Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

8. preševska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 8. 1944. U s. Ravnom (na pl. Rujanu), od ljudstva iz preševskog kraja, formirana 8. preševska NO brigada.

⚔️ 8. 8. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju izdao naredbu 8. preševskoj NO brigadi da pripremi napad na ž. st. Bukorevce (kod Preševa), u sklopu opšteg napada na bugarske garnizone na pruzi s. Tabanovce - Vranje.

⚔️ 13. 8. 1944. Osma preševska NO brigada napala ž. st. Bukorovce (kod Preševa), vodila borbu protiv bugarske posade, spalila ž. stanicu i jednu vojnu zgradu i oštetila prugu na tom mestu. Gubici neprijatelja: 1 ranjen i 1 nestao. Brigada je imala 3 poginula borca.

⚔️ 23. 8. 1944. Treća makedonska NOU brigada i jedan bataljon 8. pre.ševske NO brigade napali bugarsku posadu rudnika kod s. Lojane (blizu Kumanova), te uništili centralu, magacin, druge rudničke zgrade i 2 bunkera, zarobili 28 bugarskih vojnika i zaplenili 60 pušaka i 4 p. mitraljeza. Brigada je imala 3 poginula i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 24. 8. 1944. Osma preševska NO brigada napala bugarsku posadu u monopolu i na ž. st. u Bujanovcu, te posle kraće borbe zapalila 8 vagona i 2 manje zgrade, oštetila lokomotivu, porušila prugu na 18 mesta i zaplenila dosta tt materijala. Brigada se zatim, kad je bugarskoj posadi stiglo pojačanje iz Vranja, povukla ka s. Ristovcu, gde je dočekana jakom vatrom, pretrpela gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 3. 10. 1944. Na putu Skoplje-Kačanik delovi 8. preševske NO brigade sačekali u zasedi nemačku kolonu od 11 kamiona i 3 kamiona oštetili. Poginulo je 10 nemačkih vojnika a oko 15 ih je ranjeno.

⚔️ 4. 10. 1944. U s. Sinđelićevu (kod Skoplja) 8. preševska NO brigada, posle tročasovne borbe, razbila nemačku posadu od oko 70 vojnika. Brigada je imala 1 poginulog i 4 ranjena borca, dok je neprijatelj imao 22 zarobljena i 5 poginulih vojnika i 1 oficira. Uništeno: 1 tenk, 4 kamiona i 1 motocikl. Zaplenjeno: 1 minobacač, 2 mitraljeza, 12 pušaka, municija i druga oprema.

⚔️ 6. 10. 1944. Na Skopskoj Crnoj gori, od ljudstva 8. i 12. preševske NO brigade, formirana 16. makedonska NO brigada.

Dokumenti

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 8. avgusta 1944. god. Osmoj preševskoj brigadi o pripremi za napad na prutu i bugarske garnizone na liniji Tabanovci–Vranje

📜 Telegrami Kumanovske i Veleške sreske policiske uprave od 14. avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o napadu Osme preševske brigade na ž. st. Bukorovce i Pete makedonske brigade na sela Kapinovo, Papradište, Novo Selo i ž. st. Ljutica Stojan

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 24. avgusta 1944. god. Osmoj preševskoj brigadi za napad na bugarski garnizon u Bujanovcu

📜 Telegrami Kavadarske, Bujanovačke i Kumanovske sreske uprave od 24. avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o određivanju mesta za internaciju, bekstvo 111 ljudi u partizane i o napadu Treće makedonske i Osme preševske brigade na s. Bedinje i rudnik Lojane

📜 Izveštaj štaba Osme preševske brigade od 25. avgusta 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o napadu na bugarski garnizon u Bujanovcu

📜 Izveštaj Nika Vučkovića, delegata Glavnog štaba Makedonije, od 29. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o akcijama Osme preševske brigade na sektoru Skoplje–Kačanik

📜 Izveštaj štaba Grupe brigada od 5. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Osme preševske brigade protiv Nemaca na putu Skoplje–Kačanik, likvidiranju nemačkog obezbeđenja u s. Sinđelićevo i rasporedu nemačkih snaga u Skoplju i oko Skoplja

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Makedoniji 1944. Preševo 5. makedonska brigada Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1944. Glavni štab Makedonije Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Bujanovac Zasede u oslobodilačkom ratu 12. preševska brigada Skoplje Vranje 16. makedonska brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu 3. makedonska udarna brigada Bitka za Srbiju Kumanovo