Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Bitka za Srbiju

Za ovaj pojam je pronađeno 796 hronoloških zapisa, 1121 dokumenata i 82 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 8. 1944. Od boraca s teritorije studeničkog, deževskog i kosovskomitrovičkog sreza ponova formiran Ibarski NOP odred.

⚔️ 0. 8. 1944. Na pl. Kukavici Štab 24. divizije NOVJ formirao Oruglički NOP odred sa zadatkom da na području Vranja i Vladičinog Hana mobilise ljudstvo za jedinice NOVJ, čisti teritoriju od zaostalih neprijateljskih vojnika i pomaže učvršćivanje NO vlasti.

⚔️ 0. 8. 1944. Na istočnim padinama Maglen-planine (kod Knjaževca) Timočki i Niški NOP odred sukobili se sa oko 600 vojnika SDK iz zaječarskog garnizona. Ubijeno je i ranjeno oko 30 neprijateljskih vojnika. Gubici NOP odreda: 6 poginulih i 23 ranjena borca.

⚔️ 0. 8. 1944. Na osnovu naredbe Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu od 22. jula, izvršena reorganizacija 1. i 2. sremskog NOP odreda: od dotadašnjeg 1. bataljona 1. sremskog NOP odreda i novih boraca ponovo formiran Fruškogorski NOP odred, od 2. i 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda i novih boraca formiran Posavski NOP odred, a od dotadašnjeg 2. sremskog NOP odreda formiran Bosutski NOP odred.

⚔️ 0. 8. 1944. Na osnovu naredbe Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu od 22. jula, formiran Štab sremske operativne zone, Štab banatske operativne zone i Štab bačko-baranjske operativne zone.

⚔️ 0. 8. 1944. Po odluci GŠ NOV i PO za Vojvodinu, Diverzantski udarni bataljon GŠ NOV i PO za Vojvodinu preimenovan u Jurišni bataljon Štaba sremske operativne zone a Južnobanatski NOP odred preimenovan u 4. banatski NOP odred.

⚔️ 0. 8. 1944. U s. Dolovu (kod Pančeva) formiran novi OK KPJ za južni Banat.

⚔️ 0. 8. 1944. Postavljajući minu na most u s. Moroviću (kod Šida), nesrečnim slučajem, poginuo komandir samostalne diverzantske grupe u Sremu Triva Vitasović Lebarnik, narodni heroj.

⚔️ 0. 8. 1944. Po odluci Štaba banatske operativne zone, od dotadašnjeg 4. banatskog NOP odreda formirani Vršački, Belocrkvanski i Pančevački NOP odred.

⚔️ 0. 8. 1944. Po odluci Štaba bačko-baranjske operativne zone formiran Novosadski NOP odred.

⚔️ 0. 8. 1944. U Pančevu formiran SNO odbor.

⚔️ 0. 8. 1944. Jedna četa Vršačkog NOP odreda izvršila napad na vršački kamenolom i oslobodila grupu nasilno mobilisanih radnika.

⚔️ 0. 8. 1944. Formiran SK KPJ i SNO odbor za novokneževački srez.

⚔️ 0. 8. 1944. Kod s. Ostružnice (blizu Beograda) 1. posavsko-tamnavski partizanski bataljon prešao iz Srema u Srbiju i ušao u sastav 2. šumadijske (21. srpske) NO brigade.

⚔️ 0. 8. 1944. Formiran ONO odbor za severni Banat.

⚔️ 0. 8. 1944. Izabran SNO odbor za srez kruševački.

⚔️ 0. 8. 1944. U Prizrenu nemačke vlasti obesile 10 rodoljuba.

⚔️ 0. 8. 1944. U Kuli obnovljena partijska organizacija i formiran SK SKOJ-a.

⚔️ 0. 8. 1944. U s. Krnjači obnovljen SK SKOJ-a za pančevački srez.

⚔️ 0. 8. 1944. U Beogradu, da ne bi živ pao u ruke neprijatelju, izvršio samoubistvo sekretar OK KPJ za okrug Požarevac Božidar Dimitrijević Kozica, narodni heroj.

⚔️ 1. 8. 1944. Glavni štab NOV i PO za Srbiju uputio OK KPJ za Leskovac uputstvo o načinu mobilizacije, stvaranju novih NOP odreda, učvršćivanju pozadinskih organa: NO odbora, komandi mesta i područja, oživljavanju kulturnog rada i pripremama za slobodne izbore organa NO vlasti.

⚔️ 1. 8. 1944. Kod s. G. Jošanice (blizu Novog Pazara) jedinice 17. udarne divizije NOVJ, prodirući ka r. Ibru, vodile borbu protiv jednog bataljona nemačkog 5. SS policijskog puka i muslimanske fašističke milicije i odbacile ih u Novi Pazar.

⚔️ 1. 8. 1944. U s. Koračici (kod Mladenovca) 2. šumadijska NO brigada vodila borbu protiv četnika i nanela im gubitke od 9 mrtvih i 1 zarobljenog.

⚔️ 2. 8. 1944. Kod s. Šanca (blizu Novog Pazara) 2. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije i jedinice 6. proleterske udarne istočnobosanske brigade 17. udarne divizije NOVJ, prodirući ka r. Ibru, napale dva bataljona nemačkog 5. SS policijskog puka, te ih posle oštre borbe razbile i odbacile prema Novom Pazaru, nanevši im gubitke od 25 mrtvih i 15 ranjenih i zaplenivši 1 top, 1 mitraljez, veću količinu municije i dosta drugog materijala.

⚔️ 2. 8. 1944. Kod s. Vlasova (blizu Prokuplja) 4. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ napala jednu četničku brigadu i posle dvočasovne borbe prinudila je da u neredu odstupi ka s. Statovcu.

⚔️ 3. 8. 1944. Jedinice 2. proleterske divizije NOVJ, u susretnoj borbi na Dobrom brdu i Krstaču, proterale oko 1800 nemačkih vojnika i vojnika RZK i izbile na komunikaciju Kos. Mitrovica - Raška (između ž. st. Lešak i Leposavići). U borbama su neprijatelju nanele gubitke od 64 mrtva, 13 zarobljenih i oko 200 ranjenih i zaplenile 6 p. mitraljeza, više pušaka, 1 radio-stanicu, 37 konja i drugi materijal, uz sopstvene gubitke od 17 mrtvih i 38 ranjenih.

⚔️ 3. 8. 1944. Između s. Leška i s. Rudnice (kod Raške) jedinice 17. udarne divizije NOVJ napale uporišta delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. U borbama vođenim u toku dana i naredne noći one su neprijatelju nanele gubitke od 28 mrtvih, 36 ranjenih, 22 zarobljena, uništile 2 tenka, 4 bunkera, 6 kamiona i porušile 100 metara pruge. Gubici 17 divizije: 9 mrtvih i 11 ranjenih boraca.

⚔️ 3. 8. 1944. Kod s. Banjske (blizu Kos. Mitrovice) 1. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv ojačanog bataljona nemačke 1. brdske divizije. Neprijatelj je imao preko 65 vojnika izbačenih iz stroja.

⚔️ 3. 8. 1944. Delovi 25. divizije NOVJ izvršili demonstrativan napad na bugarsku posadu u s. Sebe-Vranju i prepad na žt. st. Lepenac (kod Vranja), te uništili lokomotivu i 20 vagona, ubili 5 i zarobili 12 bugarskih vojnika i zaplenili oružje i preko 7000 puščanih metaka.

⚔️ 3. 8. 1944. Diverzantska grupa 22. divizije NOVJ eksplozivom srušila zgradu ž. st. Vranjska Banja (kod Vranja). Pri tom je poginulo 20 nemačkih i 14 bugarskih vojnika.

⚔️ 3. 8. 1944. Između Srem. Karlovaca i s. Čortanovaca minerska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu i uništila lokomotivu i 8 vagona s ratnim materijalom.

⚔️ 3. 8. 1944. Na Rosuljaku (kod Preseva) 8. i 10. srpska brigada 22. divizije NOVJ napale na oko 800 bugarskih vojnika, ali zbog snažnog otpora nisu uspele da ih proteraju. Jedinice NOVJ imale su 8 mrtvih i 12 ranjenih boraca, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni. Sutradan su se bugarski vojnici povukli u s. Ristovac.

⚔️ 3. 8. 1944. Između s. Platičeva i s. Nikinaca 2. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade porubio prugu Ruma-Šabac u dužini od 500 metara.

⚔️ 4. 8. 1944. Između Raške i Kos. Mitrovice Operativna grupa divizija NOVJ (2. proleterska, 5. i 17. udarna divizija), u borbi protiv delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 1. brdske divizije i posada RZK na železničkim stanicama, mostovima i tunelima, forsirala r. Ibar i izbila na zapadne padine pl. Kopaonika. U borbi je ubila 282, ranila preko 520 i zarobila 37 neprijateljskih vojnika, a iz nemačkog zarobljeništva oslobodila 12 Rusa i 80 Italijana; zaplenila 21 automatsko oruđe, 1 minobacač, 6 pištolja, 110.000 metaka, 2 radio-stanice i dosta drugog materijala; spalila 2 železničke stanice; uništila 1 lokomotivu, 103 vagona, 6 kamiona, 1 radio-stanicu, 10 automatskih oruđa i 150.000 metaka; srušila 4 mosta i porušila nekoliko kilometara železničke pruge. Jedinice NOVJ su imale 52 poginula i 136 ranjenih boraca.

⚔️ 4. 8. 1944. Na liniji s. Komarani - s. Vilovi - s. Akmačići (kod Nove Varoši) jedinice 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ izvršile napad na oko 500 četnika Mileševskog korpusa i odbacile ih preko r. Uvca ka s. Štitkovu. Neprijatelj je imao 5 mrtvih, 8 ranjenih i 3 zarobljena. Zaplenjen je 1 p. mitraljez. Brigada je imala 3 ranjena borca.

⚔️ 4. 8. 1944. Po odluci OK KPJ za severni Banat, delovi Severno-banatskog NOP odreda izvišili iznenadni napad na nemačko osiguranje logora političkih interniraca kod s. Čoke (blizu Kikinde) i oslobodili 142 politička zatvorenika.

⚔️ 4. 8. 1944. Glavni NO odbor Vojvodine svima okružnim NO odborima uputio pismo o borbi protiv neprijateljskih agenata i o kontroli stranaca.

⚔️ 5. 8. 1944. Između Đakovice i Prizrena Partizanski bataljon Kosova napao nemačku kolonu od 10 kamiona. Uništeno je svih 10 kamiona a poginulo je 18 nemačkih vojnika.

⚔️ 5. 8. 1944. Između s. Dobrinaca i s. Sibača (kod Rume) jedan vod 2. bataljona 6. vojvođanske NOU brigade iz zasede napao neprijateljsku grupu od 25 vojnika. U borbi, koja je trajala više od 1 časa, poginulo je 7 neprijateljskih vojnika dok je vod imao 3 poginula borca.

⚔️ 5. 8. 1944. Prva četa Severnobanatskog NOP odreda izvršila prepad na stražu kod železničkog mosta blizu s. Vrbice (kod Novog Kneževca), razoružala stražare i zaplenila 5 pušaka sa 2000 metaka i dosta druge opreme.

⚔️ 5. 8. 1944. Delovi Vranjskog NOP odreda napali bugarsku graničnu karaulu Markov kamen, te zarobili 8 bugarskih vojnika i zaplenili 1 p. mitraljez i 7 pušaka.

⚔️ 6. 8. 1944. Na pl. Kopaoniku (između Suvog Rudišta, Bukove glave, Brusa i Aleksandrovca) otpočele četvorodnevne borbe Operativne grupe divizija NOVJ (2. proleterska, 5. i 17. udarna divizija NOVJ) protiv 4. grupe četničkih jurišnih korpusa (1, 2, 3. i 5. četnički jurišni korpus - ukipne jačine oko 10.000 četnika). U oštrim borbama jedinice NOVJ su razbile četnike (7. avgusta zauzele Brus a 9/10. avgusta Aleksandrovac) i odbacile ih ka dolini r. Z. Morave, nanevši im gubitke od 522 poginula, 637 zarobljenih i većeg broja ranjenih (deo četnika je dezertirao) i zaplenivši 2 topa, 35 automatskih oruđa, preko 800 pušaka, 80.000 metaka i veću količinu druge ratne opreme.

⚔️ 6. 8. 1944. Između s. Đerekara i s. Brzeća (kod Brusa) 2. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije i delovi 17. udarne divizije NOVJ odbili napad četničkog Pocerskog korpusa i zauzeli s. Gradac. Četnici su imali 30 mrtvih i 2 zarobljena, a jedinice NOVJ - 5 ranjenih.

⚔️ 6. 8. 1944. Kod Mramora 17. udarna divizija NOVJ odbila napad četničkog Cerskog i Valjevskog korpusa (oko 3000 četnika) koji su od Brusa pokušali da ovladaju dominantnim položajima na pl. Kopaoniku. Neprijatelj je imao 16 mrtvih, 45 ranjenih i 7 zarobljenih, a 17. divizija - 4 mrtva i 8 ranjenih.

⚔️ 6. 8. 1944. Partizanski bataljon Kosova napao rudnik Kami (kod Tropoje, u Albaniji) ubio 8 i zarobio 5 nemačkih vojnika i oslobodio oko 150 prisilno mobilisanih radnika (Radnici su zatim dobrovoljno stupili u partizane.)

⚔️ 6. 8. 1944. Između Kikinde i s. Mokrina delovi Severnobanatskog NOP odreda minirali prugu i uništili lokomotivu i 6 vagona.

⚔️ 6. 8. 1944. Goneći razbijene četničke jedinice iz 4. grupe jurišnih korpusa u pravcu komunikacije Aleksandrovac - Jošanička Banja, jedinice Operativne grupe divizija NOVJ ubile 46, ranile 84 i zarobile 292 četnika, a same imale 2 poginula borca. Zaplenjeno je: 5 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 7 automata, 274 pušaka, 19 pištolja, 45.000 puščanih metaka i veća količina drugog materijala i opreme.

⚔️ 6. 8. 1944. Na položaju s. Buštranje - Motina - s. Brezovica - s. Nesvrta oko 5000 bugarskih vojnika iz doline r. J. Morave (između Ristovca i Vranjske Banje) napalo na jedinice 22. divizije NOVJ. U borbama, vođenim ceo dan, neprijatelj je odbačen ka dolini J. Morave, ostavivši na položajima 10 poginulih vojnika. Gubici 22. divizije NOVJ: 5 mrtvih i 9 ranjenih boraca.

⚔️ 6. 8. 1944. Između s. Bučumeta i s. Slišana (kod Lebana) 11. i 15. srpska brigada 24. divizije NOVJ napale na oko 350 vojnika SDS i SDK. Posle četvoročasovne borbe neprijatelj je prisiljen na odstupanje ka Lebanu, uz gubitke od 23 mrtva, 35 ranjenih i 3 zarobljena. Gubici jedinica NOVJ: 6 mrtvih i 11 ranjenih.

⚔️ 6. 8. 1944. Kod s. Kokinog Broda i s. Radojinje (blizu Nove Varoši) jedinice 37. udarne divizije NOVJ prešle na desnu obalu r. Uvca, a zatim s položaja kod s. Ojkovice i s. Burađe odbacile četnički Zlatiborski i 2. mileševski korpus.

⚔️ 6. 8. 1944. Kod s. Štitkova i s. Trudova (blizu Kokinog Broda) tri bataljona 3, proleterske (sandžačke) udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napala na oko 750 četnika i odbacila ih ka pl. Javoru. Neprijatelj je imao 4 mrtva, nekoliko ranjenih i 6 zarobljenih.

⚔️ 6. 8. 1944. Delovi Severnobanatskog NOP odreda razbili stražu kod ž. st. Padej i uništili stanične uređaje, a jednovremeno izvršili upad u opštinsku zgradu u s. Jazovu (kod Kikinde) i zapalili opštinsku arhivu.

⚔️ 7. 8. 1944. Na prostoriji Bećirovac - Ledenica - s. D. i G. Leviči - s. Vlajkovci (na pl. Kopaoniku) jedinice Operativne grupe divizija NOVJ (2. proleterska, 5. i 17. udarna divizija) napale četnički 1. ravnogorski i Valjevski korpus. U oštrim borbama neprijatelj je pretrpeo gubitke od 404 mrtva, više ranjenih i 347 zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 20 mrtvih i 45 ranjenih. Zaplenjeno je 2 topa, 185 pušaka, 8 kola artiljerijske i minobacačke municije, 10.000 puščanih metaka i veća količina drugog materijala i opreme. Goneći četnike, 2 proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe, zauzela je varošicu Brus.

⚔️ 7. 8. 1944. Kod s. Rutoša i na Crnom vrhu (blizu Priboja) dva bataljona 4. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napala četnički 4. jurišni korpus i posle oštre borbe proterela ga preko r. Uvca ka s. Bijelim Brdima. Tom prilikom je razbijen jedan bataljon četničke Zlatiborske jurišne brigade. Neprijatelj je imao 20 mrtvih, oko 30 ranjenih i 1 zarobljenog. Zaplenjeno je 16 pušaka i 1 p. mitraljez. Jedinice NOVJ su imale 4 ranjena borca.

⚔️ 7. 8. 1944. Kod s. Retkocera (blizu Lebana) završene dvodnevne borbe 17. srpske brigade 24. divizije NOVJ i bugarske partizanske brigade -Georgi Dimitrov- protiv oko 2000 četnika. Četnici su odbacili bugarsku partizansku brigadu, a zatim i 17. srpsku brigadu 24. divizije NOVJ, koja je u borbama pretrpela gubitke od oko 60 mrtvih i zarobljenih.

⚔️ 7. 8. 1944. U Zemunu, kod osnovne škole -Svetozar Miletić-, mesna partizanska grupa ubila Berislava Severovića, šefa odseka ustaške policije.

⚔️ 7. 8. 1944. GŠ NOV i PO za Vojvodinu naredio 6. i 7. vojvođanskoj NOU brigadi, 1. i 2. sremskom NOP odredu i Komandi sremskog vojnog područja da slobodnu teritoriju obezbede od pljačke okupatora i ustaša i od upada četnika iz Srbije.

⚔️ 7. 8. 1944. Prvi bataljon 1. sremskog NOP odreda napao i, posle dvočasovne borbe, zauzeo ustaško-domobransko uporište u s. Čereviću (kod Petrovaradina). Neprijateljska pojačanja sa pravca s. Beočina odbio je 1. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade, koji je vršio obezbeđenje. Gubici neprijatelja: 22 poginula i 10 ranjenih, dok se 12 neprijateljskih vojnika udavilo u Dunavu. Uništeni su mitraljez, 4 p. mitraljeza i 8 pušaka.

⚔️ 9. 8. 1944. Četvrta i 5. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ napale Kuršumliju. Zbog snažnog otpora bugarskih i nemačkih vojnika, pripadnika SDS i četnika, nisu uspele da je zauzmu, pa su se povukle ka s. Samokovu i s. Barlovu.

⚔️ 9. 8. 1944. Jedinice 17. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe protiv četnika, zauzele Aleksandrovac i s. Novake. Četnici su se povukli ka Kruševcu.

⚔️ 9. 8. 1944. Šesnaesta i 19. srpska brigada 25. divizije NOVJ napale bugarsku posadu u s. Kruševici (oko 100 vojnika) i s. D. Lopušnji (oko 100 vojnika). Posada u s. Kruševici je uništena, a u s. D. Lopušnji je poginulo desetak bugarskih vojnika, dok su se ostali razbežali.

⚔️ 10. 8. 1944. Na putu Ruma - s. V. Radinci 1. četa 1. bataljona 6. vojvođanske NOU brigade iz zasede napala 25 neprijateljskih vojnika, te 24 njih ubila (a jedan je uspeo da pobegne). Četa je imala 2 poginula borca i 4 ranjena. Zaplenjeno je: automat, 5 pušaka, 3 pištolja i nešto druge opreme.

⚔️ 10. 8. 1944. Prvi bataljon 1. sremskog NOP odreda i delovi 6. vojvođanske NOU brigade napali ustaško-domobransko uporište u s. Čalmi (kod Srem. Mitrovice). Posle duže borbe zauzet je veći deo sela, ali je napad prekinut zbog ogorčenog otpora iz crkve i škole, kao i zbog pristizanja pojačanja iz Srem. Mitrovice.

⚔️ 10. 8. 1944. Jedinice 22. divizije NOVJ napale bugarska obezbeđenja objekata na pruzi Vladičin Han - Ristovac, te porušile signale i skretnice na ž. st. Priboj, zauzele ž. st. Vranje i tu uništile 2 lokomitive, porušile most kod s. Zlatokopa, propust kod s. Kumareva i propust između Ristovca i s. Neradovca, prekinule prugu na 17 mesta i srušile 17 tt stubova. Pri tome su pretrpele gubitke od 4 poginula i 14 ranjenih boraca.

⚔️ 11. 8. 1944. U s. Prekopčelici (kod Lebana) 15. srpska brigada 24. divizije NOVJ napala četničku Resavsku brigadu i proterala je ka Lebanu. Poginulo je 20 četnika, među kojima i komandant brigade. Gubici 15. brigade: 3 ranjena borca. Istovremeno je 11. srpska brigada te divizije porušila prugu Leskovac-Grdelica i srušila voz, a zatim kod s. Radonjiče napala četu SDK, nanela joj gubitke od 5 mrtvih i proterala je ka Leskovcu. Brigada nije imala gubitke.

⚔️ 11. 8. 1944. Na prostoriji s. Prekopčelica - s. Geglja - s. Štulac 15. i 17. srpska brigada 24. vojvođanske NOU brigade iz zasede ubili 15 domobrana.

⚔️ 11. 8. 1944. Na putu s. Čalma - s. Laćarak (kod Srem. Mitrovice) delovi 3. bataljona 6. divizije NOVJ napale utvrđene položaje četnika i vojnika SDS, te uspele da neprijatelja potisnu do iznad Lebana. Istovremeno je 11. srpska brigada te divizije proterala četnike iz s. Kosančića ka s. Petrovcu.

⚔️ 12. 8. 1944. Jedinice 23. udarne divizije NOVJ (7. i 9. srpska udarna brigada) zauzele Boljevac, razbivši posadu (četnike i delove SDS) i oko 250 vojnika SDS koji su iz Zaječara pošli u pomoć napadnutoj posadi. Gubici neprijatelja: 60 mrtvih i 42 zarobljena. Gubici jedinica 23. udarne divizije: 3 mrtva i 4 ranjena.

⚔️ 12. 8. 1944. Prvi sremski NOP odred napao nemačke jedinice u s. Progaru (u južnom Sremu), jačine oko 300 vojnika i 2 tenka. Zbog jakog otpora, uporište nije zauzeo, ali je neprijatelju naneo gubitke od oko 20 poginulih i više ranjenih. Odred je imao 6 poginulih i 11 ranjenih boraca, Pred kraj borbe, neprijateljska pojačanja koja su se iz s. Boljevaca kretala ka s. Progaru napao je 1. posavsko-tamnavski partizanski bataljon i u žestokoj borbi ubio ili ranio oko 30 neprijateljskih vojnika. Bataljon je imao 14 poginulih boraca.

⚔️ 12. 8. 1944. Na komunikacijama Brus - s. Milentija i Aleksandrovac - s. Novaci jedinice 17. udarne divizije NOVJ porušile 11 mostova i na više mesta prekopale puteve.

⚔️ 12. 8. 1944. U pokretu od s. Parade ka s. Rečici (kod Kuršumlije) jedinice 5. udarne divizije NOVJ sukobile se sa muslimanskom fašističkom milicijom i posle dvočasovne borbe proterale je ka r. Labu. Poginulo je 35 a ranjeno oko 50 milicionera. Gubici jedinica 5. udarne divizije; 3 mrtva i 13 ranjenih boraca.

⚔️ 12. 8. 1944. Na Suvoj planini 18. i 19. srpska brigada 25. divizije NOyJ razbile delove četničkog Nišavskog korpusa i proterale ih ka r. Nišavi. Poginulo je 40 a ranjeno 70 četnika.

⚔️ 13. 8. 1944. Kod s. Sagonjeva (blizu Kuršumlije) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ, u borbi vođenoj ceo dan, razbile dva bataljona bugarskog 122. pešadijskog puka 127. pešadijske divizije. Poginulo je 185, zarobljeno 135 i ranjeno više bugarskih vojnika i oficira, dok je ostatak u neredu odstupio u Kuršumliju i Blace. Zaplenjeno je: 3 brdska topa, 4 minobacača, 8 mitraljeza, 16 p. mitraljeza, 12 automata, 250 pušaka, oko 30.000 metaka, 1 radio-stanica. minobacačka i topovska municija, 40 konja i druga oprema. Oborena su i 2 bugarska aviona. Gubici jedinica 2. proleterske udarne divizije NOVJ: 8 mrtvih i 14 ranjenih boraca i rukovodilaca.

⚔️ 13. 8. 1944. Iz BIaca i Kruševca oko 5000 bugarskih i nemačkih vojnika, uz sadejstvo četnika, preduzelo napad na jedinice 17. udarne divizije NOVJ. U borbama u rejonu sela Razbojne, Lepenca i Dobroljupca vođenim do 17. avgusta, neprijatelj je odbačen ka Kruševcu i Blacu. Gubici neprijatelja: oko 100 mrtvih i ranjenih, među kojima 5 oficira. Gubici jedinica 17. divizije: 3 mrtva i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 13. 8. 1944. Osma preševska NO brigada napala ž. st. Bukorovce (kod Preševa), vodila borbu protiv bugarske posade, spalila ž. stanicu i jednu vojnu zgradu i oštetila prugu na tom mestu. Gubici neprijatelja: 1 ranjen i 1 nestao. Brigada je imala 3 poginula borca.

⚔️ 13. 8. 1944. U blizini N. Vrbasa delovi 3. bačko-baranjskog NOP odreda minirali prugu i uništili lokomotivu i 5 vagona nemačkog transportnog voza.

⚔️ 13. 8. 1944. Po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju, jedinice 25. divizije NOVJ (18. i 19. srpska brigada) sa istočnih padina Suve planine prešle preko r. Nišave i komunikacije između Bele Palanke i s. Čitluka i prebacile se na Svrljiške planine (prethodne noći na tu prostoriju se prebacila 16. srpska brigada te divizije) da bi sa 23. udarnom divizijom NOVJ preduzele ofanzivna dejstva u istočnoj Srbiji.

⚔️ 13. 8. 1944. Četvrta srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ napala Kuršumliju i uspela da delom snaga prodre u grad, ali se, u zoru, zbog snažnog otpora neprijatelja (delova bugarskog 122. pešadijskog puka i manjeg broja nemačkih vojnika) povukla južno od grada.

⚔️ 14. 8. 1944. Iz rejona Vranje - s. Priboj i iz Bosiljgrada, preko Besne kobile, dva pešadijska i jedan bugarski konjički puk preduzeli napad na jedinice 22. divizije NOVJ na položajima: Sv. Ilija, s. Brezovac, Srpska čuka, s. Kriva Feja. U jednodnevnoj borbi neprijatelj je pretpeo gubitke od 80 mrtvih, više ranjenih i 7 zarobljenih. Gubici 22. divizije9 mrtvih i 30 ranjenih boraca. Zaplenjeno je 6 minobacača, 6 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 35 pušaka i 20 konja. Sutradan se neprijatelj povukao u polazne garnizone.

⚔️ 14. 8. 1944. U s. Miroševcu (kod Leskovca) 11. srpska brigada 24. divizije NOVJ napala bataljon SDK i proterala ga ka Leskovcu, nanevši mu gubitke od 10 mrtvih, oko 40 ranjenih i 2 zarobljeno (a ona imala jednog ranjenog borca).

⚔️ 14. 8. 1944. Jedinice 2. proleterske, 5. i 21. udarne divizije NOVJ napale Kuršumliju a delom snaga obezbeđivale pravce od Prokuplja, Blaca i Kuršumlijske Banje. One su uspele da zauzmu ž. st. i Sokolski dom i da prodru u grad, ali su se u zoru zbog snažnog otpora neprijatelja (puk SDS, dva bugarska bataljona, četa nemačke policije i nešto četnika) i zbog dolaska oklopnog voza iz Prokuplja, povukle iz grada. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 141 mrtvog, 10 zarobljenih i oko 150 ranjenih, dok su jedinice NOVJ imale 18 poginulih i 37 ranjenih boraca.

⚔️ 14. 8. 1944. Predsednik kvislinške vlade Srbije Milan Nedić uputio svim okružnim načelnicima i upravniku grada Beograda, kao i komandantima vojnih jedinica raspis sa naredbom o konfiniranju politički sumnjivih lica i uzimanju taoca. Predviđeno je razvrstavanje svih taoca u šest kategorija, od kojih su prva i druga kategorija obuhvatale lica predviđena za fizičko uništenje.

⚔️ 14. 8. 1944. Kod s. Barbatovca (blizu Kuršumlije) 2. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ razbila delove konjičkog eskadrona bugarske 27. pešadijske divizije koji su iz Blaca pokušali da se probiju ka Kuršumliji. Neprijatelj je gonjen sve do blizu Blaca. Poginulo je 15 bugarskih vojnika, a zaplenjeno je nekoliko jahaćih konja.

⚔️ 14. 8. 1944. Jedan bataljon 4. srpske udarne brigade 21. udarne divizije NOVJ napao ž. st. Pepeljevac (blizu Kuršumlije), te ubio jednog i zarobio 8 bugarskih vojnika, zapalio zgradu stanice, porušio prugu i zaplenio 8 pušaka i 15.000 metaka.

⚔️ 14. 8. 1944. U Petrovgrađu (sada: Zrenjanin) nemačke vlasti streljale 85 rodoljuba.

⚔️ 16. 8. 1944. U borbama vođenim ceo dan 15. majevička brigada 17. udarne divizije NOVJ prinudila delove bugarskog 123. pešadijskog puka da napuste Oblu glavu i povuku se prema Blacu, dok je 6. proleterska udarna istočnobosanska brigada te divizije odbacila bugarske i nemačke policijske jedinice iz doline Rasine i prinudila ih da se povuku ka pl. Jastrepcu.

⚔️ 16. 8. 1944. Jedinice 6. srpske udarne brigade 21, udarne divizije NOVJ napale bugarsku posadu na ž. stanicama Pločnik i Barlovo (na pruzi Prokuplje-Kuršumlija) i posle tročasovne borbe zauzele obe stanice. Bugarska posada se povukia ka Prokuplju, uz gubitke od 8 ranjenih vojnika. Plen: 1 mitraljez, 20 pušaka, 28.000 metaka, odeća i hrana. Zgrade železničkih stanica i 100 vagona su zapaljeni, a pruga i skretnice su porušene.

⚔️ 16. 8. 1944. U Beogradu, u Jakšićevoj ulici broj 3, formiran NO odbor drugog kvarta. Slični odbori su formirani i u drugim beogradskim rej onima.

⚔️ 16. 8. 1944. Između s. Nove Pazove i ž. st. Zemun Polje (na pruzi Stara Pazova - Zemun) jedan bataljon Posavskog NOP odreda miniranjem porušio oko 700 metara koloseka. Iste noći u rejonu s. Kupinova (u južnom Sremu) drugi bataljon tog odreda napao na oko 1000 četnika koji su se prebacili iz Srbije. Napad nije uspeo zbog otpora nadmoćnog neprijatelja, koga su monitori sa r. Save pomagali snažnom artiljerijskom i minobacačkom vatrom. Gubici bataljona: 7 ranjenih boraca.

⚔️ 17. 8. 1944. Jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbile nekoliko napada bugarskih vojnika iz Blaca ka Kuršumliji i tom prilikom oborile dva bugarska aviona (koji su, s posadom, izgoreli).

⚔️ 17. 8. 1944. Kod s. Miroševca 13. srpska brisada 24. divizije NOVJ odbila napad oko 850 nemačkih vojnika i pripadnika SDS iz Leskovca. Prema nepotpunim podacima u borbi je poginulo 10 a ranjeno preko 30 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 1 ranjenog borca.

⚔️ 17. 8. 1944. Kod s. Potočića (blizu Prokuplja) 3 kamiona sa bugarskim vojnicima naišla na nagazne mine (koje su postavili delovi 21. udarne divizije NOVJ). Izbačeno je iz stroja oko 50 vojnika.

⚔️ 18. 8. 1944. Jedinice 24. divizije NOVJ (11, 13. i 15. srpska brigada, bez 17. srpske brigade) napale utvrđeno Lebane. Grad su branili jedan ojačani bataljon bugarske 27. pešadijske divizije i 120 nemačkih policajaca. Napad je trajao sve do 23 časa 20. avgusta, kad je grad oslobođen. Za vreme borbe nemački vojnici i pripadnici SDS iz Leskovca, sa 10 kamiona i 6 tenkova, pritekli su u pomoć napadnutoj posadi, te se ona, pod njihovom zaštitom, probila ka Leskovcu. Neprijatelj je imao 72 mrtva, 30 zarobljenih i više ranjenih vojnika. Zaplenjeno: 2 topa 75 mm, 12 mitraljeza i p. mitraljeza, 150 granata, 120.000 metaka, 4000 kg brašna, 400 kg pirinča i oko 150 kola drugog materijala. Gubici jedinica NOVJ: 13 mrtvih i 20 ranjenih boraca i rukovodilaca.

⚔️ 18. 8. 1944. Po naredbi Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu, dotadašnji Severnobanatski NOP odred preimenovan u 5. banatski NOP odred.

⚔️ 19. 8. 1944. Na pl. Tresibabi jedinice 25. divizije NOVJ napale i razbile četničku Svrljišku brigadu. Zatim su napale bugarsku posadu u Svrljigu, na Gramadi i u s. Niševcu (u svakom mestu oko 100 bugarskih vojnika), ali nisu uspele da je izbace iz utvrđenih zgrada. Bugarske posade i četnici su imali oko 30 poginulih i 21 zarobljenog. Gubici jedinica NOVJ: 2 mrtva i 7 ranjenih.

⚔️ 19. 8. 1944. U rejonu Prizrena delovi Partizanskog bataljona Kosova napali nemačku kolonu. Poginulo i ranjeno 13 nemačkih vojnika a uništeno 5 kamiona.

⚔️ 19. 8. 1944. Neprijatelj izvršio blokadu s. Kumana (kod Novog Bečeja), te ubio 10 i uhapsio 60 rodoljuba, među kojima i nekoliko članova OK KPJ za severni Banat.

⚔️ 20. 8. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, 21. udarna divizija NOVJ ušla u sastav Operativne grupe divizija NOVJ, a 2. proleterska udarna divizija NOVJ stavljena pod komandu GŠ NOV i PO za Srbiju. U sastav 21. udarne divizije ušla je 2. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ.

⚔️ 20. 8. 1944. U rejonu manastira Banje (kod Priboja) 1. proleterska udarna divizija NOVJ izvršila prelaz preko r. Lima, razbila četnike, zauzela Priboj i prodrla u Srbiju.

⚔️ 20. 8. 1944. Na položaju između s. Čelice i s. Bistrice (kod Nove Varoši) 1. i 4. bataljon 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ odbili napad nemačkih vojnika i naneli im gubitke od 5 mrtvih.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Pregled rezultata borbi Druge šumadiske NO brigade od 6 juna do 1 avgusta 1944 godine

📜 Izvod iz izveštaja Štaba Kosmajskog NOP odreda od avgusta 1944 god. Okružnom komitetu KPJ Mladenovac o borbama odreda u julu 1944 godine

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 19 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o diverzantskim akcijama divizije na pruzi Vladičin Han - Vranje i drumu Vladičin Han - Surdulica u vremenu od 6 jula do 3 avgusta 1944 godine

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Glavnog štaba NOV i PO Srbije za vreme od 11 jula do 20 avgusta 1944 godine

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Dvadeset četvrte NO divizije za vreme od 13 jula do 20 avgusta 1944 godine

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 24 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama Divizije u vremenu od 14 do 30 jula 1944 godine

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 5 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama i pokretima divizije od 28 jula do 5 avgusta 1944 godine

📜 Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 28 avgusta 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatima borbi jedinica NOVJ u Južnoj i Istočnoj Srbiji u vremenu od 11 jula do 27 avgusta 1944 godine

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od početka avgusta 1944. partizanima bivšeg Kopaoničkog odreda da formiraju četu koja će dejstvovati u Ibarskoj dolini

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od avgusta 1944. Okružnom komitetu za Požarevac o mogućnosti prelaska 2. šumadijske brigade i Kosmajskog NOP odreda u požarevački okrug i o situaciji u mladenovačkom okrugu

📜 Pismo Živka Topalovića, predsednika četničkog Centralnog nacionalnog komiteta od avgusta 1944. Draži Mihailoviću o stavu saveznika prema četničkom pokretu

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 1 avgusta 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o mobilizaciji ljudstva za partizanske odrede i komande mesta

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 1 avgusta 1944 god. štabovima Četvrte, Pete i Šeste srpske NOU brigade za napad na četničke snage na prostoriji s. Arbalaška - s. Statovac - s. Vlasovo

📜 Izveštaj Štaba Pete srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije od 1 avgusta 1944 god. Štabu divizije o rasporedu brigade

📜 Izveštaj Štaba Jastrebačkog NOP odreda od 1 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o stanju u odredu

📜 Izveštaj Štaba Četvrte srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije od 2 avgusta 1944 god. Štabu divizije o borbi Prvog i Drugog bataljona protiv četnika kod Vlasova

📜 Pismo komandanta Dvadeset prve NOU divizije od 2 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu brigada i povlačenju četnika u pravcu Kuršumlije

📜 Izveštaj Štaba Četvrte srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije od 2 avgusta 1944 god. komandantu divizije o teškoćama u pogledu ishrane brigade

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 2 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske, Pete, Sedamnaeste NOU divizije za rušenje železničke pruge Raška - Kosovska Mitrovica na sektoru Rudnica, Ramne

📜 Odobrenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 2. avgusta 1944. komandantu Operativne grupe divizija NOVJ Peku Dapčeviću da sa sve tri divizije pređe na Kopaonik i popuni jedinice, upozoravajući ga da zapadna Srbija ima prvorazredan značaj

📜 Zapovest Štaba Druge proleterske divizije od 3 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za napad na komunikaciju Kosovska Mitrovica - Raška na sektoru Leposavići - Lešak

📜 Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za napad na komunakaciju Kosovska Mitrovica - Raška na sektoru Ramne - Leposavići

📜 Izveštaj načelnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. komandantu divizije o prijemu vojnog materijala

📜 Pismo komandanta Dvadeset prve NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. Štabu divizije o povlačenju četnika u pravcu Toplice

📜 Izveštaj Štaba Četvrte srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. Štabu divizije o pokretu brigade u pravcu Mehane

📜 I Pismo političkog komesara Dvadeset prve NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. komandantu divizije o situaciji na položajima brigada

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 3 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije za marš na Kopaonik

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za rušenje pruge Kos. Mitrovica - Raška

📜 Izveštaj političkog komesara 16. divizije od 3. avgusta 1944. političkom komesara 12. korpusa NOVJ o psihofizičkom stanju boraca u diviziji

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 4 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama protiv Bugarskih jsdinica na Rosuljku i napad na železničku prugu Niš - Skoplje

📜 Izveštaj Moravičkog odreda SDS iz Ivanjice od 4. avgusta 1944. komandantima Moravičke i Deževske brigade i moravičkog sreza o prodoru jakih snaga NOVJ prema Ibru i zapadnoj Moravi

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. avgusta 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da se 12. korpus NOVJ, kome je privremeno pridata 6. lička proleterska divizija Nikola Tesla, stavlja pod neposrednu komandu Vrhovnog štaba i hitno upućuje za prodor u Srbiju

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. avgusta 1944. Štabu 6. ličke proleterske divizije Nikola Tesla da sa 12. korpusom NOVJ, pod čiju će komandu biti privremeno, hitno pođe prema Srbiji

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 5 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za marš na prostoriju D. Ržana - M. Strešer - Biljanica

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 5 avgusta 1944 god. štabovima Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za povlačenje u slučaju neprijateljskog napada u pravcu Bornkovac - Rodelj- Stanulovići

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 5 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za nastupanje preko Kopaonika u pravcu Toplice i Brusa

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 5 avgusta 1944 god. Štabovima Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije za pokret preko Kopaonika u pravcu Brusa, Toplice i Jablanice

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 5 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za pokret u pravcu Toplice i Brusa

📜 Izveštaj Štaba Četvrte srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije od 5 avgusta 1944 god. Štabu divizije o rasporedu brigade i neprijateljskim snagama u Kuršumliji

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste srpske NO brigade Dvadeset četvrte divizije od 5 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o rasporedu brigade i neprijateljskim snagama na prostoriji Sekirača - Stubla - Šilovo - Medveđa

📜 Izveštaj Štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 5 avgusta 1944 god. Štabu divizije o borbama na komunikaciji Raška - Kosovska Mitrovica

📜 Izveštaj Štaba Jedanaeste srpske NO brigade Dvadeset četvrte NO divizije od 5 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o neprijateljskim snagama na području Radana i Gajtana

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da je cela Operativna grupa divizija NOVJ usmerena prema Kopaoniku radi lakšeg razbijanja neprijateljevih snaga i popune njenih jedinica, a nakon desetak dana da se preusmeri ka zapadnoj Srbiji

📜 Direktiva komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 5. avgusta 1944. komandantima korpusa i Rasinsko-topličke grupe korpusa za sprečavanje prodora Operativne grupe divizija NOVJ u Srbiju preko Kopaonika

📜 Izveštaj Štaba Timočkog korpusa od 5. avgusta 1944. Draži Mihailoviću o borbama protiv jedinica NOVJ od 25. maja do 5. avgusta 1944.

📜 Operativni izveštaj Štaba Treće proleterske brigade od 5 septembra 1944 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbama u avgustu 1944 godine

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 6 avgusta 1944 god. Štabu Trinaeste srpske NO brigade Dvadeset četvrte NO divizije za izradu prepreka protiv neprijateljskih tenkova na pravcu Barje - D. Oruglica - Tupalski Vis - Radevačka Česma

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 6 avgusta 1944 god. Štabu Trinaeste srpske NO brigade za rušenje železničke Pruge Leskovac - Vranje i druma Leskovac - Lebane i prikupljanje podataka o neprijatelju u Jablanici i Pustoj Reci

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 6 avgusta 1944 god. engleskoj vojnoj misiji pri Glavnom štabu NOV i PO Srbije u vezi sa traženjem aviona za bombardovanje neprijateljskih garnizona u Srbiji

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 6 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije za prebacivanje na područje Babičke Gore i Zaplanja

📜 Izveštaj načelnika Obaveštajnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 6 avgusta 1944 god. Glavnom štabu o rasporedu i brojnom stanju neprijateljskih snaga u Srbiji

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 6 avgusta 1944 god. štabovima Četvrte, Pete i Šeste srpske NOU brigade, zaposedanje položaja: Grabovnica - Statovac, a komandama Jastrebačkog NOP odreda i Barbatovačke komande mesta za prebacivanje na svoj teren

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 6 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prebacivanje na prostoriju Crna Trava - Brod - Dobro Polje

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 6 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije za preduzimanje mera obezbeđenja u pravcu svoga nastupanja

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 6 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije za razbijanje četničkih snaga na prostoriji Gradac - Brzeće - Livađe u cilju zauzimanja Brusa

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da sadejstvuje Operativnoj grupi divizija u razbijanju neprijateljevih snaga na Kopaoniku

📜 Zapovest Štaba Druge proleterske divizije od 7 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za razbijanje četničkih snaga na prostoriji između Gornjeg i Donjeg Levića, Strmačke i Vlajkovačke Reke

📜 Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 7 avgusta 1944 god. Štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Čokotar - Đerekari - Domiševina i prikupljanje podataka o neprijatelju

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 7 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu Sedamnaeste srpske NO brigade i bugarske brigade Georgi Dimitrov i o borbi protiv četnika na Retkoceru

📜 Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 7 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije za razbijanje Prvog ravnogorskog i Cerskog četničkog korpusa na grebenima Kopaonika

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 7 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za razbijanje četničkih snaga na sektoru Ledenica (k. 1915) - Milanov Vrh (k. 2017) i proterivanje u pravcu Jošaničke Banje

📜 Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 7 avgusta 1944 god. štabovima Druge krajiške, Šeste istočno-bosanske i Petnaeste Majevičke NOU brigade za razbijanje četničkih snaga na prostoriji Ledenica - Karaman - Jelica

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 7 avgusta 1944 god. Štabu Šeste srpske NOU brigade za izviđanje neprijateljskih snaga u pravcu: Vlasovo - Statovac - Arbanaška - Tovrljane

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 7 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prebacivanje na prostoriju Bistrica - Kozilo - Javorje - Vus - Dobro Polje - Ostrozub

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7. avgusta 1944. komandantu Operativne grupe divizije NOVJ da je Glavni štab NOV i PO Srbije izvestio o odlasku neprijateljevih snaga iz južnog dela Srbije prema Kopaoniku

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7. avgusta 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da nije izmenjen pravac kretanja 6. ličke proleterske divizije Nikola Tesla ni ranije postavljeni joj zadatak

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 8 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset druge NO divizije o potrebi zajedničkih akcija makedonskih NO jedinica i Dvadeset druge divizije

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 8 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset druge NO divizije za pojačana dejstva protiv neprijatelja na svom sektoru i formiranje izviđačkih odelenja u diviziji i brigadama

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 8 avgusta 1944 god. štabovima Drute i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za odbranu Brusa i sadejstvo jedinicama Pete i Sedamnaeste NOU divizije

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 8 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije za razmeštaj na prostoriji s. Milentija - Brus - s. Razbojna - s. Radunje - s. Brzeće i zatvaranje pravaca Raška - Jošanička Banja i Aleksandrovac - Blace - Kuršumlija

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 8 avgusta 1944 god. štabovima Četvrte, Pete i Šeste srpske NOU brigade za napad na Kuršumliju

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 8 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za zatvaranje pravaca prema r. Ibru, Lukovu i Milanovom Vrhu

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da se sa Štabom Operativne grupe divizija NOVJ sporazume u vezi s popunom Operativne grupe novim ljudstvom i da uspostave međusobnu radio-vezu i operativno sadejstvo

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da što pre prikupi jedinice i s njima krene u pravcu zapadne Srbije

📜 Izveštaj načelnika Obaveštajnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 9 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu i brojnom stanju neprijateljskih snaga u Leskovačkom i Vranjskom okrugu

📜 Izveštaj Štaba Četvrte srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije od 9 avgusta 1944 god. Štabu divizije o napadu na Kuršumliju

📜 Izveštaj Štaba Pete srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije od 9 avgusta 1944 god. Štabu divizije o neuspelom napadu na Kuršumliju

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 9 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za napad na bugarske granične karaule na sektoru D. Lopušnja - Kruševica i prebacivanje na područje Babičke Gore i Zaplznja

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da je Milosav Milosavljević postavljen za vršioca dužnosti političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. avgusta 1944. Peku Dapčeviću da će Glavni štab NOV i PO Srbije uputiti ljudstvo za popunu jedinica Operativne grupe divizija NOVJ kad mu se približe i naređenje da se jedinice popunjavaju s terena gde se nalaze

📜 Izveštaj komandanta Jugoistoka od 9. avgusta 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji na Jugoistoku

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 10 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za čišćenje veterana od četničkih jedinica u Jablanici i Pustoj Reci i rušenje komunikacija Niš - Skoplje i Leskovac - Lebane

📜 Obaveštajni izveštaj načelnika Obaveštajnot odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 10 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu i brojnom stanju neprijateljskih jedinica u Leskovačkom i Niškom okrugu

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 10 avgusta 1944 god. štabovima Osme, Desete i Dvanaeste srpske NO brigade za rušenje železničke pruge Skoplje - Niš na sektoru Ristovai - Priboj i napad na bugarsku posadu u Vranjskoj Banji

📜 Radiogramsko obaveštenje Štaba Operativne grupe divizija od 10 avgusta 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbama Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije protiv četnika na Kopaoniku

📜 Izveštaj Štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 10 avgusta 1944 god. Štabu divizije o borbama protiv četnika na Milanovom Vrhu i Ledenici

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 11 avgusta 1944 god. za vraćanje vojničke opreme od strane građanskih lica

📜 Pismo Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 11 avgusta 1944 god. zameniku komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije i načelniku Štaba Dvadeset prve NOU divizije o uspostavljanju veze sa Petom NOU divizijom

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 11 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o rušenju železničke pruge između Ristovca i Priboja

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 11 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za razmeštaj na prostoriji D. Dušnik - Sopotnica - Šebet - V. Krčimir - Ličje - Jarsenovo i izviđanje prema Nišu, Leskovcu i B. Palanci

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 11 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske i Pete NOU divizije za pokret sa Kopaonika u pravcu Kuršumlije

📜 Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 11 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za prebacivanje dveju brigada na prostoriju Lukovo - Trebiša i izviđanje u pravcu Kuršumlije

📜 Zabeleška obaveštajnog odeljenja komandanta Jugoistoka od 11. avgusta 1944. o razgovorima sa predstavnicima Draže Mihailovića o uslovima za sastanak Draže Mihailovića sa Nojbaherom 

📜 Izveštaj načelnika Obaveštajnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 12 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu i brojnom stanju neprijateljskih snaga u Leskovačkom okrugu

📜 Izveštaj zamenika komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 12 avgusta 1944 god. Glavnom pggabu NOV i PO Srbije o vojnopolitičkoj situaciji u Toplici, Kosanici i Jablanici i stanju u Dvadeset prvoj i Dvadeset četvrtoj diviziji, Jastrebačkom NOP odredu i komandama područja

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 12 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za prebacivanje Sedamnaeste srpske NO brigade na prostoriju Šilsvska Kosa - Tupalski Vis radi prihvata Glavnog štaba NOV i PO Srbije i diviziske bolnice

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 12 avgusta 1944 god. Štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za marš preko Suve Planine u pravcu Svrljita i Sokobanje

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 12 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Sagonjevo - Višeselo - Nevade - Muljeviđe i izviđanje u pravcu Kuršumlije

📜 Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 12 avgusta 1944 god. Štabu Pete NOU divizije za prebacivanjem na prostoriju Mirnica - Žegroz

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 12 avgusta 1944 god. štabovima Prve i Desete krajiške NOU brigade za razmeštaj na prostoriji Nikodinova Livada - Žegrova i izviđanje u pravcu Kuršumlije

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Diverzije u oslobodilačkom ratu 2. krajiška udarna brigada 45. srpska divizija NOVJ Negotin 11. krajiška divizija NOVJ Borbe na Kosovu i Metohiji 21. srpska divizija NOVJ 6. lička proleterska divizija NOVJ Ruma Zaječar Saradnja četnika sa okupatorom Kraljevo 37. sandžačka divizija NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Borbe u Sremu 1943. 23. srpska udarna divizija NOVJ Niš Beogradska operacija 3. udarna divizija NOVJ Bitka na Jelovoj gori Narodno oslobodilački odbori 24. srpska divizija NOVJ Bugarska u drugom svetskom ratu 14. srpski korpus NOVJ Vrhovni štab NOVJ Operativna grupa divizija 16. vojvođanska divizija NOVJ 25. srpska divizija NOVJ 1. proleterski korpus NOVJ Čačak Proboj NOVJ u Srbiju 1944. 12. vojvođanski korpus NOVJ Aranđelovac 36. vojvođanska divizija NOVJ Valjevo Josip Broz Tito Kuršumlija Brus Borbe za Kruševac 1944. 1. krajiška udarna brigada Šabac 3. srpska udarna brigada Gornji Milanovac Vranje 14. srpska udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu Leskovac 22. srpska divizija NOVJ 2. proleterska divizija NOVJ Prokuplje 17. istočnobosanska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Beograd Kruševac Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Užice 13. srpska brigada Obrenovac Borbe u Srbiji 1944. 6. vojvođanska udarna brigada Crvena armija 5. krajiška udarna divizija NOVJ 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Mladenovac Srpska državna straža (nedićevci) 10. krajiška udarna brigada Glavni štab Srbije 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Sremska Mitrovica Užička Požega 7. SS divizija Prinz Eugen 4. srpska brigada (2. južnomoravska)