Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Gostivar u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 35 hronoloških zapisa, 10 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 4. 1941. Nemačke snage sa pravca Gostivara i Bitolja zauzele Debar, Ohrid i Strugu i stupile u kontakt sa italijanskim snagama kod Debra i Struge. Zarobljen veći deo Vardarske divizije, dok je manji deo odstupio ka Kičevu, gde je docnije opkoljen i zarobljen.

⚔️ 19. 4. 1941. Po odobrenju nemačke vrhovne komande, bugarske trupe otpočele okupaciju i aneksiju Makedonije (sem srezova: Tetovo, Gostivar, Kičevo, Debar i Struga, koje je okupirala Italija i priključila -Velikoj Albaniji-).

⚔️ 0. 9. 1941. Mesno partijsko povereništvo Gostivara prvi put (posle okupacije Makedonije) uspostavilo vezu sa PK KPJ za Makedoniju, odnosno sa Lazarom Koliševskim, od koga je dobilo direktivu i uputstva za organizovanje partijskih ćelija i formiranje NOP odreda i vojnih štabova.

⚔️ 0. 9. 1941. U Gostivaru, od mesnog partijskog povereništva, formiran MK KPJ za Gostivar.

⚔️ 7. 1. 1942. U Gostivaru formiran MK SKOJ-a.

⚔️ 14. 1. 1942. Italijanska policija pohapsila članove MK KPJ za Gostivar i prebacila ih u Tiranu. Posle tri meseca oni su pušteni iz zatvora zbog nedostatka dokaznog materijala.

⚔️ 0. 1. 1943. U Tetovu OK KPJ za teritoriju Makedonije pod italijanskom okupacijom (srezovi: Tetovo, Gostivar, Kičevo i Debar) izdao prvi broj svog lista -Naroden glas-.

⚔️ 0. 3. 1943. U Makedoniji formirana tri oblasna komiteta KPM: Prvi za srezove: Tetovo, Gostivar, Kičevo, Debar i rejon Debarca; Drugi - za srezove: Prilep, Bitolj, Kruševo, Ohrid, Resen i Strugu; Treći - za srezove: Veles, Kavadarci, Negotin (na Vardaru) i Đevđelija.

⚔️ 21. 3. 1943. U s. Novom Selu (kod Gostivara) formiran Mavrovski NOP odred -Korab-, u koji je ušlo ljudstvo iz mavrovskog kraja i deo boraca bivšeg Kruševskog NOP odreda -Pitu Guli-.

⚔️ 0. 7. 1943. U s. Vidranima i s. Judovu (kod Kičeva), s. Beličici, s. Sretkovu i s. Mavrovu (kod Gostivara) i s. Tresonču i s. Selcu (kod Debra) Kičevsko-mavrovski NOP odred prihvatao nove borce u svoje redove, a kod ž. st. Preseka (na pruzi Ohrid-Kičevo) pokidao tt linije u dužini od 2 km.

⚔️ 0. 8. 1943. U s. Vrutoku (kod Gostivara) 1. NOP odred (mavrovski) 1. operativne zone NOV i PO Makedonije napao karabinijersku stanicu. Posle tročasovne borbe 10 karabinijera se predalo, a ostali su se izvukli ka Gosti varu.

⚔️ 24. 8. 1943. U rejonu Gostivara 1. NOP odred (mavrovski) 1. operativne zone NOV i PO Makedonije napao dve karabinijerske stanice i zarobio 8 karabinijera, a zaplenio dosta municije i druge opreme.

⚔️ 26. 8. 1943. Na putu Debar-Gostivar (između s. Beličice i s. Rostuše) 3. NOP odred (mavrovski) 1. operativne zone NOV i PO Makedonije spalio pet mostova i isekao tt stubove.

⚔️ 27. 8. 1943. Italijanski vojnici i balisti iz Gostivara opljačkali i spalili s. Leunovo i s. Nićiforovo, ogorčeni na stanovništvo što je pružalo podršku partizanskim odredima i pomagalo NOP.

⚔️ 0. 9. 1943. Proširena slobodna teritorija u zapadnoj Makedoniji posle kapitulacije Italije obuhvatala područje od pl. Bukovika (južno od Gostivara) do tesnaca kod s. Botuna i od bugarsko-italijanske demarkacione linije do druma Struga-Debar.

⚔️ 10. 9. 1943. Kod s. Trnice (na putu Gostivar-Debar) 1. NOP odred (mavrovski) 1. operativne zone NOV i PO Makedonije razoružao delove italijanskih jedinica iz Gostivara.

⚔️ 1. 10. 1943. Balističke snage iz Gostivara, predvođene nemačkim oficirima, preduzele napad na slobodnu teritoriju u zapadnoj Makedoniji. Posle dvodnevne vrlo oštre borbe na pl. Bukoviku obezbeđujući delovi Kičevskog bataljona (2. bataljona) prinuđeni su na povlačenje ka Kičevu. Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih, a bataljon 9 mrtvih, 2 ranjena i nekoliko nestalih. Na Bukoviku je poginuo i politički komesar čete Mirko Milevski, narodni heroj.

⚔️ 6. 10. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo izdao Glavnom štabu NOV i PO za Makedoniju direktivu o reorganizaciji jedinica u zapadnoj Makedoniji. Direktivom se predviđa formiranje dve udarne grupe bataljona: Prva - za dejstvo u rejonu Kičeva, Debra i Gostivara; Druga - za dejstvo u Debarcama i struškoj Malesiji.

⚔️ 3. 11. 1943. Debarske i gostivarske balističke snage, posle četvorodnevnih uličnih borbi protiv delova NOVJ i albanskog partizanskog bataljona -Hadži Lješ- povukle su se za Gostivar. Do povlačenja je došlo zbog velikih gubitaka (oko 70 mrtvih); zbog oslobođenja Kičeva i zbog izbijanja Grupe bataljona na pl. Bukovik, čime je Gostivar bio neposredno ugrožen.

⚔️ 5. 11. 1943. Na pl. Bukoviku (kod Kičeva) jedinice Grupe bataljona vodile višečasovnu borbu protiv nadmoćnih nemačko-balističkih snaga iz Gostivara, a potom se, preko s. Zajasa, s. Tajmišta i s. Osoja povukle za Kopačku.

⚔️ 6. 11. 1943. Balističko-nemačke snage iz Gostivara zauzele Kičevo posle uličnih borbi protiv Debarskog omladinskog i slabijih delova 1. i 2. kosovsko-metohijskog partizanskog bataljona.

⚔️ 17. 11. 1943. Jake nemačke i balističke snage iz Gostivara, posle teških borbi protiv jugoslovenskih i albanskih partizanskih jedinica, ovladale Debrom, koji je od kapitulacije Italije do ovog dana bio slobodan.

⚔️ 18. 5. 1944. Kod s. Mavrova i s. Nikiforova 1. bataljon Grupe makedonskih partizanskih bataljona vodio borbu protiv nemačko-balističkih snaga iz Gostivara. Neprijatelju su naneti gubici od 53 mrtva i 6 zarobljenih. Bataljon je imao 1 ranjenog borca.

⚔️ 20. 5. 1944. Na pl. Bistri 1. bataljon Grupe makedonskih partizanskih bataljona vodio osrnočasovnu borbu protiv nemačko-balističkih snaga iz Gostivara. Neprijatelju su naneti gubici od 28 mrtvih. Zaplenjene su 24 puške, 2 p. mitraljeza, dosta municije i druga oprema.

⚔️ 9. 6. 1944. U rejonu s. Lazaropolja (kod Debra) Grupa fosovsko-metohijskih partizanskih bataljona iznenada napala kolonu od oko 400 balista iz Gostivara i nanela im vrlo teške gubitke.

⚔️ 0. 7. 1944. Poginuo partijsko-politički radnik iz Gostivara Panče Popovski, narodni heroj.

⚔️ 29. 8. 1944. U duhu direktive VŠ NOV i POJ o rušenju komunikacija uz sadejstvo savezničke avijacije, GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio 1. makedonskoj NOU brigadi da od 1. do 10. septembra stalno napada i ruši objekte i postrojenja na železničkoj pruzi Gostivar-Kičevo i na komunikacijama Kičevo-Debar i Debar-Gostivar.

⚔️ 27. 9. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio Štabu 4. operativne zone NOV i PO Makedonije da u što kraćem roku razbije balističke snage na prostoru Kičevo-Gostivar i oslobodi pomenute gradove.

⚔️ 20. 10. 1944. U cilju oslobođenja zapadne Makedonije, 15. korpus NOVJ izdao zapovest: da 10. brigada 41. divizije NOVJ, na položajima Mukos - s. Pomenovo - Uši, zatvori put Prilep-Veles (sada: Titov Veles) a da 9. brigada te đivzije, iz s. Drenovca, štiti aerodrom Zrze; da 49. divizija NOVJ dejstvuje na komunikaciji Prilep-Bitolj i da sadejstvuje sa 41. divizijom NOVJ u borbama za Prilep; da 48. divizija NOVJ dejstvuje na prostoru Ohrid-Struga, a zatim oslobodi Kičevo i Gostivar i celu tu prostoriju očisti od balista.

⚔️ 11. 11. 1944. Štab 15. korpusa NOVJ formirao tri operativne grupe za oslobođenje Kičeva i Gostivara i njihove okoline. Istog dana on je izdao zapovest 41. i 48. diviziji NOVJ i 7. brigadi 49. divizije NOVJ da preduzmu pokret sa dotadašnjih prostorija i da do 14. novembra naveče posednu polazne položaje za napad. Napad na Kičevo i okolna sela, gde se nalazilo oko 12.000 balista, predviđen je za 15. novembar u 4 časa.

⚔️ 15. 11. 1944. U rejonu s. Zajasa (blizu Kičeva) 1. makedonska udarna i 15. makedonska brigada 48. divizije NOVJ vodile tešku borbu protiv balista, ali nisu uspele da ovladaju selom zbog pristizanja pojačanja iz Gostivara. U toku dana oslobođena su sela: Kolari, Midinci, Bačišta, Račište i Grešnica.

⚔️ 16. 11. 1944. Oko 20 časova Štab 15. korpusa NOVJ naredio potčinjenim jedinicama da gone baliste razbijene kod Kičeva i s. Zajasa i da oslobode Gostivar.

⚔️ 17. 11. 1944. Po oslobođenju Kičeva, s. Zajasa i drugih neprijateljskih uporišta u kičevskom srezu, Štab 48. divizije NOVJ izdao zapovest 1. makedonskoj udarnoj i 15. makedonskoj NO brigadi da gone neprijatelja u pravcu Gostivara i oslobode ovo mesto.

⚔️ 18. 11. 1944. Jedinice 15. korpusa NOVJ, goneći razbijene snage balista, oslobodile Gostivar, zaplenivši velike količine oružja, municije i druge ratne opreme. Zarobljeno je ili se predalo nekoliko hiljada balista.

⚔️ 19. 11. 1944. Po oslobođenju Kičeva i Gostivara, Štab 15. korpusa NOVJ izdao zapovest potčinjenim jedinicama da teritoriju očiste od razbijenih balističkih grupa koje su se kretale po šumama i planinskim selima i da sprovedu akciju prikupljanja oružja u kičevskom i gostivarskom srezu.

Dokumenti

📜 Izvod iz izveštaja Više komande oružanih snaga Albanije od 20. marta 1943. Vrhovnoj komandi o čišćenju zone Gorjane - Gostivar - Kičevo

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba Makedonije od 3. novembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o nastupanju Druge grupe bataljona ka Gostivaru

📜 Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 11. novembra 1943. vrhovnom komandantu drugu Titu o borbama u oblasti Gostivara

📜 Izveštaj komandanta Jugoistoka od 2. decembra 1943. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji i pretenzijama fašističke Bugarske u rejonu Tetova, Gostivara, Debra, Kičeva i Struge

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 29. avgusta 1944. god. štabu Prve makedonske udarne brigade za rušenje pruge Gostivar–Kičevo i druma Kičevo–Debar i za napad na neprijateljske snage na tom prostoru

📜 Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. oktobra 1944. god. Prvom i Drugom makedonskom korpusu za koncentraciju snaga radi efikasnijeg dejstva na sektorima Skoplje–Kumanovo, Prilep–Bitolj i Kičevo–Gostivar–Tetovo

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 10. novembra 1944. god. Petnaestom korpusu NOV i POJ za koncentraciju snaga na prostoru Kičevo–Gostivar–Tetovo i posedanje državne granice od pl. Kožufa do Debra

📜 Naredba štaba Petnaestog korpusa NOV i POJ od 16. novembra 1944. god. potčinjenim jedikicama o gonjenju razbijenih balističkih bandi i oslobođenju Gostivara

📜 Izveštaj štaba Petnaestog korpusa NOV i POJ od 17. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o toku borbi 15, 16. i 17. novembra protiv balističkih bandi na sektoru Kičevo–Gostivar

📜 Izveštaj štaba Petnaestog korpusa NOV i POJ od 25. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o rezultatima operacija protiv balističkih bandi od 15–25. novembra na sektoru Kičevo–Gostivar

Fotografije

Povezane odrednice

Viša komanda oružanih snaga Albanije Borbe u Makedoniji 1944. Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Josip Broz Tito Centralni komitet KPJ Svetozar Vukmanović Tempo Maximilian von Weichs 41. makedonska divizija NOVJ 49. makedonska divizija NOVJ Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Struga Negotino 15. makedonska brigada Kumanovo Prilep Omladina u ratu Kapitulacija Italije Albanija u drugom svetskom ratu Kavadarci Diverzije u oslobodilačkom ratu SKOJ Bali Kombetar Vrhovna komanda Vermahta Lazar Koliševski Pokrajinski komitet KPJ za Makedoniju Komandant Jugoistoka Resen Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Kičevo Tetovo Aprilski rat Mavrovski partizanski odred Italija u drugom svetskom ratu Kruševski partizanski odred "Pitu Guli" Politički komesari u NOR-u Gevgelija Bitola Borbe u Makedoniji 1942. Narodni heroji Jugoslavije Štampa u ratu Borbe u Makedoniji 1943. Bugarska u drugom svetskom ratu Albanski partizani Veles Ohrid 15. makedonski korpus NOVJ Glavni štab Makedonije Komunistička partija Makedonije 48. makedonska divizija NOVJ 1. makedonska udarna brigada Kruševo Avijacija u oslobodilačkom ratu Pljačka u ratu Debar