Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Beogradska operacija

Za ovaj pojam je pronađeno 42 hronoloških zapisa, 69 dokumenata i 115 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 10. 1944. Povodom oslobođenja Beograda, predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil uputio predsedniku NKOJ-a Josipu Brozu Titu telegram u kome, pored ostalog, kaže: -Oslobođenje Beograda znači kraj nacističkom teroru u Jugoslaviji koja je čitave četiri godine podnosila teške patnje. Vaša velika borba se približuje svom vrhuncu-.

⚔️ 5. 10. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. armijske grupe da preduzme mere za ovlađivanje Obrenovcem i da bude spreman za napad na Beograd.

⚔️ 6. 10. 1944. Nemački vojnoupravni komandant Jugoistoka general Felber razrešio dužnosti vladu Milana Nedića a Srbiju proglasio nemačkom ratnom zonom. Vlada Milana Nedića i jedinice SDK napustile Beograd i povukle se u Austriju.

⚔️ 8. 10. 1944. U Mladenovac upao jedan bataljon 5. udarne divizije NOVJ, ali nije uspeo da likvidira posadu (oko 200 nemačkih vojnika), jer joj je stigla pomoć iz Beograda i Smed. Palanke. Bataljon se povukao. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih, a bataljon 1 poginulog i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 9. 10. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. armijske grupe: da 12. udarni korpus NOVJ, ostavivši manje snage za blokadu Obrenovca, nadire desnom obalom Save ka Beogradu; da, po mogućstvu, manja odeljenja toga korpusa prodru u Beograd.

⚔️ 9. 10. 1944. Jedinice 11. udarne divizije NOVJ napale na delove nemačkog 5. SS policijskog puka, na delove SDS i četu tenkova u Obrenovcu i okolnim uporištima, ali nisu uspele da zauzmu grad, jer je nemačkim jedinicama pristigla pomoć iz Beograda. Neprijatelj je imao više mrtvih i ranjenih, a uništena su 4 kamiona. Jedinice 11. divizije imale su 12 mrtvih i 26 ranjenih boraca.

⚔️ 9. 10. 1944. Jedinice 11. i 16. udarne divizije 12. udarnog korpusa NOVJ ponovo izvršila napad na oko 3.000 nemačkih vojnika i pripadnika SDK i SDS u Obrenovcu i uspele da ovladaju spoljnom odbranom grada. Međutim, pošto su imale zadatak da što pre krenu ka Beogradu, one su prekinule napad. Neprijatelj je imao velike gubitke. Zaplenjena je izvesna količina oružja, municije i drugog materijala, a uništena su 2 tenka i 4 kamiona. Jedinice 12. korpusa imale su 40 mrtvih i 76 ranjenih boraca.

⚔️ 10. 10. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 1. armijske grupe da deo svojih snaga hitno uputi u dolinu r. Velike Morave (u rejon Palanka - Velika Plana - Rača), gde će se spojiti sa trupama 3. ukrajinskog fronta Crvene armije i odakle će zajedno sa njima krenuti na Beograd.

⚔️ 10. 10. 1944. Iz rejona Obrenovca počelo nastupanje jedinica 12. udarnog korpusa NOVJ prema Beogradu.

⚔️ 10. 10. 1944. Jedinice 36. udarne divizije 12. korpusa NOVJ napale nemačke snage u Obrenovcu, ali bez uspeha, jer je neprijatelju stiglo pojačanje iz Beograda. One su zatim držale grad u blokadi. Divizija je imala 17 mrtvih i 36 ranjenih. Neprijatelj je imao dosta gubitaka u ljudstvu i materijalu.

⚔️ 10. 10. 1944. Putem Bor-Petrovac, delovi 68. korpusa Crvene armije izbili u rejon V. Plane i obrazovali mostobran. Istovremeno je, komunikacijom Zaječar-Bor-Petrovac, 5. motostreljačka brigada Crvene armije izbila u V. Planu, gde je uspostavila vezu s jedinicama 1. armijske grupe NOVJ. Time su bile presečene komunikacije koje dolinom V. Morave vode ka Beogradu.

⚔️ 11. 10. 1944. Savlađujući žilav otpor nemačkih vojnika i pripadnika SDK i SDS, jedinice 11. i 16. udarne divizije 12. udarnog korpusa NOVJ i delovi 2. proleterske (ličke) udarne brigade 6. proleterske divizije -Nikola Tesla- 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ ovladali linijom Jasenak - s. Moštanica - s. Sremčica i nastavili prodiranje ka Beogradu. U s. Sremčici je poginulo 15 i zarobljeno 10 nemačkih vojnika. Zaplenjeni su 2 p. mitraljeza, 2 automata i 1 pištolj.

⚔️ 12. 10. 1944. Kod s. Ripnja (blizu Beograda) 2. proleterska (lička) udarna brigada 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- vodila borbu protiv nemačkih snaga, zauzela ž. st. Klenje, ubila 7 neprijateljskih vojnika, porušila železničku prugu Ripanj-Resnik i oštetila 3 železničke kompozicije. Brigada je imala 2 ranjena borca.

⚔️ 12. 10. 1944. Jedinice 1. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe protiv nemačkih snaga, oslobodile Umku i s. Ostružnicu (kod Beograda). Zaplenjeno je 12 pušaka, 2 pištolja i manja količina municije.

⚔️ 13. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio da se 23. udarna divizija NOVJ prebaci sa desne na levu obalu Velike Morave i uputi u rejon s. Vrčina (kod Beograda), da bi štitila desni bok i pozadinu 1. armijske grupe NOVJ i 4. mehanizovanog korpusa Crvene armije.

⚔️ 13. 10. 1944. Iz rejona s. Mirijeva (kod Beograda) vraćeni na levu obalu r. Dunava 1. i 2. bataljon 12. vojvođanske NOU biigađe, da bi cela ta brigada bila upućena na front na r. Tisi.

⚔️ 13. 10. 1944. Delovi 1. proleterske udarne i 5. udarne divizije NOVJ i 14. motostreljačka brigada 3. ukrajinskog fronta Crvene armije slomili jak otpor nemačkih snaga i zauzeli Avalu (kod Beograda).

⚔️ 14. 10. 1944. U s. Jajincima (kod Beograda) komandant 1. armijske grupe NOVJ izdao zapovest za napad na Beograd. Planom je predviđeno da se glavni udar nanese pravcem: Banjica - Slavija (sada Trg Dimitrija Tucovića) - Savski most, a pomoćnim pravcima: Čukarica-Mostar i Topčidersko brdo - Mostar i Cvetkova mehana - Vukov spomenik - Pančevački most.

⚔️ 14. 10. 1944. Posle oštre borbe protiv nemačkih jedinica 2. i 3. proleterska (lička) udarna brigada 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- oslobodile sela Resnik, Kijevo, Kneževac, Rakovicu i ž. st. Topčider, odbacivši neprijatelja u Beograd. Brigade su imale 4 mrtva i 15 ranjenih boraca.

⚔️ 15. 10. 1944. Posle dvanaest časova oštre borbe protiv nemačkih jedinica 5. krajiška (kozarska) udarna brigada i jedan bataljon 12. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ oslobodili s. Žarkovo (kod Beograda). Neprijatelj je imao 30 mrtvih, 40 ranjenih i 55 zarobljenih. Zaplenjeno je: 6 protivtenkovskih topova, 2 protivavionska mitraljeza, 2 vagona artiljerijske municije, 60 pušaka i dosta drugog materijala. Peta brigada je imala 24 poginula i 32 ranjena borca.

⚔️ 16. 10. 1944. Jedinice 75. korpusa Crvene armije oslobodile Smederevo, a nemačku 1. brdsku diviziju odbacile ka Beogradu.

⚔️ 17. 10. 1944. U Beogradu počeo rad Komande grada Beograda. Ona je uputila proglas građanima, pozivajući ih da svim snagama pomognu NOB.

⚔️ 18. 10. 1944. U Beogradu PK KPJ za Srbiju formirao novi MK KPJ za Beograd.

⚔️ 18. 10. 1944. U oslobođenom delu Beograda, kod Auto-komande, održan veliki miting omladine i građana Beograda.

⚔️ 20. 10. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio borce, komandire, komandante i političke komesare 1. proleterske udarne, 5. udarne, 6. proleterske -Nikola Tesla-, 21. udarne, 28. udarne, 16. udarne, 36. udarne i 11. udarne divizije NOVJ zbog vanrednog. junaštva i upornosti u borbi za oslobođenje Beograda.

⚔️ 20. 10. 1944. Posle oslobođenja Beograda, jedinice 73. gardijske streljačke divizije i 13. gardijske motorizovane brigade Crvene armije i 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla-, ojačana 13. proleterskom brigadom 1. proleterske udarne divizije, prešle r. Savu i otpočele borbu za oslobođenje Zemuna.

⚔️ 20. 10. 1944. Posle sedmodnevnih borbi, lomeći uporan otpor delova nemačke armijske grupe -Felber-, 1. armijska grupa NOVJ (1. proleterski i 12. udarni korpus) i jedinice 3. ukrajinskog fronta Crvene armije oslobodili Beograd, glavni grad Jugoslavije. Hiljade Beograđana uzele su učešća u borbama za oslobođenje svoga grada. Neprijatelju su naneti veliki gubici u ljudstvu i materijalu. Poginulo je oko 15.000 a zarobljeno oko 9.000 nemačkih vojnika i oficira. Jedinice Crvene armije imale su oko 1.000 poginulih a jedinice NOVJ 2.952 poginula, među kojima politički komesar 5. krajiške (kozarske) NOU brigade Mahmud Ibrahimović Mašo, komandant bataljona u 1. proleterskoj NOU brigadi Dušan Milutinović, politički komesar bataljona u 1. proleterskoj NOU brigadi Blažo Popivoda i komandant bataljona u 8, crnogorskoj NOU brigadi Milisav Đurović, narodni heroji.

⚔️ 20. 10. 1944. Kod s. Skele (blizu Obrenovca) jedinice 1. i 2. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo artiljerijskih jedinica Crvene armije, izvršili napad na oko 700 vojnika nemačke 1. brdske divizije koji su se probili od Beograda. Posle oštre borbe neprijatelj je razbijen i nateran da se delom povuče preko r. Save u Srem a delom ka Šapcu.

⚔️ 20. 10. 1944. Učitelj Miladin Zarić, samoinicijativno presekavši kablove, onemogućio da nemački vojnici razore jedini most na r. Savi, između Beograda i Zemuna.

⚔️ 20. 10. 1944. Osma krajiška udarna brigada 4. udarne divizije i 9. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, obezbeđujući napad na Travnik s pravca Zenice, napale neprijateljska uporišta na liniji Zenica-Visoko.

⚔️ 21. 10. 1944. VŠ NOV i POJ uputio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ naređenje povodom oslobođenja Beograda: ovu pobedu treba najsvečanije proslaviti i vatre na brdima paliti tri dana. (Depeše slične sađržine upućene su i drugim potčinjenim štabovima.)

⚔️ 22. 10. 1944. Šesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije i 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, posle dvodnevnih borbi, zauzele Travnik, koji su branili 29. bataljon 1. ustaške brigade, bataljon iz 5. ustaške brigade, jedan bataljon domobrana, ustaška milicija i žandarmerija (jačine posade preko 2.600 vojnika). Neprijateljski gubici: 900 mrtvih i 501 zarobljen. Gubici jedinica NOVJ: 94 mrtva i veći broj ranjenih; među poginulima su se nalazili: načelnik operativnog odeljenja 5. udarnog korpusa NOVJ Josip Mažar Soša, zamenik komandanta 4. udarne divizije Petar Mećava i komandir tenkovske čete Lazar Marin, narodni heroji.

⚔️ 23. 10. 1944. Povodom oslobođenja Beograda GŠ NOV i PO za Makedoniju uputio pozdravni telegram vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu.

⚔️ 23. 10. 1944. Prebacujući se preko r. Dunava u tek oslobođeni Beograd, poginuo član VŠ NOV i POJ i član Politbiroa CK KPJ Ivan Milutinović, narodni heroj.

⚔️ 27. 10. 1944. U Beograd stigao vrhovni komandant NOV i POJ i predsednik NKOJ-a maršal Jugoslavije Josip Broz Tito i na Banjici izvršio smotru jednog dela jedinica NOVJ koje su učestvovale u oslobođenju Beograda.

⚔️ 27. 10. 1944. U Beogradu održana gradska konferencija JNOF-a i izabran Gradski odbor JNOF-a za Beograd.

⚔️ 27. 10. 1944. U Beogradu, posle četvorogodišnjeg prekida, ponovo otpočeo da izlazi dnevni list -Politika-.

⚔️ 28. 10. 1944. U Beogradu, od italijanskih bataljona -Garibaldi- 1. proleterske udarne brigade i -Mateoti- 3. proleterske (krajiške) udarne brigade, formirana italijanska brigada -Italija-. Ona je ušla u sastav 1. proleterske udarne divizije NOVJ.

⚔️ 29. 10. 1944. U Travniku, na gradskoj omladinskoj konferenciji, izabran je Gradski odbor USAOBiH za Travnik.

⚔️ 15. 11. 1944. Predsedništvo AVNOJ-a, na predlog vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, za naročite zasluge u borbama za oslobođenje Beograda odlikovalo Ordenom partizanske zvezde I reda 1. proletersku udarnu brigadu, 3. proletersku (krajišku) udarnu brigadu i 13. proletersku udarnu brigadu -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ.

⚔️ 15. 11. 1944. Predsedništvo AVNOJ-a, na predlag vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, za naročite zasluge u borbama za oslobođenje Beograda odlikovalo Ordenom narodnog oslobođenja 1. i 2. vojvođansku udarnu brigadu 16. udarne divizije i 3. vojvođansku udarnu brigadu 36. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 15. 11. 1944. Predsedništvo AVNOJ-a, na predlog vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, za naročite zasluge u borbama za oslobođenje Beograda odlikovalo Ordenom partizanske zvezde I reda 5. krajišku udarnu brigadu 11. udarne divizije i 6. vojvođansku udarnu brigadu 36. udarne divizije NOVJ.

Dokumenti

📜 Zabeleška oficira Abvera iz Obaveštajnog odeljenja komandanta Jugoistoka od 21. septembra 1944. o namerama 1, 2, 12. i 14 korpusa NOVJ da zauzmu Beograd i uspostave vezu sa Crvenom armijom

📜 Dopuna direktive komandanta Jugoistoka od 30. septembra 1944. vojnoupravnom komandantu Jugoistoka za odbranu Beograda

📜 Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 1 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije da pojača dejstva protiv nemačkih trupa koje se povlače preko Bora i Majdanpeka u pravcu Beograda

📜 Izveštaj komandanta Jugoistoka od 2. oktobra 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o preduzetim merama i situaciji na širem području Beograda, te namerama i pokretima jedinica NOV i POJ na tome sektoru

📜 Direktiva komandanta Jugoistoka od 2. oktobra 1944. vojnoupravnom komandantu Jugoistoka i Feldkomandanturi 599 za sprovođenje mera oko evakuacije civilnih i vojnih ustanova iz Beograda

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 3 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na četnike i nedićevce na prostoriji Aranđelovac - Kosmaj, Beograd - Smederevo

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 6 novembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o učešću divizije u Beogradskoj operaciji

📜 Naređenje Komande korpusa »Šnekenburger« od 7. oktobra 1944. komandantu odbrane »tvrđave Beograd« za organizaciju odbrane mostobrana »Beograd—Sever«

📜 Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 8. oktobra 1944. štabu 1. armijske grupe NOVJ za usmeravanje svojih jedinica za napad na Beograd

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 9 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na Obrenovac i nastupanje u pravcu Beograda

📜 Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 10 oktobra 1944 god. štabovima divizija za blokadu Obrenovca i za marš u pravcu Beograda

📜 Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. štabovima brigada za blokadu Obrenovca i marš u pravcu Beograda

📜 Izveštaj Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 10 novembra 1944 god. o borbama za oslobođenje Obrenovca i Beograda

📜 Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 11 oktobra 1944 god. Štabu Šesnaeste NOU divizije da izbije kod Umke na komunikaciju Obrenovac - Beograd

📜 Dvadeset treća NOU divizija prenosi naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 11 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije da onemogući neprijatelju povlačenje u pravcu Beograda

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 11 oktobra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za pokret u pravcu Beograda

📜 Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 12 oktobra 1944 god. štabovima divizija za blokadu Obrenovca i dalje nastupanje u pravcu Beograda

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 12 oktobra 1944 god. štabovima Prve krajiške brigade i artiljeriskog diviziona za oslobođenje sela Umčari na pruzi Beograd - Požarevac

📜 Naređenje Štaba Osme crnogorske udarne brigade od 13 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za napad na Beograd pravcem: Dedinje - Železnička stanica - Savski most - Savsko pristanište

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 13 oktobra 1944 god. štabovima brigada za nastupanje u pravcu Beograda

📜 Zapovest Štaba Šeste proleterske divizije od 13 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na Beograd pravcem Ripanj - Pinosava - Rakovica - Topčider

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ za izdavanje zapovesti za napad na Beograd

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. oktobra 1944. za Slobodnu Jugoslaviju o borbama jedinica NOVJ i Crvene armije na prilazima Beograda

📜 Zapovest Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 14 oktobra 1944 god. štabovima divizija za oslobođenje Beograda

📜 Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 14 oktobra 1944 god. štabovima divizija za oslobođenje Beograda

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 14 oktobra 1944 god. štabovima brigada za oslobođenje Beograda

📜 Zapovest Štaba Šeste proleterske divizije od 14 oktobra 1944 god. štabovima brigada za oslobođenje Beograda

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. oktobra 1944. za Slobodnu Jugoslaviju o borbama Narodnooslobodilaoke vojske Jugoslavije i Crvene armije na ulicama Beograda

📜 Naređenje Štaba Trinaeste proleterske brigade Prve proleterske divizije od 15 oktobra 1944 god. štabovima batanjona za prodor ka centru Beograda

📜 Naređenje Štaba Pete krajiške (kozaračke) udarne brigade Jedanaeste NOU divizije od 15 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za napad na Beograd pravcem Žarkovo - Donji Grad

📜 Naređenje Štaba Dvadeset Prve NOU divizije od 15 oktobra 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravca Grocka - Beograd

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ da svi trofeji i svi magacini u Beogradu ostaju na raspolaganju NOVJ

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. oktobra 1944. za Slobodnu Jugoslaviju o uličnim borbama u Beogradu

📜 Radiogramski izveštaj Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 16 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbama u Beogradu

📜 Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 16 oktobra 1944 god. štabovima Jedanaeste, Šesnaeste, Dvadeset osme i Trideset šeste NOU divizije za likvidaciju nemačkih uporišta na Čukarici i u rejonu ž. stanice u Beogradu, kao i za smeštaj na prostorijama Žarkovo-Kneževac i Obrenovac-Umka

📜 Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 16 oktobra 1944 god. štabovima divizija za sprečavanje prodora Nemaca od Mladenovca ka Beogradu i za likvidaciju neprijateljskih uporišta u rejonu Čukarice i železničke stanice

📜 Pismo Štaba Pete NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o probijanju jedne nemačke kolone kod Malog Mokrog Luga u pravcu Beograda

📜 Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbama s Nemcima kod Malog Mokrog Luga i u Beogradu

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. štabovima brigada za sprečavanje prodora nemačkih snaga od Mladenovca ka Beogradu na liniji Avala-Ripanj

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu Četvrte srpske brigade za presecanje nemačke kolone koja nadire od Grocke ka Beogradu

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade Dvadeset prve NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu divizije o toku borbe u Beogradu

📜 Naređenje Komande Armijske grupe »Srbija« od 16. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za organizaciju odbrane na liniji Drina — Sava — Dunav — Tisa i prihvat jedinica koje se bore u rejonu Beograda

📜 Naređenje Štaba Osme crnogorske brigade od 17 oktobra 1944 god štabovima bataljona za sadejstvo na neprijatelja u Beogradu pravcem Terazije-Kalemegdan

📜 Izveštaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 17 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o toku borbe u Beogradu

📜 Naređenje Armijske grupe »Srbija« od 17. oktobra 1944. za proboj 1. brdske divizije prema Beogradu

📜 Izveštaj Štaba Trinaeste proleterske brigade Rade Končar od 18 oktobra 1944 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbama sa Nemcima kod Topole i u Beogradu

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve srpske brigade od 18 oktobra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o rezultatima borbe za Beograd

📜 Izveštaj Sreskog komiteta KPJ za Smederevo od 18 oktobra 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Beogradski okrug o oslobođenju Smedereva i formiranju vojnoteritorijalnih komandi

📜 Izveštaj Štaba Desete krajiške brigade Pete NOU divizije od 19 oktobra 1944 god. Štabu divizije o rezultatima borbe sa Nemcima od 11 do 18 oktobra (od Topole do Beograda)

📜 Radiogramsko obaveštenje Štaba Prvog proleterskog korpusa od 19 oktobra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o završetku borbe za Beograd

📜 Obaveštenje načelnika inžinjerije Armijske grupe »Sribija« od 19. oktobra 1944. načelniku inžinjerije komandanta odbrane Beograda o pripremama desantnih sredstava za prebacivanje trupa i materijala u slučaju onesposobljavanja savskog mosta

📜 Depeša Štaba Prvog proleterskog korpusa od 20 oktobra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o oslobođenju Beograda

📜 Naređenje Štaba Osme crnogorske brigade Prve proleterske divizije od 20 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za razmeštaj u Beogradu i vršenje garnizone službe

📜 Obaveštenje Komande Grupe armija »F« od 20. oktobra 1944. Grupi armija »E« o situaciji posle napuštanja Beograda

📜 Naredba Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 21: oktobra 1944. povodom oslobođenja Beograda

📜 Govor kralja Jugoslavije Petra II od 21. oktobra 1944. povodom oslobođenja Beograda

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve brigade Dvadeset osme NOU divizije od 21 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbama u Beogradu od 15 do 19 oktobra

📜 Izveštaj Štaba Treće proleterske brigade Prve proleterske divizije od 22 oktobra 1944 god Štabu divizije o borbama za oslobođenje Beograda od 14 do 20 oktobra

📜 Izveštaj Štaba Treće ličke brigade Šeste proleterske divizije od 22 oktobra 1944 god. Štabu divizije o rezultatima borbe za oslobođenje Beograda

📜 Izveštaj Štaba Sedamnaeste slavonske brigade Dvadeset osme NOU divizije od 22 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbama za oslobođenje Beograda od 17 do 20 oktobra

📜 Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 23 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Beograda od 14 do 20 oktobra

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 23 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbama za oslobođenje Beograda

📜 Pozdravni telegram Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 23. oktobra 1944. god. Vrhovnom komandantu NOV i PO Jugoslavije maršalu Titu povodom oslobođenja Beograda

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ o dolasku komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije, koji će ih obavestiti o prebacivanju Vrhovnog štaba u Beograd

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 23. oktobra 1944. o borbama na sektoru Travnika

📜 Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 24 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o sopstvenim i neprijateljskim gubicima u borbi za oslobođenje Beograda

📜 Izveštaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 24 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o rezultatima borbe za oslobođenje Beograda

📜 Izveštaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade jedanaeste NOU divizije od 24 oktobra 1944 god. Štabu divizije o rezultatima borbe za oslobođenje Beograda

📜 Predlog Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 1 novembra 1944 god. Vrhovnom komandantu NOV i POJ za pohvalu Pete kozaračke, Prve i Šeste vojvođanske brigade radi postignutih uspeha u borbama za oslobođenje Beograda

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

4. krajiška divizija NOVJ AVNOJ 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Sanitet u ratu Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji 3. udarna divizija NOVJ Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 10. krajiška divizija NOVJ Borbe u Makedoniji 1944. 1. proleterska divizija NOVJ 12. vojvođanski korpus NOVJ 21. srpska divizija NOVJ 5. krajiška udarna divizija NOVJ SSSR i Jugoslavija Obrenovac 1. brdska divizija Vermahta 6. vojvođanska udarna brigada Umka Streljanja u oslobodilačkom ratu Deca u ratu Blažo Popivoda Crvena armija 2. udarni korpus NOVJ 2. vojvođanska udarna brigada 3. ukrajinski front Crvene armije Mladenovac Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Ripanj Zarobljenici u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Narodni heroji Jugoslavije Komandant Jugoistoka Borbe u Sremu 1943. Srpska državna straža (nedićevci) Maximilian von Weichs Travnik 6. lička proleterska divizija NOVJ 1. proleterska udarna brigada 8. crnogorska udarna brigada 1. krajiška udarna brigada Smederevo Bitka za Srbiju 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Britanija i Jugoslavija 12. krajiška udarna brgada 23. srpska udarna divizija NOVJ Napad NOVJ na Travnik 1944. Josip Broz Tito Radio Slobodna Jugoslavija Politički komesari u NOR-u 37. sandžačka divizija NOVJ Vaso Jovanović 11. krajiška divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1944. 1. proleterski korpus NOVJ Velika Plana Partizanke Bataljon Garibaldi 16. vojvođanska divizija NOVJ Kozara u oslobodilačkom ratu Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Zemun Žene u ratu 2. proleterska udarna brigada Armijski odred Srbija Savo Drljević Vermaht u Jugoslaviji Omladina u ratu 36. vojvođanska divizija NOVJ 14. srpski korpus NOVJ Beograd Resnik Walter Stettner 28. slavonska divizija NOVJ