Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Kratovo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 8. 1943. U Skoplju formiran 5. oblasni komitet KPM (za srezove: Skoplje, Kumanovo, Kriva Palanka, Kratovo i Sv. Nikola).

⚔️ 0. 8. 1943. Na kumanovskom terenu formiran Štab 5. operativne zone NOV i PO Makedonije. U ovu zonu su ušli srezovi: Skoplje, Kumanovo, Kriva Palanka, Kratovo i Sv. Nikola.

⚔️ 10. 10. 1943. Naredbom delegata Fovereništva GŠ NOV i PO za Makedoniju za 5. operativnu zonu Kumanovski NOP odred preimenovan u Skopsko-kumanovski i podeljen u dve čete. Odredu je za dejstvo određena teritorija: Skopska Crna gora, kumanovski, kratovski i krivopalanaćki srez.

⚔️ 23. 12. 1943. U Kotorluku (kod Kratova) 1. kumanovski partizanski bataljon -Jordan Nikolov- otpočeo akciju prikupljanja oružja od seljaka koje je bugarski okupator nasilno naoružavao za borbu protiv partizanskih jedinica. Za tri dana seljaci (iz sela: Topolovića, Živaljeva, Filipovaca, Sakuljice i drugih) dobrovoljno su predali oko 60 pušaka i dosta municije.

⚔️ 27. 12. 1943. Kod s. Vakava, s. Murgaša i s. Rudara (blizu Kratova) bugarski vojnici i policija iz Kratova napali 1. kumanovski partizanski bataljon -Jordan Nikolov-. Posle devetočasovne borbe bataljon se, koristeći maglu, povukao preko s. Sopskog Rudara na pl. Kozjak. Bataljon je imao 3 ranjena, a neprijatelj 1 ranjenog.

⚔️ 19. 2. 1944. Kod zaseoka Mišina (blizu Kratova) Grupa partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-) razbila bugarsku policijsku zasedu i produžila pokret u pravcu s. Emerica.

⚔️ 3. 4. 1944. Treća makedonska NOU brigada i Kosovski NOP odred izvršili napad na s. Dobrevo i s. Probištip, rudnike olova i cinka (kod Kratova). Sva nadzemna postrojenja rudnika i električne centrale su uništeni a bugarske kasarne spaljene. Poginulo je 110 nemačkih i 70 bugarskih vojnika a 51 vojnik je zarobljen. Brigadi se dobrovoljno priključilo 120 rudara. Zaplenjena su 2 p. mitraljeza i 40 pušaka, municija i druga oprema. Rudnik nije radio pet meseci.

⚔️ 3. 4. 1944. Kod Crnog vrha (blizu Kratova) 3. makedonska NOU brigada i Kosovski NOP odred vodili žestoku borbu protiv bugarskih jedinica kratovskog garnizona, podržanih avijacijom, koje su krenule u pomoć napadnutim bugarskim i nemačkim snagama kod rudnika olova i cinka u s. Dobrevu i s. Probištipu. Uz obostrane gubitke, jedinice NOVJ povukle su se ka r. Krivoj reci.

⚔️ 24. 4. 1944. Pripremajući napad na Kratovo, 3. makedonska NOU brigada i Kosovski i Kumanovski NOP odred porušili drumske mostove kod Stracina, Krive Palanke i Čifte-Hana.

⚔️ 25. 4. 1944. Treća makedonska NOU brigada i Kosovski NOP odred napali Kratovo i posle višečasovne borbe ga zauzeli. Zarobljeno je i razoružano 120 bugarskih vojnika i oficira, a poginulo dosta vojnika i policajaca. Zaplenjeno: 7 kamiona, 2 automobila. 4 minobacača, 4 mitraljeza, 129 pušaka i drugi ratni materijal. Kada su neprijatelju došla jaka pojačanja, jedinice NOV i POJ su se povukle u pravcu Osogovske planine.

⚔️ 3. 5. 1944. Na severnim padinama Osogovske planine bugarskom Trnskom partizanskom odredu priključilo se oko 90 bugarskih vojnika koje su kod Kratova zarobili 3. makedonska NOU brigada i Kosovski NOP odred.

⚔️ 23. 10. 1944. Prvi oblasni komitet SKOJ-a dostavio PK SKOJ-a za Makedoniju izveštaj o stanju i radu sreskih komiteta SKOJ-a u Sv. Nikoli, Kratovu, Krivoj Palanci, Preševu, Kumanovu i o stanju skojevske organizacije na teritoriji oblasti.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Kriva Palanka Avijacija u oslobodilačkom ratu Kumanovo Luftwaffe u Jugoslaviji Borbe u Makedoniji 1943. 4. sandžačka udarna brigada Borbe u Srbiji 1944. Vrhovni štab NOVJ Probištip Komunistička partija Makedonije SKOJ Zasede u oslobodilačkom ratu Kumanovski partizanski odred Bugarska u drugom svetskom ratu Glavni štab Makedonije Preševo Skoplje Bugarski zločini u Jugoslaviji 37. sandžačka divizija NOVJ Kosovski partizanski odred Borbe u Makedoniji 1944. 3. makedonska udarna brigada