Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

16. makedonski korpus NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 10. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Makedoniju je od 42. i Kumanovske divizije NOVJ formirao 16. korpus NOVJ.

⚔️ 20. 10. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju uputio direktivu štabovima 15. i 16. korpusa NOVJ: 15. korpus da oslobodi Pelagoniju i prostoriju oko Ohridskog i Prespanskog jezera, a 16. korpus da oslobodi dolinu Vardara sa gradovima Velesom (sada: Titov Veles) i Skopljem.

⚔️ 21. 10. 1944. Štab 16. korpusa NOVJ izdao naredbu komandama područja i mesta: da 23. oktobra otpočne mobilizacija svih sposobnih muškaraca od 18 do 35 godina; da mobilizacija traje najduže 10 dana; da se ljudstvo od 30 do 35 godina starosti upotrebi za pozadinsku službu po područjima.

⚔️ 26. 10. 1944. Štab 16. korpusa NOVJ izdao naredbu o načinu sprovođenja mobilizacije na svojoj teritoriji.

⚔️ 27. 10. 1944. Kumanovska divizija 16. korpusa NOVJ naredila: da se 1-8. makedonska NO brigada prebaci na Skopsku Crnu goru i posedne položaje s. Bulačani - s. Brodac u cilju napada na nemačke kolone i transporte na komunikaciji Skoplje-Kumanovo; da 16. makedonska NO brigada težište svojih dejstava usmeri na komunikaciju Skoplje-Kačanik, napadajući nemačke kolone i transporte i rušeći prugu i druge objekte; da 17. makedonska NO brigada i dalje dejstvuje sa bugarskom 1. armijom na krivorečkom pravcu.

⚔️ 19. 11. 1944. Posle petodnevnih borbi kod hidrocentrale Matka, s. Glumova, s. Grupčina, s. Kopačin-Dola i s. Larca protiv jakih snaga balista, jedinice 50. divizije NOVJ i 3. makedonske udarne brigade 42. divizije 16. korpusa NOVJ oslobodile Tetovo. Zaplenjene su velike količine oružja, municije i druga ratne opreme. Zarobljeno je ili se predalo nekoliko hiljada balista. Time je potpuno oslobođena Makedonija.

⚔️ 21. 11. 1944. Štab 16. korpusa NOVJ naredio Kumanovskoj diviziji NOVJ da izabere 100 delegata i uputi na konferenciju za izbor Glavnog odbora NOF-a Makedonije.

⚔️ 29. 11. 1944. Na području Skopske Crne gore (između Preševa i Gnjilana) Kumanovska divizija 16. korpusa NOVJ preduzela čišćenje terena od odmetnutih i razbijenih snaga balista. Ovog i narednog dana 18. makedonska brigada je vodila tešku borbu na položajima s. Lipovica - Mučibaba - s. Depci. Obostrani gubici su bili veliki.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Makedoniji 1944. 50. makedonska divizija NOVJ Ohrid 16. makedonska brigada 18. makedonska brigada Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu 17. makedonska brigada Kumanovo Makedonski Brod Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Tetovo 3. makedonska udarna brigada Preševo Veles 15. makedonski korpus NOVJ 42. makedonska divizija NOVJ Bugarska u drugom svetskom ratu Bali Kombetar Kumanovska divizija NOVJ