Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Albanski partizani

Za ovaj pojam je pronađeno 99 hronoloških zapisa, 74 dokumenata i 13 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 9. 1941. Predstavnici partijskih grupa -Korča- i -Mladi- stigli iz Albanije u s. Vitomiricu (kod Peći) sedište Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju, s molbom da im se pruži pomoć u formiranju KP Albanije.

⚔️ 1. 9. 1941. Po direktivi generalnog sekretara KP.J Josipa Broza Tita, Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju uputio u Tiranu svoga člana Dušana Mugošu da se upozna sa stanjem tamošnjih partijskih grupa i s mogućnošću stvaranja KP Albanije i organizovanja borbe protiv okupatora.

⚔️ 0. 10. 1941. Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju ponovo uputio u Albaniju Dušana Mugošu da pomogne oformljenje KP Albanije.

⚔️ 0. 10. 1941. U s. Vitomirici (kod Peći), grupa članova Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju održala sastanak sa trojicom komunista iz Albanije. Rešavano o načinu pomoći komunističkim grupama u Albaniji, da se sjedine i formiraju Komunističku partiju Albanije.

⚔️ 0. 10. 1941. Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju ponovo uputio svog delegata u Albaniju da pomogne stvaranje KP Albanije i da organizuje oslobođenje Miladina Popovića, sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju, iz italijanskog logora u s. Pećinu (kod Elbasana u Albaniji) [Prvi put imenovani je bio u Albaniji u septembru.].

⚔️ 8. 11. 1941. U Tirani održana partijska konferencija na kojoj je osnovana KP Albanije i formiran privremeni CK. U pripremi i u radu konferencije učestvovali delegati CK KPJ Miladin Popović i Dušan Mugoša.

⚔️ 0. 12. 1941. OK KPJ za Cetinje uputio proglas albanskim vojnicima u italijanskoj službi i šiptarskom stanovništvu sreza barskog: poziva ih da otkazuju poslušnost fašistima i da pomažu partizanima u borbi za slobodu i bratstvo crnogorskog i albanskog naroda.

⚔️ 0. 12. 1941. Održan sastanak Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju na kome je pripreman izveštaj za CK KPJ o stanju u Albaniji.

⚔️ 26. 12. 1941. PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio pismo Okružnom komitetu za Cetinje tražeći od njega da pruži pomoć Skadarskom komitetu KP Albanije.

⚔️ 25. 5. 1942. Iz Tirane delegat CK KPJ Dušan Mugoša krenuo u CK KPJ i VŠ NOP i DVJ sa izveštajem o radu u Albaniji i s molbom CK KP Albanije da Kominterna odobri sazivanja 1. zemaljske konferencije i prijem KP Albanije u članstvo Kominterne.

⚔️ 24. 7. 1942. U Albaniji otpočeo opšti ustanak kidanjem linija u celoj zemlji i diverzantskim akcijama u Tirani, Valoni, Korči i drugim mestima.

⚔️ 15. 8. 1942. U Glamoč stigao iz Albanije delegat CK KPJ Dušan Mugoša i referisao generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu o pomoći albanskim drugovima na stvaranju KP Albanije.

⚔️ 21. 9. 1942. Kominterna preko CK KPJ, prihvatila molbu CK KP Albanije za prijem u članstvo Kominterne i za održavanje I zemaljske partijske konferencije.

⚔️ 22. 9. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio CK KP Albanije pismo u kome prenosi depešu Kominterne kojom se odobrava održavanje I zemaljske partijske konferencije i ističu zadaci koji stoje pred KP Albanije. CK KPJ je preneo i svoja iskustva u organizovanju i vođenju oružane borbe naroda Jugoslavije.

⚔️ 3. 10. 1942. Iz s. Pidriša (kod G. Vakufa), po nalogu CK KPJ, Blažo Jovanović sa grupom članova Partije, krenuo za Crnu Goru da bi pružio pomoć PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak u radu na razvijanju NOB-a. Blažo Jovanović i Dušan Mugoša imali su i poseban zadatak: da se probiju do rukovodstva KP Albanije i pruže mu pomoć u organizovanju Prve partijske konferencije KP Albanije; da prisustvuju kao delegati CK KPJ i prenesu odluke Kominterne; da rukovodstvu KP Albanije prenesu dotadašnja iskustva KPJ u organizovanju NOB-a, koja treba prilagoditi konkretnim prilikama u Albaniji, i da mu predaju pismo Centralnog komiteta KPJ od 22. septembra 1942.

⚔️ 15. 11. 1942. U Skadar stigao Blažo Jovanović, delegat CK KPJ za I zemaljsku partijsku konferenciju KP Albanije.

⚔️ 0. 2. 1943. U Đakovici italijanske vlasti razoružale veći deo svog garnizona (blizu jednog puka) zbog sumnje da, iz simpatije prema NOP-u, vodi pregovore sa Štabom NOP odreda -Emin Duraku- i Sreskim i Mesnim komitetom KPJ. Izvestan broj nižih italijanskih oficira uspeo je da pobegne. Vojnici su prebačeni u južnu Albaniju, u radnu brigadu.

⚔️ 10. 2. 1943. GŠ NOP odreda Makedonije naredio Bitoljsko-prespanskom NOP odredu -Damjan Gruev- da se poveže sa grčkim i albanskim partizanskim jedinicama radi saradnje, s tim da se manje zadržava u Albaniji, već da svoja dejstva više ispolji na teritoriji Prespe.

⚔️ 0. 3. 1943. U sedište CK KP Albanije, u s. Labinotu (kod Elbasana u Albaniji), stigao delegat CK KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo koji je u razgovoru sa članovima CK KP Albanije savetovao: formirati Vrhovni štab NOV Albanije i štabove zona, a od seoskih četa preći na stvaranje pokretnih NOP odreda i brigada.

⚔️ 0. 3. 1943. Na terenu Malesije u severoistočnoj Albaniji, po odluci Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju, formirana partizanska četa -Bajram Curi-, radi dejstva u tom kraju po predviđenom odlasku NOP odreda -Emin Duraku- u Metohiju.

⚔️ 15. 3. 1943. Kod s. Šumrije (blizu Kukesa, u Albaniji) NOP odred -Emin Duraku- napao iz zasede italijansku kolonu kamiona, zapalivši 2 kamiona. Poginuli su 23 italijanska vojnika i jedan Šiptar, špijun iz Peći.

⚔️ 17. 3. 1943. U s. Labinotu (kod Elbasana u Albaniji) otpočela I zemaljska konferencija KP Albanije. U pripremi i radu te konferencije učestvovali su delegati CK KPJ Blažo Jovanović, Dušan Mugoša i Miladin Popović. Konferencija je završena 22. marta.

⚔️ 27. 3. 1943. U blizini s. Vrela (kod Prištine) albanski žandarmi ubili iz zasede sekretara SKOJ-a i člana Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju Stanka Burića, narodnog heroja, i jednu omladinku.

⚔️ 0. 4. 1943. U Prizrenu, u prisustvu delegata CK KPJ i VŠ Svetozara Vukmanovića Tempa, GŠ NOV i PO i Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju održali sastanak na kome su razmotrili opšte stanje, mere za dalje širenje NOB-a i oblike saradnje sa NOP-om Albanije.

⚔️ 19. 4. 1943. Delegat CK KPJ Miladin Popović poslao CK KPJ izveštaj o tome kako CK KP Albanije sprovodi u život zadatke koje mu je postavila Kominterna. Naglašeno je da su svi članovi upoznati s novom linijom, da su izvršeni izbori novih mesnih komiteta i delegata za 1. zemaljsku konferenciju i okružne konferencije, kao i da je održana I zemaljska konferencija.

⚔️ 7. 5. 1943. Delegat CK KPJ Blažo Jovanović završio zadatke oko pripremanja prve konferencije KP Albanije i vratio se na oslobođenu teritoriju Crne Gore.

⚔️ 8. 5. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito održao u s. D. Kruševu (u dolini r. Pive) sastanak sa zamenikom i pomoćnikom načelnika VŠ i komandantima divizija Glavne operativne grupe (sem komandanta 7. divizije NOVJ) na kome ih je upoznao s daljim planom dejstva i postavio zadatke: da 1. i 2. proleterska udarna divizija NOVJ unište preostale neprijateljske snage u istočnom delu Crne Gore, oslobode Kolašin i Berane (sada: Ivangrad), stvore povoljnu operacijsku osnovicu za prodor u Srbiju i, prodorom preko Kosova i Metohije, pomognu oslobodilački pokret u Albaniji; da 3. udarna divizija NOVJ obezbeđuje desni bok i pozadinu 2. proleterske divizije NOVJ, a 7. divizija NOVJ obezbeđuje levi bok i pozadinu 1. proleterske udarne divizije NOVJ.

⚔️ 24. 5. 1943. U rejonu Debra, preko kurira, uspostavljena veza između GŠ NOV i PO za Makedoniju i albanske partizanske čete (kasnije bataljona) -Hadži Lješ-, koja je pristala na saradnju s jedinicama NOVJ i zajedničku borbu protiv okupatora.

⚔️ 0. 6. 1943. Kod Opolja, na zapadnim padinama Šar-planine, albanska milicija prevarom zarobila oko 20 boraca Šarplaninskog NOP odreda koji su se prebacivali za Malesiju u Albaniji.

⚔️ 0. 7. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo stigao u s. Kucake (blizu Korče, Albanija). Na sastanku sa CK KP Albanije izneo mišljenje CK KPJ po pitanju formiranja partizanskih odreda, brigada i vojnopozadinskih organa.

⚔️ 0. 7. 1943. Prvi oblasni komitet KPM uputio proglas makedonskom i šiptarskom stanovništvu Pologa, Debra, Kičeva i Struge, u kome je ukazao na opasnost stupanja Šiptara u takozvanu albansku žandarmeriju i vojsku koju organizuje italijanski okupator i pozvao šiptarsku omladinu da stupa u redove NOVJ.

⚔️ 25. 7. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo pismom obavestio CK KP Makedonije da je sa glavnim štabovima NOV Albanije i Grčke postignuta saglasnost o koordinaciji dejstava u borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 25. 7. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo obavestio Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju da je sa CK KP Albanije postigao sporazum o zajedničkim vojnim i političkim merama za podizanje šiptarskih masa Kosova i Metohije u oružanu borbu i za jačanje bratstva i jedinstva Srba, Šiptara i Crnogoraca.

⚔️ 8. 8. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanovic Tempo poslao CK KPJ pismeni izveštaj o stanju NOB-a na teritoriji Makedonije, jugoistočne Srbije i Kosmeta, kao i o stanju narodnooslobodilačkih pokreta u Albaniji i Grčkoj, sa posebnim osvrtom na pitanje koordinacije dejstava i saradnje sa oslobodilačkim pokretima Grčke, Albanije i Bugarske.

⚔️ 10. 8. 1943. Delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo izvestio CK KPJ o načinu sprovođenja primljenih direktiva u Makedoniji, naglasivši da je obrazovan CK KPM, da se on, Tempo, povezao sa predstavnicima NOP-a Bugarske, Grčke i Albanije, kojima je preneo iskustva iz našeg NOR-a, i da je preduzeo mere za uzajamnu razmenu propagandnog materijala.

⚔️ 9. 9. 1943. Partizanska četa -Bajram Curi-, u sadejstvu sa grupom boraca iz albanske Malesije, zauzela Trepoju (u severnoj Albaniji).

⚔️ 10. 9. 1943. Albanski partizanski bataljon -Hadži Lješ- (nazivan i odred) i Malesijska partizanska četa NOVJ razoružali delove italijanske divizije -Firenca- u Debru i oslobodili grad, zaplenivši dosta oružja, municije i druge ratne opreme. Zaplenjena je i jedna radio-stanica velikog dometa.

⚔️ 14. 9. 1943. Sekretar 1. oblasnog komiteta KPM dostavio izveštaj delegatu CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozara Vukmanoviću Tempu o stanju u oslobođenom Debru i o nepravilnom stavu rukovodstva albanskih partizanskih jedinica u pogledu delegiranja predstavnika za NO odbore, podele zaplenjenog oružja, mobilizacije ljudstva za NOP odred i drugo.

⚔️ 16. 9. 1943. U s. Izvoru (kod Kičeva) formiran 1. kosovsko-metohijski (1. kosovski) partizanski bataljon -Ramiz Sadik-, od pripadnika NOP-a s Kosova i Metohije, bivših interniraca u logoru -German- kraj s. Burela (kod Tirane, Albanija), i od nasilnog mobilisanog ljudstva koje je pobeglo iz italijanskih jedinica.

⚔️ 20. 9. 1943. Na pl. Dajti (kod Tirane, u Albaniji) formiran 2. kosovsko-metohijski (2. kosovski) partizanski bataljon -Boro Vukmirović-, od ljudi s Kosova, iz Metohije i iz Makedonije koji su, kao pripadnici NOP-a, bili internirani u logor -Porto Romano- (kod Drača) ili zatvoreni u tiranskom zatvoru, odakle su oslobođeni po kapitulaciji Italije. Nekoliko dana kasnije bataljon se kod Debra prebacio u Makedoniju.

⚔️ 26. 9. 1943. Glavnina Šarplaninskog NOP odreda preduzela marš iz s. Vratnice (kod Tetova) na jugozapad, preko grebena Šar-planine, ka Ljumi i Peškopeji (u Albaniji), i dalje ka Debru, gde se, po odluci Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju, imala sastati s kosovskim i makedonskim partizanskim jedinicama koje su prikupljene u tom rejonu radi novih zadataka. Odred je jednu desitinu ostavio u s. Vratnici radi prihvata novih boraca sa okolnog područja, a istovremeno grupu boraca uputio ka Skopskoj Crnoj gori radi veze sa srpskim jedinicama. (Ova grupa je kasnije ušla u sastav Šarplaninskog NOP odreda.)

⚔️ 0. 10. 1943. U Peškopeji (Albanija) balisti opkolili u kasarni glavninu Šarplaninskog NOP odreda i jednu albansku partizansku (ljumsku) četu. Posle dvodnevnih borbi balisti su odbijeni, uz neznatne gubitke, a kasarna i grad su deblokirani. Odred se potom prebacio ka Debru.

⚔️ 0. 10. 1943. U Crnoj Gori izvršena smena nemačkih jedinica: 118. lovačka divizija upućena u Dalmaciju, a na njeno mesto dovedena iz Nemačke, preko Albanije, 181. pešadijska divizija.

⚔️ 1. 10. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio pismo u Debar, komandantu albanskog partizanskog bataljona -Hadži Lješ-, u kome je izneo slabosti i greške rukovodstva ovog bataljona, koje su velikoalbanski elementi iskoristili za svoje ciljeve. U pismu se zatim ističe: da bi se otklonile greške i normalizovalo stanje u Debru i okolini potrebno je formirati SNO odbor i organizovati narodnu vlast na principu pune nacionalne ravnopravnosti, jačati bratstvo i jedinstvo makedonskog i šiptarskog naroda, razbiti velikoalbansku propagandu, formirati omladinski bataljon od šiptarske omladine itd.

⚔️ 5. 10. 1943. Oko 1000 balista, predvođenih nemačkim oficirima, ovladavši Kičevom, produžili napad ka slobodnoj teritoriji Debarca da bi stavili pod svoju kontrolu komunikacije koje vode za Strugu, Debar, i, dalje u Albaniju, Ovog i narednog dana jedinice Grupe bataljona i Kičevskog bataljona, u ogorčenim borbama kod s. Izvora, s. Malkovca, s. Popovca, s. Klenovca i s. Dušegubice, uspele su da spreče prodor balista i da ih odbace ka Kičevu. Neprijatelj je imao oko 70 mrtvih i dosta ranjenih. Gubici grupe bataljona: 20 mrtvih, među kojima i politički komesar 1, operativne zone NOV i PO Makedonije Josif Josifovski Đorče Sveštarot, narodni heroj (poginuo 6. oktobra).

⚔️ 25. 10. 1943. Delegat VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo izvestio vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita o situaciji u zapadnoj Makedoniji; da su neprijateljske snage u rejonu Debra i Piškopeje razbijene; da se Debar nalazio u rukama jugoslovenskih i albanskih partizana; da su Kičevo zauzele nemačke snage i albanski nacionalisti (balisti).

⚔️ 28. 10. 1943. Delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo izvestio generalnog sekretara KPJ Josipa Broza Tita da održava terensku vezu s centralnim komitetima komunističkih partija Bugarske i Grčke, da je privremeno prekinuta radio-veza s rukovodstvom NOP-a Albanije zbog toga što je u Albaniji propalo 11 radio-stanica i da su u Bugarskoj otpočele akcije malih partizanskih odreda.

⚔️ 29. 10. 1943. U nemačkoj Vrhovnoj komandi održan sastanak šefova vojnih štabova pod rukovodstvom Adolfa Hitlera, na kome je doneta odluka -o jedinstvenom vođenju borbe protiv komunizma na Jugoistoku, u prvom redu u Jugoslaviji, zatim u Grčkoj i Albaniji-.

⚔️ 0. 11. 1943. Šarplaninski NOP odred, u pokretu sa Šar-planine ka Ljumi (kod Kuksa u Albaniji) i Debru, vodio oštre borbe između s. Jažinca (kod Kačanika), s. G. Sela, s. G. Ljubinja i s. Manastirice (kod Prizrena) protiv poternih balističkih, bugarskih i nemačkih jedinica. Najzad, posle borbi s nadmoćnim neprijateljskim snagama na padinama Kobilice (kod Prizrena), on se, iscrpen i oslabljen, povukao u Sirinićku župu, gde je jedan deo (oko 25 boraca) ostao, a manje grupe su pošle u rejon Uroševca.

⚔️ 3. 11. 1943. Debarske i gostivarske balističke snage, posle četvorodnevnih uličnih borbi protiv delova NOVJ i albanskog partizanskog bataljona -Hadži Lješ- povukle su se za Gostivar. Do povlačenja je došlo zbog velikih gubitaka (oko 70 mrtvih); zbog oslobođenja Kičeva i zbog izbijanja Grupe bataljona na pl. Bukovik, čime je Gostivar bio neposredno ugrožen.

⚔️ 7. 11. 1943. U s. Degi (kod Kuksa, u Albaniji) od brojno narasle partizanske čete -Bajram Curi- i pridošlog ljudstva formiran partizanski bataljon -Bajram Curi-. [Po drugom izvoru on je formiran u drugoj polovini oktobra.]

⚔️ 17. 11. 1943. Jake nemačke i balističke snage iz Gostivara, posle teških borbi protiv jugoslovenskih i albanskih partizanskih jedinica, ovladale Debrom, koji je od kapitulacije Italije do ovog dana bio slobodan.

⚔️ 6. 12. 1943. CK KPJ uputio GŠ NOV i PO za Makedoniju i delegatu CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozaru Vukmanoviću Tempu direktivu u kojoj preporučuje političku saradnju i razmenu iskustava s narodnooslobodilačkim pokretima Albanije, Bugarske i Grčke.

⚔️ 12. 12. 1943. U rudnik hroma kod s. Kami (blizu Kukesa, u Albaniji) upala četa partizanskog bataljona -Bajram Curi- i uništila nekoliko kompresora i motora a oštetila žičanu železnicu.

⚔️ 31. 12. 1943. U s. Bunjaju (u albanskoj Malesiji) otpočeo trodnevni rad Prve oblasne konferencije Narodnooslobodilačkih odbora sa Kosova i Metohije. U prisustvu 51 delegata iz svih srezova Kosova i Metohije izabran je prvi Oblasni NO odbor, određeni mu zadaci i izdat je proglas narodima Kosova i Metohije da pojačaju borbu protiv fašističkog okupatora.

⚔️ 0. 1. 1944. Na prostoriji Malesije (u severoistočnoj Albaniji) od bataljona -Bajram Curi- NOV i POJ i bataljona -Redžep Perljati- NOV Albanije formiran Malesijski NOP odred.

⚔️ 26. 1. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: predstavniku NOV i PO Albanije dati odluke II zasedanja AVNOJ-a; drugovi u Albaniji treba još više da rade na povezivanju oslobodilačke borbe albanskog naroda sa oslobodilačkom borbom naroda Jugoslavije radi stvaranja zajednice ravnopravnih naroda na Balkanu; bilo bi dobro da VŠ NOV i PO Albanije pošalje u VŠ NOV i POJ svog oficira za vezu; nepravilan je stav CK BRP(k) prema pitanju Makedonije; drugovi u Albaniji moraju ojačati KP, jer je ona garancija pravilnog razvitka događaja u Albaniji; albanski NOP mora čuvati svoju samostalnost i sprečiti pokušaj strane i domaće reakcije da ga skrenu sa prave linije i iskoriste za svoje ciljeve.

⚔️ 28. 1. 1944. VŠ NOV i POJ depešom poslao Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ plan veze sa VŠ NOV i PO Albanije.

⚔️ 14. 2. 1944. U rejonu s. Dege (kod Tropoje, u Albaniji) nadmoćne nemačke jedinice i balisti razbili Malesijski NOP odred (oko 200 boraca). Poginulo je i ranjeno 18 nemačkih vojnika. Odred je imao 11 mrtvih. Samo oko 80 boraca, uglavnom iz partizanskog bataljona -Bajram Curi-, uspelo je da se organizovano, po delovima, povuče ka Đakovici i Ljumi (u Albaniji).

⚔️ 14. 2. 1944. U s. Griju (u Albaniji) nemačke jedinice napale Prateću četu GŠ NOV i PO za Kosovo i Metohiju. Pored GŠ, u selu su se nalazili Pokrajinski komitet KPJ za Kosovo i Metohiju i Oblasni NO odbor. Posle 3-4 dana borbe Prateća četa, GŠ NOV i PO za Kosovo i Metohiju, Pokrajinski komitet i Oblasni NO odbor za Kosovo i Metohiju uspeli su da izbegnu uništenje i da se povuku u rejon s. Geg Husena (kod Tropoje, u Albaniji).

⚔️ 24. 2. 1944. CK KPJ uputio telegram Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ u vezi sa održavanjem II omladinskog kongresa; kongres će se održati sredinom. aprila; iz Crne Gore će doći 40 delegata, iz Srbije 30, iz Makedonije 20, iz Sandžaka 15, s Kosova i Metohije 15, doći će omladinske delegacije iz Albanije, Grčke i Bugarske; sve delegacije se prikupljaju u Crnoj Gori, kod Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ; o svemu ovome obavestiti zainteresovana rukovodstva. Ujedno se ističe da politodel koji se nalazi u Južnomoravskoj NO brigadi ostaje na radu u njoj.

⚔️ 26. 3. 1944. Štab 2. udarnog korpusa NOVJ uputio proglas VŠ NOV Albanije s pozivom na saradnju u borbi protiv zajedničkog neprijatelja.

⚔️ 0. 4. 1944. U dolini r. Valbone (u Albaniji) formirane tri samostalne partizanske čete NOV i POJ: jedna je imala da dejstvuje na putu Prizren-Kukes, druga u rejonu Bitiča (blizu Tropoje, u Albaniji) i treća oko s. Junika (kod Đakovice) i oko Tropoje.

⚔️ 3. 4. 1944. Deo partizanskog bataljona -Bajram Curi- uz pomoć mesnih partizana, posle dvodnevnih borbi protiv oko 200 nemačkih vojnika i oko 200 balista, zauzeo Peškopeju (u Albaniji). Gubici neprijateljski: 5 poginulih, 9 ranjenih i 8 zarobljenih vojnika. Bataljon je imao 3 ranjena borca.

⚔️ 25. 4. 1944. U zatvoru u Tirani (u Albaniji) nemačka policija streljala člana KPJ Muharema Mnkteši. narodnog heroja.

⚔️ 0. 5. 1944. Od tri samostalne partizanske čete NOV i POJ u albanskoj Malesiji formiran bataljon. On je, nešto kasnije, dejstvovao u rejonu Gusinja, Plava, Đakovice i Prizrena.

⚔️ 0. 6. 1944. Na terenu albanske Malesije, od boraca ranije razbijenog partizanskog bataljona -Bajram Curi-, partizanske čete iz Hasa i novopridošlog ljudstva s Kosova i Metohije, formiran Partizanski bataljon Kosova. [Po drugom izvoru bataljon je formiran krajem. maja, pod nazivom Kosovski bataljon, i dejstvovao je u prigraničnom pojasu Metohije i Albanije.]

⚔️ 0. 6. 1944. U rejonu Kukesa (u Albaniji) Partizanski bataljon Kosova iz zasede napao nemačku kolonu i uništio 2 kamiona a zaplenio 20 pušaka.

⚔️ 0. 6. 1944. Iz rudnika hroma kod s. Kepeneka (blizu Tropoje, u Albaniji) Partizanski bataljon Kosova proterao nemačku posadu.

⚔️ 0. 7. 1944. U rejonu Ljum-Kule (kod Kukesa, u Albaniji) Partizanski bataljon Kosova napao nemačku transportnu kolonu, uništio oko 50 automobila i zarobio 28 vojnika.

⚔️ 0. 8. 1944. Vojna misija VŠ NOV i POJ, s pukovnikom Velimirom Stojnićem na čelu, stigla u okolinu Berata (u Albaniji), u VŠ NOV i PO Albanije. Ona je imala zadatak da obezbedi koordinaciju operacija albanskih i jugoslovenskih jedinica i da pruži pomoć u izgradnji NOV Albanije.

⚔️ 1. 8. 1944. Prva makedonska NOU brigada i 1. albanska partizanska brigada zauzele Debar (osim kasarni) i oslobodile političke zatvorenike. Istovremeno je na putu Deba-Struga 1. kosovsko-metohijska NOU brigada vodila oštre borbe protiv delova nemačke 297. pešadijske divizije koji su pokušavali da se iz Struge probiju za Debar, u pomoć svome garnizonu. Posle trodnevnih borbi, zbog nestanka municije, brigade NOVJ su se povukle na pl. Karaorman a albanska brigada u Albaniju. U tim borbama neprijatelj je imao oko 150 mrtvih i ranjenih, dok su brigade imale 20 mrtvih i oko 60 ranjenih boraca. Uništeno je više kamiona i nekoliko tenkova.

⚔️ 6. 8. 1944. Partizanski bataljon Kosova napao rudnik Kami (kod Tropoje, u Albaniji) ubio 8 i zarobio 5 nemačkih vojnika i oslobodio oko 150 prisilno mobilisanih radnika (Radnici su zatim dobrovoljno stupili u partizane.)

⚔️ 9. 8. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju uputio delegata u Štab 4. operativne zone NOV i PO Makedonije radi pružanja pomoći ovome štabu i radi održavanja veze sa Vrhovnim štabom NOV i PO Albanije.

⚔️ 21. 8. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: smatra da bi VŠ NOV i PO Albanije trebalo da jednu svoju diviziju orijentiše na odsek Đakovica - Peć - Plavsko jezero, gde bi se povezala s jedinicama GŠ NOV i PO za Kosovo i Metohiju i ometala nemačke jedinice u mobilizaciji šiptarskog stanovništva protiv NOV i POJ; zatim bi ta albanska divizija prenela svoja dejstva ka Skadru, a tokom pokreta mogla bi izvesti niz akcija na komunikaciji Skadar-Kukes.

⚔️ 22. 8. 1944. Delovi 1. kosovsko-metohijske NOU brigade i albanske 5. partizanske brigade odbili pokušaje balističkih grupa i manjih nemačkih jedinica da ovladaju Peškopejom (u Albaniji).

⚔️ 1. 9. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu VŠ NOV i PO Albanije: predlaže mu da deo svojih snaga uputi severno od r. Drima radi saradnje s jedinicama NOV i POJ u operacijama na Kosovu i Metohiji; ističe da bi zadatak ovih jedinica bio da prihvataju nove borce, formiraju nove jedinice i razbijaju reakciju; podvlači važnost Kosova i Metohije i severne Albanije za NOV i POJ i za NOV i PO Albanije i ukazuje na ozbiljne teškoće koje bi nastale za obe strane ukoliko bi se na tim područjima konsolidovale reakcionarne snage.

⚔️ 2. 9. 1944. VŠ NOV i POJ uputio GŠ NOV i PO za Kosovo i Metohiju direktivu: GŠ NOV i PO za Kosovo i Metohiju preimenovan u Operativni štab NOV i PO za Kosovo i Metohiju; pošto područje Kosova i Metohije postaje važno za razvoj situacije ne samo u južnim krajevima Srbije nego i u severnoj Albaniji i susednim krajevima Crne Gore, nipošto se ne sme dozvoliti da se na njemu ugnezdi reakcija; VŠ NOV i POJ obaveštava ga da je naredio Glavnom štabu NOV i PO za Makedoniju da Operativnom štabu NOV i PO za Kosovo i Metohiju stavi na raspolaganje sve jedinice s Kosova i Metohije, a predložio je Vrhovnom štabu NOV i PO Albanije da izvesne snage uputi na odsek severno od r. Drima.

⚔️ 2. 9. 1944. Na putu Prizren-Kukes (u Albaniji) Partizanski bataljon Kosova napao nemačku kolonu - oko 100 kamiona i troja oklopna kola. Poginulo je oko 80 nemačkih vojnika, zapaljeno je 70 kamiona i zaplenjeno je: 10 p. mitraljeza, 2 automata i 30 pušaka, sa dosta municije i druge ratne opreme.

⚔️ 16. 9. 1944. Na putu Prizren-Kukes (u Albaniji) Partizanski bataljon Kosova, uz sadejstvo dve albanske partizanske čete, napao nemačku kolonu. Poginulo je 45 nemačkih vojnika i uništeno je 30 kamiona. Bataljon je imao 2 poginula i 3 ranjena borca.

⚔️ 22. 9. 1944. Na mestu Kaljaj Doda (u Ljumi, u Albaniji), u borbi protiv balista, poginula Dara Dragišić, borac 2. bataljona 1. kosovsko-metohijske NOU brigade, narodni heroj.

⚔️ 23. 9. 1944. Sekretar CK KP Albanije Enver Hodža uputio pismo generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu, u kome se, pored ostalog, kaže: -Veliko interesovanje koje ste uvek pokazivali prema našoj mladoj Partiji, Vaši dragoceni saveti i neizmerna, neprekidna pomoć koju ste nam ukazivali, bili su jedan od glavnih faktora osnivanja, rašćenja i učvršćenja naše Partije, koja je u najtežim trenucima naše nacionalne istorije pokazala s pravom da je dostojan vod našem narodu Pravilna i jasna linija herojske Komunističke partije Jugoslavije nije za nas bila samo buktinja antifašizma koja osvetljava naš mučan i tegoban put, nego istovremeno čvrst oslonac u našem započetom radu... -

⚔️ 3. 10. 1944. U s. Kolesjanu (kod Kukesa, u Albaniji), pri pokretu iz rejona Prilepa ka Kosmetu, 1. kosovsko-metohijska NOU brigada sastala se sa Operativnim štabom NOV i PO za Kosovo i Metohiju i njegovim Pratećim bataljonom.

⚔️ 13. 10. 1944. U Krumi (u Albaniji), od Partizanskog bataljona Kosova, novih boraca i izvesnog broja rukovodilaca Iz 1. kosovsko-metohijske NOU brigade, formirana 4. kosovsko-metohijska NO brigada.

⚔️ 16. 10. 1944. Prva kosovsko-metohijska NOU brigada napala i razbila oko 120 žandarma i oslobodila Tropoju (u Albaniji).

⚔️ 20. 10. 1944. Jedinice 1. kosovsko-metohijske NOU brigade i albanske 3. partizanske brigade napale na utvrđeno s. Junik (kod Đakovice). Zbog jakog otpora nemačkih i balističkih jedinica napad nije uspeo.

⚔️ 25. 10. 1944. Na prevoju Ćafa-san (kod Struge) 1. makedonska NOU brigada, 4. šiptarska NO brigada, 4. bataljon albanske 20. partizanske brigade i meštani iz s. Radolišta napali nemačke delove koji su bili u pokretu ka Strugi i odbacili ih na albansku teritoriju. Zarobljeno je 20 nemačkih vojnika.

⚔️ 25. 10. 1944. Jedinice 1. kosovsko-metohijske NOU brigade i dva bataljona 4. kosovsko-metohijske NOU brigade ponovo napale na utvrđeno s. Junik (kod Đakovice). Posle oštrih desetočasovnih borbi, zbog pristizanja neprijateljskih pojačanja iz Peći, napada baliste s leđa (iz s. Molića) i znatnih gubitaka, jedinice NOVJ su se povukle ka albanskoj granici.

⚔️ 28. 10. 1944. Jedinice 1. kosovsko-metohijske NOU brigade, posle oštrih borbi, oslobodile utvrđeno s. Junik (kod Đakovice). Demoralisane nemačke jedinice i balisti povukli su se ka s. Dečanima i Juničkim planinama. Neprijateljski gubici su bili osetni. Zaplenjena su 3 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 30 pušaka i dosta drugog materijala. U s. Batuši zarobljeno je 30 balista, a ostatak se probio na odseku koji je držala jedna četa iz albanske 3, partizanske brigade.

⚔️ 1. 11. 1944. VŠ NOV i POJ depešom naredio Velimiru Stojniću, šefu vojne misije NOV i POJ pri VŠ NOV i PO Albanije, da izveštava o akcijama albanskih partizanskih jedinica.

⚔️ 17. 11. 1944. Jedinice NOV i PO Albanije posle devetnaestodnevnih borbi oslobodile Tiranu glavni grad Albanije.

⚔️ 18. 11. 1944. Jedinice 4. kosovsko-metohijske NOU brigade i albanske 5. brigade odbacile delove nemačke Borbene grupe -Skenderbeg- i baliste i oslobodile Prizren.

⚔️ 1. 12. 1944. U rejonu Kuča (kod Titograda) jedinice 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ uspostavile vezu sa 6. brigadom 2. divizije NOV Albanije, koja je dejstvovala od pravca Skadra.

⚔️ 3. 12. 1944. Na položajima istočno od Tuzi otpočele borbe između jedinica 6. divizije NOV Albanije i delova nemačke 181. pešadijske divizije. U trodnevnim borbama poginulo je 8, ranjena su 24 i zarobljena 3 nemačka vojnika.

⚔️ 14. 12. 1944. Delovi Zetskog NOP odreda i delovi NOV Albanije oslobodili su varošicu Tuzi i izbili na r. Cijevnu, dejstvujući prema Podgorici (sada: Titograd).

⚔️ 15. 1. 1945. Šesta albanska divizija očistila od četnike rejon s. Uvac - s. Rudo i produžila gonjenje četnika ka Višegradu.

⚔️ 15. 2. 1945. Peta udarna brigada 37. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ i jedinice albanske 6. divizije, posle žestoke dvadesetočasovne borbe odbacile nemačke snage na levu obalu r. Drine i zauzele Višegrad. Neprijatelju su naneseni osetni gubici u ljudstvu i materijalu.

⚔️ 19. 3. 1945. U rejonu s. Vokša - pl. Bogićevica albanske partizanske jedinice, uz sadejstvo 3. kosovsko-metohijske NO brigade, uništile veću grupu balista.

⚔️ 28. 4. 1945. Vlada DFJ donela odluku da prizna vlade Albanije, Bugarske, Sirije i Libana.

Dokumenti

📜 Proglas Okružnog komiteta KPJ za Okrug cetinjski od decembra 1941 god. albanskim vojnicima u italijanskoj službi

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 26 decembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ za Cetinjski okrug o davanju pomoći Skadarskom komitetu KP Albanije

📜 Naređenje Glavnog štaba Makedonije od 10 februara 1943. god. partizanskoj četi Jane Sandanski o stvaranju baze za zimovanje i potrebi povezivanja sa grčkim i albanskim partizanima

📜 Proglas Centralnog komiteta KP Albanije i Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet od marta 1942. Albancima Kosova i Metohije za stupanje u narodnooslobodilačku borbu

📜 Naređenje štaba Lovćenskog NOP odreda od marta 1942 god. štabu bataljona Jovan Tomašević za pojačanje opreznosti prema narodnim izdajnicima, uspostavljanje kontakta s Albanijom i kritika štaba bataljona zbog nedovoljne brige o borcima

📜 Izvještaj štaba bataljona Jovan Tomašević od 13 marta 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o borbama u Crmnici i političkim prilikama u graničnim albanskim selima

📜 Proglas Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od juna 1942. Albancima te oblasti za stupanje u narodnooslobodilačku borbu

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 19. juna 1943. god. štabu Prve operativne zone za učvršćenje postojećih i stvaranje novih jedinica, formnranje narodnooslobodilačkih odbora i razvijanje bratstva i jedinstva s albanskom nacionalnom manjinom

📜 Izveštaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 8. avgusta 1943. god. CK KPJ o stanju u Makedoniji, na Kosmetu, Jugoistočnoj Srbiji, Albaniji i Grčkoj

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 11. avgusta 1943. god. štabu Hadži Lješevog bataljona za ostvarenje saradnje i prelazak jedne čete albanskih partizana na područje Prve operativne zone

📜 Proglas Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od septembra 1942. Albancima ove oblasti za stupanje u narodnooslobodilačku borbu

📜 Pismo štaba Druge operativne zone od 3. septembra 1943. god. štabu Albanskog partizanskog bataljona Mokra

📜 Pismo sekretara Centralnog komiteta druga Tita od 22 septembra 1942 god. Centralnom komitetu Komunističke partije Albanije

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga Albanije od 30. januara 1943. Vrhovnoj komandi o čišćenju zone jugozapadno od Prištine

📜 Izvod iz izveštaja Više komande oružanih snaga Albanije od 3. januara 1943. Vrhovnoj komandi o napadu partizana na motorizovanu kolonu italijanske vojske kod Crnoljeva na Kosovu

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga Albanije od 15. januara 1943. Vrhovnoj komandi o čišćenju zone Lipljan

📜 Izvod iz izveštaja Više komande oružanih snaga Albanije od 20. marta 1943. Vrhovnoj komandi o čišćenju zone Gorjane - Gostivar - Kičevo

📜 Zabeleška o razgovoru načelnika Vrhovne komande sa komandantom trupa u Grčkoj od 14. marta 1943. povodom situacije na Balkanu i potrebe da se formira jedinstvena Operativna komanda za Albaniju, Crnu Goru i Grčku

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga Albanije od 17. marta 1943. Vrhovnoj komandi o napadu na auto-kolonu na putu Skadar - Prizren kod s. Sen Mrije

📜 Depeša Više komande oružanih snaga Albanije od 27. marta 1943. Vrhovnoj komandi o atentatu na fašističkog federalnog inspektora u Peći

📜 Izvod iz izveštaja Više komande oružanih snaga Albanije za period od 1. do 15. aprila 1943. Komandi Grupe armija Istok o situaciji u zapadnoj Makedoniji i na Kosovu

📜 Pismo komandira Albanske partizanske čete od 24. maja 1943. god. Glavnom štabu Makedonije o pristanku na ponuđenu saradnju sa makedonskim jedinicama

📜 Obaveštenje delegata CK KPJ Svetozara Vukmanovića-Tempa od juna 1943. god. CK KPM o postignutom sporazumu za saradnju sa grčkim i albanskim partizanima i načinu ostvarenja te saradnje

📜 Pismo iz Albanije delegata CK KPJ Miladina Popovića od 7. juna 1943. Pavlu Jovićeviću, sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju

📜 Pismo Miladina Popovića od 11. jula 1943. Pavlu Jovićeviću o situaciji u Albaniji

📜 Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. jula 1943. Centralnom komitetu KP Makedonije o potrebi uspostavljanja saradnje između Glavnog štaba NOV i PO Makedonije i glavnih štabova NOV i PO Grčke i Albanije u borbi protiv okupatora

📜 Direktiva Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. jula 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju za što prisniju saradnju u prigraničnim zonama s jedinicama Vrhovnog štaba Narođnooslobodilačke vojske Albanije

📜 Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 8. avgusta 1943. Centralnom komitetu KPJ o vojno-političkoj situaciji u jugoistočnoj Srbiji, Makedoniji, na Kosovu i Metohiji, u Grčkoj i Albaniji

📜 Izvod iz izveštaja Generalštaba KoV od 31. avgusta 1943. Vrhovnoj komandi o borbenoj gotovosti združenih jedinica dislociranih u Jugoslaviji i u Albaniji na dan 15. avgusta 1943. godine

📜 Saopštenje štaba Druge operativne zone od septembra 1943. god. narodu na teritoriji Debaraca da se u sastavu jedinica NOV i PO Makedonije nalaze drugovi sa Kosova i Metohije oslobođeni iz fašističkih zatvora u Albaniji

📜 Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 1. oktobra 1943. Komandantu Albanskog NOP bataljona o štetnosti širenja velikoalbanskog šovinizma u debarskom srezu i potrebi da i albanski komunisti doprinesu stvaranju bratstva i jedinstva makedonskog i albanskog stanovništva u tom kraju

📜 Obaveštenje Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. oktobra 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o kontaktima s delegatima narodnooslobodilačkih pokreta Bugarske, Albanije i Grčke i o prisustvu jakih nemačkih snaga u Albaniji i Grčkoj

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od novembra 1943. o dejstvima partizanskih jedinica na Kosmetu, u zapadnoj Makedoniji, Albaniji i Crnoj Gori

📜 Procena komandanta Jugoistoka feldmaršala Vajksa od 1. novembra 1943. vojno-političke situacije na području Jugoslavije krajem oktobra 1943. godine

📜 Izveštaj Nemačkog štaba za vezu pri italijanskoj Grupi armija Istok od 15. novembra 1943. o toku razoružanja italijanskih oružanih snaga od 8. do 15. septembra 1943. u Dalmaciji, Crnoj Gori, Kosovu i Albaniji

📜 Pismo Centralnog komiteta KP Albanije od 10. decembra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju

📜 Pnsmo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od 21. januara 1944. Glavnom štabu Albanije o sastavu Štaba Malesijskog NOP odreda i o držanju savezničke vojne misije

📜 Zahtev Centralnog komiteta KPJ od 24. februara 1944. štabu 2. korpusa NOVJ da za Drugi kongres USAOJ-a organizuje prikupljanje delegata iz istočnih krajeva Jugoslavije i delegacija iz Albanije, Grčke i Bugarske

📜 Pismo Štaba 2. udarnog korpusa od 26. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Albanije o situaciji na teritoriji Korpusa i tješnjoj saradnji u borbi protiv zajedničkog neprijatelja

📜 Pismo Envera Hodže od 10. aprila 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju o situaciji u Albaniji

📜 Izveštaj Mita Miljkovića, političkog komesara Prve makedonsko-kosovske udarne brigade, od 10. maja 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o razgovorima sa rukovodiocima NOV Albanije

📜 Izveštaj načelnika za privredu pri Komandi 2. oklopne armije od 18. maja 1944. Komandi pozadine 2. oklopne armije o situaciji i stanju eksploatacije rudnika hroma u Makedoniji, na Kosovu i u Albaniji

📜 Pismo sekretara Mesnog komiteta KPJ za Bakovicu od 28. maja 1944. Oblasnom komitetu za Metohiju o raspoloženju albanske kvislinške vojske i o stanju veza na terenu

📜 Poziv Štaba 1. makedonske brigade 48. NOU divizije od juna 1944. albanskom narodu u Makedoniji da se bori u sastavu Narodnooslobodilačke vojske

📜 Proglas Prve makedonske udarne brigade od juna 1944. god. albanskom narodu na teritoriji Makedonije pod bivšom italijanskom okupacijom

📜 Pismo komandira Ljumske čete od 5. jula 1944. Okružnom komitetu KPJ za Metohiju o dejstvima 1. divizije NOV Albanije

📜 Telegram Prvog antifašističkog narodnooslobodilačkog kongresa Albanije od 16. jula 1944. god. maršalu Jugoslavije Josipu Brozu-Titu

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOVJ i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 24. jula 1944. zastupniku NKOJ-a i komandantu Baze NOVJ u Italiji Milentiju Popoviću da se ranjenici Narodnooslobodilačke vojske Albanije prime u bolnice NOVJ uspostavljene u Italiji

📜 Izveštaj Komande 21. brdskog armijskog korpusa od 7. avgusta 1944. Komandi 2. oklopne armije o planu operacije »Fric« protiv jedinica NOV Albanije i NOV i POJ u širem rejonu planine Karaorman

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da obavesti predstavnika Centralnog komiteta KPJ pri rukovodstvu NOP Albanije Miladina Popovića o upućivanju Vojne misije NOVJ s Velimirom Stojnićem na čelu pri Glavnom štabu NOV Albanije

📜 Uputstvo Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da se 1. divizija NOV Albanije orijentiše na sektor Đakovica - Peć - Plavsko jezero kako bi omela nemačke planove o mobilizaciji Albanaca za borbu protiv NOP-a i ostvarila bolju povezanost s kosovsko-metohijskim jedinicama NOVJ na liniji Skopska Crna gora - Podujevo

📜 Proglas Operativnog štaba NOV i PO Kosmeta od septembra 1944. Albancima ove oblasti

📜 Predlog Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 2. septembra 1944. Vrhovnom štabu NOV Albanije za upućivanje dve brigade severno od reke Drima radi zajedničkih dejstava s jedinicama NOV i POJ na području Kosova i Metohije

📜 Odgovor Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. septembra 1944. Vrhovnom komandantu NOV Albanije na njegov pozdrav upućen početkom septembra 1944. godine

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. septembra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u Albaniji za intervenciju kod Vrhovnog štaba NOV Albanije radi sprečavanja albanskih kvislinških jedinica za dejstva u delu Makedonije i Srbije

📜 Pismo Centralnog komiteta KP Albanije od 23. septembra 1944. Vrhovnom komandantu NOV i PO Jugoslavije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. oktobra 1944. za preduzimanje mera bezbednosti u vezi sa iskrcavanjem savezničke vojske u Albaniji, odlaskom komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije za Sofiju, stavljanjem pod nadzor Augusta Košutoca funkcionera HSS-a u zemlji i održavanjem Skupštine u Srbiji

📜 Pismo zamenika političkog komesara 5. albanske NO brigade od 22. oktobra 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet

📜 Proglas Štaba 4. kosmetske NOU brigade od 25. oktobra 1944. Albancima lapskog i prištinskog sreza

📜 Izveštaj Komande 34. armijskog korpusa od 2. novembra 1944. Komandi Grupe armija »E« o osujećenju pokušaja prolaska četnika iz Srbije kroz Albaniju prema Grčkoj i njihovim sadašnjim pokretima u pravcu Čajniča

📜 Izveštaj Štaba Albanske NO brigade Bakovičke Malesije od 10. novembra 1944. Operativnom štabu Kosmeta o situaciji u rejonu Gusinja

📜 Instrukcija Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 26. novembra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u Albaniji za Intervenciju kod Vrhovnog štaba NOV Albanije za angažovanje njegovih jedinica prema Skadru radi uništenja opkoljenog nemačkog 21. brdskog armijskog korpusa u rejonu Podgorice

📜 Pozdravni telegram maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 27. novembra 1944. Antifašističkom veću narodnog oslobođenja Albanije povodom albanskog dana nacionalne zastave

📜 Instrukcija Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. decembra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u Albaniji za sadejstvo jedinica NOV Albanije u borbi protiv nemačkog 21. brdskog armijskog korpusa i formiranje korpusa

📜 Obavještenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 2 decembra 1944 god. Štabu Pete crnogorske proleterske brigade o uspostavljanju veze sa jedinicama Druge divizije NOV Albanije i o situaciji na svome sektoru

📜 Saglasnost Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. decembra 1944. Vrhovnom štabu NOV Albanije za učešće dve albanske divizije u zajedničkim dejstvima i na području Sandžaka i Crne Gore u borbi protiv nemačkih jedinica

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 5 decembra 1944 god. Štabu Pete crnogorske proleterske i Štabu Devete crnogorske NOU brigade za držanje posjednutih položaja i za sadejstvo sa Šestom albanskom divizijom

📜 Poziv Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. decembra 1944. Vrhovnom štabu NOV Albanije da u Beograd uputi vojne i političke predstavnike radi sklapanja vojnog i privrednog ugovora između Demokratske Albanije i Demokratske Federativne Jugoslavije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. decembra 1944. pukovniku Velji Stojniću, šefu Vojne misije NOVJ u Albaniji, da se hitno javi u Beograd

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 17 decembra 1944 god. štabovima brigada Pete albanske NO divizije da smene jedinice Osme i Dvanaeste srpske brigade

📜 Predlog Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 30. decembra 1944. Vrhovnom štabu NOV Albanije za dalja dejstva 5. i 6. divizije NOV Albanije u dolini reke Lima i formiranje korpusa

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 26. januara 1945. Štabu 2. korpusa radi upućivanja jedne albanske divizije u severnu Albaniju

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 29. januara 1945. Štabu 2. korpusa o obustavljanju pokreta 5. i 6. divizije Narodnooslobodilačke vojske Albanije u severnu Albaniju

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 23. aprila 1945. Štabu 1. armije za prihvat 2.000 Albanaca za popunu jedinica Armije i upućivanje Slovenaca u Prekomurje

Fotografije

Povezane odrednice

USAOJ Politički komesari u NOR-u Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Partizanski odred Emin Duraku Borbe na Kosovu i Metohiji Omladina u ratu Kičevo Grčki partizani Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 21. brdski armijski korpus Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju Grčka u drugom svetskom ratu Lovćenski partizanski odred Bitka za Srbiju 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Gostivar Blažo Jovanović 9. crnogorska udarna brigada AVNOJ Borbe u Crnoj Gori 1943. Vrhovni štab NOVJ Debar Kominterna Bugarska u drugom svetskom ratu Glavni štab Makedonije Borbe u Makedoniji 1943. Borbe u Crnoj Gori 1942. Miladin Popović Komunistička partija Makedonije Ustanak u Crnoj Gori 1941. Kapitulacija Italije 181. pešadijska divizija Centralni komitet KPJ 1. kosovsko-metohijska brigada Dušan Mugoša Enver Hodža Priština Cetinje Narodno oslobodilački odbori Zasede u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije Glamoč Borbe u Dalmaciji 1943. Peć 1. makedonsko-kosovska udarna brigada Bratstvo i jedinstvo u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Đakovica Komski partizanski odred Prizren Borbe u Crnoj Gori 1944. Viša komanda oružanih snaga Albanije Svetozar Vukmanović Tempo Labin 3. udarna divizija NOVJ Borbe u Makedoniji 1944. 2. oklopna armija 2. udarni korpus NOVJ Šarplaninski partizanski odred Albanija u drugom svetskom ratu Josip Broz Tito Borbe u Hrvatskoj 1943. Četnici u drugom svetskom ratu 6. lička proleterska divizija NOVJ 1. albanska partizanska brigada 4. kosovsko-metohijska udarna brigada Italija u drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Bali Kombetar 1. makedonska udarna brigada Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1943. Borbe u Srbiji 1944. Komunistička partija Albanije Struga