Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Kumanovo u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 175 hronoloških zapisa, 45 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 4. 1941. U Kumanovu, po direktivi MK KPJ za Kumanovo, građani bojkotovali doček bugarskih trupa. Tom dočeku prisustvovala samo grupa probugarskih elemenata.

⚔️ 6. 4. 1941. U 5,20 časova nemački 40. motorizovani korpus, podržan avijacijom iz Bugarske otpočeo dejstvo na pravcima: Kriva Palanka - Kumanovo, Džumaja - Carevo Selo - Kočane i Petrič - Novo Selo - Strumica. Ove pravce su zatvarale snage jugoslovenske 3. armijske oblasti, koje još nisu bile završile koncentraciju.

⚔️ 6. 4. 1941. Nemačka 9. oklopna divizija zauzela Stracin (na pravcu Kriva Palanka - Kumanovo).

⚔️ 6. 4. 1941. Jugoslovenska 36. lovačka grupa pružila otpor nemačkim vazduhoplovnim snagama kod Kumanova. Pri tom je izgubila 11 aviona a oborila 4 nemačka aviona.

⚔️ 7. 4. 1941. Nemačka 9. oklopna divizija, podržana avijacijom, razbila Ibarsku diviziju i delove Moravske divizije i prodrla u Kumanovo. Zatim je glavnim snagama zauzela Skoplje, dok su njene pomoćne snage zadržane otporom 46. dopunskog puka Moravske divizije kod Preševa.

⚔️ 11. 4. 1941. U Kumanovu MK KPJ za Kumanovo održao sastanak na kome je razmotrio situaciju nastalu posle ulaska nemačkih trupa i doneo odluku o sakupljanju oružja i sklanjanju na sigurna mesta.

⚔️ 21. 5. 1941. U Kumanovu, na inicijativu MK KPJ za Kumanovo održana konferencija sa delegatima partijskih organizacija kumanovskog sreza na kojoj su jednoglasno osuđeni oportunistička i razbijačka dslatnost PK KPJ za Makedoniju i prekidanje veze sa CK KPJ. Doneta je: odluka da partijske organizacije prekinu vezu sa dotadašnjim PK, uspostave vezu sa CK KPJ, produže prikupljanje oružja i organizuju partijsku tehniku.

⚔️ 0. 6. 1941. Kumanovska partijska organizacija se otcepila od PK KPJ za Makedoniju i, uz pomoć Lazara Koliševskog i Mare Naceve, otpočela borbu protiv Šatorovljevog oportunističkog rukovodstva a za pobedu linije KPJ.

⚔️ 17. 8. 1941. U Skoplju održano partijsko savetovanje kome je prisustvovao i predstavnik BRP(k) Petar Bogdanov, a na koje nisu pozvani poverenik CK KPJ Dragan Pavlović i članovi PK koji su bili na liniji CK KPJ. Cilj savetovanja je bio da se učvrsti položaj Šatorova u partijskoj organizaciji Makedonije i poljulja vera članova u pravilnost linije KPJ u pogledu oružanog ustanka. Kritikovani su MK KPJ za Skoplje, što je otkazao poslušnost Pokrajinskom komitetu, i partijska organizacija Kumanova, što je dozvolila pristup Lazaru Koliševskom.

⚔️ 0. 9. 1941. U prisustvu Lazara Koliševskog održan sastanak MK KPJ za Kumanovo na kome su razmotrene pripreme oružanog ustanka u kumanovskom srezu. Formiran je Vojni komitet (štab) sa zadatkom da organizuje prvi NOP odred i da prikuplja oružje i obučava ljudstvo u rukovanju njime.

⚔️ 0. 9. 1941. Skojevska organizacija Kumanovske gimnazije organizovala štrajk učenika protiv školskih taksa, nošenja uniformi i pritiska za upisivanje u fašističke omladinske organizacije.

⚔️ 0. 9. 1941. Vojni štab Kumanova izdao (u vidu brošure) uputstvo o načinu dejstva partizanskih grupa. Uputstvo je razrađeno na osnovu -Biltena- GŠ NOP odreda Jugoslavije.

⚔️ 9. 10. 1941. Pokrajinski Štab NOP odreda za Makedoniju (Pokrajinski vojni štab) uputio direktivu Vojnom štabu Kumanova da organizovane partizanske grupe 11. oktobra izađu na teren i otpočnu izvođenje akcija.

⚔️ 12. 10. 1941. U neposrednoj blizini Kumanova formiran Kumanovski NOP odred. On je podeljen u dve grupe (čete): Kozjačku i -Karadag-. Grupe su noću 12. oktobra krenule u određene rejone dejstva: prva na pl. Kozjak a druga na Skopsku Crnu goru.

⚔️ 14. 10. 1941. Kod s. Belanovca (blizu Kumanova) bugarska policija razbila grupu (četu) -Karadag- Kumanovskog NOP odreda. U borbi su, između ostalih, poginuli narodni heroji: Borko Menkov, komandant, Pero Georgiev Čičo, politički komesar i Bajram Šaban, borac te grupe.

⚔️ 17. 10. 1941. U borbi kod s. Malotina (blizu Kumanova) bugarska policija razbila Kozjačku grupu (četu) Kumanovskog NOP odreda.

⚔️ 22. 5. 1942. MK KPJ za Kumanovo uputio Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju pismo u kome postavlja kao najvažnije pitanje: organizovanje oružane borbe protiv okupatora i ponovno formiranje NOP odreda; zatim zahteva da se sazove šire pokrajinsko partijsko savetovanje na kome bi se stvorilo jedinstveno gledište na sva pitanja partijskog rada.

⚔️ 0. 7. 1942. U Kumanovu MK KPJ za Kumanovo otpočeo izdavanje lista -Oktobris-.

⚔️ 6. 1. 1943. Prikupljena grupar od oko 15 boraca 1. i 3. čete Veleškog NOP odreda -Dimitar Vlahov-, koji je u prethodnim borbama protiv bugarske vojske, policije i kontračetnika pretrpeo osetne gubitke, pokušala da pređe Vardar kod s. Zelenikova, kako bi se prebacila na skopsko-kumanovski teren i povezala s južnomoravskim jedinicama, ali bila otkrivena i, u višednevnim borbama protiv nadmoćnih neprijateljskih snaga kod s. Zelenikova, Kadine reke, s. Dobrino i s. Rlevci (kod Titovog Velesa), razbijena. Od grupe je preživelo samo 8 boraca, koji su prešli u ilegalnost.

⚔️ 10. 1. 1943. U rejonu s. Bašinog Sela (kod Titovog Velesa), u borbi protiv bugarske vojske i policije, poginulo 5 boraca 1. čete NOP odreda -Dimitar Vlahov- koji su se vraćali u sastav ovog odreda ne uspevši da se održe na kumanovskom terenu, na kome su bili upućeni u decembru 1942.

⚔️ 16. 2. 1943. U Kumanovu bugarska policija uhapsila ceo MK KPJ za Kumanovo (sem jednog člana). Zbog toga je partijska organizacija u gradu ostala bez rukovodstva sve do juna 1943.

⚔️ 0. 6. 1943. U s. Maglencima i s. Jablanici (kod Kumanova) bugarska policija i preševska kontračeta streljale 15 seljaka za odmazdu zbog neuspeha policijskog odreda -Benkovski- u borbama protiv jedinica NOV kumanovskog i vranjskog područja.

⚔️ 6. 6. 1943. U s. Berbacu (kod Kumanova) delovi 2. južnomoravskog NOP odreda u kraćoj borbi naterali u bekstvo oko 40 bugarskih policajaca.

⚔️ 26. 6. 1943. Kumanovska partijska organizacija formirala dve partizanske grupe, koje su do kraja jula dejstvovale delom na vranjskom terenu, u sastavu 2. južnomoravskog NOP odreda, a delom u rejonu Kozjaka. (Ove grupe su poslužile kao jezgro za formiranje Kumanovskog NOP odreda.)

⚔️ 28. 6. 1943. U s. Orahu (kod Kumanova) Kumanovska partizanska grupa, neposredno posle formiranja, spalila opštinsku arhivu.

⚔️ 6. 7. 1943. U s. Orahu (kod Kumanova) delovi 2. južnomoravskog NOP odreda zapalili zgradu opštine i zaplenili 3 puške.

⚔️ 9. 7. 1943. U manastiru Sv. Prohor Pčinjski (kod Kumanova) delovi 2. južnomoravskog NOP odreda ubili 3 bugarska policajca, a kod s. Letovice porušili prugu Kumanovo-Vranje.

⚔️ 30. 7. 1943. U Kumanovu formiran ilegalni mesni NO odbor od 5 članova.

⚔️ 0. 8. 1943. U Skoplju formiran 5. oblasni komitet KPM (za srezove: Skoplje, Kumanovo, Kriva Palanka, Kratovo i Sv. Nikola).

⚔️ 0. 8. 1943. Na kumanovskom terenu formiran Štab 5. operativne zone NOV i PO Makedonije. U ovu zonu su ušli srezovi: Skoplje, Kumanovo, Kriva Palanka, Kratovo i Sv. Nikola.

⚔️ 2. 8. 1943. Kod manastira Sv. Ilije (blizu Kumanova) formiran Kumanovski NOP odred od dotadašnje dve partizanske grupe iz kumanovskog kraja.

⚔️ 2. 8. 1943. Kod manastira Sv. Ilije (blizu Kumanova) 2. južnomoravski i Kumanovski NOP odred održali politički zbor, gde im se priključilo 10 omladinaca. Sutradan, posle tročasovne borbe protiv bugarskih policajaca iz Vranja, kojima su naneli gubitke od 3 mrtva, odredi su se povukli ka pl. Kočuri.

⚔️ 26. 8. 1943. Kod s. Berelića (blizu Vranja) Kumanovski NOP odred, izdvojen iz sastava 2, južnomoravskng NOP odreda radi samostalnih dejstava, izvršio smotru i uputio se ka pl. Kozjaku.

⚔️ 0. 9. 1943. Na Skopskoj Crnoj gori od zavedenog šiptarskog življa, Gestapo formirao tri kontračete za borbu protiv partizana kumanovskog i preševskog kraja.

⚔️ 1. 9. 1943. U s. Mladom Nagoričanu (kod Kumanova) grupa boraca Kumanovskog NOP odreda napala obezbeđenje i zapalila opštinsku zgradu.

⚔️ 10. 9. 1943. U s. Čelopeku (kod Kumanova) grupa boraca Kumanovskog NOP odreda spalila opštinsku arhivu i održala politički zbor.

⚔️ 11. 9. 1943. U s. Dragomancu (kod Kumanova) Kumanovski NOP odred spalio opštinsku arhivu i održao politički zbor.

⚔️ 12. 9. 1943. U s. Arbanaškom (kod Kumanova) Kumanovski NOP odred spalio zgradu opštine i održao politički zbor.

⚔️ 18. 9. 1943. U s. Orašcu (kod Kumanova) grupa boraca Kumanovskog NOP odreda spalila zgradu opštine.

⚔️ 19. 9. 1943. U s. Pčinji (kod Kumanova) grupa boraca Kumanovskog NOP odreda spalila opštinsku arhivu, održala miting i seljacima podelila rekviriranu vunu.

⚔️ 21. 9. 1943. U s. Pelincu (kod Kumanova) Kumanovski NOP odred održao politički zbor sa seljacima i zapalio zgradu opštine.

⚔️ 0. 10. 1943. Kod s. Tabanovca 1. četa Kumanovskog NOP odreda izvršila diverziju na pruzi Kumanovo-Preševo i prekinula je na nekoliko mesta.

⚔️ 0. 10. 1943. Kumanovska kontračeta spalila 16 kuća u s. Pelincu (kod Kumanova) i opljačkala selo.

⚔️ 1. 10. 1943. U s. Rudarima (kod Kumanova) 1. četa Skopsko-kumanovskog NOP odreda spalila policijsku stanicu i opštinsku zgradu.

⚔️ 5. 10. 1943. U rejonu s. Stracina (kod Kumanova) Kumanovski NOP odred sačekao i razbio jednu poteru bugarskih vojnika i policajaca. Neprijatelj je imao 2 mrtva, 3 ranjena i 3 zarobljena (među kojima i 1 oficira).

⚔️ 7. 10. 1943. Kod s. Dragomanca (blizu Kumanova) Kumanovski NOP odred vodio borbu protiv četnika. Poginulo je 9 četnika a 5 četnika je prišlo tom odredu.

⚔️ 10. 10. 1943. Naredbom delegata Fovereništva GŠ NOV i PO za Makedoniju za 5. operativnu zonu Kumanovski NOP odred preimenovan u Skopsko-kumanovski i podeljen u dve čete. Odredu je za dejstvo određena teritorija: Skopska Crna gora, kumanovski, kratovski i krivopalanaćki srez.

⚔️ 11. 10. 1943. Kod s. Dragomanca (blizu Kumanova) delovi Skopsko-kumanovskog i 2. južnomoravskog NOP odreda (u pokretu za Skopsku Crnu goru) vodili kraću borbu protiv bugarskog policijskog odreda i kumanovske kontra čete i produžili pokret preko s. Gradeca za s. Matejče. Neprijatelj je za odmazdu streljao 14 seljaka, pripadnika i simpatizera NOP-a.

⚔️ 25. 10. 1943. U s. Gradištu (kod Kumanova) grupa boraca 2. čete Skopsko-kumanovskog NOP odreda spalila opštinsku arhivu, zaplenila nešto oružja, novaca i druge spreme i podelila seljacima rekviriranu vunu. Bugarski policajci i Preševska kontračeta sutradan su za odmazdu streljali 5 ljudi i 2 žene iz toga sela.

⚔️ 26. 10. 1943. U manastiru Sv. Prohoru Pčinjskom (kod Kumanova) bataljon 2. junžomoravskog NOP odreda napao bugarsku posadu, ali je posle devetočasovne borbe, zbog snažnog otpora iz utvrđenih zgrada, odustao od daljih napada. Poginulo je 9 i ranjeno nekoliko bugarskih vojnika. Bataljon je pretrpeo gubitke od 3 mrtva, a zaplenio je p. mitraljez i 4 puške.

⚔️ 1. 11. 1943. U s. Zegnjanu (kod Kumanova) delovi Skopsko-kumanovskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu, održali politički zbor i formirali seoski NO odbor.

⚔️ 6. 11. 1943. U s. Orahu (kod Kumanova) delovi Skopsko-kumanovskog NOP odreda spalili opštinu i zaplenili 9 pušaka. Dva dana kasnije bugarska policija je za odmazdu streljala 15 meštana.

⚔️ 6. 11. 1943. U s. Kuklici (kod Kumanova) delovi Skopsko-kumanovskog NOP odreda uništili magacin železničkog materijala za projektovanu prugu Kumanovo-Ćustendil i zaplenili 6 konja, 9 pušaka, oko 200 kg. eksploziva i drugu opremu.

⚔️ 10. 11. 1943. U s. Tabanovcu (kod Kumanova) Skopsko-kumanovski NOP odred spalio opštinu i zaplenio 25 pušaka i drugu opremu, a potom porušio prugu u blizini sela i zapalio 4 vagona nemačkog teretnog voza.

⚔️ 10. 11. 1943. Na pl. Kozjak (kod Kumanova) stiglo iz zapadne Makedonije 19 boraca (pretežno iz skopskog i štipskog kraja) Šarplaninskog NOP odreda i ušlo u sastav Skopsko-kumanovskog NOP odreda.

⚔️ 17. 11. 1943. Kod manastira Sv. Prohor Pčinjski (blizu Kumanova) formiran 1 (kosovski) partizanski bataljon od dela Šarplaninskog NOP odreda i čete kosovskih partizana koja je dotle dejstvo vala u sastavu 1. južnomoravskog NOP odreda.

⚔️ 20. 11. 1943. U okolini Kumanova, naredbom Štaba 5. operativne zone NOV i PO Makedonije, Štaba 1. kosovske operativne zone i predstavnika južnomoravskih jedinica, formiran Operativni štab za rukovođenje i koordinaciju dejstava makedonskih, južaomoravskih i kosovskih jedinica na kumanovsko-vranjskom području.

⚔️ 21. 11. 1943. U Kumanovu bugarska policija, zahvaljujući provali, uhapsila oko 15 članova KPJ, među kojima 2 člana MK KPM Kumanovo.

⚔️ 25. 11. 1943. Skopsko-kumanovski NOP odred uputio proglas narodu kumanovskog i krivopalanačkog sreza, u kome je razotkrio protivnarodni rad četnika Draže Mihailovića i pozvao zavedene da napuste čelnike i stupe u NOV i PO Makedonije.

⚔️ 1. 12. 1943. U okolini Kumanova, po naređenju Štaba 5. operativne zone NOV i PO Makedonije, od dotadašnjeg Skopsko-kumanovskog NOP odreda formiran 1. kumanovski partizanski bataljon -Jordan Nikolov-, jačine 116 boraca.

⚔️ 10. 12. 1943. U s. Drenku (kod Kumanova) oko 500 četnika Vardarskog korpusa opkolilo 1. kumanovski partizanski bataljon -Jordan Nikolov- s namerom da ga unište i da taj kraj -očiste- od partizana. Posle sedmočasovne borbe četnici su odbačeni ka s. Arbanaškom, a bataljon se povukao na pl. Kozjak. Gubici četnika: oko 20 mrtvih i 30 ranjenih, a bataljon -Jordan Nikolov-; 7 mrtvih, 4 ranjena i 3 nestala.

⚔️ 10. 12. 1943. U blizini s. Tabanovca grupa boraca 1. kumanovskog partizanskog bataljona -Jordan Nikolov- minirala prugu Kumanovo-Preševo i uništila lokomotivu i 8 vagona nemačkog teretnog voza zbog čega je saobraćaj bio prekinut 24 časa.

⚔️ 15. 12. 1943. Između Kumanova i Preševa grupa boraca 1. kumanovskog partizanskog bataljona -Jordan Nikolov- porušila prugu na nekoliko mesta i uništila nekoliko vagona, zbog eoga je saobraćaj bio prekinut 24 časa.

⚔️ 18. 12. 1943. U s. Murgašu (kod Kumanova) 3. četa 1. kumanovskog partizanskog bataljona -Jordan Nikolov- spalila zgradu opštine i održala zbor sa seljacima.

⚔️ 20. 12. 1943. Između Kumanova i Preševa grupa boraca 1. kumanovskog partizanskog bataljona -Jordan Nikolov- porušila deo pruge i uništila lokomotivu i nekoliko vagona natovarenih oružjem. Saobraćaj je bio prekinut oko 24 časa.

⚔️ 23. 12. 1943. U Kotorluku (kod Kratova) 1. kumanovski partizanski bataljon -Jordan Nikolov- otpočeo akciju prikupljanja oružja od seljaka koje je bugarski okupator nasilno naoružavao za borbu protiv partizanskih jedinica. Za tri dana seljaci (iz sela: Topolovića, Živaljeva, Filipovaca, Sakuljice i drugih) dobrovoljno su predali oko 60 pušaka i dosta municije.

⚔️ 25. 12. 1943. Kod s. Romanovca grupa boraca 1. kumanovskog partizanskog bataljona -Jordan Nikolov- porušila prugu Kumanovo-Skoplje, zbog čega je saobraćaj bio prekinut oko 16 časova.

⚔️ 27. 12. 1943. Kod s. Vakava, s. Murgaša i s. Rudara (blizu Kratova) bugarski vojnici i policija iz Kratova napali 1. kumanovski partizanski bataljon -Jordan Nikolov-. Posle devetočasovne borbe bataljon se, koristeći maglu, povukao preko s. Sopskog Rudara na pl. Kozjak. Bataljon je imao 3 ranjena, a neprijatelj 1 ranjenog.

⚔️ 28. 12. 1943. Bugarske jedinice kumanovskog garnizona opljačkale s. Suvi Orah i s. Kanarevo i, posle terora i mučenja, streljale 10 seljaka.

⚔️ 30. 12. 1943. Bugarske snage (vojska i policija) i kontračetnici iz Kumanova, s. Ml. Nagoričana, s. Stracina, Krive Palanke, s. Klenika, Preseva, Vranja, Bosiljgrada, Trna i Pirota otpočeli koncentrična dejstva na kumanovsko-vranjskom području da bi uništili makedonske, južnomoravske i kosovske jedinice, ali su ove vešto izbegle sukob. Nezadovoljne ishodom ove desetodnevne akcije, neprijateljske snage su pokupile seljake od 18 do 50 godina i većinu internirale u Bugarsku, izvršivši istovremeno mnoge paljevine i ubistva po selima.

⚔️ 30. 12. 1943. Bugarske jedinice i policija (ukupno oko dve divizije) iz Kumanova, Krive Palanke. Bosiljgrada i Trna otpočele napad na 2. južnomoravski i 1. kumanovski partizanski bataljon -Jordan Nikolov- s ciljem da ih nabace u dolinu J. Morave (koju su zatvorile snagama jedne divizije) i da pokupe muško stanovništvo od 18 do 50 godina i interniraju u Bugarsku. Jedinice NOVJ su, posle manjih sukoba, izmanevrisale jače bugarske snage. Neprijatelj je do 7. januara 1944. opljačkao više sela, streljao oko 30 lica, popalio štale i stočnu hranu i u blizini svojih garnizona pohapsio izvestan broj ljudi i internirao u Bugarsku.

⚔️ 13. 1. 1944. U rejonu s. Pelinaca (kod Kumanova) partizanski bataljon -Jordan Nikolov- iz zasede razbio bugarski policijski odred, jačine oko 120 policajaca. Poginulo je 15, ranjeno 9, zarobljeno 17 policajaca, a ostatak se u neredu povukao za Kumanovo. Zaplenjene su 24 puške, 27 pištolja i druga ratna oprema.

⚔️ 13. 1. 1944. Grupa boraca partizanskog bataljona -Jordan Nikolov- porušila deo železničke pruge Preševo-Kumanovo a miniranjem srušila nekoliko vagona nemačkog transportnog voza. Saobraćaj je bio prekinut više od 24 časa.

⚔️ 31. 1. 1944. Odlukom CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, s teritorije Grčke (pl. Kožuf) otpočeo tzv. februarski pohod jedinica NOVJ. Za Azot i Poreče je krenula 1. makedonsko-kosovska NOU brigada, za Tikveš je krenula 2. makedonska NOU brigada, a u rejon Kumanova su krenuli Grupa partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-) i deo CK KPM sa GŠ i Inicijativnim odborom za sazivanje ASNOM-a. Cilj pohoda je bio razgaranje ustanka i u ovim krajevima.

⚔️ 0. 2. 1944. Formiran Operativni štab za planiranje, koordinaciju dejstva i rukovođenje makedonskim, južnomoravskim i kosovskim jedinicama na kumanovsko-vranjskom području. Za komandanta tog žtaba postavljen je komandant GŠ NOV i PO za Makedoniju, a za članove vojno politički rukovodioci južnomoravskih i kosovskih jedinica.

⚔️ 2. 2. 1944. U s. Barbarušincu (kod Vranja), radi usklađivanja dejstva jedinica 2. južnomoravskog NOP odreda, Kosovskog partizanskog bataljona i Kumanovskog partizanskog bataljona -Jordan Nikolov-, formiran Privremeni operativni štab.

⚔️ 5. 2. 1944. Delegat CK KPJ i VŠ Svetozar Vukmanović Tempo dao direktivu da se bugarski vojnici koji su prišli južnomoravskim jedinicama prikupe kod partizanskog bataljona -Jordan Nikolov-, u rejonu Kumanova, i da tu sačekaju dolazak bugarskog partizanskog bataljona -Hristo Botev-, u čiji će sastav ući.

⚔️ 7. 2. 1944. Kod s. Biljače (blizu Kumanova) partizanski bataljon -Jordan Nikolov-, 2. bataljon 2. južnomoravskog NOP odreda i Kosovski partizanski bataljon vodili borbu protiv bugarske vojske i policije. U toj borbi, koja je trajala čitavu noć, poginuo je pored ostalih, komandant bataljona -Jordan Nikolov- Hristijan Todorovski Kerpoš, narodni heroj.

⚔️ 11. 2. 1944. Kod ž. st. Tabanovca (blizu Kumanova) Kosovski partizanski bataljon i jedna četa partizanskog bataljona -Jordan Nikolov- napali železničku kompoziciju. Poginula su 3 bugarska policajca a zarobljeno je 6 bugarskih policajaca, 1 bugarski vojnik, 3 nemačka vojnika i 7 bugarskih železničara.

⚔️ 14. 2. 1944. Posle 45 časova neprekidnog marša 1. makedonsko-kosovska NOU brigada izbila u s. Bahovo (u Karadžoji, u Grčkoj). Time je završila svoj. februarski pohod prešavši 260 km. U tom pohodu ona je 14 dana, neprekidno, vodila borbu protiv mnogo nadmoćnijih neprijateljskih snaga, probijajući se kroz mećavu i visok sneg, na vrlo niskoj temperaturi, bez hrane, slabo odevena. Uprkos tome, ona je uspela ne samo da sačuva živu silu nego i da, vezujući za sebe jake bugarske snage, olakša pokret Grupe partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-), CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, kroz istočnu Makedoniju u rejon Kumanova, Za ispoljenu hrabrost i čvrstinu brigada je pohvaljena pismenom naredbom od GŠ NOV i PO za Makedoniju.

⚔️ 16. 2. 1944. Kod s. Vojnika (blizu Kumanova) 2. četa partizanskog bataljona -Jordan Nikolov- razoružala seosku stražu i zapalila karaulu, a zatim posekla tt linije na dužini od oko 2 km, prekinuvši tt vezu Skoplje-Sofija.

⚔️ 20. 2. 1944. U s. Bajlovcu (kod Kumanova), po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju, od dela ljudstva partizanskog bataljona -Jordan Nikolov- formiran bataljon -Hristijan Todorovski Karpoš-.

⚔️ 24. 2. 1944. Na visu Perenu (blizu Kumanova) Grupa partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-), u svom pokretu ka rejonu Kumanova, razbila grupu četnika koja im je pripremila zasedu a potom izbila na pl. Kozjak. Tako su deo CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, delegati za I zasedanje ASNOM-a i bataljoni -Stevan Naumov- i -Hristo Botev-, posle 25 dana napornog marša, prešavši 440 km po visokom snegu i mećavi, od Karadžoe (u Grčkoj) preko planinskih mesta Belasice, Ograždena, Plačkovice i Osogova, stigli na pl. Kozjak (kod Kumanova).

⚔️ 26. 2. 1944. U s. Žegnjanima (kod Kumanova), od partizanskih bataljona -Stevan Naumov-, -Hristijan Todorovski Karpoš- i -Jordan Nikolov-, formirana 3. makedonska NOU brigada. Time je rasformirana Grupa partizanskih bataljona.

⚔️ 27. 2. 1944. U manastiru -Prohor Pčinjski- (kod Kumanova), pod rukovodstvom CK KPM, održano dvodnevno partijsko savetovanje s partijskim i vojnim rukovodiocima 3. makedonske NOU brigade i južnomoravskih i kosovskih jedinica. Na savetovanju je analizirana situacija na kumanovsko-vranjskom području i doneti su zaključci u vezi sa budućim radom partijskih organizacija i dejstvom jedinica. Kao najvažniji i najhitniji zadatak postavljeno je uništenje četničkih snaga na kumanovsko-vranjskom području, stvaranje jedinstvene slobodne teritorije od Krive reke do Crne Trave i jačanje veze i saradnje sa srpskim jedinicama u Jablanici.

⚔️ 29. 2. 1944. Kod s. Sejaca (blizu Kumanova) 3. makedonska NOU brigada, Kosovski bataljon, bugarski partizanski bataljon -Hristo Botev- i tri bataljona 2. južnomoravskog NOP odreda razbili Vardarski četnički korpus jačine oko 800 četnika. Pored velikog broja poginulih četnika zarobljeno ih je oko 100, a priličan broj se podavio u nabujaloj r. Pčinji pri pokušaju bekstva. Grupa od 50-60 četnika je uspela da se prebaci na pl. Kukavicu, dok je izvestan broj zavedenih prišao našim jedinicama. Zaplenjeno je 1 minobacač, 2 p, mitraljeza, 6 automata, preko 100 pušaka i druga ratna oprema Time su četnici na tom području, potučeni i vojnički i politički, prestali organizovano da deluju.

⚔️ 0. 3. 1944. U rejonu Kumanova, od jednog dela ljudstva 3. makedonske NOU brigade i novodošlih boraca, ponovo formiran Kumanovski NOP odred, sa zadatkom da dejstvuje na komunikaciji Skoplje-Kumanovo-Vranje i po manjim neprijateljskim uporištima.

⚔️ 0. 3. 1944. Formirana Komanda kumanovskog vojnog područja.

⚔️ 3. 3. 1944. Kod s. Novog Sela (blizu Kumanova) 3. makedonska NOU brigada zarobila oko 30 četnika koji su se posle razbijanja četničkog Vardarskog korpusa kod s. Sejac krili u tom rejonu.

⚔️ 12. 3. 1944. Kumanovski NOP odred posekao 24 tt stuba između r. Pčinje, Stracina i Kumanova. Odredu su se tom prilikom priključili omladinci iz s. Vojnika, koji su bili regrutovani za bugarsku vojsku.

⚔️ 15. 3. 1944. Upravnik bugarske skopske oblasne policije izveštava direkciju u Sofiji o uzrocima neuspeha ofanzive preduzete. januara 1944. protiv partizanskih jedinica na odseku Kumanovo - Kriva Palanka - Vranje. Krivicu za neuspeh prebacuje na vojsku.

⚔️ 16. 3. 1944. Na kumanovsko-vranjskom i crnotravskom području jedinice bugarske 5. okupacione armije otpočele ofanzivna dejstva protiv makedonskih, južnomoravskih i kosovskih partizanskih jedinica. Okupator je za tu svrhu formirao: Moravski odred (po jedan bataljon 45, 54. i 51. pešadijskog puka); Vlasinski odred (po jedan bataljon 56, 3. i 13. pešadijskog puka); Trnski odred (po jedan bataljon 1, 25. i 50. Pešadijskog puka). Pored tih odreda predviđena je upotreba i 52. i 53. pešadijskog puka, pod neposrednom komandom štaba bugarske 29. pešadijske divizije.

⚔️ 16. 3. 1944. Kod s. Biljače, s. Bratoselca, s. Buštranja, s. Svinjišta i s. Bugarinja (blizu Kumanova) 3. makedonska NOU brigada i Kosovski partizanski bataljon vodili desetočasovnu borbu protiv bugarskih jedinica i policije. Neprijateljske snage su se povukle iz ovih sela uz gubitke od oko 30 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 25. 3. 1944. U s. Viševcu (kod Vranja), od boraca Kosovskog partizanskog bataljona, koji je stigao iz Jablanice i Kosovskog partizanskog bataljona koji je dejstvovao na kumanovsko-vranjskom području, formiran Kosovski NOP odred.

⚔️ 27. 3. 1944. Glavnina 3. makedonske NOU brigade i Kosovskog NOP odreda izvršila napad i razrušila ž. st. Ristovac (na pruzi Kumanovo-Vranje) i druge objekte i postrojenja: uništila oko 100 vagona žita i 7 lokomotiva i zaplenila 10.000 litara benzina, oružje, municiju i drugu ratnu opremu. U oštroj borbi je ubila oko 20 nemačkih i oko 30 bugarskih vojnika a zarobila ih je 24. Istovremeno je kod s. Rataje srušila most a kod s. Nesalca kompoziciju s ratnim materijalom.

⚔️ 2. 4. 1944. CK KPM uputio pismo oblasnim komitetima KPM: traži da se za ASNOM izabrani delegati upute na slobodnu teritoriju u rejonu Kumanova.

⚔️ 4. 4. 1944. Kod s. Drenka, s. Željuvina i Stracina (blizu Kumanova) 3. makedonska NOU brigada i Kosovski NOP odred, povlačeći se posle napada na Probištip, vodili borbu protiv bugarskih snaga iz Krive Palanke i Kumanova koje su pošle u poteru za njima. Jedinice NOV i POJ su uspele da se preko Krive reke probijaju na pl. Kozjak.

⚔️ 10. 4. 1944. Kod s. Rusca (blizu Kumanova) 3. makedonska NOU brigada i jedan bataljon Kosovskog NOP odreda posle višečasovne borbe protiv lovačkog bataljona bugarskog 56. pešadijskog puka, naneli neprijatelju osetne gubitke i gonili ga sve do s. Klinovca. Brigada je zaplenila 1 top, 2 minobacača, 2 radio-stanice, 1 mitraljez 4 p. mitraljeza i drugo naoružanje i opremu.

⚔️ 12. 4. 1944. U rejonu ž. stanice Tabanovce (kod Kumanova) delovi Kumanovskog NOP odreda miniranjem uništili lokomotivu i 5 vagona bugarskog transportnog voza koji se iz Grdelice kretao za Skoplje.

⚔️ 21. 4. 1944. Delegat VŠ NOV i POJ i CK KPJ Svetozar Vukrnanović Tempo depešom izveštava CK KPJ: na slobodnu teritoriju (Kumanovo - Vranje - Crna trava) stigli su članovi Glavnog štaba Bugarske i Otečestvenog fronta, gde organizuju svoje jedinice radi prodiranja u unutrašnjost Bugarske; bugarskom rukovodstvu i jedinicama pruža se pomoć u svakom pogledu.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Članak u listu Dedo Ivan organu Kumanovske partiske organizacije, u kome se poziva makedonski narod u borbu zajedno sa svima južnoslovenskim narodima

📜 Pismo Kuzmana Josifovskog od 6. oktobra 1943. god. Centralnom komitetu KIM o stanju na teritoriji Makedonije pod bugarskom okupacijom i održavanju veza sa Srbijom, Kosmetom i Kumanovskim partizanskim odredom

📜 Izveštaj skopskog oblasnog policiskog načelnika Asena Bogdanova od 9. oktobra 1943. god. o napadu Prve čete Skopsko-kumanovskog partizanskog odreda na delove Pedeset trećeg pešadiskog puka kod s. Stracina

📜 Naredba delegata Povereništva Glavnog štaba NOV i PO Make-donije za Petu operativnu zonu od 10. oktobra 1943. god. o osamostaljenju i nazivu Kumanovskog partizanskog odreda

📜 Naredba delegata Povereništva Gdavnog štaba NOV i PO Make-donije za Petu operativnu zonu od 10. oktobra 1943. god. o postavljanju komandnog kadra u četama Skopsko-kumanovskog partizanskog odreda

📜 Naredba delegata Povereništva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije za Petu operativnu zonu od 10. oktobra 1943. god. o nazivu Prve i Druge čete Skopsko-kumanovskog odreda

📜 Naredba delegata Povereništva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije za Petu operativnu zonu od 27. oktobra 1943. god. o postavljanju kadra u Skopsko-kumanovskom partizanskom odredu

📜 Pismo člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića-Tempa sd 30 oktobra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Vranje o stvaranju zajedničkog operativnog štaba za Drugi južnomoravski, Kumanovski i Kosmetski NOP odred

📜 Izveštaj delegata štaba Pete operativne zone Ljubča Arsova od 14. novembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom o stanju u Skopsko-kumanovskom partizanskom odredu

📜 Proglas Skopsko-kumanovskog partizanskog odreda od 25. novembra 1943. god. narodu Kumanovskog i Krivopalanačkog sreza

📜 Pismo Ljubča Arsova, člana Petog oblasnog komiteta KP Makedonije od 2. januara 1944. god. sekretaru Mesnog komiteta KPM Kumanovo

📜 Izveštaj Asena Bogdanova, upravniku policije Skopske oblasti od 15. marta 1944. god. direktoru policije o uzrocima neuspeha ofanzive u toku januara 1944. god. na sektoru Kumanovo – Kriva Palanka – Vranje

📜 Telegram obareštajne grupe kumanovskog policjskog načelstva od 26. februara 1944. god. skopskom oblasnom policiskom načelniku o ulasku partizana u sela Ruginci i Gornje Konjare

📜 Telegram Kumanovskog sreskog policiskog načelstva od 9. marta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o ulasku partizana u s. Makreš

📜 Telegram Sreskog policiskog načelstva od 13. marta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o ulasku partizana u selo Vojnik i o razaranju telefonske mreže na pruzi Kumanovo–Stracin. kod r. Pčinje

📜 Predlog delegata Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 15. marta 1944. članu Pokrajinskog komiteta KPJ i Glavnog štaba NOV i PO za Srbiju Nedeljku Karaičiću da se preduzmu uskladena ofanzivna dejstva radi povezivanja slobodne teritorije od Kumanova do Pirata

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 28. marta 1944. god. Veri Acevoj, o formiranju Treće makedonske udarne brigade, razbijanju četnika na teritoriji Kumanova i zadacima Trećeg oblaskog komiteta KPM na omasovljenju NOV i PO Makedonije

📜 Telegram načelnika Državne sigurnosti u Kumanovu od 25. aprila 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o ulasku partizana u s. Orah i o uništenju drumskih mostova kod Stracina. Kratova i Čifte Hana

📜 Izveštaj Mita Micajkova, sekretara Okružnog komiteta KP Makedonije za Kumanovo, od 9. maja 1944. god. Centralnom komitetu KP Makedonije o odjeku borbi Treće makedonske udarne brigade. kao i o pokretu i rasporedu okupatorskih snaga na terenu Kumanovo – Kriva Palanka

📜 Saopštenje komandanta Pete bugarske okupacione armije od 26. maja 1944. god. skopskom oblasnom direktoru o potrebi iseljavanja stanovništva sa sektora Kumanovo – Kriva Palanka

📜 Pismo komandanta Pete bugarske okupacione armije od 3. juna 1944. god. skopskom i vranjskom oblasnom direktoru o uspostavljanju administrativnih vlasti na sektoru Kumanovo – Kriva Palanka – Pirot – Vranje

📜 Direktiva Svetozara Vukmanovića-Tempa od 4 juna 1944. god. Glavnom štabu Makedonije i Drugoj srpskoj diviziji o reorganizaciji jedinica na teritorijn Vranje–Kumanovo i o njihovim daljim zadacima

📜 Pismo komandira Druge čete Četrnaestog bataljona od 23 juna 1943. god. sreskom upravitelju u Kumanovu o podizanju baraka i upotrebi stanovništva za obezbeđenje železnnčke pruge Kumanovo–Vranje

📜 Izveštaj štaba Kumanovskog partizanskog odreda od 11. jula 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o izvršenim akcijama

📜 Telegram načelnika Sekcije državne sigurnosti u Kumanovu od 26. jula 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o akcijama partizanskih jedinica na sektoru Kumanovo – pl. Kozjak

📜 Obaveštenje štaba Dvadeset druge srpske divizije od 3. avgusta 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o gotovosti za sadejstvo makedonskih jedinica pri napadu na bugarske garnizone duž pruge Kumanovo–Vranje

📜 Telegram Kumanovske sreske policiske uprave od 10. avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o napadu Treće makedonske udarne brigade na položaje policiskog odreda

📜 Izveštaj štaba Treće makedonske udarne brigade od 11. avgusta 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbi protiv bugarske vojske kod Velje Glave i o miniranju mosta na reci Petrašnici na drumu Kumanovo – Kriva Palanka

📜 Telegrami Negotinske i Kumanovske sreske policiske uprave od 14. avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o odlasku u partizane 28 mladića i 4 devojke iz Negotinskog sreza i o napadu Treće brigade na žel. st. Tabanovce

📜 Telegrami Kumanovske i Veleške sreske policiske uprave od 14. avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o napadu Osme preševske brigade na ž. st. Bukorovce i Pete makedonske brigade na sela Kapinovo, Papradište, Novo Selo i ž. st. Ljutica Stojan

📜 Telegram Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. avgusta 1944. god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o pripremanju bugarsko-nemačke ofanzive na sektoru Kumanovo–Ćustendil–Pirot–Vranje

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. avgusta 1944. god. štabu Dvadeset druge srpske NO divizije o koncentraciji bugarskih okupatorskih snaga u rejonu Kumanovo–Vranje i o planu dejstva NOV Makedonije

📜 Telegrami Kavadarske, Bujanovačke i Kumanovske sreske uprave od 24. avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o određivanju mesta za internaciju, bekstvo 111 ljudi u partizane i o napadu Treće makedonske i Osme preševske brigade na s. Bedinje i rudnik Lojane

📜 Telegram Kumanovske sreske policiske uprave od 28. avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o napadu Treće. brigade na opštinu u s. Orašac

📜 Pismo zamenika komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Panča Nedelkovskog od 29. avgusta 1944. god. Svetozaru Vukmanoviću o pokušaju pregovora sa bugarskim garnizonom u Kumanovu i pridolasku novih bugarskih snaga u Kumanovo

📜 Izveštaj štaba Dvanaeste preševske brigade od 6. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o akciji na putu Kumanovo–Bujanovac

📜 Naređenje Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 3 oktobra 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravca prema Kumanovu i vršenje pritiska na nemačke snage u Belom Polju i Leskovcu

📜 Naređenje Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 6 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset sedme srpske NO brigade za sprečavanje prodora nemačkih snaga iz Kumanova ka Vranju

📜 Telegrami Svetozara Vukmanovića od 7. oktobra 1944. god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Šesnaeste, Sedamnaeste i Osamnaeste brigade na sektoru Kumanovo – Preševo – Kr. Palanka i Skoplje–Kačanik i o jačini nemačkih snaga na tom pravcu

📜 Izveštaj štaba Osamnaeste brigade od 18. oktobra 1944. god. štabu Kumanovske divizije o borbi protiv nemačkih snaga na sektoru s. Somaljice – Novo Selo

📜 Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. oktobra 1944. god. Prvom i Drugom makedonskom korpusu za koncentraciju snaga radi efikasnijeg dejstva na sektorima Skoplje–Kumanovo, Prilep–Bitolj i Kičevo–Gostivar–Tetovo

📜 Izveštaj Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 22 oktobra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rasporedu naših i neprijateljskih snaga na sektoru Vranje-Bujanovac-Preševo-Kumanovo

📜 Izveštaj štaba Šesnaeste brigade od 31. oktobra 1944. god. štabu Kumanovske NO divizije o borbama Prve čete Prvog bataljona 30. oktobra protiv nemačkih snaga kod s. Brazda

📜 Naredba štaba Kumanovske NO divizije od 3. novembra 1944. god. potčinjenim jedinicama o borbenom rasporedu i energičnijem dejstvu protiv nemačkih jedinica i balističkih bandi

📜 Izveštaj štaba Šesnaeste brigade od 13. novembra 1944. god. štabu Kumanovske NO divizije o stanju i rasporedu Brigade

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Srbiji 1944. Pljačka u ratu Veles Makedonski Brod ASNOM Aprilski rat 2. pešadijska divizija (Bugarska) Bitola Štip Kuzman Josifovski 1. kosovska brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Komunistička partija Makedonije Glavni štab Makedonije Vardarski korpus JVuO 2. južnomoravski partizanski odred 22. pešadijska divizija Borbe u Makedoniji 1942. Borbe u Makedoniji 1944. 5. bugarska armija Asen Bogdanov 8. preševska brigada Vranje Ilegala u ratu Otečestveni front Bugarske Borbe u Srbiji 1943. 17. makedonska brigada 3. makedonska udarna brigada 1. makedonsko-kosovska udarna brigada Narodno oslobodilački odbori Narodni heroji Jugoslavije Kriva Palanka Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Diverzije u oslobodilačkom ratu 51. makedonska divizija NOVJ Borbe u Makedoniji 1943. 2. makedonska udarna brigada 12. preševska brigada Skoplje Vrhovni štab NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 16. makedonski korpus NOVJ Svetozar Vukmanović Tempo 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Bali Kombetar Borbe na Kosovu i Metohiji Bujanovac Crna Trava Kumanovski partizanski odred Bugarski zločini u Jugoslaviji Kumanovska divizija NOVJ Luftwaffe u Jugoslaviji Lazar Koliševski Preševo 3. udarna divizija NOVJ Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Četnici u drugom svetskom ratu Omladina u ratu Kosovski partizanski odred Pokrajinski komitet KPJ za Makedoniju Pirot Bitka za Srbiju Kratovo Centralni komitet KPJ 18. makedonska brigada SKOJ Ljupčo Arsov 8. kordunaška divizija NOVJ 16. makedonska brigada 181. pešadijska divizija Zasede u oslobodilačkom ratu Metodije Šatorov 11. makedonska brigada (kumanovska) Grčka u drugom svetskom ratu