Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Kumanovska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 27 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 10. 1944. U rejonu s. Zegnjane (blizu Kumanova), po naređenju VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i POza Makedoniju je, od 16, 17. i 18. makedonske NO brigade, formirao Kumanovsku diviziju NOVJ.

⚔️ 0. 10. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Makedoniju je od 42. i Kumanovske divizije NOVJ formirao 16. korpus NOVJ.

⚔️ 7. 10. 1944. Na krivorečkom pravcu otpočela zajednička dejstva bugarske 1. armije i 17. i 18. makedonske brigade Kumanovske divizije NOVJ protiv delova nemačke U. vazduhoplovno-poljske divizije.

⚔️ 8. 10. 1944. Na Skopskoj Crnoj gori 16. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ, posle trodnevnih borbi, odbila napade balističkih snaga sa pravca s. Matejče, s. Ormana i s. Brazde, koje su pokušavale da je odbace od komunikacije Skoplje-Kačanik i da omoguće nesmetan saobraćaj nemačkih snaga. Brigada je uspela da održi položaje, s kojih je kasnije stalno napadala nemačke transporte i kolone. Gubici neprijatelja: 5 poginulih i 22 ranjena balista.

⚔️ 8. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi protiv delova nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije, jačine do bataljona, bugarska 2. pešadijska divizija oslobodila Krivu Palanku. Na grad je napadao 9. pešadijski puk, dok su ostale snage divizije vršile obuhvat sa severa i juga. Za to vreme 17. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ napadala je nemačke transporte i obezbeđenja na komunikaciji Kumanovo - Kriva Palanka, a 18. makedonska NO brigada na komunikaciji Kumanovo-Preševo.

⚔️ 9. 10. 1944. Na komunikaciji Kumanovo-Preševo delovi nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije i balisti, koji su težili da se probiju za Vranje, napali 18. makedonsku brigadu Kumanovske divizije NOVJ. Brigada je, posle oštrih višečasovnih borbi, uspela da održi svoje položaje.

⚔️ 9. 10. 1944. U Kačaničkoj klisuri 16. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ srušila 3 mosta i vodila borbu protiv nemačkih kolona koje su se iz Skoplja probijale za Kačanik.

⚔️ 9. 10. 1944. Na putu Kumanovo - Kriva Palanka 17. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ napala nemačke delove, uništila nekoliko kamiona i nanela neprijatelju dosta gubitaka.

⚔️ 10. 10. 1944. Osamnaesta makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ ponovo zatvorila komunikaciju Kumanovo-Preševo, te su se nemačke snage morale probijati preko Gnjilana, pošto je komunikaciju u Kačaničkoj klisuri bila posela 16. makedonska NO brigada.

⚔️ 12. 10. 1944. U dvodnevnim akcijama na komunikaciji Kumanovo - Kriva Palanka 17. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ uništila nekoliko nemačkih vozila i vodila borbu protiv nemačkih obezbedujućih delova kod s. Oraha i Straže.

⚔️ 18. 10. 1944. Kod s. Somaljice, s. Negovca, s. Reljana i s. Novog Sela (na komunikaciji Kumanovo-Bujanovac) 18. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ odbila napad nemačkih snaga koje su težile da je odbace s tih položaja i sebi omoguće nesmetan pokret i transport duž te komunikacije. Brigada je imala 2 mrtva i 6 ranjenih a neprijatelj 10 do 15 mrtvih i ranjenih. Saveznička avijacija je u toku dana mitraljirala jednu nemačku kolonu i zapalila 9 vozila.

⚔️ 19. 10. 1944. Na komunikaciji Skoplje-Kačanik delovi 16. makedonske brigade Kumanovske divizije NOVJ iz zasede napali nemačku kolonu i uništili 5 kamiona. Neprijatelj je imao 12 mrtvih.

⚔️ 21. 10. 1944. S položaja severno od s. G. Orizara, man. Sv. Blagoveštanja i s. Brodeča (na komunikaciji Skoplje-Kačanik) 1. bataljon 16. makedonske brigade Kumanovske divizije NOVJ iznenada napao nemačku kolonu od oko 80 kamiona, te uništio 26 kamiona, ubio oko 30, ranio 25 i zarobio 3 vojnika i zaplenio 7 pušaka, 2 automata i drugu ratnu opremu.

⚔️ 22. 10. 1944. U smislu dopunske zapovesti Komande bugarske 1. armije, jedinice 1, i 2. pešadijske divizije, uz podršku artiljerije i avijacije, otpočele napad na stracinske položaje, kojima je trebalo ovladati sledećeg dana a potom izbiti na r. Pčinju i stvoriti uslove za nastupanje ka Kumanovu. Najžešće borbe je vodio 1. pešadijski puk 1. pešadijske divizije na položajima Gustino brdo - Zdravči kamen - Uši - Grob - Nepci, gde je bio okružen, bez vatrene veze s ostalim jedinicama. Ostale jedinice 1. i 2. pešadijske divizije, delom svojih snaga, uspele su da obuhvate stracinske položaje i da posle četvorodnevnih oštrih borbi protiv delova nemačke 11. vazduhoplovno-poljske i 22. pešadijske divizije ovladaju tim položajima, s kojih su se nemačke snage pravovremeno izvukle ka r. Pčinji i Kumanovu, gde su organizovale odbranu. Za to vreme 17. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ napadala je neprijatelja na komunikaciji Stracin-Kumanovo.

⚔️ 23. 10. 1944. Na komunikaciji Skoplje-Kačanik 16. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ napala nemačku kolonu i prinudila je da se vrati u Skoplje. Brigada je uništila 6 kamiona.

⚔️ 27. 10. 1944. Kumanovska divizija 16. korpusa NOVJ naredila: da se 1-8. makedonska NO brigada prebaci na Skopsku Crnu goru i posedne položaje s. Bulačani - s. Brodac u cilju napada na nemačke kolone i transporte na komunikaciji Skoplje-Kumanovo; da 16. makedonska NO brigada težište svojih dejstava usmeri na komunikaciju Skoplje-Kačanik, napadajući nemačke kolone i transporte i rušeći prugu i druge objekte; da 17. makedonska NO brigada i dalje dejstvuje sa bugarskom 1. armijom na krivorečkom pravcu.

⚔️ 28. 10. 1944. Na položajima s. Aluđerce - s. Reljan (zapadne padine pl. Rujena, kod Kumanova) 18. makedonsku brigadu Kumanovske divizije NOVJ napala prethodnica nemačkih jedinica koje su težile da oslobode komunikaciju Kumanovo-Bujanovac, Selo Reljan dvaput je prelazilo iz ruke u ruku. Brigada je, uz gubitke od 6 ranjenih uspela da održi položaje i odbaci neprijatelja. Ona je zaplenila 3 puške, 1 pištolj, dosta municije i drugu opremu.

⚔️ 28. 10. 1944. Na komunikaciji Skoplje-Kačanik delovi 16. makedonske brigade Kumanovske divizije NOVJ napali nemačku kolonu od oko 300 motornih vozila i uništili 22 kamiona, od kojih 5 natovarenih municijom. Neprijatelj je imao 43 mrtva, a 16. brigada je imala 4 poginula i 7 ranjenih boraca. Zaplenjeno: 1 mitraljez, 3 p. mitraljeza, 17 pušaka i oko 20.000 metaka.

⚔️ 4. 11. 1944. U rejonu Kule (na komunikaciji Skoplje-Kačanik) 16. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ zbacila nemačke obezbeđujuće delove s položaja, zatim, u toku noći, sačekala nemačku motorizovanu kolonu i uništila 8 kamiona i 1 top.

⚔️ 4. 11. 1944. U rejonu s. Bratoselca, s. Reljana, s. G. Sopota i s. Zuinca (kod Preševa) 17. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ vodila sedmočasovnu borbu protiv nemačkih snaga koje su težile da je odbace s komunikacije i da se izvuku za Kumanovo. Ne uspevši u tome, neprijatelj se povukao za Preševo.

⚔️ 6. 11. 1944. U s. Žuincu (blizu Preševa) 17. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ i delovi iz sastava otečestvenofrontovske bugarske 1. armije napali balističke snage i odbacile ih ka Preševu. Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih.

⚔️ 11. 11. 1944. Sedamnaesta i 16. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ, jedinice Kumanovskog vojnog područja i delovi 1. divizije bugarske 1. armije oslobodili Kumanovo.

⚔️ 12. 11. 1944. Nemačke snage koje su se izvlačile iz Skoplja za Kačanik celog su dana artiljerijskom vatrom iz s. Sinđelićeva i s. Bardovca obasipale položaje 16. makedonske brigade Kumanovske divizije NOVJ na liniji s. Brazda - s. Mirkovci - s. Kučevište - s. Bulačane - s. Viniče - s. Creševo, da bi sprečile njenu intervenciju dok se sve nemačke snage ne izvuku iz Skoplja. U tome je neprijatelj i uspeo.

⚔️ 13. 11. 1944. Četrdeset druga divizija NOVJ, uz sadejstvo 16 makedonske brigade Kumanovske divizije NOVJ i uz pomoć naoružanog stanovništva u gradu, oslobodila Skoplje i brzim dejstvom sprečila rušenje mostova na Vardaru i hidrocentrale na Metki. Nemačke jedinice (47. puk 22. pešadijske divizije i drugi delovi) izvukle su se u pravcu Kačanika.

⚔️ 21. 11. 1944. Štab 16. korpusa NOVJ naredio Kumanovskoj diviziji NOVJ da izabere 100 delegata i uputi na konferenciju za izbor Glavnog odbora NOF-a Makedonije.

⚔️ 29. 11. 1944. Na području Skopske Crne gore (između Preševa i Gnjilana) Kumanovska divizija 16. korpusa NOVJ preduzela čišćenje terena od odmetnutih i razbijenih snaga balista. Ovog i narednog dana 18. makedonska brigada je vodila tešku borbu na položajima s. Lipovica - Mučibaba - s. Depci. Obostrani gubici su bili veliki.

⚔️ 0. 12. 1944. U duhu naredbe GŠ NOV i PO za Makedoniju od 6. decembra 1944. rasformirani 16. i Bregalničko-strumički korpus i 50. i Kumanovska divizija NOVJ; od ljudstva 5, 10. i 13. makedonske brigade i po jednog bataljona 20. i 21. makedonske brigade formirana 8. divizija KNOJ-a; 51. (makedonska) divizija NOVJ preimenovana u 50. diviziju (sastava: 4, 20. i 21. makedonska i artiljerijska brigada); 41. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 8, 12. i 17. makedonska i artiljerijska brigada); 42. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 3, 7. i 16. makedonska brigada); 48. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 1, 2. i 14. makedonska brigada); 49. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 6, 9. i 11. makedonska i artiljerijska brigada); 15. korpus NOVJ reorganizovan (u njegov sastav ušle 42. i 48. udarna divizija, te i on dobio naziv: 15udarni korpus NOVJ) i pripremljen za odlazak na sremski front radi učešća u borbama za konačno oslobođenje zemlje.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Diverzije u oslobodilačkom ratu Makedonski Brod Otečestveni front Bugarske Kumanovo 41. makedonska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu 2. pešadijska divizija (Bugarska) 49. makedonska divizija NOVJ 16. makedonska brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu Artiljerijska brigada 50. divizije NOVJ (nazivana i: Strumička artiljerijska) 8. kordunaška divizija NOVJ Skoplje Bugarska u drugom svetskom ratu 22. pešadijska divizija Sremski front Artiljerijska brigada 49. divizije NOVJ (nazivana i: Bitoljska artiljerijska) 181. pešadijska divizija 48. makedonska divizija NOVJ Borbe u Makedoniji 1944. 20. makedonska brigada 51. makedonska divizija NOVJ 17. makedonska brigada Luftwaffe u Jugoslaviji 18. makedonska brigada 42. makedonska divizija NOVJ Bali Kombetar Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Kriva Palanka 14. makedonska omladinska udarna brigada Dimitar Vlahov 11. makedonska brigada (kumanovska) Bujanovac Borbe u Sremu 1943. Preševo 50. makedonska divizija NOVJ 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta 13. makedonska brigada Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) 16. makedonski korpus NOVJ 15. makedonski korpus NOVJ 2. makedonska udarna brigada Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji 21. makedonska brigada 1. pešadijska divizija (Bugarska)