Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Svetozar Vukmanović Tempo

Za ovaj pojam je pronađeno 50 hronoloških zapisa, 152 dokumenata i 8 fotografija.

Događaji

⚔️ 13. 7. 1941. U Sarajevu, na sastanku PK KPJ za BiH, kome je prisustvovao i delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo, preneta je odluka CK KPJ o dizanju ustanka, izvršena detaljna analiza situacije i do tada izvršenih priprema za ustanak, razrađen plan oružanih akcija, određeni rejoni gde će se formirati odredi, formirano vojno rukovodstvo ustanka - Štab NOP odreda za BiH i imenovani oblasni štabovi.

⚔️ 0. 8. 1941. U Sarajevu, po direktivi delegata CK KPJ Svetozara Vukmanovića Tempa, MK KPJ formirao ilegalnu partijsku tehniku, koja je radila neprekidno do oslobođenja.

⚔️ 0. 10. 1941. U Sarajevu delegat CK KPJ i komandant GŠ NOP odreda za BiH Svetozar Vukmanović Tempo održao savetovanje [Nije se moglo utvrditi da li su održana dva savetovanja.] sa vojno-političkim rukovodiocima iz Bos. krajine i Hercegovine, na kome je preneo zaključke sa Savetovanja u Stolicama i dao direktive za organizaciono sređivanje partizanskih jedinica i partijskih organizacija (stvaranje NOP odreda i okružnih komiteta KPJ).

⚔️ 25. 12. 1941. U Rogatici vrhovni komandant NOP odreda Jugoslavije Josip Broz Tito održao sastanak sa Edvardom Kardeljom, Aleksandrom Rankovićem, Mošom Pijade, Ivom Lolom Ribarom, Svetozarom Vukmanovićem, Rodoljubom Colakovićem i Slavišom Vajnerom Čičom, na kome je razmotrena situacija u istočnoj Bosni i konkretizovan plan za dalja dejstva.

⚔️ 26. 1. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito obavestio delegata Vrhovnog štaba pri Glavnom štabu NOP i DV za BiH Svetozara Vukmanovića Tempa o organizovanju prvih jedinica dobrovoljačke vojske u istočnoj Bosni i o predstojećim zadacima 1. proleterske NOU brigade, Romanijskog NOP odreda i delova Durmitorskog NOP odreda.

⚔️ 2. 8. 1942. U Šekovićima (kod Vlasenice), pod rukovodstvom delegata CK KPJ, Svetozara Vukmanovića Tempa i PK KPJ za BiH, održano oblasno savetovanje KPJ za istočnu Bosnu. U prisustvu oko 400 komunista (uglavnom iz 6. istočnobosanske NOU brigade) analizirana je politička situacija u istočnoj Bosni i postavljeni su zadaci: pojačana borba za bratstvo i jedinstvo, povezivanje sa gradovima i industrijskim basenima, sa Srbijom i Sremom itd.

⚔️ 0. 1. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo, na putu za Makedoniju, stigao u Beograd i preneo PK KPJ i GŠ NOV i PO za Srbiju direktivu Vrhovnog štaba da se što snažnijom aktivnošću NOP odreda protiv okupatora i kvislinških snaga stvore uslovi za širu mobilizaciju naroda i formiranje brigada NOVJ.

⚔️ 8. 1. 1943. Iz Beograda, na putu za Makedoniju, delegat VŠ NOV i POJ i CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo, poslao CK KPJ izveštaj o vojno-političkoj situaciji u Srbiji.

⚔️ 0. 2. 1943. U s. Ravnoj Gori (kod Vlasotinaca) održano vojno-političko savetovanje kome je prisustvovao delegat VŠ NOV i POJ i CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo. Odlučeno je da se za teritoriju od Babičke gore i Suve planine na severu do r. Pčinje i pl. Kozjaka na jugu, od boraca Crnotravskog NOP odreda, formira 2. južnomoravski NOP odred, sastava: tri čete, što je odmah i učinjeno. Odred je dobio zadatak da što pre formira bataljone i izvrši pripreme za formiranje brigade. Formiran je i OK KPJ za Vranje.

⚔️ 21. 2. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo obavestio PK KPJ za Srbiju o svom radu na reorganizaciji i učvršćenju partijskih organizacija i rukovodstva u južnoj Srbiji i na reorganizaciji NOP odreda i o zadacima koje im je postavio.

⚔️ 26. 2. 1943. U Skoplje stigao delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo.

⚔️ 28. 2. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo održao u Skoplju sastanak sa rukovodećim kadrom KPJ u Makedoniji: analizirani vojno-politička situacija i rad na organizovanju oružane borbe protiv okupatora i domaćih izdajnika na teritoriji Makedonije; doneti zaključci i sačinjen plan za dalji rad; saopštena odluka CK KPJ o formiranju CK KP Makedonije; doneta odluka o formiranju pet oblasnih komiteta KPM.

⚔️ 28. 2. 1943. Delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio pismo partijskim organizacijama i članovima KPJ u Makedoniji o načinu otklanjanja slabosti i potrebi stvaranja punog jedinstva makedonskog naroda u borbi za nacionalno oslobođenje.

⚔️ 28. 2. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio direktivu NOP odredima u Makedoniji da pojačaju aktivnost u borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 0. 3. 1943. U sedište CK KP Albanije, u s. Labinotu (kod Elbasana u Albaniji), stigao delegat CK KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo koji je u razgovoru sa članovima CK KP Albanije savetovao: formirati Vrhovni štab NOV Albanije i štabove zona, a od seoskih četa preći na stvaranje pokretnih NOP odreda i brigada.

⚔️ 0. 3. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo naredio GŠ NOV i PO za Makedoniju da formira pet operativnih zona radi lakšeg rukovođenja oružanom borbom, te odredio granice zona, broj odreda koje treba formirati i osnovne, zadatke u pogledu dejstva (rušenje pruga, razbijanje okupatorskih jedinica, zaštita sela od pljačke i terora, postepeno oslobođenje sela i gradova, uspostavljanje narodne vlasti i dr.).

⚔️ 0. 3. 1943. U Tetovu otpočeo sastanak najistaknutijih partijskih rukovodilaca iz Makedonije, kojim je rukovodio delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo. Posle trodnevnog rada izabran je CK KPM od 6 članova.

⚔️ 15. 3. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo naredio da budući štabovi operativnih zona i postojeći štabovi NOP odreda u Makedoniji formiraju sanitetsku, intendantsku, obaveštajnu službu i službu veze, kao i vojne sudove.

⚔️ 16. 3. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo naredio da budući štabovi operativnih zona i štabovi NOP odreda Makedonije preduzmu sve mere radi privlačenja novih boraca u odrede, povećaju disciplinu i odgovornost i prenose dejstva na što šira područja.

⚔️ 0. 4. 1943. Po naređenju delegata VŠ NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa, formiran Štab kosovske operativne zone NOV i PO Kosova i Metohije.

⚔️ 0. 4. 1943. U Prizrenu, u prisustvu delegata CK KPJ i VŠ Svetozara Vukmanovića Tempa, GŠ NOV i PO i Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju održali sastanak na kome su razmotrili opšte stanje, mere za dalje širenje NOB-a i oblike saradnje sa NOP-om Albanije.

⚔️ 15. 4. 1943. Delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio članovima i organizacijama KPJ na Kosovu i Metohiji direktivno pismo o načinu organizovanja narodnooslobodilačke borbe.

⚔️ 0. 7. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo stigao u s. Kucake (blizu Korče, Albanija). Na sastanku sa CK KP Albanije izneo mišljenje CK KPJ po pitanju formiranja partizanskih odreda, brigada i vojnopozadinskih organa.

⚔️ 18. 7. 1943. Delegat VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo naredio GŠ NOV i PO za Kosovo i Metohiju da uspostavi stalne veze sa GŠ NOV i PO za Makedoniju i redovno ga obaveštava o situaciji na svom području.

⚔️ 25. 7. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo pismom obavestio CK KP Makedonije da je sa glavnim štabovima NOV Albanije i Grčke postignuta saglasnost o koordinaciji dejstava u borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 25. 7. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo obavestio Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju da je sa CK KP Albanije postigao sporazum o zajedničkim vojnim i političkim merama za podizanje šiptarskih masa Kosova i Metohije u oružanu borbu i za jačanje bratstva i jedinstva Srba, Šiptara i Crnogoraca.

⚔️ 10. 8. 1943. Delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo izvestio CK KPJ o načinu sprovođenja primljenih direktiva u Makedoniji, naglasivši da je obrazovan CK KPM, da se on, Tempo, povezao sa predstavnicima NOP-a Bugarske, Grčke i Albanije, kojima je preneo iskustva iz našeg NOR-a, i da je preduzeo mere za uzajamnu razmenu propagandnog materijala.

⚔️ 11. 8. 1943. Delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju direktivu za vojno-politički rad. U njoj je naglašeno: u cilju veće aktivizacije šiptarskih masa u NOP-u treba posebno formirati šiptarske a posebno srpske NOP odrede; šiptarske NOP odrede uglavnom skoncentrisati na području Metohije, pod komandom Štaba Metohijske zone; posebni srpski NOP odredi na Šari i oko Peći u početku bi dejstvovali zajednički sa šiptarskim odredima, te bi se tako postepeno ostvarilo bratstvo Šiptara i Srba na Kosmetu; formirati Štab Kosovske zone.

⚔️ 25. 8. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio CK KPM direktivu o daljim zadacima partijske organizacije u vezi sa razvojem NOB u Makedoniji. U direktivi se podvlači da treba preduzeti mere za jače osposobljavanje mlađih partijskih kadrova, osamostaljivanje i omasovljenje partijskih organizacija i što šire okupljanje masa u NOP.

⚔️ 0. 9. 1943. U Kičevu delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo održao sastanak sa članovima 1. oblasnog komiteta KP Makedonije i postavio im zadatke da uspostavljaju čvršću vezu s partijskim organizacijama na terenu i organizuju kraće kurseve radi ideološkog uzdizanja članstva.

⚔️ 6. 9. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio GŠ NOV i PO za Makedoniju naređenje o organizovanju i načinu dejstva partizanskih jedinica u zapadnoj Makedoniji.

⚔️ 14. 9. 1943. Sekretar 1. oblasnog komiteta KPM dostavio izveštaj delegatu CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozara Vukmanoviću Tempu o stanju u oslobođenom Debru i o nepravilnom stavu rukovodstva albanskih partizanskih jedinica u pogledu delegiranja predstavnika za NO odbore, podele zaplenjenog oružja, mobilizacije ljudstva za NOP odred i drugo.

⚔️ 25. 9. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo zahtevao od GŠ NOV i PO za Srbiju da se hitno upute u Makedoniju Makedonci koji se nalaze u srpskim jedinicama NOV i PO.

⚔️ 1. 10. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio pismo u Debar, komandantu albanskog partizanskog bataljona -Hadži Lješ-, u kome je izneo slabosti i greške rukovodstva ovog bataljona, koje su velikoalbanski elementi iskoristili za svoje ciljeve. U pismu se zatim ističe: da bi se otklonile greške i normalizovalo stanje u Debru i okolini potrebno je formirati SNO odbor i organizovati narodnu vlast na principu pune nacionalne ravnopravnosti, jačati bratstvo i jedinstvo makedonskog i šiptarskog naroda, razbiti velikoalbansku propagandu, formirati omladinski bataljon od šiptarske omladine itd.

⚔️ 2. 10. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio direktivno pismo Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju u vezi sa izvesnim slabostima u nacionalnom pitanju, pitanju granica i nekim drugim pitanjima. Sem toga, on ga obaveštava o formiranju 1. i 2. kosovskog partizanskog bataljona i traži da se sedište Oblaunog komiteta preseli iz Šar-planine u Metohiju i da se obrazuje Povereništvo Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo.

⚔️ 6. 10. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo izdao Glavnom štabu NOV i PO za Makedoniju direktivu o reorganizaciji jedinica u zapadnoj Makedoniji. Direktivom se predviđa formiranje dve udarne grupe bataljona: Prva - za dejstvo u rejonu Kičeva, Debra i Gostivara; Druga - za dejstvo u Debarcama i struškoj Malesiji.

⚔️ 25. 10. 1943. Delegat VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo izvestio vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita o situaciji u zapadnoj Makedoniji; da su neprijateljske snage u rejonu Debra i Piškopeje razbijene; da se Debar nalazio u rukama jugoslovenskih i albanskih partizana; da su Kičevo zauzele nemačke snage i albanski nacionalisti (balisti).

⚔️ 28. 10. 1943. Delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo izvestio generalnog sekretara KPJ Josipa Broza Tita da održava terensku vezu s centralnim komitetima komunističkih partija Bugarske i Grčke, da je privremeno prekinuta radio-veza s rukovodstvom NOP-a Albanije zbog toga što je u Albaniji propalo 11 radio-stanica i da su u Bugarskoj otpočele akcije malih partizanskih odreda.

⚔️ 11. 11. 1943. U s. Slivovu (kod Ohrida) formirana 1. makedonsko-kosovska NOU brigada. U njen su sastav ušli partizanski bataljon -Mirče Acev-, Kičevski (2. bataljon), 1. i 2. kosovsko-metohijski i Četa pratećih oruđa GŠ NOV i PO za Makedoniju. Pošto je delegat VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo predao brigadnu zastavu, borci i rukovodioci te brigade (koja je predstavljala, u pravom smislu reči, brigadu bratstva i jedinstva, jer je u njoj bilo Makedonaca, Crnogoraca, Srba, Slovenaca i Šiptara) uputili su pozdravni telegram vrhovnom komandantu drugu Titu.

⚔️ 25. 11. 1943. Delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju direktivno pismo da razvije politički rad među tamošnjim Šiptarima i stvori čvrste vojne jedinice na tom području.

⚔️ 6. 12. 1943. CK KPJ uputio GŠ NOV i PO za Makedoniju i delegatu CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozaru Vukmanoviću Tempu direktivu u kojoj preporučuje političku saradnju i razmenu iskustava s narodnooslobodilačkim pokretima Albanije, Bugarske i Grčke.

⚔️ 21. 12. 1943. U s. Fuštanima (Meglen, u Grčkoj) održano partijsko savetovanje kome su prisustvovali delegat CK KPJ (Svetozar Vukmanović Tempo), članovi CK KPM i GŠ, članovi KPJ iz 1. makedonsko-kosovske NOU i 2. makedonske NOU brigade i partijski radnici s terena. Na savetovanju je iscrpno analiziran razvoj partijske organizacije i NOB i postavljeni su zadaci u vezi s njenim daljim radom i s jačanjem NOP-a u svim krajevima Makedonije.

⚔️ 5. 2. 1944. Delegat CK KPJ i VŠ Svetozar Vukmanović Tempo dao direktivu da se bugarski vojnici koji su prišli južnomoravskim jedinicama prikupe kod partizanskog bataljona -Jordan Nikolov-, u rejonu Kumanova, i da tu sačekaju dolazak bugarskog partizanskog bataljona -Hristo Botev-, u čiji će sastav ući.

⚔️ 8. 4. 1944. U s. Kalni (u Crnoj travi) otpočelo dvodnevno savetovanje između delegata CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa i predstavnika BRP(k). Stvoren je plan dejstva jugoslovenskih i bugarskih partizanskih jedinica u prigraničnom pojasu.

⚔️ 30. 4. 1944. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo izvestio VŠ da se izašlo u susret traženju CK BRP(k) da na našoj teritoriji, u prigraničnom pojasu, stvori privremeni centar za organizovanje svojih većih vojnih jedinica.

⚔️ 4. 6. 1944. Delegat VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo dao direktivu o reorganizaciji, rasporedu i zadacima jedinica NOVJ na području Vranja, Crne trave, Kumanova, Osogova, Pljačkavice, Skopske Crne gore i Šare, o formiranju novih jedinica i o rasporedu postojećeg komandnog kadra.

⚔️ 11. 6. 1944. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Makedoniju da se delegat VŠ NOV i POJ u Makedoniji Svetozar Vukmanović Tempo uputi preko Barija avionom za o. Vis, sedište VŠ NOV i POJ.

⚔️ 0. 9. 1944. Delegat CK KPJ u Makedoniji, Svetozar Vukmanović Tempo, dao direktivu CK KPM da se formiraju tri korpusne oblasti, odnosno tri korpusa. U direktivi se daje teritorija korpusnih oblasti, određuje broj divizija i komandni sastav. U duhu te podele stavljeno je u zadatak CK KPM da izvrši odgovarajuću reorganizaciju i u partijskom i administrativnom pogledu, tj. da se organizuju tri oblasna komiteta KPM i tri oblasna NO odbora.

⚔️ 23. 9. 1944. U Pehčevu, u duhu instrukcije VŠ NOV i POJ, održan sastanak između delegata VŠ NOV i POJ u Makedoniji Svetozara Vukmanovića Tempa, komandanta i političkog komesara GŠ NOV i PO za Makedoniju i novopostavljenog komandanta bugarske 5. armije generala Keckarova. Pošto su analizirali stanje bugarske 5. armije i vojnu situaciju u Makedoniji, oni su potpisali ovaj sporazum: da se od VŠ NOV i POJ traži odobrenje za zajednička dejstva jedinica NOVJ i bugarskih snaga i za razmenu vojnih delegacija; da se od bugarske vlade traži da definiše svoj stav prema odlukama I zasedanja ASNOM-a; da se preduzmu mere za izvlačenje delova bugarske 15. pešadijske (okupacione) divizije iz Makedonije; i da se od Makedonaca sa teritorije Jugoslavije, koji se nalaze u Bugarskoj, formira makedonska NO brigada -Goce Delčev- i uputi u Makedoniju.

⚔️ 0. 10. 1944. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio direktivu Ljupči Arsovu članu CK KPM o formiranju Oblasnog odbora NO fronta Makedonije za štipsku oblast; da što pre izaberu NO odbor za istu oblast; da stvore kartoteku partijskog članstva na teritoriji te oblasti i u jedinicama Bregalničko-strumičkog korpusa, kao i da jedinice ovog korpusa pojačaju svoju aktivnost za što skorije oslobođenje istočne Makedonije.

Dokumenti

📜 Pismo sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku Krajinu od avgusta 1941 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu

📜 Izvještaj Mahmuta Bušatlije-Bodina od avgusta 1941 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o vojno-političkoj situaciji u Tuzlanskoj oblasti

📜 Izvještaj sekretara Oblasnog komnteta KPJ za Bosaisku Krajinu od septembra 1941 god. delegatu CK KPJ Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o oslobođenju Doboja

📜 Izvještaj sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Bos. Krajinu od septembra 1941 god. delegatu CK KPJ Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o vojno-političkoj situaciji u Bos. Krajini

📜 Naređenje Komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 9 septembra 1941 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu za povezivanje sa partizanskim odredima u Bosanskoj Krajini i vršenje priprema za pretstojeće vojno savetovanje

📜 Izvještaj Uglješe Danilovića od 17 septembra 1941 god. Svetozaru Vukmanoviću Tempu o vojno-političkoj situaciji u istsčnoj Hercegovini

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 24 januara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o stanju u Sarajevu

📜 Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 24 januara 1942 god. drugu Titu o stanju u Sarajevu

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 januara 1942 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o organizovanju prvih jedinica Dobrovoljačke vojske u Istočnoj Bosni i pretstojećim zadacima Prve proleterske NOU brigade, Romaniskog odreda i delova Durmitorskog NOP odreda

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 28 januara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o borbama u Istočnoj Bosni u toku Druge neprijateljske ofanzive

📜 Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 28 januara 1942 god. drugu Titu o borbama u Istočnoj Bosni u toku Druge neprijateljske ofanzive

📜 Pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od februara 1942 god. Svetozaru VukmanovićucTempu o stanju na Podromaniji i o formiranju Operativnog štaba za Istočnu Bosnu

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 2 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o stanju u Sarajevu i predlog za formiranje posebnog vojnog i partiskog rukovodstva za Istočnu Bosnu i Bosansku Krajinu

📜 Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 2 februara 1942 god. drugu Titu o stanju u Sarajevu i prijedlog za formiranje posebnog vojnog i partiskog rukovodstva za Istočnu. Bosnu i Bosansku Krajinu

📜 Izvještaj Mustafe Sadikovića Škraba, instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu, od 6. februara 1942. Svetozaru Vukmanoviću Tempu, komandantu Glavnog štaba NOP i DV Bosne i Hercegovine i delegatu CK KPJ o borbama i stanju u rejonu planina Ozrena i Trebave

📜 Pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 februara 1942 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o formiranju Operativnog štaba i o političkoj situaciji u Istočnoj Bosni

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 12 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji u Sarajevu posle neuspele Druge neprijateljske ofanzive, o uspostavljanju kurirskih veza sa Zagrebom i o slabim mogućnostima za nabavku odeće, hrane, sanitetskog i drugog materijala

📜 lzvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 12 februara 1942 god. drugu Titu o situaciji u Sarajevu poslije provale i uspostavljanju veze sa Zagrebom

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 14 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji na području Istočne Bosne

📜 Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 14 februara 1942 god. drugu Titu o situaciji na terenu Istočne Bosne

📜 Instrukcija Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba pri Glavnom štabu NOP i DO Bosne i Hercegovine Svetozaru Vukmanoviću-Tempu

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 20 februara 1942 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o situaciji u Istočnoj Bosni, Sandžaku i Srbiji

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 20 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o stanju u Sarajevu i o formiranju rukovodstva za rad u neprijateljskoj vojsci

📜 Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 20 februara 1942 god. drugu Titu o stanju u Sarajevu i o formiranju rukovodstva za rad u neprijateljskoj vojsci

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 23 februara 1942 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o vojno-političkoj situaciji u Istočnoj Bosni i početku formiranja Druge proleterske NOU brigade

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije pri Glavnom štabu NOP i DO Bosne i Hercegovine Svetozara Vukmanovića-Tempa od 28 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o vojno-političkoj situaciji na području Istočne Bosne posle Druge neprijateljske ofanzive

📜 Poziv delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ, Svetozara Vukmanovića-Tempa od 28. februara 1943. god. makedonskim partizanskim odredima za pojačanje akcija protiv okupatora

📜 Izvještaj Svetozara Vukmanovića Tempa, komandanta Glavnog štaba NOP i DV Bosne i Hercegovine, iz druge polovine marta 1942. vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu o akcijama Proleterske udarne grupe i situaciji u istočnoj Bosni

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o uspešnom dejstvu Proleterske udarne grupe i reorganizaciskim merama kod partizanskih i dobrovoljačkih odreda u Istočnoj Bosni

📜 Naredba delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića-Tempa od marta 1943. god. Glavnom štabu Makedonije za formiranje operativnih zona

📜 Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 9 marta 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba o pokretima domobranske vojske i ustaša i razbijanju Olovskog NOP bataljona na Pjenovcu

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 10 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o formiranju Bosanskog proleterskog bataljona, previranju među četnicima Istočne Bosne, i pogodnom momentu za oslobađanje Vlasenice, Srebrenice i Bratunca

📜 Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 11 marta 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba o povlačenju četničke grupe Dragoslava Račića u Gornji Zalukovik i pomeranju Donjozalukovičkog četničkog bataljona u Kraljevo Polje

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 12 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Svetozaru Vukmanoviću-Tempu za sadejstvo partizanskih odreda Istočne Bosne sa Proleterskom, udarnom grupom u borbi protiv ustaša i četnika Draže Mihailovića

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 17 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o formiranju novog Bosanskog proleterskog udarnog bataljona, pretstojiećim zadacima i mogućnosti formiranja nove proleterske brigade u Bosni

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 18 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o oslobođenju Vlasenice i naređenjima upućenim partizanskim odredima i dobrovoljačkim bataljonima u Istočnoj Bosni

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 18 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Istočnoj Bosni, s predlogom za dalji način dejstva Proleterske udarne grupe

📜 Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 18 marta 1942 god. drugu Titu o oslobođenju Vlasenice

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 24 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o uspešnom stvaranju dobrovoljačkih jedinica u Istočnoj Bosni i o potrebi da se po jedan bataljon iz Proleterske udarne grupe zadrži u Srebrenici i Drinjači za vojno-politički rad

📜 Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa, komandanta Glavnog štaba NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu od 24 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o organizovanju jedinica u Istočnoj Bosni

📜 Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 29 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o najvažnijim zadacima za pretstojeće dejstvo i obaveštenje o situaciji u Srbiji i Crnoj Gori

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 29 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o vojno-političkoj situaciji u Istočnoj Bosni

📜 Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 29 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Istočnoj Bosni

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 31 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o stanju u Istočnoj Bosni, formiranju novih odreda i reorganizaciji Romaniskog odreda

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od .2 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu o reorganizaciji NOP odreda Zvijezda, zadacima ovog Odreda i stanju u Sarajevu

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 4 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu o pokretu Prvog udarnog bosanskog bataljona za Ozren i o situaciji na Majevici

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 10 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu o pripremama za formiranje Istočno-bosanske brigade i o vojno-političkoj situaciji u Istočnoj Bosni

📜 Izveštaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 8. avgusta 1943. god. CK KPJ o stanju u Makedoniji, na Kosmetu, Jugoistočnoj Srbiji, Albaniji i Grčkoj

📜 Obaveštenje Svetozara Vukmanovića-Tempa od 25 novembra 1942 god. Aleksandru Rankoviću o izvršenim pripremama za odlazak u Makedoniju

📜 Izveštaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 18 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o poteškoćama na koje je naišao pri odlasku za Makedoniju

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od januara 1943. Nedeljku Karaičiću o dolasku Svetozara Vukmanovića Tempa na teritoriji OK za Leskovac

📜 Izveštaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 8 januara 1943 god. o vojno-političkoj situaciji u Srbiji

📜 Obaveštenje Svetozara Vukmanovića-Tempa od 21 februara 1943 god. Pokrajinskom komitetu K1PJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji u južnoj Srbiji i zadacima koje je postavio NOP odredima

📜 Poziv delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića-Tempa od 28 februara 1943 god. makedonskim partizanskim odredima za formiranje narodnooslobodilačke vojske u Makedoniji, njeno vojno-političko uzdizanje i pojačanje akcija protiv okupatora

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 2 aprila 1943 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu, članu Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije, o potrebi vojne saradnje partizanskih odreda Južne Srbije i Makedonije

📜 Direktivno pismo Svetozara Vukmanovića-Tempa od 15 aprila 1943 organizacijama Komunističke partije Jugoslavije na Kosovu i Metohiji za rad na organizovanju i rukovođenju Narodnooslobodilačkom borbom

📜 Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. aprila 1943. Štabu Prvog južnomoravskog NOP odreda u vezi sa dolaskom delegata Glavnog štaba Kosmeta

📜 Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 27. aprila 1943. Miliji Kovačeviću Maksimu, članu Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet, o rasporedu nekih rukovodilaca

📜 Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 6. maja 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Kosmet o načinu uspostavljanja veze

📜 Obaveštenje delegata CK KPJ Svetozara Vukmanovića-Tempa od juna 1943. god. CK KPM o postignutom sporazumu za saradnju sa grčkim i albanskim partizanima i načinu ostvarenja te saradnje

📜 Pismo delegata Centralnog komiteta KPJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 2. juna 1943. Oblasnom komitetu za Kosovo i Metohiju o neposrednim zadacima

📜 Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 18. jula 1943. Glavnom štabu NOV i PO za Kosovo i Metohiju da uspostavi stalne veze s Glavnim štabom Makedonije i da obaveštava o situaciji na svom području

📜 Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. jula 1943. Centralnom komitetu KP Makedonije o potrebi uspostavljanja saradnje između Glavnog štaba NOV i PO Makedonije i glavnih štabova NOV i PO Grčke i Albanije u borbi protiv okupatora

📜 Direktiva Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. jula 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju za što prisniju saradnju u prigraničnim zonama s jedinicama Vrhovnog štaba Narođnooslobodilačke vojske Albanije

📜 Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 8. avgusta 1943. Centralnom komitetu KPJ o vojno-političkoj situaciji u jugoistočnoj Srbiji, Makedoniji, na Kosovu i Metohiji, u Grčkoj i Albaniji

📜 Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 10. avgusta 1943. Centralnom komitetu KP Makedonije o potrebi što bržeg uzdizanja i osposobljavanja mladih partijskih kadrova

📜 Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 10. avgusta 1943. Centralnom komitetu KPJ o načinu sprovođenja primljenih direktiva Centralnog komiteta KPJ u vezi s Makedonijom

📜 Direktiva Svetozara Vukmanovića Tempa od 11. avgusta 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju u vezi s vojno-političkim radom

📜 Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. avgusta 1943. Centralnom komitetu KP Makedonije o perspektivama razvoja narodnooslobodilačke borbe u Makedoniji

📜 Izveštaj Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 3. septembra 1943. delegatu Vrhovnog štaba i Centralnog komiteta Svetozaru Vukmanoviću Tempu o vojno-političkoj situaciji u oblasti

📜 Izveštaj člana Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 13. septembra 1943. god. delegatu Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozaru Vukmanoviću

📜 Naređenje Svetozara Vukmanovića Tempa od 15. septembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Kosova i Metohije da formira operativne zone i da vojnički i politički izgrađuje partizanske jedinice i organizuje stručne službe u njima

📜 Izveštaj sekretara Prvog oblasnog komiteta KP Makedonije od 18. septembra 1943. god. Svetozaru Vukmanoviću o stanju u Debru

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21. septembra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ da obavesti Svetozara Vukmanovića da je u postojećim uslovima nepravilno stvarati Balkanski štab

📜 Izveštaj sekretara Prvog oblasnog komiteta KP Makedonije od 21. septembra 1943. god. Svetozaru Vukmanoviću o situaciji U Debru

📜 Obaveštenje Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. Septembra 1943. sekretaru Okružnog komiteta KPJ za Vranje o stvaranju prostrane oslobođene teritorije u Makedoniji

📜 Saopštenje Svetozara Vukmanovića od 25. septembra 1943. god. o oslobođenoj teritoriji Makedonije i zahtev za upućivanje grupe makedonskih partizana iz Srbije u Makedoniju

📜 Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 1. oktobra 1943. Komandantu Albanskog NOP bataljona o štetnosti širenja velikoalbanskog šovinizma u debarskom srezu i potrebi da i albanski komunisti doprinesu stvaranju bratstva i jedinstva makedonskog i albanskog stanovništva u tom kraju

📜 Pismo Svetozara Vukmanovića-Tempa od 1 oktobra 1943. god. Hadži Lješu o potrebi normalizovanja stanja u Debru

📜 Uputstvo Svetozara Vukmanovića Tempa od 2. oktobra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju o daljem radu

📜 Direktiva Svetozara Vukmanovića Tempa od 6. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za stvaranje dveju samostalnih udarnih grupa s perspektivom njihova prerastanja u brigade

📜 Direktiva Svetozara Vukmanovića od 6. oktobra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za reorganizaciju jedinica NOV i PO Makedonije na teritoriji zapadne Makedonije

📜 Direktivno pismo vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9. oktobra 1943. Svetozaru Vukmanoviću Tempu o vojno-političkom radu u Makedoniji

📜 Obaveštenje Svetozara Vukmanovića Tempa od 23. oktobra 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu da je primio uputstvo o načinu održavanja radio-veze s Vrhovnim štabom

📜 Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. oktobra 1943. Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o situaciji u zapadnoj Makedoniji

📜 Obaveštenje Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. oktobra 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o kontaktima s delegatima narodnooslobodilačkih pokreta Bugarske, Albanije i Grčke i o prisustvu jakih nemačkih snaga u Albaniji i Grčkoj

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ da u protivnapadu na neprijateljske snage u Sandžaku upotrebi i Petu NOU diviziju, da ubrza direktnu radio-vezu Treće NOU divizije i Desete (hercegovačke) NOU brigade s Vrhovnim štabom i da Svetozaru Vukmanoviću prenese plan radio-veze s Vrhovnim štabom

📜 Obaveštenje Svetozara Vukmanovića Tempa od 27. oktobra 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu da u vezi s poslatim izveštajima još nije dobio uputstva za dalji rad i da emisije Slobodne Jugoslavije nemaju podataka o borbama u Makedoniji i o makedonskoj omladini

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 29. oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ da uskladi operacije u Sandžaku i obavesti Svetozara Vukmanovića da Odeljenje za vezu Vrhovnog štaba nije uspelo dešifrovati njegove depeše

📜 Zahtev Svetozara Vukmanovića upućen 30. oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ da mu dostavi šifru za radio-vezu s Vrhovnim štabom i da obavesti Vrhovni štab o ukupnoj jačini partizanskih snaga u Makedoniji

📜 Pismo člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića-Tempa sd 30 oktobra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Vranje o stvaranju zajedničkog operativnog štaba za Drugi južnomoravski, Kumanovski i Kosmetski NOP odred

📜 Depeša Ivana Milutinovića od 3. novembra 1943. Svetozaru Vukmanoviću Tempu da dostavlja obaveštenja predstavnika Centralnog komiteta Bugarske radničke partije (komunista) o dejstvima bugarskih partizanskih jedinica

📜 Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 4. novembra 1943. vrhovnom komandantu drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Makedoniji

📜 Depeša Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. novembra 1943. Svetozaru Vukmanoviću Tempu da predstavnik Centralnog komiteta Bugarske radničke partije (komunista) obavesti o stanju partizanskog pokreta u Bugarskoj

📜 Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9. novembra 1943. Svetozaru Vukmanoviću Tempu da pitanje ujedinjenja i samoopredeljenja makedonskog i ostalih naroda Jugoslavije treba postaviti tek posle pobede nad Nemačkom i kvislinzima

📜 Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 11. novembra 1943. vrhovnom komandantu drugu Titu o borbama u oblasti Gostivara

📜 Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 19. novembra 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o borbama na sektoru Debar - Kičevo

📜 Uputstvo Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. novembra 1943. oblasnom Komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju o vojno-političkom radu na Kosmetu

📜 Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 27. novembra 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o dejstvima 1. makedonsko-kosovske NOU brigade protiv bugarske fašističke vojske u rejonu Kruševa

📜 Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 30. novembra 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o broju i imenima delegata iz Makedonije određenih za Drugo zasedanje AVNOJ-a

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Druga neprijateljska ofanziva Cvetko Uzunovski Ljupčo Arsov Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Makedonije Grčka u drugom svetskom ratu Gostivar Pljačka u ratu 1. vojvođanska udarna brigada Ustanak u Hercegovini 1941. Durmitorski partizanski odred Kičevo Vlasenica Srebrenica Februarski pohod Edvard Kardelj Borbe na Kosovu i Metohiji Glavni štab Bosne i Hercegovine Vis Sanitet u ratu Romanijski partizanski odred Centralni komitet KPJ Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Borbe u Crnoj Gori 1943. Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju ASNOM Vranje Komunistička partija Albanije Aleksandar Ranković Grčki partizani Oslobođenje Kičeva 1943. 1. makedonska udarna brigada Borbe u Makedoniji 1943. 1. kosovsko-metohijska brigada Beograd Glavni štab Kosova i Metohije 1. proleterska udarna brigada Završne operacije u Jugoslaviji Glavni štab Srbije Narodno oslobodilački odbori Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Makedoniji 1942. Borbe u Makedoniji 1944. Politički komesari u NOR-u Borbe u Srbiji 1944. 5. bugarska armija Crna Trava Dobrivoje Radosavljević Bratstvo i jedinstvo u ratu Ustanak u NDH Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Arso Jovanović Glavni štab Makedonije Sarajevo Mihajlo Apostolski Kumanovo Peć Borbe u Srbiji 1943. Debar Kuzman Josifovski Bugarska radnička partija (komunista) Josip Broz Tito Moša Pijade Ilegala u ratu Omladina u ratu 1. makedonsko-kosovska udarna brigada Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Skoplje Albanija u drugom svetskom ratu Albanski partizani Vrhovni štab NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Bugarska u drugom svetskom ratu Ivan Milutinović