Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Ljupčo Arsov

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 20 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

📜 Pismo delegata Povereništva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije za Petu operativnu zonu Ljubča Arsova od 5. novembra 1943. god. članu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Kuzmanu Josifovskom 

📜 Izveštaj delegata štaba Pete operativne zone Ljubča Arsova od 14. novembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom o stanju u Skopsko-kumanovskom partizanskom odredu

📜 Izveštaj Ljubča Arsova od 14. novembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom o stanju na teritoriji Pete operativne zone

📜 Izveštaj Ljubča Arsova od 15. decembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o akcijama jedinica Pete operativne zone u periodu od 15. novembra do 15. decembra 1943. godine

📜 Izveštaj Ljubča Arsova od 3. decembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom o stanju na terenu bataljona Jordan Nikolov

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara bataljona Jordan Nikolov od 21. decembra 1943. god. Ljubču Arsovu o akcijama bataljona

📜 Pismo Ljubča Arsova, člana Petog oblasnog komiteta KP Makedonije od 2. januara 1944. god. sekretaru Mesnog komiteta KPM Kumanovo

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara bataljona Jordan Nikolov od 7. januara 1944. god. Ljubču Arsovu o stanju u bataljonu i na terenu posle bugarske ofanzive

📜 Izveštaj Olivere Jocić, pomoćnika političkog komesara bataljona Jordan Nikolov, od 18. februara 1944. god. Ljubču Arsovu o stanju na terenu i o odlasku Kosovskog i Drugog udarnog južnomoravskog bataljona na Kara Dag

📜 Obaveštenje Ljubča Arsova od 27. februara 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o pogibiji člana CK KP Makedonije Kuzmana Josifovskog-Pitu

📜 Poruka instruktora Centralnog komiteta KPJ Dobrivoja Radosavljevića od 8. marta 1944. Ljupču Arsovu da preuzme dužnost sekretara 5. oblasnog komiteta KP Makedonije

📜 Direktiva Dobrivoja Radosavljevića od 8. marta 1944. god. Ljubču Arsovu o preuzimanju svih poslova u Skoplju koje je dotada vršio Kuzman Josifovski-Pitu

📜 Direktiva delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom ikomitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 17. marta 1944. Ljupču Arsovu da preuzme dužnost sekretara 5. oblasnog komiteta KP Makedonije i nastavi ilegalni rad u Skoplju

📜 Direktiva Svetozara Vukmanovića-Tempa od 17. marta 1944. god. Ljubču Arsovu za rad u Skoplju i za slanje delegata za Antifašističko sobranje narodnog oslobođenja Makedonije

📜 Izveštaj Ljubča Arsova od 10. maja 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o masovnim hapšenjima u Skoplju od strane bugarskog okupatora

📜 Izveštaj Ljubča Arsova od 14. maja 1944. god. Centralnom komitetu KP Makedonije o internaciji koju bugarski okupator sprovodi u svim mestima Makedonije

📜 Obaveštenje Mare Naceve, člana CK KP Makedonije, od 9. juna 1944. god Ljubču Arsovu o borbama protiv bugarskih okupatorskih trupa u vremenu od 20. maja do 20. juna 1944. godine

📜 Izveštaj Ljubča Arsova od 19. jula 1944. god. Centralnom komitetu KP Makedonije o političkoj situaciji u Bugarskoj

📜 Pismo Vere Aceve, sekretara Trećeg oblasnog komiteta, od 10. jula 1944. god. Ljubču Arsovu o stanju na teritoriji Oblasnog komnteta

📜 Pismo Ljubča Arsova od 20. jula 1944. god. štabu Porečkog partizanskog odreda o beskompromisnom stavu prema pristalicama Draže Mihailovića

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Porečki partizanski odred Borbe u Makedoniji 1943. Centralni komitet KPJ Borbe u Makedoniji 1944. Kumanovo Dobrivoje Radosavljević Kuzman Josifovski Politički komesari u NOR-u Dragoljub Draža Mihailović Skoplje Ilegala u ratu Komunistička partija Makedonije Februarski pohod Glavni štab Makedonije Svetozar Vukmanović Tempo Bugarska u drugom svetskom ratu Mara Naceva Kumanovski partizanski odred Narodno oslobodilački odbori