Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Oslobođenje Kičeva 1943.

Za ovaj pojam je pronađeno 19 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 9. 1943. Kod s. Malkoeca (blizu Kičeva) 2. NOP odred (kičevski) 1. operativne zone NOV i PO Makedonije napao italijansku auto-kolonu i odbacio je ka Kičevu.

⚔️ 0. 9. 1943. Na ž. st. Preseka (kod Kičeva) 2. NOP odred (kičevski) 1. operativne zone NOV i PO Makedonije uništio postrojenja, a potom porušio most kod s. Izvora i presekao 300 tt stubova. U ovoj akciji je učestvovalo i 60 seljaka iz obližnjih sela.

⚔️ 0. 9. 1943. U okolini Kičeva formiran Kičevski terenski partizanski bataljon, jačine oko 500 ljudi, sa zadatkom da, u odsutnosti operativnih jedinica, brani slobodnu teritoriju od upada neprijateljskih snaga.

⚔️ 0. 9. 1943. U Kopačkoj (kod Kičeva) formiran Kopački NOP odred, jačine oko 60 ljudi (među njima bilo i starih ilindenskih boraca), sa zadatkom da brani ovu teritoriju od napada balističkih i kačačkih grupa.

⚔️ 0. 9. 1943. U Kičevu delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo održao sastanak sa članovima 1. oblasnog komiteta KP Makedonije i postavio im zadatke da uspostavljaju čvršću vezu s partijskim organizacijama na terenu i organizuju kraće kurseve radi ideološkog uzdizanja članstva.

⚔️ 0. 9. 1943. U Kičevu 1. oblasni komitet KPM organizovao četrnaestodnevni partijski kurs za aktiviste.

⚔️ 0. 9. 1943. U Debarcama, po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju, formirana Grupa bataljona, od partizanskih bataljona: -Mirče Acev-, 1. kosovsko-metohijskog i Kičevskog (2. bataljona), koja je upućena da dejstvuje na teritoriju pod bugarskom okupacijom.

⚔️ 6. 9. 1943. Italijanski vojnici i balistički delovi iz Kičeva spalili s. Izvor i 25 kuća u s. Belčištu (Debarca).

⚔️ 6. 9. 1943. Štab 2. operativne zone NOV i PO Makedonije preneo naređenje GŠ NOV i PO za Makedoniju da 1. i 2. NOP odred (mavrovski i kičevski) 1. operativne zone sa bataljonom -Mirče Acev- napadnu Kruševo.

⚔️ 11. 9. 1943. Kičevo oslobodili delovi 1. i 2. NOP odreda (mavrovskog i kičevskog) 1. operativne zone NOV i PO Makedonije i zaplenili nekoliko magacina hrane i druge vojne opreme. Sledećeg dana u grad je ušao i partizanski bataljon -Mirče Acev-.

⚔️ 11. 9. 1943. Na putu Kičevo-Ohrid partizanski bataljon -Mirče Acev- porušio 3 mosta i posekao 130 tt stubova aus. Slivovu zapalio žand. stanicu.

⚔️ 12. 9. 1943. Kod s. Biger-Dolenaca (blizu Kičeva) 2. NOP odred (kičevski) 1. operativne zone NOV i PO Makedonije odbio pokušaj oko 200 bugarskih vojnika da pređu demarkacionu liniju i okupiraju Kičevo, koje je, bilo u rukama NOVJ.

⚔️ 12. 9. 1943. Između s. Slivova i s. Novog Sela jedinice 2. operativne zone NOV i PO Makedonije razrušile prugu Kičevo-Struga.

⚔️ 15. 9. 1943. Štab 2. operativne zone NOV i PO Makedonije naredio seoskim NO odborima na slobodnoj teritoriji Debarca da zabrane dalje rušenje pruge Kičevo-Ohrid i da odnesene žel. šine prikupe na pogodna prikrivena mesta.

⚔️ 16. 9. 1943. U s. Izvoru (kod Kičeva) formiran 1. kosovsko-metohijski (1. kosovski) partizanski bataljon -Ramiz Sadik-, od pripadnika NOP-a s Kosova i Metohije, bivših interniraca u logoru -German- kraj s. Burela (kod Tirane, Albanija), i od nasilnog mobilisanog ljudstva koje je pobeglo iz italijanskih jedinica.

⚔️ 23. 9. 1943. U Kičevu formiran Kičevski partizanski bataljon (2. bataljon) od ljudstva 1. i 2. NOP odreda (mavrovskog i kičevskog) 1. operativne zone NOV i PO Makedonije, i novopridošlih boraca. Pri formiranju je brojao oko 100 ljudi. (U dokumentima se ovaj bataljon naziva još Kičevsko-debarskim.)

⚔️ 26. 9. 1943. U Kičevu, na sreskoj konferenciji kojoj je prisustvovalo oko 150 delegata, izabranih na konferencijama mesnih (seoskih) NO odbora, i dosta građana iz svih mesta kičevskog sreza, izabran SNO odbor.

⚔️ 26. 9. 1943. U oslobođenom Kičevu, na konferenciji delegata kičevskog, debarskog, struškog, gostivarskog, tetovskog sreza i Debarca, izabran Oblasni NO odbor za zapadnu Makedoniju koja je ranije bila pod italijanskom okupacijom.

⚔️ 26. 9. 1943. U oslobođenom Kičevu održan veliki narodni miting kome su prisustvovali predstavnici narodne vlasti i građani kičevskog, debarskog, struškog, gostivarskog, tetovskog sreza i Debarca.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Mihajlo Apostolski Albanija u drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Ohrid Strahil Gigov Italija u drugom svetskom ratu Centralni komitet KPJ Dobrivoje Radosavljević Debar Mavrovski partizanski odred Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Makedonije Kruševo Bratstvo i jedinstvo u ratu Svetozar Vukmanović Tempo Tetovo Kapitulacija Italije Albanski partizani Josip Broz Tito Narodno oslobodilački odbori Borbe u Makedoniji 1943. Glavni štab Makedonije 4. krajiška divizija NOVJ Struga Bugarska u drugom svetskom ratu Bali Kombetar Kičevo