Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

41. makedonska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 44 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 22. 8. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio Štabu 2. operativne zone NOV i PO Makedonije da formira 9. i 10. NO brigadu i 41. diviziju NOVJ; da ovu diviziju, posle formiranja, orijentiše na železničku prugu Prilep - s. Bogomila, a delom snaga na prugu Đevđelija-Veles (sada: Titov Veles).

⚔️ 25. 8. 1944. U s. Šeškovu (kod Kavadaraca), GŠ NOV i PO za Makedoniju po naređenju VŠ NOV i POJ, od 2, 9. i 10. makedonske NO brigade formirao 41. diviziju NOVJ.

⚔️ 31. 8. 1944. Štab 41. divizije NOVJ uputio pismo komandi bugarskog graničnog pododseka Mrežičko: poziva je da sa svojim jedinicama priđe NOVJ radi zajedničke borbe protiv nemačkog okupatora, ili da preda oružje i opremu i povuče se u Bugarsku. Taj zahtev je odbijen.

⚔️ 3. 9. 1944. Štab 41. divizije NOVJ uputio pismo komandantu bugarskog garnizona u Prilepu: predlaže mu da sa svojim jedinicama pređe na stranu jedinica NOVJ radi zajedničke borbe protiv nemačkih okupatora, ili da preda oružje i napusti Makedoniju.

⚔️ 4. 9. 1944. Komandant bugarskog garnizona u Prilepu odgovorio na pismo Štaba 41. divizije NOVJ od prethodnog dana, podvlačeći da ne treba žuriti u pogledu prelaska njegovih jedinica na stranu NOVJ, nego sačekati razvoj događaja. Pregovori su produženi sve do 9. septembra, kada je Carevina Bugarska kapitulirala. Tada je komandant, sa 2. bataljonom 45. pešadijskog puka i 15. artiljerijskim pukom (bez jednog diviziona), prišao jedinicama NOVJ.

⚔️ 8. 9. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio 41. diviziji NOVJ da napadne i oslobodi Prilep.

⚔️ 9. 9. 1944. Štab 41. divizije NOVJ uputio pismo mesnim komitetima KPM u Tikvešu: zahteva njihovu saradnju sa seoskim stražama radi odbrane sela.

⚔️ 9. 9. 1944. Druga makedonska udarna brigada i 10. makedonska brigada 41. divizije NOVJ. Uz podršku stanovništva i bugarskih Prilepskog garnizona (2. bataljona 45. pešadijskog puka i 15. artiljerijskog puka 15. pešadijske divizije bez jednog diviziona) zauzela Prilep, zarobivši oko 300 nemačkih vojnika i zaplenivši oko 60 motornih vozila, nekoliko vojnih skladišta i drugi ratni materijal.

⚔️ 13. 9. 1944. U rejonu s. Barova (blizu Kavadaraca), posle jedanaestočasovne borbe, 9. makedonska NO brigada 41. divizije NOVJ razoružala oko 1300 bugarskih vojnika iz mrežičkog i drugih, manjih, garnizona, pošto su odbili saradnju s jedinicama NOVJ i pokušali da se probiju za Bugarsku. Neprijatelj je u tim borbama imao 36 mrtvih i 21 ranjenog vojnika. Brigada je imala 6 mrtvih boraca. Zaplenila je: 16 minobacača, 17 mitraljeza, 8 p. mitraljeza, oko 700 pušaka i drugu ratnu opremu.

⚔️ 17. 9. 1944. Posle dvodnevnih borbi protiv 9. i 10. makedonske brigade 41. divizije NOVJ, 22. lovački puk nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije, ojačan četom tenkova, ovladao Kavadarcima i Drenovskom klisurom, stvorivši povoljne uslove za sadejstvo sa snagama koje dejstvuju na pravcu Prilep-Bitolj, i oslobodio komunikaciju Demir-kapija-Gradsko.

⚔️ 19. 9. 1944. Posle dvodnevnih borbi na položajima s. Varoš i s. Mažučište, nemačke Borbene grupe -Gulman-. (dva ojačana bataljona i jedan artiljerijski divizion) i -Papst- (dva ojačana bataljona i jedan artiljerijski divizion) i jedan bataljon 4. SS motorizovane policijske divizije zauzeli Prilep. Jedinice 41. divizije NOVJ i bugarske snage Prilepskog garnizona (2. bataljon 45. pešadijskog puka, 15. artiljerijski puk bez jednog diviziona i granični delovi) poseli su, za odbranu, prisadsko-pletvarske položaje.

⚔️ 21. 9. 1944. U Drenovskoj klisuri, na putu Prilep-Gradsko, 9. makedonska brigada 41. divizije NOVJ porušila most i napala nemačku kolonu, uništivši 3 kamiona i zaplenivši dosta materijala.

⚔️ 21. 9. 1944. Na položajima s. Prisad - pl. Mukos delove 41. divizije NOVJ i bugarske jedinice Prilepskog garnizona napale nemačke snage koje su iz Prilepa nastupale u pravcu Velesa (sada: Titov Veles). Posle vrlo oštrih borbi, uvodeći tenkovsku četu u boj, nemačke snage su uspele da se preko s. Izvora probiju za Veles.

⚔️ 23. 9. 1944. Delovi 54. pešadijskog puka, 3. bataljona 55. pešadijskog puka i 15. inžinjerijski bataljon bugarske 15. pešadijske divizije, pod zaštitom jedinica 41. divizije NOVJ (koje su ih razoružale), izbili preko Kavadaraca i istočne Makedonije u Džumaju (u Bugarskoj).

⚔️ 24. 9. 1944. U rejonu s. Smilovac (kod Prilepa) 10. makedonska brigada 41. divizije NOVJ iz zasede napala nemačku auto-kolonu (s pešadijom), nanela joj gubitke od oko 70 poginulih i prinudila je da se vrati za Prilep. Brigada je zaplenila: 1 top, 1 minobacač, 2 konja natovarena municijom i drugu ratnu opremu.

⚔️ 28. 9. 1944. U rejonu ž. st. Bistrenci (na pruzi Đevđelija - Titov Veles) 9. makedonska brigada 41. divizije NOVJ porušila dva mosta i železnička postrojenja i sačekala nemačku kompoziciju sa ljudstvom. Otvorivši iznenadnu vatru, nanela je neprijatelju gubitke od oko 70 poginulih i mnogo više ranjenih vojnika. Brigada je imala 10 mrtvih boraca. Uništila je 2 kamiona i zaplenila: p. mitraljez, 3 puške, motocikl i drugu ratnu opremu.

⚔️ 29. 9. 1944. Deveta makedonska brigada 41. divizije NOVJ zauzela ž. st. Demir-kapiju a zatim sačekala nemački transport i nanela mu gubitke od oko 20 mrtvih i 40 ranjenih vojnika, a sama imala 1 poginulog i 1 ranjenog borca. Nešto kasnije, kad je drugi nemački transport naišao na minirani deo pruge i prevrnuo se, zasede 9. brigade, iskoristivši pometnju, otvorile su vatru sa bliskog odstojanja i nanele neprijatelju gubitke od oko 80 poginulih i ranjenih vojnika.

⚔️ 2. 10. 1944. Kod Mramorske klisure (na putu Prilep-Gradsko) 10. makedonska brigada 41. divizije NOVJ iznenada napala nemačku kolonu i posle osmočasovne borbe uništila 10 kamiona i nanela neprijatelju gubitke od oko 120 mrtvih i ranjenih vojnika.

⚔️ 3. 10. 1944. U rejonu Kavadaraca, od ljudstva 18, dopunske brigade 41. divizije NOVJ, formirana 11. makedonska NO brigada.

⚔️ 4. 10. 1944. U rejonu s. D. Disana (kod Kavadaraca) jače nemačke snage napale delove 9. makedonske brigade 41. divizije NOVJ i prinudile ih na povlačenje ka s. G. Disanu. Neprijatelj je imao oko 15 poginulih vojnika.

⚔️ 4. 10. 1944. U rejonu s. Miletkova (blizu Udova) delovi 9. makedonske brigade 41. divizije NOVJ, miniravši prugu, srušili dva nemačka transportna voza i porušili most na putu s. Miletkovo-Đevđelija, Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao oko 80 žrtava.

⚔️ 5. 10. 1944. Kod ž. st. Miletkovo (na pruzi Đevđelija-Demir-kapija) delovi 9. makedonske brigade 41. divizije NOVJ napali nemačku posadu. Posle dvočasovne borbe, zbog jakog otpora neprijatelja, oni su se povukli uz gubitke od 3 ranjena borca.

⚔️ 8. 10. 1944. Između ž. st. Sv. Đorđe i s. Gradeca (na pruzi Demir-kapija-Đevđelija) delovi 9. makedonske brigade 41. divizije NOVJ, u trodnevnim akcijama, srušili 5 mostova i oko 300 m pruge. Zbog miniranja pruge kod s. Prždeva i Demir-kapije srušila su se dva nemačka transportna voza sa ljudstvom. Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao preko 100 poginulih i ranjenih, a 9. brigada 3 ranjena borca.

⚔️ 8. 10. 1944. U rejonu s. Smilovaca 10. makedonska brigada 41. divizije NOVJ napala i odbacila nemačku motorizovanu kolonu koja je pokušala da se iz Prilepa, preko s. Izvora, probije u Veles (sada: Titov Veles).

⚔️ 9. 10. 1944. U rejonu s. Drenova i s. Grbavca (blizu Kavadaraca) 11. makedonska brigada 41. divizije NOVJ uspela da, posle višečasovnih borbi protiv nemačkih prednjih delova, održi položaje, (Odatle je narednih dana napadala nemačke kolone koje su se izvlačile od Prilepa za Gradsko.)

⚔️ 14. 10. 1944. U rejonu s. Smokvica - s. Miletkova (na komunikaciji Đevđelija-Gradec) 9. makedonska brigada 41. divizije NOVJ, posle 20-časovne borbe, uspela da zadrži nemačke snage i da im onemogući dalji pokret u pravcu Velesa (sada: Titov Veles).

⚔️ 15. 10. 1944. U Drenovačkoj klisuri (na komunikaciji Prilep - s. Gradsko) 10. makedonska brigada 41. divizije NOVJ napala nemačke delove i ubila 14 nemačkih vojnika, i uništila 2 kamiona i jedna kola. Zbog čestih napada jedinica 41. divizije na nemačke kolone na ovoj komunikaciji, neprijatelj je spalio s. Drenovo.

⚔️ 15. 10. 1944. U rejonu s. Dubrave (na komunikaciji Đevđelija-Negotino) 9. makedonska brigada 41. divizije NOVJ napala nemački transportni voz i nanela neprijatelju gubitke od oko 40 mrtvih vojnika. Pored toga, ona je porušila prugu na nekoliko mesta, zbog čega je saobraćaj bio prekinut 24 časa, i uništila 1 kamion.

⚔️ 16. 10. 1944. U duhu naređenja Štaba 15. korpusa NOVJ, Štab 41. divizije NOVJ izdao naredbu o načinu snabđevanja jedinica životnim potrebama (ratni plen, konfiskacija, rekvizicija, dobrovoljni prilozi itd.). Zabranjuje se da vojnici sami traže hranu pri ulasku u naseljena mesta, već se naređuje da to čine odgovorni organi jedinica preko komandi područja i komandi mesta ili NO odbora.

⚔️ 19. 10. 1944. Kod s. Fariša 10. makedonska brigada 41. divizije NOVJ zbacila nemačke delove s položaja. Ali je u rejonu s. Raklene i s. Nikodina (kod Prilepa) neprijatelj pružao vrlo žilav otpor.

⚔️ 20. 10. 1944. U cilju oslobođenja zapadne Makedonije, 15. korpus NOVJ izdao zapovest: da 10. brigada 41. divizije NOVJ, na položajima Mukos - s. Pomenovo - Uši, zatvori put Prilep-Veles (sada: Titov Veles) a da 9. brigada te đivzije, iz s. Drenovca, štiti aerodrom Zrze; da 49. divizija NOVJ dejstvuje na komunikaciji Prilep-Bitolj i da sadejstvuje sa 41. divizijom NOVJ u borbama za Prilep; da 48. divizija NOVJ dejstvuje na prostoru Ohrid-Struga, a zatim oslobodi Kičevo i Gostivar i celu tu prostoriju očisti od balista.

⚔️ 22. 10. 1944. Kod s. Rajaea (blizu Kavadaraca) 11. makedonska brigada 41. divizije NOVJ napala nemačku kolonu i uništila 6 neprijateljskih kamiona, 2 oklopna automobila i 3 motocikla. Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i 45 ranjenih vojnika, a 11. brigada je imala 1 mrtvog i 2 ranjena borca.

⚔️ 23. 10. 1944. Negotino oslobodila 11. makedonska brigada 41. divizije NOVJ.

⚔️ 27. 10. 1944. Jedinice 41. divizije NOVJ oslobodile Kavadarce.

⚔️ 29. 10. 1944. Jedinice 9. i 10. makedonske brigade 41. divizije NOVJ i 5. i 7. makedonska brigada 49. divizije NOVJ otpočele napad na Prilep. S malim prekidom, borbe su trajale sve do 2. novembra, kada je grad konačno oslobođen.

⚔️ 29. 10. 1944. Na pletvarskom prevoju (blizu Prilepa) 11. makedonska brigada 41. divizije NOVJ napala i razbila nemačke obezbeđujuće delove koji su štitili komunikaciju Prilep-Gradsko, a zatim napala pristigla nemačka pojačanja i prinudila ih da se povuku ka s. Trojacima i s. Rakli. Brigada je (nanevši i druge gubitke neprijatelju) zarobila 34 nemačka vojnika i uništila 2 kamiona.

⚔️ 30. 10. 1944. U rejonu s. Pletvara (blizu Prilepa) 11. makedonska brigada 41. divizije NOVJ vodila tešku borbu protiv obezbeđujućih nemačkih delova. Položaji su dvaput prelazili iz ruke u ruku. Brigada ih je najzad uz gubitke od 8 mrtvih i 12 ranjenih boraca, napustila.

⚔️ 6. 11. 1944. Jedinice 41. divizije 15. korpusa NOVJ napale nemačke zaštitne delove na frontu od ušća Crne reke do Demir-kapije i posle višečasovne oštre borbe uspele da proteraju neprijatelja i ovladaju tom teritorijom. Neprijatelj je imao oko 15 mrtvih, a jedinice 41. divizije 13 poginulih boraca. Delom je uništen a delom oštećen jedan nemački železnički transportni voz.

⚔️ 7. 11. 1944. U rejonu s. Palikura (kod Gradskog) 11. makedonska brigada 41. divizije NOVJ vodila tešku borbu protiv nemačkih zaštitnih delova (oko 350 vojnika). Neprijatelj ju je odbacio s položaja, a zatim, miniranjem, srušio drumske mostove u tom rejonu.

⚔️ 15. 11. 1944. Jedinice 41. divizije NOVJ, prilikom napada na s. Tujin, s. Novo Selo, s. Papradište i s. Čafu (blizu Kičeva), vodile tešku borbu protiv jakih snaga balista. Divizija je oslobodila samo s. Tujin. Na ostalim položajima neprijatelj je, i pored velikih gubitaka, pružio vrlo jak otpor.

⚔️ 16. 11. 1944. Jedinice 41. divizije NOVJ (2, 10. i 11. makedonska NO brigada), posle teških borbi protiv jakih snaga balista, oslobodile sela: Papradište, Berikovo, Jagol-Dolence, Popovjane, Maja, Ćafa (blizu Kičeva).

⚔️ 0. 12. 1944. U duhu naredbe GŠ NOV i PO za Makedoniju od 6. decembra 1944. rasformirani 16. i Bregalničko-strumički korpus i 50. i Kumanovska divizija NOVJ; od ljudstva 5, 10. i 13. makedonske brigade i po jednog bataljona 20. i 21. makedonske brigade formirana 8. divizija KNOJ-a; 51. (makedonska) divizija NOVJ preimenovana u 50. diviziju (sastava: 4, 20. i 21. makedonska i artiljerijska brigada); 41. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 8, 12. i 17. makedonska i artiljerijska brigada); 42. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 3, 7. i 16. makedonska brigada); 48. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 1, 2. i 14. makedonska brigada); 49. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 6, 9. i 11. makedonska i artiljerijska brigada); 15. korpus NOVJ reorganizovan (u njegov sastav ušle 42. i 48. udarna divizija, te i on dobio naziv: 15udarni korpus NOVJ) i pripremljen za odlazak na sremski front radi učešća u borbama za konačno oslobođenje zemlje.

⚔️ 21. 12. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju, u vezi sa traženjem Operativnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju, naredio 41. diviziji NOVJ da u zajednici sa kosovsko-metohijskim jedinicama čisti područje Kačanika, Uroševca i Gnjilana od balista.

⚔️ 25. 12. 1944. Između Bujanovca i Gnjilana. čisteći teren od balista, 41. divizija NOVJ zaplenila oko 450 pušaka, 6 mitraljeza i drugu ratnu opremu i nanela neprijatelju gubitke od preko 100 mrtvih.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Povezane odrednice

Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) Zasede u oslobodilačkom ratu Prilep Narodno oslobodilački odbori Borbe u Sremu 1943. Kumanovo 9. makedonska brigada Artiljerijska brigada 50. divizije NOVJ (nazivana i: Strumička artiljerijska) 51. makedonska divizija NOVJ Bitola Kumanovska divizija NOVJ 7. makedonska brigada 16. makedonska brigada 8. kordunaška divizija NOVJ 11. hercegovačka udarna brigada 15. makedonski korpus NOVJ Sremski front 50. makedonska divizija NOVJ Veles Bujanovac Uroševac Gevgelija Artiljerijska brigada 49. divizije NOVJ (nazivana i: Bitoljska artiljerijska) 48. makedonska divizija NOVJ 11. makedonska brigada (kumanovska) 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Avijacija u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Struga 10. makedonska brigada 20. makedonska brigada 16. vojvođanska divizija NOVJ 21. makedonska brigada 4. SS policijska oklopna grenadirska divizija Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 2. makedonska udarna brigada Borbe na Kosovu i Metohiji 42. makedonska divizija NOVJ 14. makedonska omladinska udarna brigada Dimitar Vlahov Kičevo 49. makedonska divizija NOVJ Konfiskacija imovine u drugom svetskom ratu 13. makedonska brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Rekvizicija u ratu Bali Kombetar Komunistička partija Makedonije Negotino Ohrid Gostivar Kavadarci Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Makedoniji 1944.