Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

3. makedonska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 67 hronoloških zapisa, 18 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 23. 12. 1943. U s. Fuštanima (Meglen, u Grčkoj), po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju, formirana Grupa bataljona od partizanskih bataljona -Stevan Naumov- i bugarskog partizanskog bataljona -Hristo Botev-. (Grupa je do 26. februara 1944, dejstvovala samostalno, pod neposrednom komandom GŠ, kada je bataljon -Stevan Naumov- ušao u sastav 3. makedonske NOU brigade; -Hristo Botev- je nešto kasnije otišao u Bugarsku.)

⚔️ 26. 2. 1944. U s. Žegnjanima (kod Kumanova), od partizanskih bataljona -Stevan Naumov-, -Hristijan Todorovski Karpoš- i -Jordan Nikolov-, formirana 3. makedonska NOU brigada. Time je rasformirana Grupa partizanskih bataljona.

⚔️ 27. 2. 1944. U manastiru -Prohor Pčinjski- (kod Kumanova), pod rukovodstvom CK KPM, održano dvodnevno partijsko savetovanje s partijskim i vojnim rukovodiocima 3. makedonske NOU brigade i južnomoravskih i kosovskih jedinica. Na savetovanju je analizirana situacija na kumanovsko-vranjskom području i doneti su zaključci u vezi sa budućim radom partijskih organizacija i dejstvom jedinica. Kao najvažniji i najhitniji zadatak postavljeno je uništenje četničkih snaga na kumanovsko-vranjskom području, stvaranje jedinstvene slobodne teritorije od Krive reke do Crne Trave i jačanje veze i saradnje sa srpskim jedinicama u Jablanici.

⚔️ 29. 2. 1944. Kod s. Sejaca (blizu Kumanova) 3. makedonska NOU brigada, Kosovski bataljon, bugarski partizanski bataljon -Hristo Botev- i tri bataljona 2. južnomoravskog NOP odreda razbili Vardarski četnički korpus jačine oko 800 četnika. Pored velikog broja poginulih četnika zarobljeno ih je oko 100, a priličan broj se podavio u nabujaloj r. Pčinji pri pokušaju bekstva. Grupa od 50-60 četnika je uspela da se prebaci na pl. Kukavicu, dok je izvestan broj zavedenih prišao našim jedinicama. Zaplenjeno je 1 minobacač, 2 p, mitraljeza, 6 automata, preko 100 pušaka i druga ratna oprema Time su četnici na tom području, potučeni i vojnički i politički, prestali organizovano da deluju.

⚔️ 29. 2. 1944. Kod s. Sejaca (blizu Vranja) 3. makedonska NOU brigada, Kosovski partizanski bataljon, bugarski partizanski bataljon -Hristo Botev- i dva bataljona 2. južnomoravskog NOP odreda razbili Vardarski četnički korpus jačine oko 800 četnika. Pored velikog broja poginulih četnika zarobljeno ih je oko 100, a priličan broj se podavio u nabujaloj r. Pčinji pri pokušaju belksva. Grupa od 50-60 četnika je uspela da se prebaci na pl. Kukavicu, dok je izvestan broj zavedenih prišao našim jedinicama. Zaplenjeno je preko 100 pušaka i druga ratna oprema. Time su četnici na tom području, potučeni i vojnički i politički, prestali organizovano da deluju.

⚔️ 0. 3. 1944. U rejonu Kumanova, od jednog dela ljudstva 3. makedonske NOU brigade i novodošlih boraca, ponovo formiran Kumanovski NOP odred, sa zadatkom da dejstvuje na komunikaciji Skoplje-Kumanovo-Vranje i po manjim neprijateljskim uporištima.

⚔️ 3. 3. 1944. Kod s. Novog Sela (blizu Kumanova) 3. makedonska NOU brigada zarobila oko 30 četnika koji su se posle razbijanja četničkog Vardarskog korpusa kod s. Sejac krili u tom rejonu.

⚔️ 16. 3. 1944. Kod s. Biljače, s. Bratoselca, s. Buštranja, s. Svinjišta i s. Bugarinja (blizu Kumanova) 3. makedonska NOU brigada i Kosovski partizanski bataljon vodili desetočasovnu borbu protiv bugarskih jedinica i policije. Neprijateljske snage su se povukle iz ovih sela uz gubitke od oko 30 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 27. 3. 1944. Glavnina 3. makedonske NOU brigade i Kosovskog NOP odreda izvršila napad i razrušila ž. st. Ristovac (na pruzi Kumanovo-Vranje) i druge objekte i postrojenja: uništila oko 100 vagona žita i 7 lokomotiva i zaplenila 10.000 litara benzina, oružje, municiju i drugu ratnu opremu. U oštroj borbi je ubila oko 20 nemačkih i oko 30 bugarskih vojnika a zarobila ih je 24. Istovremeno je kod s. Rataje srušila most a kod s. Nesalca kompoziciju s ratnim materijalom.

⚔️ 3. 4. 1944. Treća makedonska NOU brigada i Kosovski NOP odred izvršili napad na s. Dobrevo i s. Probištip, rudnike olova i cinka (kod Kratova). Sva nadzemna postrojenja rudnika i električne centrale su uništeni a bugarske kasarne spaljene. Poginulo je 110 nemačkih i 70 bugarskih vojnika a 51 vojnik je zarobljen. Brigadi se dobrovoljno priključilo 120 rudara. Zaplenjena su 2 p. mitraljeza i 40 pušaka, municija i druga oprema. Rudnik nije radio pet meseci.

⚔️ 3. 4. 1944. Kod Crnog vrha (blizu Kratova) 3. makedonska NOU brigada i Kosovski NOP odred vodili žestoku borbu protiv bugarskih jedinica kratovskog garnizona, podržanih avijacijom, koje su krenule u pomoć napadnutim bugarskim i nemačkim snagama kod rudnika olova i cinka u s. Dobrevu i s. Probištipu. Uz obostrane gubitke, jedinice NOVJ povukle su se ka r. Krivoj reci.

⚔️ 4. 4. 1944. Kod s. Drenka, s. Željuvina i Stracina (blizu Kumanova) 3. makedonska NOU brigada i Kosovski NOP odred, povlačeći se posle napada na Probištip, vodili borbu protiv bugarskih snaga iz Krive Palanke i Kumanova koje su pošle u poteru za njima. Jedinice NOV i POJ su uspele da se preko Krive reke probijaju na pl. Kozjak.

⚔️ 10. 4. 1944. Kod s. Rusca (blizu Kumanova) 3. makedonska NOU brigada i jedan bataljon Kosovskog NOP odreda posle višečasovne borbe protiv lovačkog bataljona bugarskog 56. pešadijskog puka, naneli neprijatelju osetne gubitke i gonili ga sve do s. Klinovca. Brigada je zaplenila 1 top, 2 minobacača, 2 radio-stanice, 1 mitraljez 4 p. mitraljeza i drugo naoružanje i opremu.

⚔️ 24. 4. 1944. Pripremajući napad na Kratovo, 3. makedonska NOU brigada i Kosovski i Kumanovski NOP odred porušili drumske mostove kod Stracina, Krive Palanke i Čifte-Hana.

⚔️ 25. 4. 1944. Treća makedonska NOU brigada i Kosovski NOP odred napali Kratovo i posle višečasovne borbe ga zauzeli. Zarobljeno je i razoružano 120 bugarskih vojnika i oficira, a poginulo dosta vojnika i policajaca. Zaplenjeno: 7 kamiona, 2 automobila. 4 minobacača, 4 mitraljeza, 129 pušaka i drugi ratni materijal. Kada su neprijatelju došla jaka pojačanja, jedinice NOV i POJ su se povukle u pravcu Osogovske planine.

⚔️ 27. 4. 1944. Na Liscu (na Osogovskim pl.), u pokretu za Osogovo, gde je trebalo da se spoji sa 3. makedonskom NOU brigadom, 6. južnomoravska NO brigada vodila oštru susretnu borbu protiv bugarskog 1. armijskog puka, zatim se povukla na pl. German, ne uspevši da se poveže sa 3. brigadom.

⚔️ 0. 5. 1944. Kod Omara, na jugoslovensko-bugarskoj granici (severozapadno od Delčeva), Udarna grupa (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske NO brigade) iznenadnom vatrom razbila bugarsku kolonu.

⚔️ 2. 5. 1944. Kod Pobijenog kamena (blizu Krive Palanke) 3. makedonska NOU brigada i Kosovski NOP odred napali jednu bugarsku kolonu krivopalanačkog garnizona i prinudili je da odstupi prema r. Bregalnici. Zaplenjeno je dosta oružja, municije i druge opreme. Tu su se sa 3. makedonskom NOU brigadom povezali Strumičko-đevđelijski (Plačkovički) NOP odred (koji je od pl. Kožufa dopratio grupu rukovodilaca BRP(k) upućenu iz Moskve preko VŠ NOV i POJ) i bugarski Trnski partizanski odred.

⚔️ 3. 5. 1944. Na severnim padinama Osogovske planine bugarskom Trnskom partizanskom odredu priključilo se oko 90 bugarskih vojnika koje su kod Kratova zarobili 3. makedonska NOU brigada i Kosovski NOP odred.

⚔️ 5. 5. 1944. Kod s. Tlomina (blizu Krive Palanke), probijajući se za Crnu travu, 3. makedonska NOU brigada, bugarski Trnski partizanski odred i Kosovski NOP odred vodili oštre borbe protiv bugarskih snaga jačine puka. Protivnapadima odbačene su neprijateljske snage i preduzeto je gonjenje istih u pravcu s. Doganice.

⚔️ 6. 5. 1944. Kod Črnooka (blizu Bosiljgrada) 3. makedonska NOU brigada, Strumičko-devđelijski (Plačkovički), Kosovski i bugarski Trnski NOP odred vodili čitavog dana vrlo tešku borbu u okruženju protiv bugarskih jedinica iz kumanovskog i krivopalanačkog garnizona. U toku noći oni su se uspešno probili iz obruča i produžili pokret za Crnu travu. Jedinice NOV i POJ su imale 24 mrtva borca, a neprijateljske jedinice - oko 100 mrtvih i ranjenih vojnika.

⚔️ 10. 5. 1944. Treća makedonska NOU brigada, Kosovski NOP odred i bugarski Trnski partizanski odred izbili u Crnu travu, i tu se spojili sa ostalim snagama koje su bile pod komandom Operativnog štaba za kumanovsko-vranjsko područje.

⚔️ 18. 5. 1944. Na pl. Kozjak (kod Kumanova) izbile 3. makedonska NOU brigada, 6. južnomoravska i Kosovska NO brigada, probijajući se preko bugarske teritorije.

⚔️ 19. 5. 1944. Od 3. makedonske NOU brigade (bez jednog bataljona) i po jednog bataljona iz 6. južnomoravske i Kosovske NO brigade formirana Udarna grupa. Ona je, sa svojim Operativnim štabom, preduzela pokret za istočnu Makedoniju u jeku neprijateljske prolećne ofanzive, kako bi se izvuka iz okruženja. Na pl. Kozjaku su sa Kumanovskim NOP odredom ostali bolesni, ranjeni i iznemogli borci.

⚔️ 20. 5. 1944. Na Liscu i Kosmatici (na Osogovskoj pl.) Udarr.a grupa (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske NO brigade), prodirući za istočnu Makedoniju, vodila oštre borbe u okruženju protiv bugarskih snaga koje su pratile njen pokret. Grupa je uspela da se probije i nastavi pokret prema pl. Ograždenu. Poginulo je 27 neprijateljskih vojnika i oficira. Grupa je imala jednog mrtvog i dva ranjena borca. Ovde je ranjena Vera Jocić, zamenik političkog komesara 2. bataljona 3, makedonske NOU brigade, narodni heroj (posle nekoliko dana podlegla je ranama).

⚔️ 24. 5. 1944. Kod Golaka, Kiselice i Strumičkog zida (na pl. Plačkovici) Udarna grupa (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske NO brigade) razbila tri kolone (svaka jačine bataljona) iz sastava 48. i 49. pešadijskog puka bugarske 17. pešadijske divizije, podržavane avijacijom. Kolone su odstupile ka Kočanima i Carevom Selu (sada: Delčevo) uz gubitke od 87 poginulih vojnika i oficira i 32 zarobljena vojnika. Zaplenjeno je: 1 top, 1 minobacač, 9 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 30.000 metaka i druga oprema. Grupa je imala 6 mrtvih i oko 10 ranjenih boraca.

⚔️ 26. 5. 1944. Kod Kukavice, na Novo Malinskoj planini (na putu Strumica-Berovo) Udarna grupa (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske NO brigade) razbila i delom uništila jedan bataljon 48. pešadijskog puka bugarske 17. pešadijske divizije koji je odstupio ka Strumici. Poginula su 73 a zarobljeno je 30 bugarskih vojnika i 1 oficir. Zaplenjeno je: 4 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 85 pušaka, nekoliko minobacača i druga oprema. Grupa je imala 1 mrtvog borca.

⚔️ 28. 5. 1944. Udarna grupa (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske brigade), u pokretu prema pl. Kruši (u Grčkoj), razbila posadu bugarske pogranične karaule na pl. Belasici. Poginulo je 29 i zarobljeno 5 bugarskih vojnika. Zaplenjeno je: 2 mitraljeza, 33 puške, 3 konja, 5.000 metaka i druga oprema. Grupa je imala 3 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 30. 5. 1944. U rejonu s. Erseli - s. Araki na pl. Kruši (u Grčkoj) Udarna grupa (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske NO brigade) razbila jedan bataljon bugarskog 21. pešadijskog puka i kontračetnike. Zbog pridolaska sve jačih nemačkih i bugarskih snaga, GŠ NOV i PO za Makedoniju je odlučio da sa Udarnom grupom krene u pravcu severoistočne Makedonije. Poginula su 33 vojnika i oficira a zarobljeno je 6 vojnika. Zaplenjeno je: 2 mitraljeza, 14 pušaka, 12.000 metaka i druga oprema.

⚔️ 31. 5. 1944. Kod Karataša (severno od Dojranskog jezera) Udarna grupa (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske brigade), u pokretu za severoistočnu Makedoniju, razbila jednu četu bugarskog graničnog odseka. Poginula su 32 a zarobljena 2 bugarska vojnika.

⚔️ 1. 6. 1944. U rejonu s. Dorlobosa (na zapadnim padinama pl. Belasice) Udarna grupa (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske brigade), u pokretu za severoistočnu Makedoniju, napala i razbila delove (jačine do bataljona) bugarskog 48. pešadijskog puka, podržavane avijacijom, i prinudile ih da se povuku ka s. Kosturinu (kod Strumice). Grupa se ovde, u borbi protiv dva bataljona bugarskog 48. pešadijskog puka, probila prema Gradeškoj pl. U tim borbama poginulo je 35 a zarobljeno 12 bugarskih vojnika. Zaplenjeno je a zatim spaljeno 11 kamiona i 25.000 metaka. Grupa je imala 4 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 3. 6. 1944. Kod s. Gradeča (u blizini Demir-kapije) Udarna grupa (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske brigade) pokušala da pređe r. Vardar i da se poveže sa 2. makedonskom NOU brigadom u Tikvešu. Pošto je Vardar bio posednut bugarskim snagama Udarna grupa je produžila pokret za severoistočnu Makedoniju.

⚔️ 5. 6. 1944. U rejonu s. Kušakulija i Adži-čuke (kod Radovišta) Udarna grupa (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske brigade) napao očajani bataljon bugarskog, 49. pešadijskog puka. Grupa se uveče, posle oštrih borbi, povukla na pl. Plačkovicu. Neprijatelj je imao oko 35 mrtvih, a jedinice NOV i POJ - 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 6. 6. 1944. Na brdu Asanli (kod Radovišta) saveznici padobranima spustili manju količinu oružja i opreme Udarnoj grupi (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske brigade).

⚔️ 10. 6. 1944. Kod Kočana, prelazeći r. Bregalnicu, Udarna grupa (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske brigade) razbila bugarsku zasedu i nanela joj gubitke od 23 mrtva i 3 zarobljena vojnika. Tu je poginuo komandant Kosovske NO brigade Milan Zečar, narodni heroj. Grupa je zaplenila 1 mitraljez, 1 p. mitraljez, 16 pušaka i drugu opremu.

⚔️ 11. 6. 1944. Na Ponikvama (na Osogovskoj pl.) Udarna grupa (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske brigade) razbila dva bataljona iz bugarskog 49. pešadijskog i 1. armijskog puka. Grupa je zatim gonila neprijatelja do Zletovske reke. Gubici neprijatelja: 80 mrtvih i 21 zarobljen. Grupa je imala 1 mrtvog. Zaplenjeno je: 5 minobacača, 10 mitraljeza, 4 p. mitraljeza, 52 puške, 120 mina, 250.000 metaka, 60 konja i druga oprema.

⚔️ 13. 6. 1944. Na vrhu Sultan tepe (na Osogovskoj pl.) Udarna grupa (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske brigade) razbila četu iz 49. puka bugarske 17. pešadijske divizije. Poginulo je 28 bugarskih vojnika i 2 oficira a zarobljena su 24 vojnika. Zaplenjeno je 4 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, 1 minobacač, 20 pušaka i druga oprema.

⚔️ 15. 6. 1944. Na Čupinom brdu i Retkim bukama (kod Krive Palanke) Udarna grupa (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske brigade) napala ojačani bataljon bugarskog 1. armijskog puka i zarobila 22 vojnika. Grupa je imala 3 ranjena borca. Zaplenila je 2 topa, 2 minobacača, 9 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 44 puške i drugu opremu.

⚔️ 18. 6. 1944. Kod s. Novog Gloga (blizu Vranja) Udarna grupa (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske brigade) sačekala u zasedi i razbila jednu bugarsku četu. Poginulo je oko 35 i zarobljena su 52 bugarska vojnika. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 50 pušaka, 12 konja, 6 kola i veća količina prehrambenih artikala.

⚔️ 18. 6. 1944. U rejonu Sv. Ilije (kod Vranja), posle borbi kod s. Novog Gloga, Udarna grupa (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske brigade) napala delove bugarskog 1. bataljona 52. pešadijskog puka i potisnula ih s položaja u garnizon Sv. Ilija. Poginulo je 16 vojnika i zaplenjeno je 10 pušaka i druga oprema.

⚔️ 19. 6. 1944. Na Petrovoj gori, u s. Babinoj Poljani i s. Novom Glogu (kod Vranja) Udarna grupa, (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske brigade) u zasedi sačekala i razbila jedan bataljon bugarskog 52. pešadijskog puka. To su bile poslednje borbe u neprijateljskoj -prolećnoj ofanzivi-. Posle toga neprijatelj se povukao u svoje garnizone. U ovoj ofanzivi poginulo je preko 140 vojnika i oficira, zarobljeno 106 vojnika i 2 oficira, a zaplenjeno: 5 minobacača, 3 mitraljeza, 12 p. mitraljeza. 150 pušaka, 23 konja sa opremom i dosta municije. Brigada je imala 3 mrtva.

⚔️ 24. 7. 1944. Na Liscu (na pl. Plačkovici), od dela boraca 2. i 3. makedonske NOU brigade, Strumičko-đevđelijskog (Plačkovičkog) NOP odreda i novodošlog ljudstva, formirana 4. makedonska NO brigada.

⚔️ 24. 7. 1944. Na Stracinu (kod Kumanova) 1. bataljon 3. makedonske NOU brigade iznenada napao položaje ojačanog bataljona bugarskog 53. pešadijskog puka i uspeo da s prvih položaja zbaci jednu neprijateljsku četu. Zatim se, zbog jakog otpora nadmoćnog neprijatelja, povukao ka pl. Kozjaku. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih i ranjenih vojnika, a 1. bataljon - 1 mrtvog i 1 ranjenog borca.

⚔️ 24. 7. 1944. U rejonu s. Mlado Nagoričano - s. Klečevce 3. makedonska NOU brigada (bez 1. bataljona) i Kumanovski NOP odred napali bugarske posade i naneli im gubitke od 20 mrtvih, 10 ranjenih i 5 zarobljenih vojnika. Iste večeri porušili su dva mosta na r. Pčinji i r. Petrošnici. Zaplenili su 2 minobacača, 3 mitraljeza i drugu ratnu opremu a zapalili 2 kamiona. Imali su 3 mrtva i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 28. 7. 1944. Treća makedonska NOU brigada napala na ž. st. Tabanovce (kod Kumanova) i oštetila stanična postrojenja.

⚔️ 30. 7. 1944. Treća makedonska NOU brigada porušila železničku prugu Kumanovo-Preševo na nekoliko mesta i oštetila dva železnička mosta.

⚔️ 2. 8. 1944. U s. Oblovcima (kod Kumanova) 3. makedonska NOU brigada napala bugarsku posadu i posle kraće borbe nanela joj osetne gubitke. Brigada je zaplenila 15 pušaka i drugi ratni materijal.

⚔️ 9. 8. 1944. U vezi s naredbom GŠ NOV i PO za Makedoniju od 8. avgusta reorganizovan 3. bataljon 3. makedonske NOU brigade i formiran kao omladinski bataljon -Done Filipovski-.

⚔️ 9. 8. 1944. Na Veljoj glavi (kod Kumaova) 3. makedonska NOU brigada napala bugarski policijski odred (oko 120 policajaca i kontračetnika) i posle kraće borbe prinudila ga na povlačenje, nanevši mu gubitke od 16 ranjenih i zaplenivši p. mitraljez, municiju i drugu opremu. Brigada je imala 1 mrtvog i 2 ranjena borca.

⚔️ 12. 8. 1944. U rejonu s. G. Konjara (kod Kumanova) 3. makedonska NOU brigada i Kumanovski NOP odred porušili dva mosta i spalili ž. st. Tabanovce. Te objekte su branili jedan bugarski konjički eskadron i kontračetnici. Neprijatelj je imao 4 mrtva i 9 ranjenih; uništena su mu 4 mitraljeza a jedan je zaplenjen. Brigada je imala 6 mrtvih, 13 ranjenih i 13 nestalih boraca.

⚔️ 23. 8. 1944. Treća makedonska NOU brigada i jedan bataljon 8. pre.ševske NO brigade napali bugarsku posadu rudnika kod s. Lojane (blizu Kumanova), te uništili centralu, magacin, druge rudničke zgrade i 2 bunkera, zarobili 28 bugarskih vojnika i zaplenili 60 pušaka i 4 p. mitraljeza. Brigada je imala 3 poginula i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 29. 8. 1944. Treća makedonska NOU brigada, u dogovoru s partijskom organizacijom u zatvoru, napala zatvor u s. Idrizovu (kod Skoplja) i oslobodila oko 200 jugoslovenskih i oko 80 bugarskih političkih zatvorenika, te ih primila u svoje jedinice.

⚔️ 30. 8. 1944. U rejonu s. Morana (blizu Skoplja) 3. makedonska NOU brigada, sa 280 bivših političkih zatvorenika, oslobođenih iz zatvora u s. Idrizovu (kod Skoplja), naišla na zasedu bugarskih artiljerijskih delova. Posle kraće borbe probila se ka s. Ramni Gaber. Imala je 2 poginula i 2 ranjena borca. Zaplenila je mitraljez i oko 10 konja i uništila 3 topa.

⚔️ 0. 9. 1944. U rejonu Preševa, od bugarskih političkih zatvorenika koje je 3. makedonska NOU brigada oslobodila iz zatvora Idrizovo (kod Skoplja) i od bugarskih vojnika koji su se nalazili u jedinicama NOVJ, formiran Bugarski partizanski bataljon -Vasil Kolarov-, jačine oko 300 boraca.

⚔️ 1. 9. 1944. Treća makedonska NOU brigada porušila prugu Skoplje - Veles (sada: Titov Veles) na 4 mesta, tunel kod s. Kožlje, ž. st. Vlahčane i most južno od ove stanice. Saobraćaj je bio obustavljen nekoliko dana.

⚔️ 30. 9. 1944. Između s. Bašinog Sela i s. Novačana (na pruzi Skoplje - Titov Veles) dva bataljona 3. makedonske NOU brigade miniranjem pruge oštetili lokomotivu s nemačkim transportom i zatim otvorili iznenadnu jaku vatru iz celokupnog naoružanja. To je dezorganizovalo nemačke jedinice i prinudilo ih da gaze nabujali Vardar. Tom prilikom je uništeno 6 vagona i 1 lokomotiva a dosta vagona je oštećeno. Mnogo neprijateljskih vojnika je poginulo ili se utopilo u Vardaru.

⚔️ 0. 10. 1944. U rejonu Kumanova rasformirana 11. makedonska NO brigada. Njeno je ljudstvo ušlo u sastav 3. makedonske NOU brigade.

⚔️ 2. 10. 1944. Na pruzi Skoplje-Veles (sada: Titov Veles) 3. makedonska NOU brigada 42. divizije NOVJ napala nemačku kompoziciju. Oko 50 nemačkih vojnika je poginulo ili se utopilo u Vardaru. Pruga je razrušena na 14 mesta.

⚔️ 3. 10. 1944. Kod s. Zelenikova (na pruzi Skoplje - Titov Veles) 1. bataljon 3. makedonske NOU brigade na nekoliko mesta porušio prugu i železnički most na Kadinoj reci.

⚔️ 4. 10. 1944. Kod s. Rievaca (blizu Titovog Velesa) delovi 3. makedonske NOU brigade napali nemačku izviđačku grupu i zarobili 3 nemačka vojnika, dok su 2 poginula. Zaplenjena su 3 motocikla i 1 putnička kola.

⚔️ 5. 10. 1944. U rejonu s. Rievaca (blizu Titovog Velesa) delovi 3. makedonske udarne brigade 42, divizije NOVJ razbili grupu od oko 80 nemačkih vojnika koji su došli kao pomoć izviđačkim jedinicama napadnutim prethodnog dana u istom rejonu. Poginulo je 16 a zarobljeno 6 nemačkih vojnika. Brigada je imala 1 mrtvog i 11 ranjenih boraca. Zaplenjeno je: 1 top, 3 mitraljeza, 1 kamion i druga ratna oprema.

⚔️ 9. 10. 1944. Na komunikaciji Skoplje-Veles (sada: Titov Veles) 3. makedonska udarna brigada 42. divizije NOVJ napala manju nemačku kolonu i uništila 4 kamiona i nešto ratne opreme. Zatim je u rejonu Velesa brigada uništila lokomotivu i 6 vagona, porušila prugu na 14 mesta i pri tom nanela neprijatelju gubitke od oko 20 mrtvih vojnika

⚔️ 15. 10. 1944. U rejonu ž. st. Zelenikovo (na pruzi Titov Veles - Skoplje) 3. makedonska udarna brigada 42. divizije NOVJ miniranjem pruge srušila nemački transportni voz.

⚔️ 20. 10. 1944. U rejonu s. Količana (na pruzi Skoplje - Titov Veles) delovi 3. makedonske NOU brigade porušili prugu na 15 mesta.

⚔️ 25. 10. 1944. U rejonu s. Glumova, s. Grčaca, s. Šiševa (na komunikaciji Skoplje-Tetovo) 3. makedonska udarna brigada 42. divizije NOVJ vodila oštru borbu protiv nemačkih snaga i balista, a zatim se, pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja, podržanog artiljerijom, povukla u s. Markovo Selo, uz gubitke od 30 poginulih, 59 ranjenih i 46 nestalih boraca. Neprijateljski gubici nisu utvrđeni.

⚔️ 19. 11. 1944. Posle petodnevnih borbi kod hidrocentrale Matka, s. Glumova, s. Grupčina, s. Kopačin-Dola i s. Larca protiv jakih snaga balista, jedinice 50. divizije NOVJ i 3. makedonske udarne brigade 42. divizije 16. korpusa NOVJ oslobodile Tetovo. Zaplenjene su velike količine oružja, municije i druga ratne opreme. Zarobljeno je ili se predalo nekoliko hiljada balista. Time je potpuno oslobođena Makedonija.

⚔️ 0. 12. 1944. U duhu naredbe GŠ NOV i PO za Makedoniju od 6. decembra 1944, rasformirana 18. makedonska NO brigada a njeno ljudstvo ušlo u sastav 3. makedonske NOU brigade.

Dokumenti

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26. februara 1944. god. o formiranju Treće makedonske udarne brigade

📜 Naredba štaba Treće makedonske udarne brigade od 11. marta 1944. god. o regulisanju unutrašnjeg reda i života u brigadi

📜 Izveštaj komandanta Treće makedonske udarne brigade od 19. marta 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama protiv bugarske vojske i policije kod s. Bragoselce, Bugarinje i Svinjište

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 28. marta 1944. god. Veri Acevoj, o formiranju Treće makedonske udarne brigade, razbijanju četnika na teritoriji Kumanova i zadacima Trećeg oblaskog komiteta KPM na omasovljenju NOV i PO Makedonije

📜 Izveštaj Mita Micajkova, sekretara Okružnog komiteta KP Makedonije za Kumanovo, od 9. maja 1944. god. Centralnom komitetu KP Makedonije o odjeku borbi Treće makedonske udarne brigade. kao i o pokretu i rasporedu okupatorskih snaga na terenu Kumanovo – Kriva Palanka

📜 Naredba Operativnog štaba od 12. maja 1944. god. Petoj, Šestoj i Sedmoj južnomoravskoj i Trećoj makedonskoj brigadi o protivofanzivi

📜 Izveštaj radoviškog sreskog upravitelja od juna 1944. god. Ministarstvu unutrašnjih poslova o akcijama Treće makedonske brigade i Kosovske brigade

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 21. juna 1944. god. o naimenovanju štaba Treće makedonske udarne brigade

📜 Izveštaj štaba Treće makedonske udarne brigade od 26. jula 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama protiv bugarske vojske i policnje kod s. Mlado Nagoričino i s. Stracin

📜 Telegram Kumanovske sreske policiske uprave od 10. avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o napadu Treće makedonske udarne brigade na položaje policiskog odreda

📜 Izveštaj štaba Treće makedonske udarne brigade od 11. avgusta 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbi protiv bugarske vojske kod Velje Glave i o miniranju mosta na reci Petrašnici na drumu Kumanovo – Kriva Palanka

📜 Izveštaj štaba Treće makedonske udarne brigade od 12. avgusta 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o gubicima bugarske policije na Veljoj Glavi i izvršenoj pripremi za napad na žel. st. Tabanovce

📜 Izveštaj štaba Treće makedonske udarne brigade od 13. avgusta 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o rezultatima borbe na ž. st. Tabanovce protiv bugarske vojske i policije

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 21. avgusta 1944. god. Trećoj makedonskoj udarnoj brigadi za napad na rudnik Lojane

📜 Izveštaj štaba Treće makedonske udarne brigade od 25. avgusta 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o napadu na rudnik Lojane i postignutim rezultatima

📜 Izveštaj štaba Treće makedonske udarne brigade od 30 avgusta 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o oslobođenju zatvorenika iz centralnog zatvora Idrizovo

📜 Izveštaj štaba Treće makedonske udarne brigade od 5. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o izvršenoj akciji na pruzi Skoplje–Veles

📜 Telegram Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 7. septembra 1944. god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o povlačenju bugarskih trupa iz Makedonije i borbama Treće makedonske brigade na pruzi Skoplje–Veles

Fotografije

Povezane odrednice

Josip Broz Tito Omladina u ratu 50. makedonska divizija NOVJ 8. srpska brigada (6. južnomoravska) 2. južnomoravski partizanski odred 18. makedonska brigada Luftwaffe u Jugoslaviji Februarski pohod 8. preševska brigada Skoplje Radoviš Borbe na Kosovu i Metohiji Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Makedoniji 1943. Kratovo Vranje 2. makedonska udarna brigada Preševo Kočani Politički komesari u NOR-u 4. makedonska brigada Bugarska u drugom svetskom ratu Glavni štab Makedonije Veles Četnici u drugom svetskom ratu Kriva Palanka Probištip Vardarski korpus JVuO Bitka za Srbiju Kumanovo Avijacija u oslobodilačkom ratu Berovo Tetovo Bali Kombetar Zasede u oslobodilačkom ratu 11. makedonska brigada (kumanovska) Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Makedonije Kosovski partizanski odred Grčka u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije 42. makedonska divizija NOVJ Dobrivoje Radosavljević Borbe u Srbiji 1944. 1. kosovska brigada Vrhovni štab NOVJ Kumanovski partizanski odred 16. makedonski korpus NOVJ Bugarska radnička partija (komunista) Ni zrno žita okupatoru! Strumica Borbe u Makedoniji 1944. Crna Trava