Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Komunistička partija Makedonije

Za ovaj pojam je pronađeno 68 hronoloških zapisa, 65 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 1. 1943. U zatvoru bugarske oblasne policije u Skoplju, posle petnaestodnevnog zverskog mučenja, ubijen (bačen kroz prozor) član biroa PK KPJ za Makedoniju i GŠ NOP odreda Makedonije Mirče Acev, narodni heroj.

⚔️ 16. 1. 1943. CK KPJ uputio Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju pismo u kome kritikuje slabosti i greške partijske organizacije Makedonije i ukazuje na mere koje treba preduzeti radi jačanja partijske organizacije na terenu i u vojsci, organa narodne vlasti i drugih masovnih političkih organizacija.

⚔️ 13. 2. 1943. PK KPJ za Makedoniju uputio pismo svim članovima KPJ pozivajući ih da pojačaju rad u narodu i formiraju organe NO fronta.

⚔️ 15. 2. 1943. PK KPJ za Makedoniju uputio proglas makedonskom narodu da se ne odaziva mobilizaciji, koju je bugarski okupator, pozivima na vežbu, proširio i na starija godišta, već da stupa u NOP odrede.

⚔️ 28. 2. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo održao u Skoplju sastanak sa rukovodećim kadrom KPJ u Makedoniji: analizirani vojno-politička situacija i rad na organizovanju oružane borbe protiv okupatora i domaćih izdajnika na teritoriji Makedonije; doneti zaključci i sačinjen plan za dalji rad; saopštena odluka CK KPJ o formiranju CK KP Makedonije; doneta odluka o formiranju pet oblasnih komiteta KPM.

⚔️ 0. 3. 1943. U Makedoniji formirana tri oblasna komiteta KPM: Prvi za srezove: Tetovo, Gostivar, Kičevo, Debar i rejon Debarca; Drugi - za srezove: Prilep, Bitolj, Kruševo, Ohrid, Resen i Strugu; Treći - za srezove: Veles, Kavadarci, Negotin (na Vardaru) i Đevđelija.

⚔️ 0. 3. 1943. U Tetovu otpočeo sastanak najistaknutijih partijskih rukovodilaca iz Makedonije, kojim je rukovodio delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo. Posle trodnevnog rada izabran je CK KPM od 6 članova.

⚔️ 13. 4. 1943. Delegat CK KPM Borko Temelkovski podneo CK KPM izveštaj o političkom stanju na teritoriji 3. oblasnog komiteta KPM i pripremama za formiranje Tikveškog i Đevđelijskog NOP odreda.

⚔️ 1. 5. 1943. U Stipu 4. oblasni komitet KPM izdao prvi broj svog lista -Naroden glas-.

⚔️ 4. 5. 1943. Otpočeo dvodnevni sastanak CK KPM na kome je razmatrano stanje partijske organizacije na teritoriji 1. oblasnog komiteta KPM, kao i stanje u 1. operativnoj zoni i Prespi. Odlučeno je pored ostalog: pružiti pomoć Oblasnom komitetu i nižim partijskim rukovodstvima; od raspoloživog kadra što pre formirati Štab 1. operativne zone NOV i PO Makedonije i Kičevski, Mavrovski i Šiptarski NOP odred; u što kraćem roku formirati Oblasni komitet SKOJ-a; posebnu pažnju pokloniti pitanju bratstva i jedinstva makedonskog i šiptarskog življa.

⚔️ 8. 5. 1943. Delegat CK KPM Vera Aceva izveštava CK o stanju na teritoriji 4. oblasnog komiteta (istočna Makedonija) i o preduzetim merama za formiranje Štaba 4. oper. zone i Bregalničkog partizanskog odreda.

⚔️ 0. 7. 1943. Prvi oblasni komitet KPM uputio proglas makedonskom i šiptarskom stanovništvu Pologa, Debra, Kičeva i Struge, u kome je ukazao na opasnost stupanja Šiptara u takozvanu albansku žandarmeriju i vojsku koju organizuje italijanski okupator i pozvao šiptarsku omladinu da stupa u redove NOVJ.

⚔️ 0. 7. 1943. Treći oblasni komitet KPM izdao prvi broj lista -Naroden glas-, organa NOF-a za đevđelijski, kavadarski i veleški srez.

⚔️ 25. 7. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo pismom obavestio CK KP Makedonije da je sa glavnim štabovima NOV Albanije i Grčke postignuta saglasnost o koordinaciji dejstava u borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 0. 8. 1943. U Skoplju formiran 5. oblasni komitet KPM (za srezove: Skoplje, Kumanovo, Kriva Palanka, Kratovo i Sv. Nikola).

⚔️ 0. 8. 1943. Povereništvo CK KP Makedonije za teritoriju pod italijanskom okupacijom uputilo proglas Makedoncima - izbeglicama (koji su zbog italijansko-balističkog terora napustili svoje domove i prešli na teritoriju pod bugarskom okupacijom) da ne stupaju u službu okupatora, već u redove NOV i PO Makedonije.

⚔️ 2. 8. 1943. Kod s. Oteševa (na Prespanskom jezeru) CK KPM održao prošireni sastanak na kome je pored ostalog doneo odluke o stvaranju većih vojnih jedinica - bataljona i brigada i o pripremama za sazivanje ASNOM-a i za stvaranje viših organa narodne vlasti i NOF-a.

⚔️ 10. 8. 1943. Delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo izvestio CK KPJ o načinu sprovođenja primljenih direktiva u Makedoniji, naglasivši da je obrazovan CK KPM, da se on, Tempo, povezao sa predstavnicima NOP-a Bugarske, Grčke i Albanije, kojima je preneo iskustva iz našeg NOR-a, i da je preduzeo mere za uzajamnu razmenu propagandnog materijala.

⚔️ 17. 8. 1943. U Štipu, u borbi protiv bugarske policije, poginuo član 4. oblasnog komiteta KP Makedonije Slavčo Stojmenov, narodni heroj.

⚔️ 25. 8. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio CK KPM direktivu o daljim zadacima partijske organizacije u vezi sa razvojem NOB u Makedoniji. U direktivi se podvlači da treba preduzeti mere za jače osposobljavanje mlađih partijskih kadrova, osamostaljivanje i omasovljenje partijskih organizacija i što šire okupljanje masa u NOP.

⚔️ 0. 9. 1943. U Kičevu 1. oblasni komitet KPM organizovao četrnaestodnevni partijski kurs za aktiviste.

⚔️ 0. 9. 1943. Treći oblasni komitet KPM (obuhvatao srezove: Veles, Kavadarci, Negotin i Đevđelija) izdao proglas stanovništvu da se ne odaziva mobilizaciji koju sprovode okupatorske vlasti, već da stupa u redove NOVJ.

⚔️ 0. 9. 1943. U Kičevu delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo održao sastanak sa članovima 1. oblasnog komiteta KP Makedonije i postavio im zadatke da uspostavljaju čvršću vezu s partijskim organizacijama na terenu i organizuju kraće kurseve radi ideološkog uzdizanja članstva.

⚔️ 14. 9. 1943. Sekretar 1. oblasnog komiteta KPM dostavio izveštaj delegatu CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozara Vukmanoviću Tempu o stanju u oslobođenom Debru i o nepravilnom stavu rukovodstva albanskih partizanskih jedinica u pogledu delegiranja predstavnika za NO odbore, podele zaplenjenog oružja, mobilizacije ljudstva za NOP odred i drugo.

⚔️ 0. 10. 1943. Bugarska policija u Skoplju, zahvaljući provali, uhapsila ceo Mesni komitet i nekoliko članova 5. oblasnog komiteta KP Makedonije.

⚔️ 6. 10. 1943. Kuzman Josifovski Pitu, član Politbiroa CK KPM, koji se, po zadatku, nalazio u Skoplju, izvestio CK KP Makedonije u Debarcama da je uspostavio dobru vezu sa NO pokretima Srbije, Kosmeta i Bugarske.

⚔️ 25. 10. 1943. Član Politbiroa CK KP Makedonije Kuzman Josifovski Pitu uputio MK KPM u Prilepu direktivu o načinu organizovanja obaveštajne službe u pozadini, radu i zadacima NO odbora, NOF-a, AFŽ-a i omladinskih organizacija, koriščenju i rasturanju partijske štampe, čuvanju prikupljene hrane i podeli te hrane žrtvama fašističkog terora itd.

⚔️ 20. 11. 1943. Po odluci CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju 1. makedonsko-kosovska NOU brigada krenula sa slobodne teritorije Debarca za Poreč i Azot (teritorija pod bugarskom okupacijom) sa zadatkom da se poveže s jedinicama 3. operativne zone NOV i PO Makedonije radi prenošenja težišta dejstava u centralni deo Makedonije. Brigada se sutradan, zbog velike komore koja je otežavala pokret, a posle kraće borbe protiv bugarskih graničnih delova i policije u rejonu s. Plasnice i pl. Kozjaka (kod Kruševa), vratila u Debarca. Zarobila je 2 vojnika, razoružala 4 policajca i zaplenila mitraljez.

⚔️ 21. 11. 1943. U Kumanovu bugarska policija, zahvaljujući provali, uhapsila oko 15 članova KPJ, među kojima 2 člana MK KPM Kumanovo.

⚔️ 3. 12. 1943. Nemačko-balističke snage iz Kičeva, Debra i Struge preduzele koncentričan napad na slobodnu teritoriju Debarca s ciljem da unište partijsko i vojno rukovodstvo NOV i PO Makedonije i 1. makedonsko-kosovsku NOU brigadu i oslobode komunikacije koje iz zapadne Makedonije vode za Albaniju. Posle vrlo teških borbi u Debarcama, na kruševskom i resenskom području, 1. makedonsko-kosovska NOU brigada je sa CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, prema ranije predviđenom planu, 5. decembra napustila slobodnu teritoriju i preduzela marš za Grčku.

⚔️ 5. 12. 1943. CK KPM, GŠ NOV i PO za Makedoniju i 1. makedonsko-kosovska NOU brigada preduzeli pokret iz Debarca, preko Prespe, Galičice, s. Bufa i Kajmakčalana, za Karadžou (u Grčkoj). Cilj im je bio: u jeku neprijateljskih ofanzivnih dejstava izvući jedinice i, prema ranije stvorenom planu, težište dejstava preneti na glavni komunikacijski pravac Solun-Skoplje, a odatle u centralni i istočni deo Makedonije.

⚔️ 18. 12. 1943. Deo CK KPM, GŠ NOV i PO za Makedoniju i 1. makedonsko-kosovska NOU brigada, posle 13-dnevnog marša iz rejona Debarca (zapadna Makedonija), stigli u s. Fuštane (u Grčkoj). Ovde je uspostavljena veza s jedinicama 3. operativne zone NOV i PO Makedonije.

⚔️ 19. 12. 1943. Na južnim padinama pl. Kožufa (u Grčkoj), po odluci CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, od bugarskih vojnika koji su iz granične posade u Konjskom prišli jedinicama NOVJ i od onih koji su ranije prišli formiran bugarski partizanski bataljon -Hristo Botev-.

⚔️ 21. 12. 1943. U s. Fuštanima (Meglen, u Grčkoj) održano partijsko savetovanje kome su prisustvovali delegat CK KPJ (Svetozar Vukmanović Tempo), članovi CK KPM i GŠ, članovi KPJ iz 1. makedonsko-kosovske NOU i 2. makedonske NOU brigade i partijski radnici s terena. Na savetovanju je iscrpno analiziran razvoj partijske organizacije i NOB i postavljeni su zadaci u vezi s njenim daljim radom i s jačanjem NOP-a u svim krajevima Makedonije.

⚔️ 0. 1. 1944. CK KPM uputio odgovor grupi makedonskih intelektualaca povodom njenog prigovora na Manifest GŠ NOV i PO za Makedoniju od oktobra 1943. godine. U odgovoru se razjašnjavaju pogrešne postavke ovih intelektualaca te se oni pozivaju da aktivno učestvuju u NOB-u jer je -svako oklevanje zločin, a rovarenje protiv naše vojske izdajstvo prema našem narodu-.

⚔️ 0. 1. 1944. U Bitolju izašao prvi broj lista -Glas-, organa NOF Druge oblasti. Izdao ga je Drugi oblasni komitet KPM Provale i hapšenja u gradu onemogućili su dalje štampanje toga lista.

⚔️ 13. 1. 1944. PK SKOJ-a za Makedoniju obavestio odgovornog za rad SKOJ-a u 5. oblasnom komitetu KPM: da je 22. decembra 1943. održan Kongres antifašističke omladine Makedonije; da je izabran Glavni odbor Narodnooslobodilačkog omladinskog saveza Makedonije (NOMSM-a); da je Kongres postavio naredne zadatke skojevskoj organizaciji.

⚔️ 31. 1. 1944. Odlukom CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, s teritorije Grčke (pl. Kožuf) otpočeo tzv. februarski pohod jedinica NOVJ. Za Azot i Poreče je krenula 1. makedonsko-kosovska NOU brigada, za Tikveš je krenula 2. makedonska NOU brigada, a u rejon Kumanova su krenuli Grupa partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-) i deo CK KPM sa GŠ i Inicijativnim odborom za sazivanje ASNOM-a. Cilj pohoda je bio razgaranje ustanka i u ovim krajevima.

⚔️ 2. 2. 1944. Prvi oblasni komitet SKOJ-a dostavio izveštaj Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Makedoniju o merama koje nemački okupator sprovodi radi razbijanja jedinstva makedonske i šiptarske omladine: nemački okupator je najreakcionarniji deo šiptarske omladine uključio u žandarmerijsku službu ili uputio u gestapovske škole; on je sproveo prinudnu mobilizaciju u tetovskom, gostivarskom i debarskom srezu, gde je mobilisao oko 2000 ljudi za kvislinške formacije.

⚔️ 8. 2. 1944. U s. Amaranti (blizu Dojrana, u Grčkoj) CK KPM održao prošireni sastanak kome su prisustvovali: rukovodioci Grupe partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-) i GŠ NOV i PO za Makedoniju. Na sastanku su proanalizirana iskustva u borbama koje su vođene u rejonu pl. Kožufa, Karadžoe i pl. Pajaka i doneti su zaključci u vezi sa daljim radom jedinica u februarskom pohodu.

⚔️ 14. 2. 1944. Posle 45 časova neprekidnog marša 1. makedonsko-kosovska NOU brigada izbila u s. Bahovo (u Karadžoji, u Grčkoj). Time je završila svoj. februarski pohod prešavši 260 km. U tom pohodu ona je 14 dana, neprekidno, vodila borbu protiv mnogo nadmoćnijih neprijateljskih snaga, probijajući se kroz mećavu i visok sneg, na vrlo niskoj temperaturi, bez hrane, slabo odevena. Uprkos tome, ona je uspela ne samo da sačuva živu silu nego i da, vezujući za sebe jake bugarske snage, olakša pokret Grupe partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-), CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, kroz istočnu Makedoniju u rejon Kumanova, Za ispoljenu hrabrost i čvrstinu brigada je pohvaljena pismenom naredbom od GŠ NOV i PO za Makedoniju.

⚔️ 16. 2. 1944. Kod s. Pekljana (blizu Kočana) Grupa partizanskih bataljona -Stevan Naumov- i -Hristo Botev-, s kojima je bio i deo CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, celog dana vodili borbu sa bugarskom vojskom i policijom kočanskog garnizona. Najzad su uspeli da se probiju i, preko r. Bregalnice, produže pokret ka pl. Osogovu. Neprijatelj je imao oko 50 poginulih, a jedinice NOVJ oko 10 ranjenih boraca.

⚔️ 24. 2. 1944. Na visu Perenu (blizu Kumanova) Grupa partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-), u svom pokretu ka rejonu Kumanova, razbila grupu četnika koja im je pripremila zasedu a potom izbila na pl. Kozjak. Tako su deo CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, delegati za I zasedanje ASNOM-a i bataljoni -Stevan Naumov- i -Hristo Botev-, posle 25 dana napornog marša, prešavši 440 km po visokom snegu i mećavi, od Karadžoe (u Grčkoj) preko planinskih mesta Belasice, Ograždena, Plačkovice i Osogova, stigli na pl. Kozjak (kod Kumanova).

⚔️ 25. 2. 1944. U Skoplju, pri pokušaju da se probije kroz blokadu bugarske policije i vojske, koja je otkrila njegovo mesto stanovanja i blokirala taj deo grada, poginuo član Politbiroa CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju Kuzman Josifovski Pitu, narodni heroj.

⚔️ 27. 2. 1944. U manastiru -Prohor Pčinjski- (kod Kumanova), pod rukovodstvom CK KPM, održano dvodnevno partijsko savetovanje s partijskim i vojnim rukovodiocima 3. makedonske NOU brigade i južnomoravskih i kosovskih jedinica. Na savetovanju je analizirana situacija na kumanovsko-vranjskom području i doneti su zaključci u vezi sa budućim radom partijskih organizacija i dejstvom jedinica. Kao najvažniji i najhitniji zadatak postavljeno je uništenje četničkih snaga na kumanovsko-vranjskom području, stvaranje jedinstvene slobodne teritorije od Krive reke do Crne Trave i jačanje veze i saradnje sa srpskim jedinicama u Jablanici.

⚔️ 5. 3. 1944. SK KPM za Prilep pismeno pohvalio pripadnike NOP-a iz Prilepa i okoline koji su u najžešćoj reakciji okupatora spasavali borce i lečili i krili ranjene partizane koji su u. februarskom pohodu kao zaštitnica odsečeni od 1. makedonsko-kosovske NOU brigade.

⚔️ 14. 3. 1944. CK KPM uputio direktivu oblasnim komitetima KPM. iznosi podelu Makedonije na 12 okruga i dostavlja ključ za izbor delegata za I zasedanje ASNOM-a.

⚔️ 21. 3. 1944. CK KPM pismom upoznao članove partije u skopskom zatvoru sa razvojem NOB-a u zemlji i postavio im zadatke u vezi sa organizovanjem i delovanjem njihove partijske organizacije.

⚔️ 2. 4. 1944. CK KPM uputio pismo oblasnim komitetima KPM: traži da se za ASNOM izabrani delegati upute na slobodnu teritoriju u rejonu Kumanova.

⚔️ 7. 4. 1944. U Kavadarcima, opkoljeni u jednoj kući, posle šestočasovnog otpora bugarskoj policiji, poginuli članovi Sreskog komiteta KPM za Veles Kiro Atanasovski i Dimče Mirčev, narodni heroji.

⚔️ 8. 5. 1944. Peti oblasni komitet KPM dostavio pismo Mesnom komitetu KPM za Kumanovo, u kome daje uputstva u vezi sa zaključcima I kongresa Antifašističke omladine Makedonije: formirati omladinske odbore u radionicama, fabrikama, školama itd., radne čete, sanitetske i analfabetske kurseve, kulturne omladinske grupe, fiskulturne organizacije, omladinske domove i saveze pionira. U sklopu ovih zadataka određuje se mesto i uloga organizacija SKOJ-a.

⚔️ 9. 5. 1944. U Prilepu, u borbi protiv bugarske policije, poginuli član Drugog oblasnog komiteta KPM Kiro Gavrilovski i sekretar SK KPM za Prilep Krume Volnarovski, narodni heroji.

⚔️ 0. 6. 1944. Prvi Oblasni komitet KPM uputio proglas narodu Pologa: iznosi kratak pregled razvoja oružane borbe u Jugoslaviji i vojno-političku situaciju u svetu i poziva makedonsko i šiptarsko stanovništvo da masovno stupa u jedinice NOVJ.

⚔️ 0. 6. 1944. U Strumici, pri pokušaju da se probije kroz blokadu bugarske policije, poginuo član Četvrtog oblasnog komiteta KPM Blagoj Jankov Mučeto, narodni heroj.

⚔️ 10. 6. 1944. U struškoj Malesiji 1. makedonska NOU brigada održala partijsko savetovanje, uputivši telegrame CK KPJ, generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu i CK KPM.

⚔️ 0. 7. 1944. CK KPM doneo odluku da se, umesto pet, formiraju četiri oblasna komiteta KPM.

⚔️ 4. 8. 1944. CK KP Makedonije uputio proglas makedonskom narodu: poziva ga da pojača borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika, te na taj način potpomogne da se što skorije sprovedu u život odluke i rezolucije I zasedanja ASNOM-a.

⚔️ 19. 8. 1944. Sekretar 2. oblasnog komiteta KPM podneo CK KP Makedonije izveštaj o aktivnosti VMRO-a na teritoriji toga komiteta i u Egejskoj Makedoniji. U tom se izveštaju, pored ostalog, konstatuje da stanovništvo prezire funkcionere VMRO-a, nazivajući ih nemačkim i bugarskim špijunima.

⚔️ 0. 9. 1944. Delegat CK KPJ u Makedoniji, Svetozar Vukmanović Tempo, dao direktivu CK KPM da se formiraju tri korpusne oblasti, odnosno tri korpusa. U direktivi se daje teritorija korpusnih oblasti, određuje broj divizija i komandni sastav. U duhu te podele stavljeno je u zadatak CK KPM da izvrši odgovarajuću reorganizaciju i u partijskom i administrativnom pogledu, tj. da se organizuju tri oblasna komiteta KPM i tri oblasna NO odbora.

⚔️ 9. 9. 1944. Štab 41. divizije NOVJ uputio pismo mesnim komitetima KPM u Tikvešu: zahteva njihovu saradnju sa seoskim stražama radi odbrane sela.

⚔️ 18. 9. 1944. U Strumici, od drugova izašlih iz bugarskog zatvora, formiran SK KPM za Strumicu, sa osnovnim zadatkom: formirati partijske i skojevske organizacije tamo gde su ranije bile razbijene i organizovati odbore AFŽ-a, NOF-a i NO odbore tamo gde još nisu formirani.

⚔️ 22. 9. 1944. U rejonu Kičeva, u borbi protiv balističkih snaga, poginula Iba Palikuća, zamenik političkog komesara bataljona i član MK KPM za Debar, narodni heroj.

⚔️ 24. 9. 1944. Kod s. Beličice (blizu Debra) jake balističke snage napale na 31 partizana, od kojih je 20 bilo bez oružja. U neravnoj borbi poginula su 22 partizana, kao i 19 meštana (žena, dece i staraca), koje su balisti na zverski način umorili. Između ostalih, poginuli su sekretar 1. oblasnog komiteta KPM Todor Cipovski Merdžan i politički komesar Tetovske partizanske grupe Đoce Stojčevski, narodni heroji.

⚔️ 0. 10. 1944. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio direktivu Ljupči Arsovu članu CK KPM o formiranju Oblasnog odbora NO fronta Makedonije za štipsku oblast; da što pre izaberu NO odbor za istu oblast; da stvore kartoteku partijskog članstva na teritoriji te oblasti i u jedinicama Bregalničko-strumičkog korpusa, kao i da jedinice ovog korpusa pojačaju svoju aktivnost za što skorije oslobođenje istočne Makedonije.

⚔️ 5. 11. 1944. U Strumici formiran Gradski komitet KPM za Strumicu.

⚔️ 0. 12. 1944. CK KPM održao prošireni sastanak. Posle analize vojno-političke i ekonomske situacije i stanja partijske organizacije Makedonije zaključeno je da se izvrši mobilizacija mlađih godišta za NOVJ, da se formiraju NO odbori tamo gde dotada nisu postojali i da se pojača rad u partijskoj organizaciji i Narodnom frontu.

⚔️ 18. 12. 1944. Pri CK KPM formirani partijski kursevi za članove partijskih komiteta.

⚔️ 28. 1. 1945. CK KPM održao u Skoplju partijsko savetovanje. Posle detaljne analize stanja partijske organizacije u Makedoniji odlučeno je da se, radi lakšeg rukovođenja, umesto oblasnih komiteta KPM, formiraju (i direktno vežu za CK KPM) osam okružnih komiteta i gradski komitet KPM za Skoplje.

Dokumenti

📜 Pismo CK KPJ Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju od 16. januara 1943. god. u kome se kritikuje Pokrajinski komitet zbog nedovoljne širine platforme narodnooslobodilačke borbe u Makedoniji

📜 Instrukcija PK KPJ za Makedoniju od 20. februara 1943. god. za sprečavanje mobilisanja Makedovaca za bugarsku vojsku

📜 Pismo delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Edvarda Kardelja i Ive Ribara-Lole od 3 marta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o potrebi hitnog dostavljanja izveštaja o situaciji u Srbiji i preduzetim merama za pojačanje oslobodilačkog pokreta u Vojvodini i Makedoniji

📜 Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ive Ribara-Lole od 15 marta 1942 god. PK KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji po završetku Druge neprijateljske ofanzive, nužnosti objedinjavanja oslobodilačkog pokreta u Vojvodini i upućivanja Dobrivoja Radosavljevića u Makedoniju

📜 Proglas CK KP Makedonije od juna 1943. godine

📜 Izveštaj člana CK KP Makedonije od 4. jula 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedoiije o stanju u Trećoj operativnoj zoni

📜 Izveštaj Prvog oblasnog komiteta KPM od 29. jula 1943. god. Centralnom komitetu KPM o, stanju na svom području

📜 Proglas Povereništva CK KP Makedonije od avgusta 1943. god. izbeglicama od italijansko-balističkog terora

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Prve operativne zone od 18. avgusta 1943. god. Centralnom komitetu KP Makedonije o formiranju bataljona Mirče Acev

📜 Direktiva Svetozara Vukmanovnća-Tempa Centralnom komitetu KP Makedonije od 25. avgusta 1943. god. o daljim zadacima za razvoj narodnog ustanka Makedonije

📜 Proglas Trećeg oblasnog komiteta KPM od septembra 1943. god. seljacima tikveškog, đevđeliskog i veleškog kraja da ne predaju žito i ostalo

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 16. oktobra 1942. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o situaciji u Makedoniji

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od 16 januara 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju kojim se ukazuje na nedovoljnu širinu platforme Narodnooslobodilačke borbe u Makedoniji

📜 Obaveštenje delegata CK KPJ Svetozara Vukmanovića-Tempa od juna 1943. god. CK KPM o postignutom sporazumu za saradnju sa grčkim i albanskim partizanima i načinu ostvarenja te saradnje

📜 Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. jula 1943. Centralnom komitetu KP Makedonije o potrebi uspostavljanja saradnje između Glavnog štaba NOV i PO Makedonije i glavnih štabova NOV i PO Grčke i Albanije u borbi protiv okupatora

📜 Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 10. avgusta 1943. Centralnom komitetu KP Makedonije o potrebi što bržeg uzdizanja i osposobljavanja mladih partijskih kadrova

📜 Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. avgusta 1943. Centralnom komitetu KP Makedonije o perspektivama razvoja narodnooslobodilačke borbe u Makedoniji

📜 Izveštaj sekretara Prvog oblasnog komiteta KP Makedonije od 14. septembra 1943. god. Svetozaru Vukmaioviću o stanju u Debru

📜 Izveštaj sekretara Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije od 15. septembra 1943. god. članu CK KIM Strahilu Gigovu o okupaciji Prespe od strane bugarske fašističke vojske i njihovoj jačini

📜 Izveštaj sekretara Prvog oblasnog komiteta KP Makedonije od 18. septembra 1943. god. Svetozaru Vukmanoviću o stanju u Debru

📜 Izveštaj sekretara Prvog oblasnog komiteta KP Makedonije od 21. septembra 1943. god. Svetozaru Vukmanoviću o situaciji U Debru

📜 Pismo Vere Aceve, člana Petog oblasnog komiteta KP Makedonije od 26. septembra 1943. god. Oblasnom komitetu za Kosovo i Metohiju o planu dejstva Šarskog NOP odreda

📜 Izveštaj Kuzmana Josifovskog od 15. oktobra 1943. god. Centralnom komitetu KP Makedonije o situaciji na teritoriji pod bugarskom okupacijom

📜 Izveštaj člana Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije od 17. oktobra 1943. sekretaru Drugog oblasnog komiteta

📜 Izveštaj Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije od 29. novembra 1943. god. Centralnom komitetu KIM o jačini neprijateljskih snaga na teritoriji Prilepskog i Kruševskog sreza

📜 Izveštaj Politodela 1. makedonsko-kosovske NOU brigade od 9. decembra 1943. Centralnom komitetu KP Makedonije

📜 Pismo Ljubča Arsova, člana Petog oblasnog komiteta KP Makedonije od 2. januara 1944. god. sekretaru Mesnog komiteta KPM Kumanovo

📜 Obaveštenje Kira Gavrilovskog, člana Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije, od 4. januara 1944. god. Petom oblasnom komitetu o borbama Prve i Druge makedonske brigade i o mogućnostima slanja novog ljudstva u partizane

📜 Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 5. februara 1944. Kuzmanu Josifovskom Pitu o planu ofanzivnih dejstava na prostoru Makedonije pod bugarskom okupacijom i zahtev da se hitno sprovedu u delo direktive Josipa Broza Tita o agitaciji i propagandi

📜 Obaveštenja Kira Gavrilovskog, člana Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije, od 15. februara 1944. god., štabu Druge makedonske udarne brigade o neprijateljskim snagama u Kruševu i Prilepu

📜 Obaveštenje Ljubča Arsova od 27. februara 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o pogibiji člana CK KP Makedonije Kuzmana Josifovskog-Pitu

📜 Obaveštenje instruktora Centralnog komiteta KPJ Dobrivoja Radosavljevića od 28. februara 1944. sekretara 5. oblasnog komiteta KP Makedonije o borbama 1. makedonsko-kosovske i 2. makedonske NOU brigade u februaru 1944. godine

📜 Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 4. marta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da se sa rukovodstvom NOP-a u Makedoniji nalazi na sektoru Vranja

📜 Pohvala Sreskog komiteta KP Makedonije Prilep od 5. marta 1944. god. aktivistima NOP Prilepskog sreza za ukazanu pomoć Prvoj makedonsko-kosovskoj udarnoj brigadi

📜 Poruka instruktora Centralnog komiteta KPJ Dobrivoja Radosavljevića od 8. marta 1944. Ljupču Arsovu da preuzme dužnost sekretara 5. oblasnog komiteta KP Makedonije

📜 Izveštaj sekretara Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije Blagoja Talevskog od 11. marta 1944. god. o koncentraciji bugarskih snaga u Prilepu i Bitolju i o pokretu nemačkih snaga pravcem Gradsko–Veles–Skoplje

📜 Pzveštaj sekretara Drugog oblasnog komiteta KPM od 12. marta 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o zverstvima bugarske vojske i policije

📜 Direktiva CK KP Makedonije od 14. marta 1944. god. oblasnim komitetima KP Makedonije za izbor delegata za Antifašističko sobranje narodnog oslobođenja Makedonije i za agitaciono-propagandni rad

📜 Direktiva delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom ikomitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 17. marta 1944. Ljupču Arsovu da preuzme dužnost sekretara 5. oblasnog komiteta KP Makedonije i nastavi ilegalni rad u Skoplju

📜 Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 17. marta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da je grupa rukovodilaca Bugarske radničke partije (komunista) prispela do Strumičko-đevđelijiskog NOP odreda i nastavila pokret u pravcu Tikveša

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 28. marta 1944. god. Veri Acevoj, o formiranju Treće makedonske udarne brigade, razbijanju četnika na teritoriji Kumanova i zadacima Trećeg oblaskog komiteta KPM na omasovljenju NOV i PO Makedonije

📜 Obaveštenje instruktora Centralnog komiteta KPJ Dobrivoja Radosavljevića od 28. marta 1944. sekretaru 3. oblasnog komiteta KP Makedonije o postojećoj vojno-političkoj situaciji u Makedoniji i uputstvo o izvršenju zadataka koje je postavio delegat Centralnog komiteta KP Jugoslavije Svetozar Vukmanović Tempo

📜 Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 3. aprila 1944. Centralnom komitetu KPJ da omladinska delegacija Makedonije za Drugi kongres USAOJ-a nije upućena, jer se ne može probity do Drvara

📜 Izveštaj Blagoja Talevskog, sekretara Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije, od 5. aprila 1944. god., Dobrivoju Radosavljeviću o stanju na teritoriji Bitoljskog sreza i o teroru koji sprovode bugarske okupatorske vlasti

📜 Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 21. aprila 1944. Centralnom komitetu KPJ o pomoći koja se s teritorije istočno od južne Morave pruža bugarskom oslobodilačkom pokretu

📜 Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 30. aprila 1944. Centralnom komitetu KPJ da se pruža puna pomoć Centralnom komitetu Bugarske radničke partije (komunista) u organizovanju vojnih jedinica

📜 Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 30. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da početkom maja kreće za sedište toga glavnog štaba

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 3 maja 1944. god Trećem oblasnom komitetu KP Makedonije, od koga traži izveštaj o neprijateljskim snagama na teritoriji Oblasnog komiteta

📜 Izveštaj Mita Micajkova, sekretara Okružnog komiteta KP Makedonije za Kumanovo, od 9. maja 1944. god. Centralnom komitetu KP Makedonije o odjeku borbi Treće makedonske udarne brigade. kao i o pokretu i rasporedu okupatorskih snaga na terenu Kumanovo – Kriva Palanka

📜 Izveštaj Ljubča Arsova od 14. maja 1944. god. Centralnom komitetu KP Makedonije o internaciji koju bugarski okupator sprovodi u svim mestima Makedonije

📜 Izveštaj Blagoja Talevskog, sekretara Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije, od 15. maja 1944. god. Centralnom komitetu KP Makedonije o pogibiji sekretara Sreskog komiteta Prilep i člana Drugog oblasnog komiteta

📜 Obaveštenje Borka Temelkovskog, člana CK KP Makedonije, od 21. maja 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o koncentraciji bugarske vojske i o rezultatu borbe kod s. Radnje

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 29. maja 1944. god. Trećem oblasnom komitetu KP Makedonije o borbama Druge makedonske udarne brigade kod sela: Radnja, Vitolište i Polčište

📜 Proglas Kavadarskog sreskog komiteta KP Makedonije od juna 1944. god. narodu tikveškog kraja

📜 Izveštaj Aca Iceva od 9. juna 1944. god Trećem oblasnom komitetu KP Makedonije o akciji na okupatorsku opštinu u s. Drenovo

📜 Obaveštenje Mare Naceve, člana CK KP Makedonije, od 9. juna 1944. god Ljubču Arsovu o borbama protiv bugarskih okupatorskih trupa u vremenu od 20. maja do 20. juna 1944. godine

📜 Poruka Svetozara Vukmanovića Tempa od 27. juna 1944. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije Petru Stamboliću da obavesti Centralni komitet KP Makedonije da preduzme hitne mere za sazivanje ASNOM-a, uz učešće što većeg broja delegata

📜 Proglas Trećeg oblasnog komiteta KP Makedonije od jula 1944. godine

📜 Izveštaj Ljubča Arsova od 19. jula 1944. god. Centralnom komitetu KP Makedonije o političkoj situaciji u Bugarskoj

📜 Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 23. jula 1944. članu Centralnog komiteta KP Makedonije Cvetku Uzunovskom Ibrinu i Štabu 1. kosovsko-metohijske NOU brigade da je maršal Tito naredio toj brigadi da pođe u Azot i Porečje radi razbijanja tamošnjih četničkih snaga i da pomogne formiranje 6. makedonske NO brigade

📜 Zajednički izveštaj delegata Centralnog komiteta KPJ Svetozara Vukmanovića Tempa i instruktora Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Dobrivoja Radosavljevića Ljuba od 4. avgusta 1944. Centralnom komitetu KPJ o razlozima sukoba sa grčkim partizanima u kosturskom kraju

📜 Izveštaj delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 6. avgusta 1944. Centralnom komitetu KPJ o porazu bugarskih partizanskih snaga prilikom pokušaja stvaranja svoga uporišta u Bugarskoj

📜 Izvod iz izveštaja sekretara Drugog oblasnog komiteta KPM Blagoja Talevskog od 19. avgusta 1944. god. Centralnom komitetu KPM o aktivnosti rukovodstva VMRO u Bitoljskoj oblasti i Egejskoj Makedoniji

📜 Direktiva Svetozara Vukmanovića-Tempa od. septembra 1944. god. Centralnom komitetu KP Makedonije za organizovanje korpusnih oblasti na teritoriji Makedonije

📜 Izveštaj Borka Temelkovskog od 3. oktobra 1944. god. Centralnom komitetu KP Makedonije o stanju na teritoriji Prilep–Bitolj–Kruševo i o borbama Pete i Sedme makedonske brigade

Fotografije

Povezane odrednice

Dobrivoje Radosavljević Gestapo Deca u ratu Negotino Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Kičevo Albanija u drugom svetskom ratu AFŽ Narodni heroji Jugoslavije USAOJ Prilep Pokrajinski komitet KPJ za Makedoniju Oslobođenje Kičeva 1943. 11. krajiška udarna brigada Tetovo Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) SKOJ Italija u drugom svetskom ratu Resen Debar Narodno oslobodilački odbori Kruševo Grčki partizani Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 3. makedonska udarna brigada Centralni komitet KPJ Bali Kombetar Gostivar Ilegala u ratu ASNOM Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Februarski pohod Veles Gevgelija Grčka u drugom svetskom ratu 1. makedonsko-kosovska udarna brigada Skoplje Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Borbe u Makedoniji 1943. Strahil Gigov Kumanovo Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Kuzman Josifovski Omladina u ratu Vrhovni štab NOVJ Štampa u ratu Kavadarci Borbe u Makedoniji 1944. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju 1. vojvođanska udarna brigada Politički komesari u NOR-u Druga neprijateljska ofanziva Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju Glavni štab Makedonije Josip Broz Tito Strumica Ljupčo Arsov Četnici u drugom svetskom ratu Bitola Opismenjavanje naroda u ratu Albanski partizani Crna Trava Struga Cvetko Uzunovski Žene u ratu 2. makedonska udarna brigada Mara Naceva Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1942. Svetozar Vukmanović Tempo Kriva Palanka Glavni štab Srbije Bratstvo i jedinstvo u ratu