Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Kumanovska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 27 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 10. 1944. U rejonu s. Zegnjane (blizu Kumanova), po naređenju VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i POza Makedoniju je, od 16, 17. i 18. makedonske NO brigade, formirao Kumanovsku diviziju NOVJ.

⚔️ 0. 10. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Makedoniju je od 42. i Kumanovske divizije NOVJ formirao 16. korpus NOVJ.

⚔️ 7. 10. 1944. Na krivorečkom pravcu otpočela zajednička dejstva bugarske 1. armije i 17. i 18. makedonske brigade Kumanovske divizije NOVJ protiv delova nemačke U. vazduhoplovno-poljske divizije.

⚔️ 8. 10. 1944. Na Skopskoj Crnoj gori 16. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ, posle trodnevnih borbi, odbila napade balističkih snaga sa pravca s. Matejče, s. Ormana i s. Brazde, koje su pokušavale da je odbace od komunikacije Skoplje-Kačanik i da omoguće nesmetan saobraćaj nemačkih snaga. Brigada je uspela da održi položaje, s kojih je kasnije stalno napadala nemačke transporte i kolone. Gubici neprijatelja: 5 poginulih i 22 ranjena balista.

⚔️ 8. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi protiv delova nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije, jačine do bataljona, bugarska 2. pešadijska divizija oslobodila Krivu Palanku. Na grad je napadao 9. pešadijski puk, dok su ostale snage divizije vršile obuhvat sa severa i juga. Za to vreme 17. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ napadala je nemačke transporte i obezbeđenja na komunikaciji Kumanovo - Kriva Palanka, a 18. makedonska NO brigada na komunikaciji Kumanovo-Preševo.

⚔️ 9. 10. 1944. Na komunikaciji Kumanovo-Preševo delovi nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije i balisti, koji su težili da se probiju za Vranje, napali 18. makedonsku brigadu Kumanovske divizije NOVJ. Brigada je, posle oštrih višečasovnih borbi, uspela da održi svoje položaje.

⚔️ 9. 10. 1944. U Kačaničkoj klisuri 16. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ srušila 3 mosta i vodila borbu protiv nemačkih kolona koje su se iz Skoplja probijale za Kačanik.

⚔️ 9. 10. 1944. Na putu Kumanovo - Kriva Palanka 17. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ napala nemačke delove, uništila nekoliko kamiona i nanela neprijatelju dosta gubitaka.

⚔️ 10. 10. 1944. Osamnaesta makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ ponovo zatvorila komunikaciju Kumanovo-Preševo, te su se nemačke snage morale probijati preko Gnjilana, pošto je komunikaciju u Kačaničkoj klisuri bila posela 16. makedonska NO brigada.

⚔️ 12. 10. 1944. U dvodnevnim akcijama na komunikaciji Kumanovo - Kriva Palanka 17. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ uništila nekoliko nemačkih vozila i vodila borbu protiv nemačkih obezbedujućih delova kod s. Oraha i Straže.

⚔️ 18. 10. 1944. Kod s. Somaljice, s. Negovca, s. Reljana i s. Novog Sela (na komunikaciji Kumanovo-Bujanovac) 18. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ odbila napad nemačkih snaga koje su težile da je odbace s tih položaja i sebi omoguće nesmetan pokret i transport duž te komunikacije. Brigada je imala 2 mrtva i 6 ranjenih a neprijatelj 10 do 15 mrtvih i ranjenih. Saveznička avijacija je u toku dana mitraljirala jednu nemačku kolonu i zapalila 9 vozila.

⚔️ 19. 10. 1944. Na komunikaciji Skoplje-Kačanik delovi 16. makedonske brigade Kumanovske divizije NOVJ iz zasede napali nemačku kolonu i uništili 5 kamiona. Neprijatelj je imao 12 mrtvih.

⚔️ 21. 10. 1944. S položaja severno od s. G. Orizara, man. Sv. Blagoveštanja i s. Brodeča (na komunikaciji Skoplje-Kačanik) 1. bataljon 16. makedonske brigade Kumanovske divizije NOVJ iznenada napao nemačku kolonu od oko 80 kamiona, te uništio 26 kamiona, ubio oko 30, ranio 25 i zarobio 3 vojnika i zaplenio 7 pušaka, 2 automata i drugu ratnu opremu.

⚔️ 22. 10. 1944. U smislu dopunske zapovesti Komande bugarske 1. armije, jedinice 1, i 2. pešadijske divizije, uz podršku artiljerije i avijacije, otpočele napad na stracinske položaje, kojima je trebalo ovladati sledećeg dana a potom izbiti na r. Pčinju i stvoriti uslove za nastupanje ka Kumanovu. Najžešće borbe je vodio 1. pešadijski puk 1. pešadijske divizije na položajima Gustino brdo - Zdravči kamen - Uši - Grob - Nepci, gde je bio okružen, bez vatrene veze s ostalim jedinicama. Ostale jedinice 1. i 2. pešadijske divizije, delom svojih snaga, uspele su da obuhvate stracinske položaje i da posle četvorodnevnih oštrih borbi protiv delova nemačke 11. vazduhoplovno-poljske i 22. pešadijske divizije ovladaju tim položajima, s kojih su se nemačke snage pravovremeno izvukle ka r. Pčinji i Kumanovu, gde su organizovale odbranu. Za to vreme 17. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ napadala je neprijatelja na komunikaciji Stracin-Kumanovo.

⚔️ 23. 10. 1944. Na komunikaciji Skoplje-Kačanik 16. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ napala nemačku kolonu i prinudila je da se vrati u Skoplje. Brigada je uništila 6 kamiona.

⚔️ 27. 10. 1944. Kumanovska divizija 16. korpusa NOVJ naredila: da se 1-8. makedonska NO brigada prebaci na Skopsku Crnu goru i posedne položaje s. Bulačani - s. Brodac u cilju napada na nemačke kolone i transporte na komunikaciji Skoplje-Kumanovo; da 16. makedonska NO brigada težište svojih dejstava usmeri na komunikaciju Skoplje-Kačanik, napadajući nemačke kolone i transporte i rušeći prugu i druge objekte; da 17. makedonska NO brigada i dalje dejstvuje sa bugarskom 1. armijom na krivorečkom pravcu.

⚔️ 28. 10. 1944. Na položajima s. Aluđerce - s. Reljan (zapadne padine pl. Rujena, kod Kumanova) 18. makedonsku brigadu Kumanovske divizije NOVJ napala prethodnica nemačkih jedinica koje su težile da oslobode komunikaciju Kumanovo-Bujanovac, Selo Reljan dvaput je prelazilo iz ruke u ruku. Brigada je, uz gubitke od 6 ranjenih uspela da održi položaje i odbaci neprijatelja. Ona je zaplenila 3 puške, 1 pištolj, dosta municije i drugu opremu.

⚔️ 28. 10. 1944. Na komunikaciji Skoplje-Kačanik delovi 16. makedonske brigade Kumanovske divizije NOVJ napali nemačku kolonu od oko 300 motornih vozila i uništili 22 kamiona, od kojih 5 natovarenih municijom. Neprijatelj je imao 43 mrtva, a 16. brigada je imala 4 poginula i 7 ranjenih boraca. Zaplenjeno: 1 mitraljez, 3 p. mitraljeza, 17 pušaka i oko 20.000 metaka.

⚔️ 4. 11. 1944. U rejonu Kule (na komunikaciji Skoplje-Kačanik) 16. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ zbacila nemačke obezbeđujuće delove s položaja, zatim, u toku noći, sačekala nemačku motorizovanu kolonu i uništila 8 kamiona i 1 top.

⚔️ 4. 11. 1944. U rejonu s. Bratoselca, s. Reljana, s. G. Sopota i s. Zuinca (kod Preševa) 17. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ vodila sedmočasovnu borbu protiv nemačkih snaga koje su težile da je odbace s komunikacije i da se izvuku za Kumanovo. Ne uspevši u tome, neprijatelj se povukao za Preševo.

⚔️ 6. 11. 1944. U s. Žuincu (blizu Preševa) 17. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ i delovi iz sastava otečestvenofrontovske bugarske 1. armije napali balističke snage i odbacile ih ka Preševu. Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih.

⚔️ 11. 11. 1944. Sedamnaesta i 16. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ, jedinice Kumanovskog vojnog područja i delovi 1. divizije bugarske 1. armije oslobodili Kumanovo.

⚔️ 12. 11. 1944. Nemačke snage koje su se izvlačile iz Skoplja za Kačanik celog su dana artiljerijskom vatrom iz s. Sinđelićeva i s. Bardovca obasipale položaje 16. makedonske brigade Kumanovske divizije NOVJ na liniji s. Brazda - s. Mirkovci - s. Kučevište - s. Bulačane - s. Viniče - s. Creševo, da bi sprečile njenu intervenciju dok se sve nemačke snage ne izvuku iz Skoplja. U tome je neprijatelj i uspeo.

⚔️ 13. 11. 1944. Četrdeset druga divizija NOVJ, uz sadejstvo 16 makedonske brigade Kumanovske divizije NOVJ i uz pomoć naoružanog stanovništva u gradu, oslobodila Skoplje i brzim dejstvom sprečila rušenje mostova na Vardaru i hidrocentrale na Metki. Nemačke jedinice (47. puk 22. pešadijske divizije i drugi delovi) izvukle su se u pravcu Kačanika.

⚔️ 21. 11. 1944. Štab 16. korpusa NOVJ naredio Kumanovskoj diviziji NOVJ da izabere 100 delegata i uputi na konferenciju za izbor Glavnog odbora NOF-a Makedonije.

⚔️ 29. 11. 1944. Na području Skopske Crne gore (između Preševa i Gnjilana) Kumanovska divizija 16. korpusa NOVJ preduzela čišćenje terena od odmetnutih i razbijenih snaga balista. Ovog i narednog dana 18. makedonska brigada je vodila tešku borbu na položajima s. Lipovica - Mučibaba - s. Depci. Obostrani gubici su bili veliki.

⚔️ 0. 12. 1944. U duhu naredbe GŠ NOV i PO za Makedoniju od 6. decembra 1944. rasformirani 16. i Bregalničko-strumički korpus i 50. i Kumanovska divizija NOVJ; od ljudstva 5, 10. i 13. makedonske brigade i po jednog bataljona 20. i 21. makedonske brigade formirana 8. divizija KNOJ-a; 51. (makedonska) divizija NOVJ preimenovana u 50. diviziju (sastava: 4, 20. i 21. makedonska i artiljerijska brigada); 41. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 8, 12. i 17. makedonska i artiljerijska brigada); 42. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 3, 7. i 16. makedonska brigada); 48. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 1, 2. i 14. makedonska brigada); 49. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 6, 9. i 11. makedonska i artiljerijska brigada); 15. korpus NOVJ reorganizovan (u njegov sastav ušle 42. i 48. udarna divizija, te i on dobio naziv: 15udarni korpus NOVJ) i pripremljen za odlazak na sremski front radi učešća u borbama za konačno oslobođenje zemlje.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Preševo 16. makedonska brigada Artiljerijska brigada 49. divizije NOVJ (nazivana i: Bitoljska artiljerijska) 41. makedonska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Makedonski Brod Borbe u Sremu 1943. Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) 49. makedonska divizija NOVJ Artiljerijska brigada 50. divizije NOVJ (nazivana i: Strumička artiljerijska) 13. makedonska brigada 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta 14. makedonska omladinska udarna brigada Dimitar Vlahov 20. makedonska brigada Bujanovac Borbe u Makedoniji 1944. 8. kordunaška divizija NOVJ 11. makedonska brigada (kumanovska) Bugarska u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Otečestveni front Bugarske Skoplje 21. makedonska brigada 1. pešadijska divizija (Bugarska) Luftwaffe u Jugoslaviji Sremski front 2. makedonska udarna brigada Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) 42. makedonska divizija NOVJ Kumanovo 50. makedonska divizija NOVJ 17. makedonska brigada Kriva Palanka 22. pešadijska divizija 48. makedonska divizija NOVJ 2. pešadijska divizija (Bugarska) 16. makedonski korpus NOVJ Bali Kombetar 15. makedonski korpus NOVJ 51. makedonska divizija NOVJ 18. makedonska brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu 181. pešadijska divizija