Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Kruševo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 35 hronoloških zapisa, 11 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 5. 11. 1941. Održan sastanak PK KPJ za Makedoniju na kome je, posle analize rezultata prvih akcija NOP odreda, donet zaključak da se u prvoj polovini novembra formiraju novi NOP odredi na terenu bitoljske, veleške, resenske i kruševske partijske organizacije.

⚔️ 16. 4. 1942. Kod Grujeve njive (blizu Kruševa), od ljudstva iz kruševskog kraja, formiran Kruševski NOP odred -Pitu Guli-.

⚔️ 0. 5. 1942. MK KPJ za Kruševo uputio Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju pismo u kome kritikuje njegovu neaktivnost i greške i zahteva da se najhitnije sazove savetovanje da bi se raščistilo stanje u partijskoj organizaciji.

⚔️ 6. 8. 1942. U s. Pribilcima (kod Kruševa) Kruševski NOP odred -Pitu Guli-, zapalio opštinsku arhivu i zaplenio 30 pušaka i dosta municije.

⚔️ 19. 8. 1942. U s. Lokvene (kod Kruševa) ušao Kruševski NOP odred -Pitu Guli- i održao politički zbor.

⚔️ 7. 9. 1942. Kod rudnika -Cer Nebojša- (blizu Kruševa) Kruševski NOP odred -Pitu Guli- napao i razoružao 4 nemačka stražara, zaplenio dosta hrane i drugog materijala i oštetio rudnička postrojenja.

⚔️ 24. 9. 1942. U s. Kočištu (kod Kruševa) NOP odred -Pitu Guli- vodio borbu protiv grupe špijuna.

⚔️ 30. 9. 1942. U s. Belušino (kod Kruševa) ušao Kruševski NOP odred -Pitu Guli-, zaplenio nešto oružja i održao politički zbor.

⚔️ 2. 10. 1942. U s. Rastovici (kod Kruševa) NOP odred -Pitu Guli- zaplenio nešto oružja i druge opreme i održao miting.

⚔️ 4. 10. 1942. U s. Zurču (kod Kruševa) Kruševski NOP odred -Pitu Guli- ubio jednog bugarskog policajca i održao politički zbor.

⚔️ 11. 10. 1942. U s. G. Divjacima (kod Kruševa) ušao Kruševski NOP odred -Pitu Guli-, zaplenio nešto oružja i održao politički zbor.

⚔️ 0. 11. 1942. U s. Drenovu (kod Kruševa) Kruševski NOP odred -Pitu Guli- vodio borbu protiv jakih bugarskih snaga koje su upale u selo za vreme održavanja mitinga.

⚔️ 14. 11. 1942. Kruševski NOP odred -Pitu Guli-, zbog velikog pritiska bugarske vojske i policije, prestao da dejstvuje. Deo ljudstva se prebacio na teritoriju pod italijanskom okupacijom i. maja 1943. ušao u sastav Kičevsko-mavrovskog NOP odreda, a ostali borci prešli u ilegalnost.

⚔️ 22. 11. 1942. Kruševski sreski policijski načelnik izdao naredbu kojom preti stanovništvu da će spaliti kuće i javno streljati sve one koji prikrivaju partizane, oružje i drugi materijal.

⚔️ 0. 3. 1943. U Makedoniji formirana tri oblasna komiteta KPM: Prvi za srezove: Tetovo, Gostivar, Kičevo, Debar i rejon Debarca; Drugi - za srezove: Prilep, Bitolj, Kruševo, Ohrid, Resen i Strugu; Treći - za srezove: Veles, Kavadarci, Negotin (na Vardaru) i Đevđelija.

⚔️ 21. 3. 1943. U s. Novom Selu (kod Gostivara) formiran Mavrovski NOP odred -Korab-, u koji je ušlo ljudstvo iz mavrovskog kraja i deo boraca bivšeg Kruševskog NOP odreda -Pitu Guli-.

⚔️ 1. 8. 1943. U Kruševo upao 2. NOP odred (kičevski) 1. operativne zone NOV i PO Makedonije, ali je posle kraće borbe protiv jačih bugarskih snaga napustio grad. Zbog ovog napada bugarski okupator nije uspeo da održi pripremljene manifestacije i da 40-godišnjicu ilindenskog ustanka makedonskog naroda iskoristi za svoje velikobugarske ciljeve.

⚔️ 6. 9. 1943. Štab 2. operativne zone NOV i PO Makedonije preneo naređenje GŠ NOV i PO za Makedoniju da 1. i 2. NOP odred (mavrovski i kičevski) 1. operativne zone sa bataljonom -Mirče Acev- napadnu Kruševo.

⚔️ 20. 11. 1943. Po odluci CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju 1. makedonsko-kosovska NOU brigada krenula sa slobodne teritorije Debarca za Poreč i Azot (teritorija pod bugarskom okupacijom) sa zadatkom da se poveže s jedinicama 3. operativne zone NOV i PO Makedonije radi prenošenja težišta dejstava u centralni deo Makedonije. Brigada se sutradan, zbog velike komore koja je otežavala pokret, a posle kraće borbe protiv bugarskih graničnih delova i policije u rejonu s. Plasnice i pl. Kozjaka (kod Kruševa), vratila u Debarca. Zarobila je 2 vojnika, razoružala 4 policajca i zaplenila mitraljez.

⚔️ 3. 12. 1943. Nemačko-balističke snage iz Kičeva, Debra i Struge preduzele koncentričan napad na slobodnu teritoriju Debarca s ciljem da unište partijsko i vojno rukovodstvo NOV i PO Makedonije i 1. makedonsko-kosovsku NOU brigadu i oslobode komunikacije koje iz zapadne Makedonije vode za Albaniju. Posle vrlo teških borbi u Debarcama, na kruševskom i resenskom području, 1. makedonsko-kosovska NOU brigada je sa CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, prema ranije predviđenom planu, 5. decembra napustila slobodnu teritoriju i preduzela marš za Grčku.

⚔️ 5. 12. 1943. Kod s. Brezova i s. Puste Reke (blizu Kruševa) bugarski vojnici i policija napali Kičevski bataljon (2. bataljon) 1. makedonsko-kosovske NOU brigade. U petočasovnoj borbi je poginulo oko 10 policajaca. Bataljon se bez gubitaka povukao za s. Slatinu.

⚔️ 14. 2. 1944. Na Buševoj planini (kod Kruševa) delove 1. makedonsko-kosovske NOU brigade napale bugarske jedinice prilepskog garnizona. Iako iznureni napornim marševima i dotadašnjim borbama, gladni i slabo odeveni, gazeći dubok sneg, borci su ipak uspeli da odbiju neprijateljski napad i da se probiju u pravcu s. Cera (kod Kičeva).

⚔️ 12. 5. 1944. Drugi oblasni komitet SKOJ-a izvestio PK SKOJ-a za Makedoniju: o preduzetim merama za formiranje novog MK SKOJ-a za Bitolj i skojevskih organizacija o stanju skojevske organizacije u Ohridu i razbijanju fašističke omladinske organizacije -Branik-, merama za jačanje skojevske organizacije u Prilepu i Kruševu.

⚔️ 0. 6. 1944. U rejonu Kruševa, od ljudstva iz kruševskog kraja, formiran Kruševski NOP odred.

⚔️ 16. 8. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio 1. NOU i 5. makedonskoj NO brigadi da izrvše pokret za Poreč (kod Broda) i tamo razoružaju četnike, a potom svoja dejstva orijentišu ka Brodu i Kruševu radi stvaranja slobodne teritorije na tom području.

⚔️ 0. 9. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju rasformirana Kruševska NO brigada. Njeno ljudstvo je ušlo u sastav jedinica 41, 48. i 49. divizije NOVJ.

⚔️ 2. 9. 1944. Kod s. Divjaka (blizu Kruševa) Kruševački NOP odred razoružao posadu bugarske granične karaule i zaplenio mitraljez, automat i 98 pušaka.

⚔️ 8. 9. 1944. Kruševski NOP odred oslobodio Kruševo.

⚔️ 9. 9. 1944. U Kruševu, od Kruševskog NOP odreda i novih boraca, formirana Kruševska NO brigada.

⚔️ 11. 9. 1944. Posle zauzimanja Prilepa, 1. kosovsko-metohijska i 2. makedonska NOU brigada, Kruševska i Porečka NO brigada, inžinjerijska četa bugarske 15. pešadijske divizije i delovi bugarskog 10. graničnog odseka odbacivši nemačke delove na desnu obalu Crne reke, poseli položaje na liniji s. Marul - s. Alinci - s. Veselčani (blizu Prilepi) i zatvorili komunikaciju Bitolj-Prilep.

⚔️ 13. 9. 1944. Na položajima: s. Marul. s. Alinci i s. Veselčani (blizu Prilepa) 1. kosovsko-metohijsku i 2. makedonsku NOU brigadu, Kruševačku i Porečku NO brigadu i inžinjerijsku četu bugarske 15. pešadijske divizije i delove bugarskog 10. graničnog odseka napala nemačka borbena grupa -Gulman- (sastava: dva ojačana bataljona i jedan artiljerijski divizion), koja je težila da oslobodi komunikaciju Bitolj-Prilep. Na ovim položajima borbe su vođene i narednih nekoliko dana.

⚔️ 16. 9. 1944. Posle žestokih višednevnih borbi uspele su nemačke borbene grupe -Gulman- (dva ojačana bataljona i jedan artiljerijski divizion) i -Papst- (dva ojačana bataljona i jedan artiljerijski divizion) i jedan bataljon 4. SS motorizovane policijske divizije da potisnu 2. makedonsku i 1. kosovsko-metohijsku NOU brigadu, Porečku i Kruševsku NO brigadu, inžinjenjsKu četu bugarske 15. pešadijske divizije i delove bugarskog 10. graničnog odseka na liniju s. Mažučište - s. Varoš - s. Selce i da ovladaju položajima na liniji s. Veselčane - s. Alinci - s. Marul.

⚔️ 20. 9. 1944. Kod prevoja Davali na putu Bitolj-Ohrid 7. makedonska brigada 49. divizije NOVJ i Kruševski NOP odred dočekali nemačku motorizovanu kolonu i prinudili je da se, uz gubitke, vrati u Bitolj. Uništen je 1 kamion.

⚔️ 23. 9. 1944. U rejonu Bukova (na putu Resen-Ohrid) Kruševski NOP odred iz zasede napao nemačku kolonu i uspeo da je zadrži nekoliko časova, nanevši joj osetne gubitke u ljudstvu i materijalu.

⚔️ 1. 10. 1944. U Prespi rasformiran Kruševski NOP odred a njegovo ljudstvo ušlo u sastav Bitoljsko-prespanskog NOP odreda.

Dokumenti

📜 Izveštaj komesara Kruševskog mesnog operativnog štaba od 7. marta 1943. god. Glavnom štabu NOP odreda Makedonije o akcijama partizanskog odreda Pitu Guli

📜 Naredba kruševskog sreskog policiskog načelnika od 30. avgusta 1942. god. o organizovanju obaveštajne službe i borba protiv partizana

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije koje prenosi štab Druge operativne zone 6. septembra 1943. god. Prvom i Drugom odredu Prve operativne zone za zajednički napad na Kruševo sa bataljonom Mirče Acev

📜 Saopštenje partizanskog odreda Pitu Guli od 30. septembra 1942. god. narodu Kruševskog sreza o streljanju dva špijuna

📜 Naredba kruševskog sreskog policiskog načelnika od 22. novembra 1942. god. stanovništvu Kruševa o predavanju oružja i sakrivenih partizana pod pretnjom javnog streljanja

📜 Pismo Mesnog komiteta Prilep rukovodstvu odreda Pitu Guli od 31. decembra 1942. god. u kome se traži izveštaj o stanju odreda i mogućnostima za opstanak na kruševskom terenu

📜 Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 27. novembra 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o dejstvima 1. makedonsko-kosovske NOU brigade protiv bugarske fašističke vojske u rejonu Kruševa

📜 Izveštaj Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije od 29. novembra 1943. god. Centralnom komitetu KIM o jačini neprijateljskih snaga na teritoriji Prilepskog i Kruševskog sreza

📜 Obaveštenja Kira Gavrilovskog, člana Drugog oblasnog komiteta KP Makedonije, od 15. februara 1944. god., štabu Druge makedonske udarne brigade o neprijateljskim snagama u Kruševu i Prilepu

📜 Telegram delegata Glavnog štaba Makedonije Vidoja Smilevskog od 2. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o brojnom stanju Kičevskog i Kruševskog partizanskog odreda i razoružanju bugarske granične karaule u s. G. Divjaci

📜 Izveštaj Borka Temelkovskog od 3. oktobra 1944. god. Centralnom komitetu KP Makedonije o stanju na teritoriji Prilep–Bitolj–Kruševo i o borbama Pete i Sedme makedonske brigade

Fotografije

Povezane odrednice

Mavrovski partizanski odred 11. krajiška udarna brigada Ilegala u ratu Borbe u Makedoniji 1944. Bali Kombetar Kavadarci Prilep 1. makedonsko-kosovska udarna brigada Bitola Pusta Reka 1. kosovsko-metohijska brigada Gostivar 7. makedonska brigada Debar Kruševac Tetovo Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 2. makedonska udarna brigada Streljanja u oslobodilačkom ratu Omladina u ratu Albanija u drugom svetskom ratu Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Negotino Kičevo Borbe u Makedoniji 1942. Grčka u drugom svetskom ratu 49. makedonska divizija NOVJ Februarski pohod Komunistička partija Makedonije Resen Struga Italija u drugom svetskom ratu SKOJ Bugarska u drugom svetskom ratu 1. vojvođanska udarna brigada Ohrid Kruševski partizanski odred "Pitu Guli" 4. SS policijska oklopna grenadirska divizija Pokrajinski komitet KPJ za Makedoniju Glavni štab Makedonije Josip Broz Tito Gevgelija Svetozar Vukmanović Tempo Makedonski Brod Oslobođenje Kičeva 1943. Borbe u Makedoniji 1943. Veles Zasede u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu