Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Vardarski korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 21. 9. 1943. Na pl. Kozjaku jedinice četničkog Vardarskog korpusa napale Udarni i 2. bataljon 2. južnomoravskog NOP odreda. U tročasovnoj borbi bataljoni su odbili napad, a zatim su se prebacili na pl. Koćuru.

⚔️ 1. 12. 1943. Na pl. Rujnu Udarni bataljon 2. južnomoravskog NOP odreda i kosovski partizanski bataljon vodili ceo dan borbu protiv četničkog Vardarskog korpusa. Četnici su imali 25 mrtvih, dok je Udarni bataljon imao 1 poginulog, 2 ranjena i 2 zarobljena.

⚔️ 2. 2. 1944. Između s. Gorine i s. Kaluđerice (kod Leskovca) 4. južnomoravska NO brigada i 1. južnomoravski NOP odred, u borbi vođenoj ceo dan, odbili napad četničkog Jablaničkog i Vardarskog korpusa i proterali ih ka s. Barju. Četnici su imali 13. mrtvih i veći broj ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 29. 2. 1944. Kod s. Sejaca (blizu Kumanova) 3. makedonska NOU brigada, Kosovski bataljon, bugarski partizanski bataljon -Hristo Botev- i tri bataljona 2. južnomoravskog NOP odreda razbili Vardarski četnički korpus jačine oko 800 četnika. Pored velikog broja poginulih četnika zarobljeno ih je oko 100, a priličan broj se podavio u nabujaloj r. Pčinji pri pokušaju bekstva. Grupa od 50-60 četnika je uspela da se prebaci na pl. Kukavicu, dok je izvestan broj zavedenih prišao našim jedinicama. Zaplenjeno je 1 minobacač, 2 p, mitraljeza, 6 automata, preko 100 pušaka i druga ratna oprema Time su četnici na tom području, potučeni i vojnički i politički, prestali organizovano da deluju.

⚔️ 29. 2. 1944. Kod s. Sejaca (blizu Vranja) 3. makedonska NOU brigada, Kosovski partizanski bataljon, bugarski partizanski bataljon -Hristo Botev- i dva bataljona 2. južnomoravskog NOP odreda razbili Vardarski četnički korpus jačine oko 800 četnika. Pored velikog broja poginulih četnika zarobljeno ih je oko 100, a priličan broj se podavio u nabujaloj r. Pčinji pri pokušaju belksva. Grupa od 50-60 četnika je uspela da se prebaci na pl. Kukavicu, dok je izvestan broj zavedenih prišao našim jedinicama. Zaplenjeno je preko 100 pušaka i druga ratna oprema. Time su četnici na tom području, potučeni i vojnički i politički, prestali organizovano da deluju.

⚔️ 3. 3. 1944. Kod s. Novog Sela (blizu Kumanova) 3. makedonska NOU brigada zarobila oko 30 četnika koji su se posle razbijanja četničkog Vardarskog korpusa kod s. Sejac krili u tom rejonu.

⚔️ 20. 5. 1944. Otpočeo napad 21. divizije NOVJ (bez 5. srpske brigade) na četničku grupaciju (Jablanički, Južnomoravski i Vardarski korpus - ukupno oko 1200 četnika) u G. Jablanici. U borbama vođenim do 28. maja u širem rejonu s. Oruglice (kod Lebana), u kojima je od 23. maja uzela učešća i 22. divizija NOVJ (bez 8. srpske brigade), četnička grupacija je razbijena. Po sopstvenom priznanju četničke komande poginulo je 40, ranjeno 41 i zarobljeno 310 četnika, mada su gubici bili veći. Zaplenjeno je, pored ostalog, 15 p. mitraljeza i 142 puške.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Vranje Lebane 22. srpska divizija NOVJ Jablanički korpus JVuO 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Četnici u drugom svetskom ratu Borbe na Kosovu i Metohiji 6. srpska brigada (4. južnomoravska) 2. južnomoravski partizanski odred 1. južnomoravski partizanski odred Borbe u Srbiji 1943. Kumanovo Južnomoravski korpus JVuO Borbe u Srbiji 1944. Leskovac Borbe u Makedoniji 1944. Bugarska u drugom svetskom ratu 3. makedonska udarna brigada 8. srpska brigada (6. južnomoravska)