Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Mihajlo Apostolski

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 18 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

📜 Izveštaj komandanta Grupe bataljona od oktobra 1943. god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o rasporedu jedinica

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 7. oktobra 1943. god. Dobrivoju Radosavljeviću o situaciji na Preseki

📜 Naredba komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 7. oktobra 1943. god. četi partizanskog odreda Slavej za napad na balističke bande na sektoru s. Ivančište

📜 Iz zabeležaka komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Mihajla Apostolskog o borbama na teritoriji Kičeva protiv balista i Nemaca u vremenu od 1. do 14. oktobra 1943. godine

📜 Izveštaj štaba Druge grupe bataljona od 28. oktobra 1943. god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o političkom radu u selima i stanju u jedinicama

📜 Pismo Mihajla Apostolskog, komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije, od 1. novembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o drugom oslobođenju Kičeva

📜 Saopštenje komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 7. novembra 1943. god. Glavnom štabu Makedonije

📜 Iz referata komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije na partizanskom savetovanju Prve i Druge brigade održanom 21. decembra 1943. god. u s. Fuštani

📜 Pismo Svetozara Vukmanovića-Tempa od 15 januara 1944. god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o prikupljanju podataka o pokretu i koncentraciji okupatorskih jedinica

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Mihajla Apostolskog od marta 1944. god. svim oficirima i podoficirima bivše jugoslovenske vojske

📜 Poruka delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 4. juna 1944. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Mihailu Apostolskom o pružanju pomoći u oružju i municiji najbližim jedinicama grčkih partizanskih odreda

📜 Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 9. juna 1944. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Mihailu Apostolskom o situaciji na vranjskom, crnotravskom i jablaničkom sektoru i uputstvo za pojačanje aktivnosti partizanskih odreda u istočnoj Makedoniji

📜 Poruka delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 13. jula 1944. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije da iz zapadne Makedonije pozove delegate za Skupštinu Antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije

📜 Zajedničko upozorenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa i komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Mihaila Apostolskog od 6. avgusta 1944. komandantu 1. kosovsko-metohijske NOU brigade Petru Brajoviću Đuru da će snositi odgovornost pred Vrhovnim štabom NOV i POJ ako sa Brigadom ne pođe u Porečje i Azot

📜 Obaveštenje komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 8. septembra 1944. god. Strahilu Gigovu i D. Turimandžovskom o kapitulaciji Bugarske i stavu NOV prema bugarskoj vojsci

📜 Izveštaj Komande mesta Pehčevo od 19. septembra 1944. god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o stanju bugarskih snaga na sektoru Pehčevo – Carevo Selo

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. oktobra 1944. za preduzimanje mera bezbednosti u vezi sa iskrcavanjem savezničke vojske u Albaniji, odlaskom komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije za Sofiju, stavljanjem pod nadzor Augusta Košutoca funkcionera HSS-a u zemlji i održavanjem Skupštine u Srbiji

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. oktobra 1944. Vrhovnom štabu da se unapređenje general-majora Apostolskog u čin general-lajtnanta unese u Bilten

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Makedoniji 1943. Borbe u Makedoniji 1944. Narodni heroji Jugoslavije 2. makedonska udarna brigada Dobrivoje Radosavljević Bugarska u drugom svetskom ratu Hrvatska seljačka stranka 1. kosovsko-metohijska brigada Pehčevo Kičevo Glavni štab Makedonije Očekivano iskrcavanje saveznika Bitka za Srbiju Bali Kombetar Albanija u drugom svetskom ratu Josip Broz Tito Crna Trava Oslobođenje Kičeva 1943. Grčka u drugom svetskom ratu Albanski partizani Strahil Gigov Vrhovni štab NOVJ Svetozar Vukmanović Tempo Grčki partizani