Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Radio Slobodna Jugoslavija

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 102 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 11. 1941. U SSSR-u otpočele emisije radio-stanice -Slobodna Jugoslavija-.

⚔️ 23. 4. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio u Moskvu depešu u kojoj oštro protestuje zbog emisije Radio-Londona koje popularišu Dražu Mihailovića i njegove četničke formacije kao borca protiv okupatora, pa traži da radiostanica -Slobodna Jugoslavija- popularise VŠ NOP i DV Jugoslavije i borbu partizanskih jedinica.

⚔️ 16. 6. 1942. U s. Tjentištu (kod Foče), na inicijativu NO odbora za Crnu Goru i Boku, održana konferencija rodoljuba Crne Gore i Boke na kojoj je pored vojno-političke situacije razmatrana i delatnost narodnooslobodilačkih odbora. Odlučeno je da Plenum NO odbora za Crnu Goru i Boku nastavi rad. Donesena je rezolucija u kojoj se oštro osuđuje izdajnički rad četnika Draže Mihailovića, izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije i federalista u Crnoj Gori; izražava odlučnost da se nastavi bespoštedna borba protiv okupatora i kvislinga, poziva narod Crne Gore, Boke i Sandžaka da do kraja izdrži u NOB-u. Rezolucija je dostavljena VŠ NOP i DV Jugoslavije i objavljena preko radio-stanice -Slobodna Jugoslavija-.

⚔️ 6. 7. 1942. Radio-stanica -Slobodna Jugoslavija- objavila tekst -Rezolucije rodoljuba Crne Gore, Boke i Sandžaka-. To je bila prva vest o NOB-u i o izdaji Draže Mihailovića koju je prenela jedna saveznička radio-stanica.

⚔️ 25. 1. 1943. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio depešu Kominterni, pitajući zašto se u emisijama radio-stanice -Slobodna Jugoslavija- ne govori o velikoj neprijateljskoj ofanzivi protiv snaga NOV i POJ.

⚔️ 4. 2. 1943. VŠ NOV i POJ, preko radio-stanice -Slobodna Jugoslavija-, demantovao lažni izveštaj lista -Njujork tajms- da su partizani streljali nekoliko engleskih oficira koji su pristupili Draži Mihailoviću. To je jedna od mnogih kleveta izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije u Londonu, čiji je cilj da pred svetskom javnošću komprornituje NOP u Jugoslaviji.

⚔️ 27. 7. 1943. Radio-stanica -Slobodna Jugoslavija- objavila proglas kojim se vojnici i oficiri italijanskih jedinica u Jugoslaviji pozivaju da napuštaju front, pođu svojim kućama, otpočnu borbu za isterivanje nemačkog okupatora iz svoje domovine i stvaraju istinski demokratsku Italiju, ili da sa svojim jedinicama priđu NOV i pomognu jugoslovenskim partizanima u borbi protiv nemačkih jedinica.

⚔️ 4. 11. 1943. Vlada V. Britanije, na zahtev izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije, zabranila -Slobodnu Jugoslaviju-, list naprednih jugoslovenskih novinara u Londonu.

Dokumenti

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25 juna 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da se informacije za radio-stanicu Slobodnu Jugoslaviju dostavljaju preko Vrhovnog štaba

📜 Poziv "Slobodne Jugoslavije" upućen domobranskim oficirima i vojnicima da, poput Varaždinskoga artiljerijskog puka i drugih jedinica, stupe u redove Narodnooslobodilačke vojske

📜 Obaveštenje Svetozara Vukmanovića Tempa od 27. oktobra 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu da u vezi s poslatim izveštajima još nije dobio uputstva za dalji rad i da emisije Slobodne Jugoslavije nemaju podataka o borbama u Makedoniji i o makedonskoj omladini

📜 Saopštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. januara 1944. o napadu na Banju Luku, upućeno radio-stanici Slobodna Jugoslavija

📜 Uputstvo Edvarda Kardelja od 1. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o dostavljanju ratnih izveštaja radio-stanici Slobodna Jugoslavija

📜 Saopštenje vrhovnog komandanta druga Tita od 7. januara 1944. 0 borbama jedinica NOV i POJ protiv Nemaca u centralnoj i istočnoj Bosni upućeno radio-stanici Slobodna Jugoslavija

📜 Saopštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16. januara 1944. o borbama u Sremu i Hrvatskom primorju upućeno radio-stanici Slobodna Jugoslavija

📜 Ratni izreštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 1. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Crnoj Gori, Bosni, Hrvatskoj, Makedoniji i Sloveniji

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 2. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Sloveniji

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 3. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Hrvatskoj i Sloveniji

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 4. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 5. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 6. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Sloveniji, Hrvatskoj i Vojvodini

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 8. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Hrvatskoj, Bosni i Sandžaku

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 9. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Srbiji, Hercegovini i Sloveniji

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 11. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Hrvatskoj, Makedoniji, Bosni i Sloveniji

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 12. februara 1944. preko radiostanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Vojvodini, Makedoniji i Sloveniji i pozdrav vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita boračkom i rukovodećem sastavu Jugoslovenskog samostalnog odreda u Sovjetskom Savezu

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 13. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Sandžaku, Bosni i Hrvatskoj

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 14. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Sloveniji i Hrvatskoj

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 15. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Hrvatskoj i Bosni

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 16. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Hrvatskoj

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 17. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Hrvatskoj, Vojvodini, Sandžaku i Sloveniji

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 18. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Hrvatskoj, Bosni, Makedoniji i Sloveniji

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 20. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Hrvatskoj i Sloveniji

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 21. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u istočnoj Bosni, Sloveniji i Srbiji

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 22. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u istočnoj Bosni, Sloveniji i Hrvatskoj

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 23. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 24. februara 1944. štabu Mornarice NOVJ da još ne izvodi desante na jako utvrđena neprijateljeva uporišta i da Vrhovnom štabu dostavlja izveštaje radi objavljivanja u emisijama radiostanice Slobodna Jugoslavija

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 24. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borma u Sloveniji

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 25. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 26. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u istočnoj Bosni, i Hrvatskoj

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 28. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Sloveniji, Hercegovini, Hrvatskoj i Vojvodini

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 29. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Hrvatskoj, Hercegovini, Sloveniji i Vojvodini

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 1. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Sloveniji, Hrvatskoj i Vojvodini

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavijen 2. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavije, o borbama u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovim

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 3. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Sloveniji i u Hrvatskoj

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 3. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini i zahvalnost Vrhovnog štaba NOV i POJ puškomitraljescu 4. bataljona 2. vojvođanske NOU brigade Milanu Jurišiću

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 4. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Sloveniji, Crnoj Gori i Hrvatskoj

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 6. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 7. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 8. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i u Hrvatskoj

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 9. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i u Hrvatskoj

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 10. marta . 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Sloveniji, Makedoniji, Bosni i Dalmaciji

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 11 marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Hrvatskoj, Bosni, Makedoniji i Crnoj Gori i zahvalnost vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita bataljonima Hristo Botev i Stevan Naumov

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 13. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Sloveniji, Bosni i Hrvatskoj

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 14. marta 1944. preko radio-staniceh Slobodna Jugoslavija, o borbama u Sloveniji, Makedoniji i Hrvatskoj

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 15. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Makedoniji, Sloveniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 16. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hrvatskoj

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 17. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Sloveniji, Bosni, Srbiji i Hrvatskoj i zahvalnost vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita boračkom i rukovodećem sastavu 4. NOU divizije

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 18. marta 1944. preko radiostanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Sloveniji i Srbiji i zahvalnost vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita boračkom i rukovodećem sastavu 14. NO divizije

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 18. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Vojvodini

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 20. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 21. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Srbiji, Bosni, Hrvatskoj i Sloveniji

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 22. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Sloveniji i Hrvatskoj

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 23. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori i Hrvatskoj

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 24. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini i u Sloveniji

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 25. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini, Vojvodini i Hrvatskoj

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 25. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hrvatskoj

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 27. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hrvatskoj

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 28. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Makedoniji i zahvalnost vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita boračkom i rukovodećem sastavu 2. vojvođanske NOU brigade

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 29. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji i Sandžaku

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 30. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Hrvatskoj i Srbiji

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 31. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija o borbama u Bosni, Srbiji, i Sloveniji

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 1. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Sloveniji, Srbiji, Makedoniji i Hrvatskoj

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 1. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Vojvodini i Hrvatskoj

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 3. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji i Hrvatskoj

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 4. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Hrvatskoj Crnoj Gori i Sloveniji

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 5. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Srbiji, Sloveniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 6. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Srbiji i Hrvatskoj

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 7. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sloveniji i Hrvatskoj

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 8. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji i Hrvatskoj

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 9. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 10. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 11. aprila 1944, preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj, upozorenje stanovništvu da napusti mesta gde se nalaze nemačke, ustaške i četničke baze, jer sledi bombardovanje, i zahvalnost maršala Josipa Broza Tita jedinicama 6. korpusa NOVJ za uspešno izvršenje operacije

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 12. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji i Sloveniji

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 13. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 14. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 15. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Srbiji, Crnoj Gori i Sloveniji

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 15. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Crnoj Gori i Hrvatskoj

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 29. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Srbiji

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 29. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 30. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji i Sloveniji

📜 Odobrenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 21. maja 1944. za formiranje 1. samostalne brigade NOVJ u Sovjetskom Savezu i upozorenje da Radio-stanica Nova Jugoslavija ne daje nikakve komentare povodom raspuštanja vlade Božidara Purića pre nego što o tome dobije direktive NKOJ-a

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije da svoje operativne izveštaje i one koje dobije od Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske šalje direktno Radio-stanici Slobodna Jugoslavija

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 10. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da se hitno preko Radio-stanice Slobodna Jugoslavija objavi tekst sporazuma između NKOJ-a i predsednika Kraljevske jugoslovenske vlade u izbeglištvu

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 20. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da se preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija hitno ispravi i komentariše netačna izjava londonskog radija od 20. jula o reorganizaciji Vrhovnog štaba NOV i POJ

📜 Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 25. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da preduzme mere za blagovremeno objavljivanje informacija Vrhovnog štaba i NKOJ-a preko Radio-stanice Slobodna Jugoslavija, da dostavi imena sovjetskih oficira kojima će dodeliti jugoslovenska odlikovanja i da urgira povratak Nikolaja Kornjejeva u sedište Vrhovnog štaba NOV i POJ

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za upućivanje spikera za Radio-stanicu Slobodna Jugoslavija

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 4. septembra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u SSSR-u o angažovanju spikera za makedonski jezik na Radio-stanici Slobodna Jugoslavija

📜 Saopštenje Radio-stanice Slobodna Jugoslavija od 29. septembra 1944. o odbijanju pomoći UNRRE od strane Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. oktobra 1944. Moši Pijade, političkom predstavniku Vrhovnog štaba NOV i POJ Centralnog komiteta KPJ, da preko Radio-stanice Slobodna Jugoslavija objavi kominike o razgovorima s delegacijom otečestvenofrontovske bugarske vlade 5. oktobra 1944, u Krajovi (Rumunija)

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za pojačanje propagande preko Tanjuga i Slobodne Jugoslavije o ulasku jedinica Crvene armije u Jugoslaviju i njihovim dejstvima

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za dostavljanje izveštaja za Slobodnu Jugoslaviju

📜 Zahtev Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. oktobra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u SSSR-u za pojačanje propagande preko Radio-stanice Slobodna Jugoslavija o borbama Crvene armije na jugoslovenskom tlu

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. oktobra 1944. za Slobodnu Jugoslaviju o borbama jedinica NOVJ i Crvene armije na prilazima Beograda

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. oktobra 1944. za Slobodnu Jugoslaviju o borbama Narodnooslobodilaoke vojske Jugoslavije i Crvene armije na ulicama Beograda

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. oktobra 1944. za Slobodnu Jugoslaviju o borbama jedinica NOVJ i bugarskih jedinica za Niš

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. oktobra 1944. za Slobodnu Jugoslaviju o uličnim borbama u Beogradu

📜 Plan veze od 15. oktobra 1944. za održavanje radio-saobraćaja sa Slobodnom Jugoslavijom

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za dostavljanje izveštaja za Slobodnu Jugoslaviju

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

TANJUG Borbe u Makedoniji 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Velimir Terzić 2. vojvođanska udarna brigada Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Centralni komitet KPJ Borbe u Dalmaciji 1944. Edvard Kardelj Božidar Purić Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Moša Pijade SAD i Jugoslavija Mornarica NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Glavni štab Slovenije Beogradska operacija Borbe u Makedoniji 1943. Narodno oslobodilački odbori Glavni štab Hrvatske Operacija Weiss Borbe u Sloveniji 1944. Bugarska u drugom svetskom ratu Radio London The New York Times Crvena armija Borbe u Sremu 1943. Borbe na Jadranu 1944. Glavni štab Makedonije Uprava Ujedinjenih nacija za pomoć i obnovu (UNRRA) Niš Varaždin Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Borbe u Srbiji 1944. Avijacija u oslobodilačkom ratu Otečestveni front Bugarske 14. slovenska divizija NOVJ SSSR i Jugoslavija Štampa u ratu Vlada Velike Britanije Svetozar Vukmanović Tempo Prva banjalučka operacija Februarski pohod Britanija i Jugoslavija Borbe u Hrvatskoj 1944. Omladina u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Josip Broz Tito Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Saradnja četnika sa okupatorom Bitka za Srbiju Kominterna 4. krajiška divizija NOVJ Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Italija u drugom svetskom ratu Vrhovni štab NOVJ