Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Bali Kombetar

Za ovaj pojam je pronađeno 169 hronoloških zapisa, 30 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 7. 1943. Kod s. Karburice (blizu Kičeva) jaki italijanski delovi Kičevskog garnizona i balisti napali Kičevsko-mavrovski NOP odred, koji se, posle borbe, po grupama povukao na mavrovski teren, pretrpevši gubitke od 4 mrtva i 12 nestalih.

⚔️ 0. 8. 1943. Povereništvo CK KP Makedonije za teritoriju pod italijanskom okupacijom uputilo proglas Makedoncima - izbeglicama (koji su zbog italijansko-balističkog terora napustili svoje domove i prešli na teritoriju pod bugarskom okupacijom) da ne stupaju u službu okupatora, već u redove NOV i PO Makedonije.

⚔️ 27. 8. 1943. Italijanski vojnici i balisti iz Gostivara opljačkali i spalili s. Leunovo i s. Nićiforovo, ogorčeni na stanovništvo što je pružalo podršku partizanskim odredima i pomagalo NOP.

⚔️ 0. 9. 1943. U Kopačkoj (kod Kičeva) formiran Kopački NOP odred, jačine oko 60 ljudi (među njima bilo i starih ilindenskih boraca), sa zadatkom da brani ovu teritoriju od napada balističkih i kačačkih grupa.

⚔️ 0. 9. 1943. Na pl. Baba saču (kod Kičeva), pri prelasku na bugarsku okupacionu teritoriju, Grupa bataljona se sukobila sa bugarskimgraničnim jedinicama. Posle toga se njena glavnina vratila da odbrani slobodnu teritoriju Debaraca napadnutu od balističkih snaga a deo bataljona -Mirče Acev- (oko 70 boraca) upućen je da dejstvuje u zahvatu komunikacije Bitolj-Resen.

⚔️ 6. 9. 1943. Italijanski vojnici i balistički delovi iz Kičeva spalili s. Izvor i 25 kuća u s. Belčištu (Debarca).

⚔️ 0. 10. 1943. U Peškopeji (Albanija) balisti opkolili u kasarni glavninu Šarplaninskog NOP odreda i jednu albansku partizansku (ljumsku) četu. Posle dvodnevnih borbi balisti su odbijeni, uz neznatne gubitke, a kasarna i grad su deblokirani. Odred se potom prebacio ka Debru.

⚔️ 1. 10. 1943. Balističke snage iz Gostivara, predvođene nemačkim oficirima, preduzele napad na slobodnu teritoriju u zapadnoj Makedoniji. Posle dvodnevne vrlo oštre borbe na pl. Bukoviku obezbeđujući delovi Kičevskog bataljona (2. bataljona) prinuđeni su na povlačenje ka Kičevu. Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih, a bataljon 9 mrtvih, 2 ranjena i nekoliko nestalih. Na Bukoviku je poginuo i politički komesar čete Mirko Milevski, narodni heroj.

⚔️ 2. 10. 1943. Potisnuvši obezbeđujuće delove i ovladavši pl. Bukovikom, oko 1000 balista napalo Kičevo i posle petočasovne borbe ovladalo gradom. Delovi Kičevskog (2. bataljona) i Kičevskog terenskog bataljona su se povukli ka s. Izvoru.

⚔️ 3. 10. 1943. Štab 2. operativne zone NOV i PO Makedonije uputio pismo NO odborima na slobodnoj teritoriji Debarca: žito prikupljeno za partizanske jedinice treba, zbog preduzetih dejstava balističkih snaga u pravcu slobodne teritorije, prebaciti na sigurna mesta na pl. Karaormanu.

⚔️ 5. 10. 1943. Oko 1000 balista, predvođenih nemačkim oficirima, ovladavši Kičevom, produžili napad ka slobodnoj teritoriji Debarca da bi stavili pod svoju kontrolu komunikacije koje vode za Strugu, Debar, i, dalje u Albaniju, Ovog i narednog dana jedinice Grupe bataljona i Kičevskog bataljona, u ogorčenim borbama kod s. Izvora, s. Malkovca, s. Popovca, s. Klenovca i s. Dušegubice, uspele su da spreče prodor balista i da ih odbace ka Kičevu. Neprijatelj je imao oko 70 mrtvih i dosta ranjenih. Gubici grupe bataljona: 20 mrtvih, među kojima i politički komesar 1, operativne zone NOV i PO Makedonije Josif Josifovski Đorče Sveštarot, narodni heroj (poginuo 6. oktobra).

⚔️ 7. 10. 1943. Kod s. Lazaropolja (blizu Debra) grupa boraca 1. operativne zone NOV i PO Makedonije napala balističke snage koje su došle radi pljačke i nanela im gubitke od 20 mrtvih.

⚔️ 8. 10. 1943. GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio jedinicama 1. i 2. operativne ione NOV i PO Makedonije da razoružavaju razbijene balističke grupe koje se po selima predstavljaju kao partizani.

⚔️ 8. 10. 1943. Kod s. Podvisa (blizu Kičeva) iz zasede, delovi Grupe bataljona napali železničke transporte sa balistima koji su se posle neuspelih ofanzivnih dejstava povlačili iz s. Izvora za Kičevo. Balisti su toga dana i sutradan pretrpeli gubitke od 15 mrtvih.

⚔️ 14. 10. 1943. Kod s. Botuna (blizu Ohrida) NOP odred -Slavej- razbio balističku grupu koja je iz Struge pokušala da se probije na slobodnu teritoriju Debarca i spoji sa snagama koje su istovremeno imale da prodru sa pravca Kičeva. Neprijatelj je imao 4 mrtva i 6 ranjenih.

⚔️ 18. 10. 1943. Delovi nemačke 297. pešadijske divizije, sa 4000 balista, sa prevoja Čakora, od s. Murinog posle žestokih borbi odbacili 2. dalmatinsku udarnu brigadu 2. proleterske udarne divizije NOVJ ka Andrijevici i zauzeli Jelezovu kosu i pl. Sjekiricu. Poginulo je oko 70 nemačkih vojnika i ranjen ih je veliki broj.

⚔️ 20. 10. 1943. Posle dvodnevne borbe na liniji Veliki krš - pl. Piševo protiv delova nemačke 297, pešadijske divizije i balista, koji su nastupali sa Čakora i od s. Murinog, 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, sa delovima italijanske partizanske divizije -Venecija-, napustila odbranu Andrijevice i povukla se ka s. Trepči i s. Vinickoj na putu Andrijevica-Berane (sada Ivangrad).

⚔️ 21. 10. 1943. Štab 2. udarnog korpusa NOVJ doneo odluku da glavninu svojih snaga izvuče iz doline r. Morače i gornjeg toka r. Tare i r. Lima prema severoistoku da bi izbegao udare nemačke 118. lovačke i 297. pešadijske divizije, četnika i balista i doveo jedinice u pogodniji položaj za dejstvo, a 2. proletersku diviziju orijentisao prema Priboju radi razbijanja četnika.

⚔️ 25. 10. 1943. Delegat VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo izvestio vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita o situaciji u zapadnoj Makedoniji; da su neprijateljske snage u rejonu Debra i Piškopeje razbijene; da se Debar nalazio u rukama jugoslovenskih i albanskih partizana; da su Kičevo zauzele nemačke snage i albanski nacionalisti (balisti).

⚔️ 0. 11. 1943. Šarplaninski NOP odred, u pokretu sa Šar-planine ka Ljumi (kod Kuksa u Albaniji) i Debru, vodio oštre borbe između s. Jažinca (kod Kačanika), s. G. Sela, s. G. Ljubinja i s. Manastirice (kod Prizrena) protiv poternih balističkih, bugarskih i nemačkih jedinica. Najzad, posle borbi s nadmoćnim neprijateljskim snagama na padinama Kobilice (kod Prizrena), on se, iscrpen i oslabljen, povukao u Sirinićku župu, gde je jedan deo (oko 25 boraca) ostao, a manje grupe su pošle u rejon Uroševca.

⚔️ 1. 11. 1943. Jedinice Grupe bataljona (-Mirče Acev-, Kičevski - 2. bataljon, Šiptarski - -Tomin-, -Ramiz Sadik-, -Boris Vukmirović- i Debarski omladinski bataljon) posle dvočasovne borbe protiv nemačkih jedinica i balista drugi put oslobodile Kičevo. Poginula EU 4 nemačka vojnika, a zarobljeni su 18 nemačkih oficira i vojnika i 30 balista. Zaplenjeno je 8 mitraljeza, više p. mitraljeza i pušaka, municija i drugi materijal i 4 motorna vozila.

⚔️ 2. 11. 1943. Kod s. Raštana (blizu Kičeva) jedinice Grupe bataljona vodile vrlo oštru borbu protiv jačih balističkih snaga. Zbog teških gubitaka balisti su se povukli ka s. Zajasu. Jedinice Grupe bataljona sutradan su zauzele i ovo selo i izbile na pl. Bukovik.

⚔️ 3. 11. 1943. Debarske i gostivarske balističke snage, posle četvorodnevnih uličnih borbi protiv delova NOVJ i albanskog partizanskog bataljona -Hadži Lješ- povukle su se za Gostivar. Do povlačenja je došlo zbog velikih gubitaka (oko 70 mrtvih); zbog oslobođenja Kičeva i zbog izbijanja Grupe bataljona na pl. Bukovik, čime je Gostivar bio neposredno ugrožen.

⚔️ 5. 11. 1943. Na pl. Bukoviku (kod Kičeva) jedinice Grupe bataljona vodile višečasovnu borbu protiv nadmoćnih nemačko-balističkih snaga iz Gostivara, a potom se, preko s. Zajasa, s. Tajmišta i s. Osoja povukle za Kopačku.

⚔️ 6. 11. 1943. Balističko-nemačke snage iz Gostivara zauzele Kičevo posle uličnih borbi protiv Debarskog omladinskog i slabijih delova 1. i 2. kosovsko-metohijskog partizanskog bataljona.

⚔️ 13. 11. 1943. Kod s. Vejca (blizu Tetova) bugarske poterne jedinice i balisti napali Šarplaninski NOP odred. Odred se, posle višečasovne borbe, povukao u rejon s. Štrpca i s. Gotovuše (na severoistočnim padinama Šare), pretrpavši gubitke od 5 poginulih i 4 ranjena.

⚔️ 16. 11. 1943. Kod s. Izvora, s. Klenovca i s. Malkoveca 1. makedonsko-kosovska NOU brigada, posle vrlo žestokih borbi ovog i narednog dana, odbila nemačko-balističke snage koje su iz Kičeva krenule da poprave mostove i prugu i oslobode put Kičevo-Struga, kako bi obezbedile saobraćaj sa Albanijom preko prevoja Ćafa-sana.

⚔️ 17. 11. 1943. Jake nemačke i balističke snage iz Gostivara, posle teških borbi protiv jugoslovenskih i albanskih partizanskih jedinica, ovladale Debrom, koji je od kapitulacije Italije do ovog dana bio slobodan.

⚔️ 17. 11. 1943. Kod s. Podvisa (blizu Kičeva) delovi 1. makedonsko-kosovske NOU brigade uništili iz zasede balističku kolonu i železničku kompoziciju ratnog materijala. Poginulo je oko 30 balista, a ubijeno oko 15 konja iz komore i uništeno 6 kola i 1 kamion.

⚔️ 3. 12. 1943. Nemačko-balističke snage iz Kičeva, Debra i Struge preduzele koncentričan napad na slobodnu teritoriju Debarca s ciljem da unište partijsko i vojno rukovodstvo NOV i PO Makedonije i 1. makedonsko-kosovsku NOU brigadu i oslobode komunikacije koje iz zapadne Makedonije vode za Albaniju. Posle vrlo teških borbi u Debarcama, na kruševskom i resenskom području, 1. makedonsko-kosovska NOU brigada je sa CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, prema ranije predviđenom planu, 5. decembra napustila slobodnu teritoriju i preduzela marš za Grčku.

⚔️ 3. 12. 1943. U rejonu s. Kozice, s. Kladnika, s. Turja, s. Mramorca, s. Slatina i s. Slivova (kod Kičeva) bataljoni -Ramiz Sadik- i -Boris Vukmirović- 1, makedonsko-kosovske NOU brigade otpočeli vrlo teške borbe protiv nemačko-balističkih snaga iz Kičeva. Nadmoćni neprijatelj je do 5. decembra ovladao ovim rejonom, a bataljoni su se povukli ka pl. Galičici.

⚔️ 4. 12. 1943. Kod s. Belice (blizu Kičeva) Kosovsko-metohijski bataljon 1. makedonsko-kosovske NOU brigade napao nemačko-balističke delove, jačine oko 120 ljudi, i naneo im gubitke od 4 mrtva.

⚔️ 5. 12. 1943. Kod s. Slivova (blizu Ohrida) seoski odbornici, zajedno sa starim ilindenskim borcima, vodili vrlo tešku i neravnu borbu protiv jakih nemačko-balističkih snaga koje su koncentrično napale slobodnu teritoriju Debarca i tako omogućili ženama, deci i starcima da se iz sela prebace na pl. Karaorman.

⚔️ 12. 12. 1943. Na r. Belom Drimu (blizu Orahovca), u borbi protiv balista, ranjen, uhvaćen i odmah, posle mučenja, streljan kurir Glavnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju Peko Tepavčević, član KPJ i narodni heroj.

⚔️ 0. 2. 1944. Oblasni NO odbor za zapadnu Makedoniju (za Polog i debarski i kičevski srez) izdao proglas povodom raspirivanja mržnje između Makedonaca i Šiptara od strane nemačkog okupatora. Okupatoru u tome verno služe balističke vođe i barjaktari, koji, pod parolom -dve vere u jednom mestu ne mogu biti-, izazivaju bratoubilačku borbu i osvetu. Oblasni NO odbor poziva narod da svim snagama radi na učvršćenju bratstva i jedinstva, da se, stupajući u redove NOVJ, bori protiv zajedničkog neprijatelja.

⚔️ 14. 2. 1944. U rejonu s. Dege (kod Tropoje, u Albaniji) nadmoćne nemačke jedinice i balisti razbili Malesijski NOP odred (oko 200 boraca). Poginulo je i ranjeno 18 nemačkih vojnika. Odred je imao 11 mrtvih. Samo oko 80 boraca, uglavnom iz partizanskog bataljona -Bajram Curi-, uspelo je da se organizovano, po delovima, povuče ka Đakovici i Ljumi (u Albaniji).

⚔️ 3. 4. 1944. Deo partizanskog bataljona -Bajram Curi- uz pomoć mesnih partizana, posle dvodnevnih borbi protiv oko 200 nemačkih vojnika i oko 200 balista, zauzeo Peškopeju (u Albaniji). Gubici neprijateljski: 5 poginulih, 9 ranjenih i 8 zarobljenih vojnika. Bataljon je imao 3 ranjena borca.

⚔️ 30. 4. 1944. Kod s. Slatina (blizu Ohrida) Grupa makedonskih i Grupa kosovsko-metohijskih partizanskih bataljona (1. makedonsko-kosovska NOU brigada) razbile nemačko-balističke snage. Poginulo je oko 50 nemačkih vojnika i balista, a 40 ih je zarobljeno. Zaplenjena je komora od 30 konja i dosta oružja.

⚔️ 6. 5. 1944. Kod s. Podvisa (blizu Kičeva) Grupa makedonskih i Grupa kosovsko-metohijskih partizanskih bataljona (1. makedonsko-kosovska NOU brigada) iznenada napala dva železnička transporta i jednu kolonu nemačko-balističkih snaga iz Kičeva i nanele im velike gubitke. Železničke kompozicije su uništene i mnogo ratnog materijala je zaplenjeno.

⚔️ 6. 5. 1944. Kod s. Izvora (blizu Kičeva) Grupa makedonskih i Giupa kosovsko-metohijskih partizanskih bataljona (1. makedonsko-kosovska NOU brigada) razbile nemačko-balističke delove i odbacile ih ka Kičevu.

⚔️ 8. 5. 1944. Jake nemačko-balističke snage iz Kičeva, Debra i Struge preduzele ofanzivna dejstva s ciljem da ovladaju slobodnom teritorijom Debaraca i Malesijom, unište Grupu makedonskih i Grupu kosovsko-metohijskih partizanskih bataljona (1. makeđonsko-kosovsku NOU brigadu) i stave pod svoju kontrolu komunikacije koje izvode ka Skoplju. Posle četvorodnevnih borbi kod s. Mešeišta, s. Botuna i s. Izvora partizanski bataljoni su se iz Debaraca povukli u strušku Malesiju. Neprijatelj je imao 78 mrtvih a partizani 2 mrtva i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 12. 5. 1944. U Prizrenu, opkoljen u jednoj kući od nemačkih vojnika i balista, poginuo kurir Mustafa Bakija, narodni heroj.

⚔️ 13. 5. 1944. Na putu Kičevo-Debar Grupa makedonskih partizanskih bataljona razbila balističku kolonu, koja se u neredu povukla u pravcu Debra.

⚔️ 14. 5. 1944. Kod s. Lazaropolja (blizu Debra) 2. bataljon Grupe makedonskih partizanskih bataljona vodio šestočasovnu borbu protiv balističkih snaga iz Kičeva i Debra. Neprijatelj je odbačen ka s. Gari uz gubitke od 38 mrtvih i 16 zarobljenih. Bataljon je imao 1 mrtvog i 1 ranjenog borca. Zaplenjeno je 26 pušaka, 4 konja i mnogo drugog ratnog materijala.

⚔️ 15. 5. 1944. Kod s. Tresonče (blizu Debra) 2. bataljon Grupe makedonskih partizanskih bataljona vodio borbu protiv balističkih snaga iz Debra i Kičeva. Neprijatelj se povukao iz sela uz gubitke od 12 mrtvih i 3 zarobljena.

⚔️ 16. 5. 1944. Kod s. Galičnika (blizu Debra) 2. bataljon Grupe makedonskih partizanskih bataljona vodio tročasovnu žestoku borbu protiv balističkih snaga iz Debra i Kičeva. On ih je odbacio, nanevši im gubitke od 18 zarobljenih i zaplenivši 12 pušaka i 3 konja. Bataljon je imao 1 ranjenog borca.

⚔️ 17. 5. 1944. Kod s. Rosoka (blizu Debra) 2. bataljon Grupe makedonskih partizanskih bataljona vodi borbu protiv oko 150 balista iz Debra. Pretrpevši osetne gubitke, balisti su se povukli prema Boškovom mostu.

⚔️ 18. 5. 1944. Kod s. Gara (blizu Debra) 2. bataljon Grupe makedonskih partizanskih bataljona vodio petočasovnu tešku borbu protiv oko 300 balista iz Kičeva i Debra. Neprijatelj je pretrpeo velike gubitke jer je dočekan jakom vatrom, koja mu je onemogućila ulazak u selo. Bataljon je imao 1 poginulog borca.

⚔️ 18. 5. 1944. Kod s. Mavrova i s. Nikiforova 1. bataljon Grupe makedonskih partizanskih bataljona vodio borbu protiv nemačko-balističkih snaga iz Gostivara. Neprijatelju su naneti gubici od 53 mrtva i 6 zarobljenih. Bataljon je imao 1 ranjenog borca.

⚔️ 20. 5. 1944. Na pl. Bistri 1. bataljon Grupe makedonskih partizanskih bataljona vodio osrnočasovnu borbu protiv nemačko-balističkih snaga iz Gostivara. Neprijatelju su naneti gubici od 28 mrtvih. Zaplenjene su 24 puške, 2 p. mitraljeza, dosta municije i druga oprema.

⚔️ 24. 5. 1944. Na pl. Bistri 2. bataljon Grupe makedonskih partizanskih bataljona vodio borbu protiv kolone od oko 400 balista. U osmočasovnoj žestokoj borbi neprijatelj je imao 15 mrtvih i oko 40 ranjenih, a bataljon 2 mrtva borca.

⚔️ 0. 6. 1944. Prva makedonska NOU brigada izdala proglas zavedenim balistima u zapadnoj Makedoniji: poziva ih da obustave bratoubilačku borbu i da se u redovima NOVJ bore protiv zajedničkog neprijatelja.

⚔️ 1. 6. 1944. Nemačko-balističke snage iz Struge i Debra preduzele ofanzivna dejstva na slobodnu teritoriju Malesije (kod Struge), protiv Grupe kosovsko-metohijskih i Grupe makedonskih partizanskih bataljona (i. makedonsko-kosovska NOU brigada), s ciljem da ih unište. Prema dogovoru, bugarske snage su zaposele demarkacionu liniju da bi sprečile izvlačenje partizanskih snaga na bugarsku okupacionu teritoriju. U četvorodnevnim borbama u rejonu s. Lokova, s. Zboždija i s. Ržanova (kod Struge) partizanske snage su odbacile neprijatelja u Strugu i u Debar, nanele mu gubitke od 20 mrtvih nemačkih vojnika i oko 30 mrtvih balista i zaplenile 2 minobacača, 3 p. mitraljeza, oko 20 pušaka, 4 sanduka municije i drugu opremu. Partizani su imali 7 ranjenih i nepoznat broj poginulih boraca.

⚔️ 2. 6. 1944. U rejonu s. Lokova (kod Struge) nemačke snage iz Struge i Debra streljale oko 30 balista zato što su pod pritiskom Grupe kosovskih i Grupe makedonskih partizanskih bataljona odstupili s položaja.

⚔️ 9. 6. 1944. U rejonu s. Lazaropolja (kod Debra) Grupa fosovsko-metohijskih partizanskih bataljona iznenada napala kolonu od oko 400 balista iz Gostivara i nanela im vrlo teške gubitke.

⚔️ 15. 6. 1944. Na putu Struga-Debar Grupa kosovsko-metohijskih partizanskih bataljona napala nemačko-balističku kolonu.

⚔️ 23. 6. 1944. Kod s. Delagožda (blizu Struge) Grupa kosovsko-metohijskih partizanskih bataljona, posle vrlo oštre borbe razbila nemačko-balističke snage iz Struge. Tim napadom je osujećena neprijateljska ofanziva na slobodnu teritoriju struške Malesije i Karaormana.

⚔️ 9. 7. 1944. Kod Debra 1. makedonska NOU brigada i 1. kosovsko-metohijska NOU brigada vodile vrlo oštru osmoćasovnu borbu protiv delova nemačke 297. pešadijske divizije i balističkih snaga. Posle uličnih borbi one su oslobodile grad (sem kasarni), ali su ga morale napustiti zbog dolaska neprijateljskih pojačanja iz Struge. Neprijatelj je imao oko 160 mrtvih vojnika, a brigade - 20 mrtvih i 40 ranjenih boraca.

⚔️ 10. 7. 1944. U južnoj Srbiji neprijatelj (četiri nemačka policijska bataljona, bugarska 27. i 29. pešadijska divizija, delovi SDK i RZK, oko 5000 pripadnika šiptarske milicije, 4 grupa četničkih jurišnih korpusa, četnička Rasinsko-toplička grupa i četnički 2. kosovski korpus) otpočeo topličko-jablaničku operaciju protiv 21. udarne 24. i 25. divizije NOVJ, s ciljem da ih nabaci na planine Petrovac, Radan i Majdan, ili da ih potisne na liniju Orlova čuka - Kitka - Lisica - Golak - Prepolac (između Vranja i Podujeva) koju su posele jake balističke snage, i tu okruži i uništi. Jedinice NOVJ (21. udarna 24. i 25. divizija, NOP odredi i jedinice komandi vojnih područja) vodeći ođbrambene borbe (do 4. avgusta) povukle su se do linije Kitka - s. Velja Glava - Orlova čuka, odakle su prešle u protivnapad i za kratko vreme proterale neprijatelja sa slobodne teritorije Jablanice, Puste reke i Toplice. U tim borbama su obostrani gubici bili veliki.

⚔️ 22. 8. 1944. Delovi 1. kosovsko-metohijske NOU brigade i albanske 5. partizanske brigade odbili pokušaje balističkih grupa i manjih nemačkih jedinica da ovladaju Peškopejom (u Albaniji).

⚔️ 30. 8. 1944. Kod s. Blaca (blizu Tetova) 1. kosovsko-metohijsku NOU brigadu napale jake snage balista. Neprijatelj nije uspeo da ovlada selom. Brigada je u toku noći produžila pokret preko Suve gore za s. Grgurnicu.

⚔️ 31. 8. 1944. Kod s. Grgurnice (blizu Tetova) 1. kosovsko-metohijska NOU brigada razbila jake snage balista i prinudila ih da u neredu odstupe prema Tetovu.

⚔️ 1. 9. 1944. Prva makedonska NOU brigada napala balističke snage i zauzela Kičevo. Međutim, kad je neprijatelj prikupio snage i sa pravca s. Drugova napao je u leđa, ona je napustila grad i povukla se za Debarca. Uz put je napala nemačka obezbeđenja kod ž. st. Preseke, s. Slivova i s. Botuna, proterala ih i nanela im gubitke od 8 mrtvih i 3 zarobljena (a kod Kičeva su gubici neprijatelja bili znatno veći). Brigada je imala 12 mrtvih i 18 ranjenih boraca. Zaplenjeno je: minobacač, 7 mitraljeza, 4 automata, 30 pušaka, motocikl, dosta municije, odeće, obuće i druge ratne opreme.

⚔️ 21. 9. 1944. Kod s. Sedlareva (blizu Tetova) 1. kosovsko-metohijska NOU brigada razbila jaču grupu balista i produžila pokret za s. Vratnice.

⚔️ 22. 9. 1944. U rejonu Kičeva, u borbi protiv balističkih snaga, poginula Iba Palikuća, zamenik političkog komesara bataljona i član MK KPM za Debar, narodni heroj.

⚔️ 22. 9. 1944. Leskovački NOP odred, posle oštre borbe protiv balista, zauzeo Bujanovac. Gubici neprijatelja: 50 mrtvih i više ranjenih. Odred je imao 6 mrtvih i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 22. 9. 1944. Na mestu Kaljaj Doda (u Ljumi, u Albaniji), u borbi protiv balista, poginula Dara Dragišić, borac 2. bataljona 1. kosovsko-metohijske NOU brigade, narodni heroj.

⚔️ 24. 9. 1944. Kod s. Beličice (blizu Debra) jake balističke snage napale na 31 partizana, od kojih je 20 bilo bez oružja. U neravnoj borbi poginula su 22 partizana, kao i 19 meštana (žena, dece i staraca), koje su balisti na zverski način umorili. Između ostalih, poginuli su sekretar 1. oblasnog komiteta KPM Todor Cipovski Merdžan i politički komesar Tetovske partizanske grupe Đoce Stojčevski, narodni heroji.

⚔️ 24. 9. 1944. Posle trodnevnih borbi kod s. Lojana, s. Vaksinca, s. Bresta i s. Glažnje (kod Kumanova) 8. i 12. NO brigada (nazivane i preševskim brigadama) i Skopski NOP odred, čisteći teren od balističkih snaga, uspeli da izbiju na greben Skopske Crne gore i da baliste odbace ka s. Brestu i s. Blacu, nanevši im gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih. Brigade su imale 7 mrtvih i oko 50 ranjenih boraca.

⚔️ 26. 9. 1944. U blizini s. Vešala (blizu Tetova) 1. kosovsko-metohijska NOU brigada vodila oštru borbu protiv jakih snaga balista koje su težile da joj onemoguće pokret ka Kosovu i Metohiji. Brigada je uspela da se probije za s. Šištevac.

⚔️ 27. 9. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio Štabu 4. operativne zone NOV i PO Makedonije da u što kraćem roku razbije balističke snage na prostoru Kičevo-Gostivar i oslobodi pomenute gradove.

⚔️ 2. 10. 1944. U s. Rakotincima (blizu Skoplja) delovi 8. makedonske brigade 42. divizije NOVJ napali nemačko obezbeđenje na osmatračnici i naneli mu gubitke od 5 mrtvih, a sami imali 3 ranjena i 2 nestala borca. Uništena su 4 kamiona i 1 motocikl. Istoga dana u rejonu s. Grčac - s. Krušopek - s. Nerezi dva bataljona 8. brigade vodila su borbu protiv balista.

⚔️ 3. 10. 1944. Na putu Skoplje-Veles (sada: Titov Veles) delovi 8. makedonske brigade 42. divizije NOVJ porušili most na Markovoj reci. Zatim su u borbi kod s. Nereza, s. Grčaca i s. Krušopeka zarobili 10 balista.

⚔️ 4. 10. 1944. Balisti iz kičevskog kraja zapalili s. Karbunicu (blizu Kičeva). Selo je potpuno izgorelo.

⚔️ 6. 10. 1944. Tetovo i Kačanik - Skopska Crna gora što skorije očisti od balista kojima se nemačke jedinice koriste za zaštitu komunikacija pri izvlačenju Kačaničkom klisurom, Pored toga treba da, rušenjem komunikacija, usporavaju izvlačenje nemačkih snaga na sever i da im nanese što veće gubitke. Time bi se olakšala dejstva jedinica 4. operativne zone na prostoriji Kičevo-Polog.

⚔️ 7. 10. 1944. U rejonu s. Govrljeva, manastira Sv. Petke i s. Barova Čiflika (blizu Skoplja) 8, makedonska brigada 42. divizije NOVJ napala baliste i posle šestočasovne borbe ovladala tim selima i izbila na r. Tresku. Pošto su baliste dobile pojačanja, kao i podršku nemačke artiljerije iz rejona s. G. Vodna, 8. brigada se povukla na polazne položaje: s. Jabolci, s. Osinčani. Poginulo je 5 i zarobljeno 5 balista.

⚔️ 8. 10. 1944. Četrdeset osma divizija NOVJ napala Kičevo i uporišta severoistočno od njega, u kojima su se branili balisti. Posle vrlo oštre i uporne borbe 1. makedonska NOU brigada je narednog dana oslobodila Kičevo, ali je, zbog nepovoljne situacije kod ostalih snaga 48. divizije i zbog pritiska novih snaga balista, u toku noći napustila grad, zarobivši oko 200 balista. Brigada je imala oko 10 poginulih i 30 ranjenih boraca. Zaplenjeno je dosta ratnog materijala.

⚔️ 8. 10. 1944. Kod s. Šutova, s. Premke i s. Garana (kod Kičeva) 6. makedonska brigada 48. divizije NOVJ vodila vrlo tešku borbu protiv balističkih snaga, koje su branile svaku kuću. Zbog situacije kod s. Srbice, gde je bila potisnuta 15. makedonska brigada, i zbog pristizanja neprijateljskih pojačanja, koja su se pojavila iza leđa jedinicama, 6. brigada se povukla za s. Orlance i s. Čelopek.

⚔️ 8. 10. 1944. Na Skopskoj Crnoj gori 16. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ, posle trodnevnih borbi, odbila napade balističkih snaga sa pravca s. Matejče, s. Ormana i s. Brazde, koje su pokušavale da je odbace od komunikacije Skoplje-Kačanik i da omoguće nesmetan saobraćaj nemačkih snaga. Brigada je uspela da održi položaje, s kojih je kasnije stalno napadala nemačke transporte i kolone. Gubici neprijatelja: 5 poginulih i 22 ranjena balista.

⚔️ 9. 10. 1944. Na komunikaciji Kumanovo-Preševo delovi nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije i balisti, koji su težili da se probiju za Vranje, napali 18. makedonsku brigadu Kumanovske divizije NOVJ. Brigada je, posle oštrih višečasovnih borbi, uspela da održi svoje položaje.

⚔️ 11. 10. 1944. Delovi 16. makedonske NO brigade (oko 500 boraca), posle vrlo oštrih dvodnevnih borbi, prinudili snage balista da se, uz obostrane osetne gubitke, s položaja Ramno, Rilo, Crni kamen, Pupljak, Barjak na Skopskoj Crnoj gori povuku dublje u ovu planinu.

⚔️ 12. 10. 1944. Pod pritiskom jedinica 46. divizije NOVJ i bugarskih pešadijskih i artiljerijskih jedinica, nemački vojnici i balisti napustili s. Belo Polje i probili se preko Vladičinog Hana ka pl. Kukavici. U toku 13. i 14. oktobra gonjenom neprijatelju su naneti gubici od 350 mrtvih i 280 zarobljenih. Oslobođeno je i 1200 Italijana koji su radili u fabrici za preradu molibdena. Zaplenjeno je: 30 protivavionskih topova. 12 protivavionskih mitraljeza, 5 mitraljeza, 5 protivtenkovskih pušaka, 5 minobacača, 51 puška, 100.000 metaka, 4.000 granata, 2 vagona hrane i veća količina drugog ratnog materijala i opreme.

⚔️ 13. 10. 1944. U rejonu s. G. Solno - s. Govrlevo (kod Skoplja) oko 500-600 balista iznenada napalo 12. makedonsku brigadu 42. divizije NOVJ. Posle petočasovne borbe ona ih je odbacila, nanevši im gubitke od 3 mrtva i 3 ranjena, i održala posednute položaje uz gubitke od 3 mrtva i 2 ranjena borca.

⚔️ 16. 10. 1944. Na desnoj obali r. Treske 12. makedonska brigada 42. divizije NOVJ napala baliste i odbacila ih preko reke, očistivši teren između s. Grčeca, s. Krušopeka i s. Nereza. Brigada je imala 1 mrtvog i 4 ranjena borca, a ubila je i ranila oko 10 balista.

⚔️ 16. 10. 1944. Jedinice 4. kosovsko-metohijske NO brigade napale na oko 200 nemačkih vojnika i 400 balista u Đakovici. Posle desetočasovne borbe mesto je zauzeto i neprijatelj je proteran. Poginulo je 25 nemačkih vojnika i zarobljeno je oko 150 balista. Brigada je proglašena udarnom.

⚔️ 17. 10. 1944. Posle kraće borbe jedan bataljon 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ oslobodio Plav. Balisti su imali 10 mrtvih, a bataljon je imao 3 ranjena borca. [U operacijskom dnevniku 2. udarnog korpusa stoji da je Plav oslobođen 18. oktobra. Ali je najverovatnije da je on oslobođen 17. oktobra, kao što se pominje u relaciji u operacijskom dnevniku 9. brigade.]

⚔️ 18. 10. 1944. Nastupajući putem Resen-Ohrid, 1. makedonska udarna brigada 48. divizije NOVJ ušla u Ohrid i produžila za Strugu. U Strugi je bilo oko 700 nemačkih vojnika i oko 100 balista, koji su imali jako utvrđene položaje na prilazima građu. U toku ovog i narednog dana ova brigada i 4. šiptarska NO brigada izvršile su nekoliko napada, ali Strugu nisu zauzele, već su se povukle na liniju s. Morovište - Ciglana i držale grad u blokadi. U tim borbama brigade su imale 7 poginulih i 4 ranjena, a neprijatelj je imao oko 40 mrtvih, 15 ranjenih i 14 zarobljenih.

⚔️ 18. 10. 1944. U rejonu s. Zdunje, s. Grgurnice i s. Sedlareva (kod Tetova) 8. makedonska brigada 42. divizije NOVJ završila dvodnevnu žestoku borbu protiv balista, nanevši im gubitke od oko 30 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 8 ranjenih boraca.

⚔️ 18. 10. 1944. Jedinice 4. kosovsko-metohijske NOU brigade napustile Đakovicu pred nadmoćnim nemačkim i balističkim snagama.

⚔️ 20. 10. 1944. U cilju oslobođenja zapadne Makedonije, 15. korpus NOVJ izdao zapovest: da 10. brigada 41. divizije NOVJ, na položajima Mukos - s. Pomenovo - Uši, zatvori put Prilep-Veles (sada: Titov Veles) a da 9. brigada te đivzije, iz s. Drenovca, štiti aerodrom Zrze; da 49. divizija NOVJ dejstvuje na komunikaciji Prilep-Bitolj i da sadejstvuje sa 41. divizijom NOVJ u borbama za Prilep; da 48. divizija NOVJ dejstvuje na prostoru Ohrid-Struga, a zatim oslobodi Kičevo i Gostivar i celu tu prostoriju očisti od balista.

⚔️ 20. 10. 1944. U visini Ormana (na komunikaciji Skoplje-Kačanik) delovi 16. makedonske NO brigade porušili most a kasnije, u sukobu sa slabijim nemačkim delovima, uništili 6 kamiona. Iste večeri su se drugi delovi te brigade, pri pokušaju da poruše železnički most, sukobili s nemačkim snagama i balistima, te su bili prinuđeni na povlačenje.

⚔️ 20. 10. 1944. Jedinice 1. kosovsko-metohijske NOU brigade i albanske 3. partizanske brigade napale na utvrđeno s. Junik (kod Đakovice). Zbog jakog otpora nemačkih i balističkih jedinica napad nije uspeo.

⚔️ 23. 10. 1944. Nadirući iz rejona Kuršumlije ka Kos. Mitrovici i Vučitrnu, jedinice 11. i 13. srpske brigade 24. divizije NOVJ, posle oštrih borbi protiv balista, uz obostrane velike gubitke, ovladale linijom Ugljarski krš - Krtinjak - s. Tačevac (kod Kuršumlije).

⚔️ 24. 10. 1944. Dvanaesta makedonska brigada 42. divizije NOVJ, posle jednočasovne borbe protiv balista, zauzela s. Grčac i s. Krušopek (kod Skoplja), ali se sutradan, pod pritiskom jačih neprijateljskih snaga povukla u rejon s. Dolno Solno - man. Sv. Tripun. Brigada je imala 5 mrtvih i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 24. 10. 1944. U rejonu s. Suševa (kod Kumanova) 2. bataljon 18. makedonske brigade izvršio napad na oko 100 nemačkih vojnika i balista. Posle kraće borbe neprijatelj se, uz gubitke od 8 mrtvih i 15 ranjenih, povukao ka Kumanovu.

⚔️ 24. 10. 1944. Nadirući ka Kos. Mitrovici i Vučitrnu. jedinice 24. divizije NOVJ potisle baliste s linije s. Trnovica - s. Kokorovica - s. Dvorište - s. Turski Tačevac (kod Kuršumlije).

⚔️ 24. 10. 1944. Jedinice 1. i 4. kosovsko-metohijske NOU brigade napali na utvrđeno s. Junik (kod Đakovice) i neprijatelju nanele gubitke, ali selo nisu zauzele zbog jakog otpora nadmoćnih nemačkih snaga i balista

⚔️ 25. 10. 1944. Posle dvodnevnih teških borbi protiv balista u rejonu s. Sedlareva i s. Grgurnice (blizu Tetova), 6. i 12. makedonska NO brigada, zbog pristizanja neprijateljskog pojačanja i zbog nestanka municije, povukle se u rejon s. Zdunje - s. Trbovlje - s. Rasteš. Brigade su imale 25 mrtvih i 35 ranjenih boraca. Zarobljeno je 20 balista (ostali gubici neprijatelja nisu utvrđeni).

⚔️ 25. 10. 1944. U rejonu s. Glumova, s. Grčaca, s. Šiševa (na komunikaciji Skoplje-Tetovo) 3. makedonska udarna brigada 42. divizije NOVJ vodila oštru borbu protiv nemačkih snaga i balista, a zatim se, pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja, podržanog artiljerijom, povukla u s. Markovo Selo, uz gubitke od 30 poginulih, 59 ranjenih i 46 nestalih boraca. Neprijateljski gubici nisu utvrđeni.

⚔️ 25. 10. 1944. Produžujući dejstva ka Kos. Mitrovici, jedinice 24. divizije NOVJ proterale baliste na desnu obalu Murgulske reke i r. Laba, nanevši im osetne gubitke.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Proglas Povereništva CK KP Makedonije od avgusta 1943. god. izbeglicama od italijansko-balističkog terora

📜 Izveštaj političkog komesara Grupe partizana na sektoru s. Popovec–Ivančište od oktobra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o pokretu balističkih snaga

📜 Izveštaj štaba Druge operativne zone od 5. oktobra 1943. god. komandantu Glavnog štaba Makedonije o pokretima balističkih bandi

📜 Izveštaj komandanta Grupe bataljona od 5. oktobra 1943. god. komandantu Glavnog štaba Makedonije o pokretu jedinica pravcem Brždane–Drugovo i otstupanju grupe balista u pravcu Malkovca

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 7. oktobra 1943. god. komandantu Glaviog štaba Makedonije o povlačenju balista prema Kičevu

📜 Naredba komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 7. oktobra 1943. god. četi partizanskog odreda Slavej za napad na balističke bande na sektoru s. Ivančište

📜 Iz zabeležaka komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Mihajla Apostolskog o borbama na teritoriji Kičeva protiv balista i Nemaca u vremenu od 1. do 14. oktobra 1943. godine

📜 Saopštenje Dobrivoja Radosavljevića od 18. oktobra 1943. god. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o borbama protiv balističkih bandi i Nemaca na sektoru Kičeva i daljim zadacima na teritoriji Makedonije pod bugarskom okupacijom

📜 Izveštaj političkog komesara seoskih četa Sreza kičevskog od 15. novembra 1943. god. komandantu Grupe odreda o pokretu balističkih bandi u pravcu Debra

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od juna 1944. god. o borbama protiv balističkih bandi i Nemaca na sektoru Struga–Kičevo–Debar od 12. maja do 16. juna 1944. godine

📜 Obaveštenje Cvetka Uzunovskog, političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Makedonije, od 24. maja 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o borbama Makedonske i Kosovske grupe bataljona na sektoru Botun–Izvor protiv Nemaca i balista po planu daljeg dejstva

📜 Obaveštenje Cvetka Uzunovskog, političkog komesara Glavnog štaba Makedonije, od 2. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću i Borku Temelkovskom o borbama Makedonske i Kosovske grupe bataljona protiv Nemaca i balističkih bandi na sektoru Malesija–Lazaropole–Mavrovo

📜 Obaveštenje Cvetka Uzunovskog, političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Makedonije, od 28. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o borbama Prve makedonske udarne brigade i Kosovske brigade protiv Nemaca i balista kod s. Velgošta

📜 Izveštaj štaba Dvanaeste preševske brigade od 11. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbi protiv balističkih bandi na sektoru Bujanovac–Preševo

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 6. oktobra 1944. god. štabu Prve operativne zone za uništenje balističkih bandi na sektoru Skoplje–Tetovo i Kačanik – Skopska Crna Gora

📜 Izveštaj Nika Vučkovića od 10. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Šesnaeste brigade na južnim padinama Skopske Crne Gore protiv balističkih bandi

📜 Izveštaj štaba Četrdeset druge NO divizije od 13. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Dvanaeste brigade protiv balističkih bandi na sektoru sela G. Solno — s. Govrlevo

📜 Izveštaj štaba Četrdeset druge NO divizije od 18. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Treće, Osme i Dvanaeste brigade protiv balističkih bandi na sektoru r. Treske

📜 Telegrami Operativnog štaba od 19. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Četrdeset prve, Četrdeset druge, Četrdeset osme i Četrdeset devete NO divizije protiv nemačkih snaga i balističkih bandi

📜 Telegram Prvog korpusa NOV i PO Makedonije od 2. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o rezultatima borbe Osme i Dvanaeste brigade na Suhoj Gori i komunikaciji Skoplje–Tetovo protiv Nemaca i balističkih bandi

📜 Naredba štaba Kumanovske NO divizije od 3. novembra 1944. god. potčinjenim jedinicama o borbenom rasporedu i energičnijem dejstvu protiv nemačkih jedinica i balističkih bandi

📜 Zapovest štaba Petnaestog korpusa NOV i POJ od 11. novembra 1944. god. potčinjenim jedinicama za oslobođenje Kičeva od balističkih bandi

📜 Naredba štaba Petnaestog korpusa NOV i POJ od 16. novembra 1944. god. potčinjenim jedikicama o gonjenju razbijenih balističkih bandi i oslobođenju Gostivara

📜 Izveštaj štaba Petnaestog korpusa NOV i POJ od 17. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o toku borbi 15, 16. i 17. novembra protiv balističkih bandi na sektoru Kičevo–Gostivar

📜 Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za uništenje balista u gornjem toku Vardara

📜 Izveštaj štaba Petnaestog korpusa NOV i POJ od 25. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o rezultatima operacija protiv balističkih bandi od 15–25. novembra na sektoru Kičevo–Gostivar

📜 Zapovest Operativnog štaba NOV i PO Kosmeta od 2. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za čišćenje balističkih bandi u Drenici

📜 Zapovest Štaba 46. NO divizije od 23. decembra 1944. štabovima brigada za uništenje balističke bande u rejonu sela Rimaništa

📜 Zapovest Štaba 46. NO divizije od 25. decembra 1944. štabovima brigada za čišćenje terena Kosova od odbeglih balističkih bandi

📜 Naređenje ministra Narodne odbrane i Vrhovnog komandanta JA od 30. aprila 1945. glavnim štabovima Srbije i Makedonije, Operativnom štabu Kosova i Metohije i Štabu 3. korpusa za čišćenje oslobođene teritorije od preostalih četničkih, balističkih i ustaških bandi

Fotografije

Povezane odrednice

6. makedonska brigada Andrijevica Borbe u Makedoniji 1943. 8. makedonska brigada Borbe na Kosovu i Metohiji Gostivar Kolašin Prizren Italija u drugom svetskom ratu 4. šiptarska brigada 1. makedonska udarna brigada Preševo 49. makedonska divizija NOVJ 12. makedonska brigada (skopska) 5. kosovsko-metohijska brigada Albanski partizani Kičevo Glavni štab Makedonije Bitola Priština Tetovo Veles Podujevo 15. makedonska brigada Narodno oslobodilački odbori Resen 46. srpska divizija NOVJ Josip Broz Tito 297. pešadijska divizija 4. kosovsko-metohijska udarna brigada Ohrid 18. makedonska brigada 17. makedonska brigada 15. makedonski korpus NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 1. kosovsko-metohijska brigada Kuršumlija Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Bitka za Srbiju Dobrivoje Radosavljević 16. makedonska brigada Struga Cvetko Uzunovski Debar Bujanovac Glavni štab Kosova i Metohije 42. makedonska divizija NOVJ Kumanovska divizija NOVJ 6. crnogorska udarna brigada Uroševac 48. makedonska divizija NOVJ Bugarska u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u Narodni heroji Jugoslavije Kumanovo Oslobođenje Kičeva 1943. Borbe u Makedoniji 1944. 1. makedonsko-kosovska udarna brigada 1. bokeljska udarna brigada 52. kosovsko-metohijska divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1945. Komunistička partija Makedonije 1. vojvođanska udarna brigada Završne operacije u Jugoslaviji 2. proleterska divizija NOVJ Šarplaninski partizanski odred Đakovica Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1944. Skoplje Avijacija u oslobodilačkom ratu 41. makedonska divizija NOVJ Albanija u drugom svetskom ratu Kurirska služba u ratu