Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

18. makedonska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 2 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 10. 1944. U rejonu s. Zegnjane (blizu Kumanova), po naređenju VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i POza Makedoniju je, od 16, 17. i 18. makedonske NO brigade, formirao Kumanovsku diviziju NOVJ.

⚔️ 4. 10. 1944. U s. Algunji (blizu Kumanova) formirana 18. makedonska NO brigada.

⚔️ 7. 10. 1944. Na krivorečkom pravcu otpočela zajednička dejstva bugarske 1. armije i 17. i 18. makedonske brigade Kumanovske divizije NOVJ protiv delova nemačke U. vazduhoplovno-poljske divizije.

⚔️ 8. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi protiv delova nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije, jačine do bataljona, bugarska 2. pešadijska divizija oslobodila Krivu Palanku. Na grad je napadao 9. pešadijski puk, dok su ostale snage divizije vršile obuhvat sa severa i juga. Za to vreme 17. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ napadala je nemačke transporte i obezbeđenja na komunikaciji Kumanovo - Kriva Palanka, a 18. makedonska NO brigada na komunikaciji Kumanovo-Preševo.

⚔️ 9. 10. 1944. Na komunikaciji Kumanovo-Preševo delovi nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije i balisti, koji su težili da se probiju za Vranje, napali 18. makedonsku brigadu Kumanovske divizije NOVJ. Brigada je, posle oštrih višečasovnih borbi, uspela da održi svoje položaje.

⚔️ 10. 10. 1944. Osamnaesta makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ ponovo zatvorila komunikaciju Kumanovo-Preševo, te su se nemačke snage morale probijati preko Gnjilana, pošto je komunikaciju u Kačaničkoj klisuri bila posela 16. makedonska NO brigada.

⚔️ 18. 10. 1944. Kod s. Somaljice, s. Negovca, s. Reljana i s. Novog Sela (na komunikaciji Kumanovo-Bujanovac) 18. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ odbila napad nemačkih snaga koje su težile da je odbace s tih položaja i sebi omoguće nesmetan pokret i transport duž te komunikacije. Brigada je imala 2 mrtva i 6 ranjenih a neprijatelj 10 do 15 mrtvih i ranjenih. Saveznička avijacija je u toku dana mitraljirala jednu nemačku kolonu i zapalila 9 vozila.

⚔️ 21. 10. 1944. U rejonu s. Biljače (blizu Kumanova) 1. bataljon 18. makedonske NO brigade napao nemačku kolonu i prinudio je da se, uz veće gubitke, povuče prema putu Kumanovo-Bujanovac.

⚔️ 24. 10. 1944. U rejonu s. Suševa (kod Kumanova) 2. bataljon 18. makedonske brigade izvršio napad na oko 100 nemačkih vojnika i balista. Posle kraće borbe neprijatelj se, uz gubitke od 8 mrtvih i 15 ranjenih, povukao ka Kumanovu.

⚔️ 28. 10. 1944. Na položajima s. Aluđerce - s. Reljan (zapadne padine pl. Rujena, kod Kumanova) 18. makedonsku brigadu Kumanovske divizije NOVJ napala prethodnica nemačkih jedinica koje su težile da oslobode komunikaciju Kumanovo-Bujanovac, Selo Reljan dvaput je prelazilo iz ruke u ruku. Brigada je, uz gubitke od 6 ranjenih uspela da održi položaje i odbaci neprijatelja. Ona je zaplenila 3 puške, 1 pištolj, dosta municije i drugu opremu.

⚔️ 5. 11. 1944. Posle sedmodnevnih borbi u rejonu r. Pčinja - pl. Rujen delovi nemačke 11. vazduhoplovno-poljske i 22. pešadijske divizije povukli se ka Kumanovu, gde su organizovali odbranu. Bugarska 1. armija (1, 2. i 11. pešadijska divizija i 2. konjička brigada) i 17. i 18. makedonska brigada Kumancvske divizije NOVJ ovladale su rejonom istočnije i severni je od Kumanova i pl. Rujena.

⚔️ 29. 11. 1944. Na području Skopske Crne gore (između Preševa i Gnjilana) Kumanovska divizija 16. korpusa NOVJ preduzela čišćenje terena od odmetnutih i razbijenih snaga balista. Ovog i narednog dana 18. makedonska brigada je vodila tešku borbu na položajima s. Lipovica - Mučibaba - s. Depci. Obostrani gubici su bili veliki.

⚔️ 0. 12. 1944. U duhu naredbe GŠ NOV i PO za Makedoniju od 6. decembra 1944, rasformirana 18. makedonska NO brigada a njeno ljudstvo ušlo u sastav 3. makedonske NOU brigade.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

3. makedonska udarna brigada Vrhovni štab NOVJ 17. makedonska brigada Kumanovska divizija NOVJ 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta 51. makedonska divizija NOVJ Bujanovac Preševo Kumanovo 181. pešadijska divizija 16. makedonski korpus NOVJ 16. makedonska brigada Bugarska u drugom svetskom ratu Kriva Palanka Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji 2. pešadijska divizija (Bugarska) Bali Kombetar 22. pešadijska divizija Svetozar Vukmanović Tempo Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Makedoniji 1944.