibaldi za dejstvo na komunikaciju Prijepolje - Pljevlja i zatvaranje pravaca južno od Pljevalja

📜 Relacija Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 6 juna 1944 god. o borbi s četnicima 2/3 maja kod Ustibra, Severina i na mostu kod Rudog

📜 Relacija Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 10 maja 1944 god. o vođenim borbama protiv Nemaca i četnika na položaju Ljuće - Šumani - Zenica - Zabrđe - Đedovak - Rabitlje - Ilino Brdo

📜 Relacija Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 10 maja 1944 god. o vođenoj borbi s četnicima na položaju s. Vukovo Brdo - s. Breza na dan 7 maja

📜 Relacija Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 19 maja 1944 god. o vođenoj borbi protiv Nemaca i četnika na položajima Omornjaš - Zeničko Brdo - Viljak - Zabrđe - Šumani - Ljuća

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 22 maja 1944 god. Štabu Četvrte sandžačke brigade za napad na četničke snage na položaju s. Otilovići - Rabitlje - Ilino Brdo

📜 Relacija Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 24 maja 1944 god. o vođenoj borbi protiv četnika na položaju s. Rabitlje - Lukovica - Otilovići

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 25 maja 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za prebacivanje na prostoriju Hoćevina - Pliješevina, Meljak - Cerovci i za upućivanje ranjenika i bolesnika u divizisku bolnicu

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 30 maja 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za prebacivanje na prostoriju severno od Pljevalja i posedanje položaja: s. Goleša - Šarulje - Pobijenik

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 4 juna 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za napad na četnike u s. Poblaće i Rudo i rušenje mosta kod Priboja

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 6 juna 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade i komandantu Operativne grupe bataljona za prikupljanje na prostoriji s. Goleša - Dobrilovići Zabrdni Toci

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 6 juna 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za prebacivanje na prostoriju južno od Pljevalja i dejstvo na komunikaciju Pljevlja - Kosanica

📜 Izveštaj Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 6 juna 1944 god. Štabu divizije o ponovnom napadu na četnike u Rudom

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 9 juna 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za ponovno prebacivanje preko r. ćeotine, razmeštaj na prostoriji s. Voljanići - s. Kovač i zatvaranje pravaca od Pljevalja i od Čajniča

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 16 juna 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za napad na komunikaciju Pljevlja - Prijepolje sa severne strane

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 18 juna 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za prebacivanje ranjenika južno od komunikacije Pljevlja - Prijepolje (u divizisku bolnicu) i za izviđanje u pravcu Priboja

📜 Relacija Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 18 juna 1944 god. o vođenim borbama sa Nemcima, nedićevcima i muslimanskom milicijom na položajima s. Barice - Dušmanići i Osečenica - Brezovica

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 20 juna 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za dejstva na komunikaciji Prijepolje - Priboj

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 29 juna 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za napad na neprijateljske snage na otseku Seljašnica - Prijepolje i za izviđanje prelaza preko Lima od Prijepolja do Rudog

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 3 jula 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za prelaz na desnu stranu Lima na otseku s. Izbičanj - s. Kalafatovići

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 4 jula 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za čišćenje prostorije oko Nove Varoši od neprijateljskih jedinica

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 6 jula 1944 god. komandantu Grupe bataljona da obezbedi ponovo prebacivanje Treće i Četvrte sandžačke brigade preko Lima

📜 Relacija Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 10 jula 1944 god. o prelasku Lima i borbama oko Nove Varoši od 4 do 6 jula

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 20 jula 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za prebacivanje severno od komunikacije Pljevlja - Prijepolje

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 26 jula 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za čišćenje terena između Lima i komunikacije Pljevlja - Priboj

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 27 jula 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za formiranje privremene komande mesta u s. Zabrdni Toci i obaveštenje o rezultatima borbe s Nemcima i četnicima na dan 26 jula

📜 Relacija Štaba Četvrte sandžačke NOU brigade od 27 jula 1944 god. o vođenim borbama sa Nemcima od 24 do 26 jula na položajima s. Izbičanj - Barice - Brašansko Brdo - Babine

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 30 jula 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za prelaz na desnu stranu Lima i napad na neprijateljske snage u Priboju i Rudom

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 1 avgusta 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za smeštaj oko Priboja na desnoj strani Lima i zatvaranje pravca od Kokinog Broda i Višegrada

📜 Izveštaj Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 2 avgusta 1944 god. Štabu divizije o prelasku Lima i oslobođenju s. Kratovo i Rudo

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za prebacivanje na prostoriju: Kokin Brod - Nova Varoš - Vilovi - Komarani

📜 Izveštaj Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 7 avgusta 1944 god. Štabu divizije o borbi s četnicima na položajima: s. Rutoše - s. Brezna - Leskovac - Crni Vrh

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 13 avgusta 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade i komandantu Grupe bataljona za prebacivanje na prostoriju: Bijela Brda - Uvac i Batkovići - Crnugovići - Goleša

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 15 avgusta 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za razmeštaj na prostoriji: Kasidol - Goleša - Dobrilovići - Maržići - Zabrdni Toci

📜 Izveštaj Štaba Trideset sedme NOU divizije od 24 avgusta 1944 god. komandantu divizije o rasporedu i zadacima Četvrte i Pete sandžačke brigade na sektoru Lim - Čelica - Rutoše - Radojinja

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 25 avgusta 1944 god. štabovima Četvrte i Pete sandžačke NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Burađa - Negbina - Dobroselica i izviđanje u pravcu Jelove Gore i Tornika

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 26 avgusta 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke i Osme crnogorske NOU brigade za razmeštaj na prostoriju pl. Zlatibor - s. Jablanica - Uvac - Burađa i zatvaranje pravaca od Nove Varoši, Priboja, Vardišta i Užica

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 27 avgusta 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke i Osme crnogorske NOU brigade za dejstva u pravcu komunikacije Uvac - Vardište, Kokin Brod - Užice i Kokin Brod - Nova Varoš

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 28 avgusta 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke i Osme crnogorske NOU brigade za dejstvo protiv neprijatelja na komunikaciji Kokin Brod - Nova Varoš - Bistrica

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 3 septembra 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke i Osme crnogorske NOU brigade za pojačana dejstva na komunikaciji Nova Varoš - Priboj i Kokin Brod - Užice

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 6 septembra 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke brigade za razmeštaj na prostoriji Bijela Brda - Štrpci i Brezna - Dobroselica - Gornji Ljubiš - Burađa i da zatvore pravce od Vardišta i od komunikacije Priboj - Nova Varoš

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 8 septembra 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke NOU brigade za razbijanje neprijateljskih snaga na sektoru Mokra Gora - Vardište - Bijelo Brdo - Štrpci

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 9 septembra 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke NOU brigade za zatvaranje pravaca od Užica, Priboja i Ljubiša

📜 Izveštaj Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 19 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbama protiv četnika 13, 14 i 15 oktobra na položajima Virovo-Guča-Jelica

📜 Izveštaj Štaba Četvrte sandžačke udarne brigade od 20 novembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbama s Nemcima oko Priboja

📜 Relacija Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 20 novembra 1944 god. o vođenim borbama sa Nemcima od 18 do 20 novembra na komunikaciji kod Priboja

📜 Izveštaj Štaba Četvrte sandžačke udarne brigade od 23 novembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbama s Nemcima na položaju Banja - Podpeć

📜 Relacija Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 23 novembra 1944 god. o vođenoj borbi s Nemcima na položaju: Manastir Banja - Suvo Polje - Podpeć

📜 Izveštaj Štaba Četvrte sandžačke udarne brigade od 26 novembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbi protiv Nemaca na položajima Čelice, Druglići i Sokolica

📜 Naređenje Štaba 37. NOU divizije od 12. februara 1945. Štabu 4. sandžačke brigade da se prebaci na prostor Međuriječje - Bezujno - Poblače

Fotografije

Povezane odrednice

5. sandžačka udarna brigada Zlatiborski korpus JVuO Borbe u Crnoj Gori 1944. Kolašin Intendantura u ratu Borbe u Srbiji 1944. Italijanski partizani Priboj Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Sanitet u ratu Divizija Garibaldi Goražde Toplica u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu Vrhovni štab NOVJ Čačak 2. udarni korpus NOVJ Centralni komitet KPJ Leskovac Zenica Srpska državna straža (nedićevci) Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Ivanjica Saradnja četnika sa okupatorom Četnici u drugom svetskom ratu Pljačka u ratu 37. sandžačka divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Pljevlja Borbe u Srbiji 1943. Ranjenici u ratu Bitka na Jelovoj gori Prijepolje Mojkovac Kratovo 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Užice Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Crnoj Gori 1943. Borbe u Srbiji 1945. Nova Varoš Bitka za Srbiju Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Užička Požega 8. crnogorska udarna brigada Završne operacije u Jugoslaviji