Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Makedonski Brod u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 5. 1943. U rejonu Kičeva formiran Štab 1. operativne zone NOV i PO Makedonije. Zona je obuhvatala teritoriju severno od linije Debar - Kičevo - Brod s. Bogomila

⚔️ 20. 5. 1943. U s. Prekopanoj (kod Kostura, u Grčkoj), po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju, formiran privremeni Štab 2. operativne zone NOV i PO Makedonije. Zona je obuhvatala teritoriju; južno od linije Debar - Kičevo - Brod - s. Bogomila i zapadno od žel. pruge s. Bogomila-Prilep-Bitolj.

⚔️ 0. 6. 1944. U Poreču (kod Broda) formiran Porečki NOP odred.

⚔️ 16. 8. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio 1. NOU i 5. makedonskoj NO brigadi da izrvše pokret za Poreč (kod Broda) i tamo razoružaju četnike, a potom svoja dejstva orijentišu ka Brodu i Kruševu radi stvaranja slobodne teritorije na tom području.

⚔️ 25. 8. 1944. U s. Brezi (kod Broda) 1. kosovsko-metohijska NOU brigada i 5. makedonska NO brigada razoružale oko 220 četnika. Ovi četnici, koji su se bez otpora predali, većinom su prišli jedinicama NOVJ.

⚔️ 28. 8. 1944. Kod s. Zdunja (blizu Broda), u borbi protiv bugarskih snaga, poginuo zamenik komandanta 5. makedonske NO brigade Ilija Jovanovski Cvetan Igne, narodni heroj.

⚔️ 6. 9. 1944. Prva kosovsko-metohijska NOU brigada oslobodila Brod, zarobivši oko 100 bugarskih vojnika.

⚔️ 7. 10. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio Štabu 4. operativne zone da izda naređenje da se bivši pripadnici četnika iz brodskog kraja vrate svojini kućama i prijave organima narodnih vlasti, pošto oni nisu počinili nikakve zločine, te im ne preti nikakva opasnost u pogledu gonjenja.

⚔️ 21. 10. 1944. S položaja severno od s. G. Orizara, man. Sv. Blagoveštanja i s. Brodeča (na komunikaciji Skoplje-Kačanik) 1. bataljon 16. makedonske brigade Kumanovske divizije NOVJ iznenada napao nemačku kolonu od oko 80 kamiona, te uništio 26 kamiona, ubio oko 30, ranio 25 i zarobio 3 vojnika i zaplenio 7 pušaka, 2 automata i drugu ratnu opremu.

⚔️ 27. 10. 1944. Kumanovska divizija 16. korpusa NOVJ naredila: da se 1-8. makedonska NO brigada prebaci na Skopsku Crnu goru i posedne položaje s. Bulačani - s. Brodac u cilju napada na nemačke kolone i transporte na komunikaciji Skoplje-Kumanovo; da 16. makedonska NO brigada težište svojih dejstava usmeri na komunikaciju Skoplje-Kačanik, napadajući nemačke kolone i transporte i rušeći prugu i druge objekte; da 17. makedonska NO brigada i dalje dejstvuje sa bugarskom 1. armijom na krivorečkom pravcu.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Makedoniji 1944. Bugarska u drugom svetskom ratu Kumanovo Porečki partizanski odred 1. kosovsko-metohijska brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Kumanovska divizija NOVJ Kruševo Četnički zločini Bitola Grčka u drugom svetskom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 16. makedonska brigada Borbe u Makedoniji 1943. 16. makedonski korpus NOVJ 17. makedonska brigada Debar Prilep Narodni heroji Jugoslavije Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Kičevo