Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

2. vojvođanska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 29 hronoloških zapisa, 38 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 20. 4. 1943. Na pl. Majevici formirana 2. vojvođanska NOU brigada (u početku dejstvovala kao 2. grupa vojvođanskih udarnih bataljona).

⚔️ 25. 4. 1943. Između s. Bos. Rače i Bijeljine delovi 2. vojvođanske NOU brigade minirali prugu i uništili lokomotivu i 7 vagona putničkog voza. Zbog toga je saobraćaj bio obustavljen 12 dana.

⚔️ 3. 5. 1943. U Semberiji delovi domobranske 3. pešadijske divizije iz s. Bos. Rače, s. Čelića i s. Branjeva i četnici sa pl. Jelice napali 1. i 2. vojvođansku NOU brigadu i Majevički NOP odred. Odbacivši četnike prema Jelici, jedinice NOVJ su se posle manjih sudara povukle u Ravan (Posavina), a neprijatelj je do 9. maja deblokirao Bijeljinu i osposobio prugu za rudnik Ugljevik.

⚔️ 7. 5. 1943. Kod s. Zabrđa (blizu Bijeljine) Majevički NOP odred, ojačan dvema četama 2. vojvođanske NOU brigade, napao tri domobranska bataljona i, u oštroj borbi, naneo im gubitke od preko 70 izbačenih iz stroja.

⚔️ 11. 6. 1943. Kod s. Dragaljevca (na putu Brčko-Bijeljina) Majevički NOP odred, ojačan 1. bataljonom. 2. vojvođanske NOU brigade, zarobio domobranski 3. pešadijski puk (bez 2. bataljona): 1256 vojnika i oficira s kompletnim naoružanjem (3 topa, 1.000 pušaka, 16 mitraljeza, 40 p. mitraljeza).

⚔️ 16. 6. 1943. Majevički NOP odred, ojačan 1. bataljonom 2. vojvođanske NOU brigade, zauzeo i porušio rudnik Ugljevik (kod Bijeljine). Razoružani su četa vojnika domobranskog 6. pešadijskog puka i 230 mesnih milicionera.

⚔️ 17. 6. 1943. Glavna operativna grupa VŠ NOV i POJ (1. i 2. proleterska udarna i 7. divizija NOVJ), prodirući divergentno s Jahorine, u snažnom naletu razbila delove domobranskog 3. korpusa i nemačke 369. legionarske divizije i ovladala većim delom istočne Bosne (između reka Prače i Spreče), gde su je prihvatile 1. i 2. vojvođanska NOU brigada i Birčanski NOP odred. Grupa je do 7. jula izbila na r. Drinu kod Zvornika i na r. Bosnu kod Doboja, gde je odmorila i popunila svoje iscrpene jedinice.

⚔️ 18. 6. 1943. U rejonu Rudište - s. Crkvine (kod Šekovića) delovi 1. i 2. vojvođanske NOU brigade i Birčanski NOP odred razbili polubataljon domobranskog 15. pešadijskog puka i zarobili 140 domobrana sa naoružanjem i opremom.

⚔️ 20. 6. 1943. U rejonu Sokolca 1. proleterska divizija Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ uspostavila vezu s jedinicama Operativnog štaba za istočnu Bosnu (1. i 2. vojvođanskom NOU brigadom i Birčanskim i Majevičkim NOP odredom).

⚔️ 25. 6. 1943. Prva proleterska i 1. i 2. vojvođanska NOU brigada razbile posadu (dva bataljona domobranskog 15. pešadijskog puka i jedan bataljon ustaške 1. brigade) i zauzele Vlasenicu. Ostaci posade (679 vojnika), većinom bez oružja, pobegli u s. Drinjaču. U borbi je poginuo politički komesar 6. bataljona 1. proleterske NOU brigade Ante Bilobrk, narodni heroj.

⚔️ 28. 6. 1943. Prva proleterska i 2. vojvođanska NOU brigada odbacile 20. i 29. bataljon ustaške 1. brigade prema Zvorniku i zauzele s. Drinjaču. Oko 120 ustaša i žandarma održalo se u žand. stanici do idućeg dana, kada su im 21. i 29. bataljon ustaške 1. brigade omogućili da se probiju u Zvornik.

⚔️ 5. 7. 1943. Prva proleterska udarna brigada 1. proleterske udarne divizije i 2. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ zauzele Zvornik, prisilivši jedan bataljon nemačke 369. legionarske divizije i delove razbijene ustaške 1. brigade i domobranskog 15. pešadijskog puka da se, uz prihvat delova nemačke 104. lovačke divizije i Ruskog zaštitnog korpusa, povuku preko Drine u Srbiju. U borbi su poginuli politički komesar 1. proleterske udarne divizije NOVJ Filip Kljajić Fića i politički komesar čete u 1. bataljonu 1. proleterske NOU brigade Radovan Gardašević, narodni heroji. Neprijatelj je svoje gubitke procenio na 400-500 izbačenih iz stroja.

⚔️ 13. 7. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. proleterske udarne divizije NOVJ da se Centralna bolnica VŠ NOV i POJ iz Šekovića, u kojoj je biio 700 teških i lakih ranjenika, evakuiše u predeo južno od Vlasenice. Sve lake i veći deo teških ranjenika preuzele su i, proleterska udarna divizija NOVJ, 2. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ i 6, istočnobosanska udarna brigada 17, udarne divizije NOVJ. U rejonu Šekovića je ostao (sakrivan po zemunicama, pećinama i šumama) deo najtežih ranjenika i bolesnika, s najnužnijim sanitetskim osobljem.

⚔️ 21. 8. 1943. U s. Površnici (kod G. Tuzle) delovi 2. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ i Majevičkog NOP odreda razoružali, bez otpora, 6. četu 2. bataljona domobranske Tuzlanske brigade.

⚔️ 10. 9. 1943. Posle tročasovne teške borbe protiv ustaškog 22. bataljona jedinice 1. i 2. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ zauzele Vlasenicu. Ustaše su imale 12 mrtvih, 4 ranjena i 38 zarobljenih, dok su brigade imale 11 mrtvih i 16 ranjenih. Zaplenjeno: 3 minobacača, 2 mitraljeza. 20 pušaka i dosta druge ratne opreme.

⚔️ 14. 9. 1943. U s. Capardima (kod Zvornika) jedinice 1. i 2. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ napale domobransku posadu i posle šestočasovne borbe zauzele uporište. Poginulo je i ranjeno 50 domobrana a zarobljeno i razoružano 407 vojnika i 4 oficira 5. bataljona domobranske Tuzlanske brigade. Jedinice NOVJ su imale: 5 mrtvih i 18 ranjenih.

⚔️ 19. 10. 1943. Druga vojvođanska NOU brigada i delovi 4. vojvođanske NOU brigade 16. udarne divizije NOVJ napali ustaško-domobransko uporište Gunju, uz jednovremeni napad 1. i 3. vojvođanske brigade iste divizije na posadu Brćkog. Bataljon domobranskog 5. lovačkog puka u Gunji delom je uništen a delom proteran. Odbijen je napad pristiglih pojačanja iz Županje. Zaplenjena je veća količina oružja i opreme i oštećen je most preko r. Save.

⚔️ 20. 1. 1944. U rejonu zaselaka Durakovića i Omerbašića (kod Gračanice) domobranske jedinice napale na dva bataljona 2. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ, ali su ih ovi bataljoni, energičnim protivnapadom, razbili i odbacili, nanevši im gubitke od oko 74 mrtva vojnika, uz sopstvene gubitke od 17 mrtvih i 30 ranjenih boraca.

⚔️ 16. 2. 1944. Peta vojvođanska udarna brigada (ojačana 3. bataljonom 2. vojvođanske udarne brigade) 16. udarne divizije NOVJ, izvršila napad na Gračanicu i zauzela je (sem bolnice). U zoru, zbog jakog otpora neprijatelja, povukla se uz gubitke od 10 mrtvih i 31 ranjenog borca.

⚔️ 18. 3. 1944. U rejonu s. Zabrđa (na putu Bijeljina-Čelić) 2. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ vodila oštru borbu protiv delova nemačke 13. SS divizije -Handžar- iz s. Koraja i Bijeljine i onemogućila im međusobno spajanje. Neprijatelju su naneti gubici od oko 120 mrtvih. Brigada je takođe imala velike gubitke.

⚔️ 20. 5. 1944. Dva bataljona 2. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ izvršila napad na neprijateljski položaj Strnču (kod s. Lopara, blizu Tuzle). Posle žestoke tročasovne borbe, kad je stiglo pojačanje, bataljoni su se povukli na polazni položaj. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 60 mrtvih i ranjenih, a bataljoni - 12 mrtvih, 30 ranjenih i 12 nestalih boraca.

⚔️ 12. 9. 1944. Kod s. Stuba (blizu Valjeva) tri bataljona 1. vojvođanske udarne brigade i jedan bataljon 2. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ napali na dve četničke brigade 4. grupe jurišnih korpusa i posle kraće borbe odbacili ih prema Valjevu. Zarobljena su 4 četnika.

⚔️ 25. 9. 1944. Na položaju s. G. Dobrić - Četenište - Golo brdo (kod Šapca) 2. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ slomila otpor četničkog Majevičkog korpusa i odbacila ga prema Šapcu.

⚔️ 28. 9. 1944. U s. Bogosavcu, s. Lipolistu i s. Dublju (kod Šapca) 1. i 2. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ napale nemačke vojnike, četnike i pripadnike SDK. Brigade su Lipolist i Bogosavac zauzele posle tročasovne borbe protiv oko 400 pripadnika SDK, a Dublje uveče. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih i 15 zarobljenih. Zaplenjena su 3 p. mitraljeza, dvoja kola municije i dr. Jedinice 16. divizije su imale 2 poginula i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 3. 10. 1944. Na položaju Doktorovača - s. Bogosavac (kod Šapca) 4. bataljon 2. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ vodio borbu protiv oko 300 nemačkih vojnika i 20 tenkova. Uništena su 2 tenka a poginulo je 12 nemačkih vojnika. Bataljon je imao 1 poginulog i 2 ranjena borca.

⚔️ 5. 10. 1944. Iz Šapca nemački vojnici, podržavani tenkovima, izvršili ispad, ali su ih s položaja kod s. M. Vranjske, s. Mišara, s. Orida, s. Kormana i s. Majura odbile jedinice 2. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ i 1. i 2. bataljon 5. krajiške (kozarske) brigade 11. udarne divizije NOVJ. Neprijatelj je imao oko 45 mrtvih i ranjenih. Oštećena su 2 tenka. Jedinice NOVJ imale su 3 mrtva i 4 ranjena borca.

⚔️ 20. 10. 1944. Kod s. Skele (blizu Obrenovca) jedinice 1. i 2. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo artiljerijskih jedinica Crvene armije, izvršili napad na oko 700 vojnika nemačke 1. brdske divizije koji su se probili od Beograda. Posle oštre borbe neprijatelj je razbijen i nateran da se delom povuče preko r. Save u Srem a delom ka Šapcu.

⚔️ 15. 11. 1944. Predsedništvo AVNOJ-a, na predlag vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, za naročite zasluge u borbama za oslobođenje Beograda odlikovalo Ordenom narodnog oslobođenja 1. i 2. vojvođansku udarnu brigadu 16. udarne divizije i 3. vojvođansku udarnu brigadu 36. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 18. 12. 1944. Deveta, 10. i 13. vojvođanska NOU brigada, preimenovane u 1, 2. i 3. brigadu Korpusa narodne odbrane i ušle u sastav 7. divizije KNOJ-a.

Dokumenti

📜 Izveštaj štaba grupe vojvođanskih partizanskih udarnih bataljona od 19 aprila 1943. god. štabu Treće operativne zone o formiranju i jačini grupe udarnih bataljona i predlog za formiranje Druge vojvođanske udarne brigade

📜 Zajedničko naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ i komandanta Prve proleterske divizije od 25 juna 1943 štabovima Prve i Druge vojvođanske NOU brigade za napad na Vlasenicu u sadejstvu sa Prvom proleterskom divizijom

📜 Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije od 25 juna 1943 god. Štabu Prve i Druge vojvođanske NOU brigade za napad na Vlasenicu i sadejstvo sa jedinicama Prve proleterske divizije

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 2. vojvođanske brigade od 31. avgusta 1943. političkom komesaru 16. divizije

📜 Izveštaj Brigadnog komiteta Skoja 2. vojvođanske brigade od 8. novembra 1943. Centralnom komitetu Skoja

📜 Izvještaj Štaba Druge vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o pokretima i borbama od 10 avgusta do 6 novembra 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Druge vojvođanske brigade od 13 novembra 1943 god. Štabu Šesnaeste NOU divizije o moralno-političkom stanju brigade

📜 Izvještaj Štaba Druge vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o pokretima i borbama oko Međeđe, Snagova i Zvornika od 1 do 8 decembra 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Druge vojvođanske brigade od 17 decembra 1943 god. Štabu Šesnaeste NOU divizije o napadu na Kalesiju i Prnjavor

📜 Izvještaj Štaba Druge vojvođanske brigade od 4. februara 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o borbama kod Kapetanove Bine i Srnica

📜 Izvještai Štaba Druge vojvođanske brigade od 5. februara 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o borbi kod Donje Međeđe i prebacivanju na prostoriju Nasići, Ibrići, Omerbašići i Guljami

📜 Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 10. februara 1944. Štabu Druge vojvođanske brigade za likvidaciju uporišta Brijesnice

📜 Izvještaj Štaba Druge vojvođanske brigade od 12. februara 1914. Štabu Šesnaeste NOU divizije o organizacionom stanju i vojno-političkom radu u Brigadi

📜 Izvještaj Štaba Druge vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o dejstvu Brigade na Trebavi i Majevici od 8. do 26. februara 1944. godine

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 3. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini i zahvalnost Vrhovnog štaba NOV i POJ puškomitraljescu 4. bataljona 2. vojvođanske NOU brigade Milanu Jurišiću

📜 Izvještaj Štaba Druge vojvođanske brigade od 5. marta 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o napadu na Teočak

📜 Izvještaj Štaba Druge vojvođanske brigade od 9. marta 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o dejstvu protiv četnika i zelenog kadra na prostoriji Muslimanski Skočić - Rojčevići - Muslimanski Sepak

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 2. vojvođanske brigade 16. NOU divizije od 13. marta 1944. Centralnom komitetu KPJ o političkom stanju u Brigadi posle nemačkih zimskih operacija

📜 Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 16. marta 1944. Štabu Druge vojvođanske brigade za raspored i dejstvo na prostoriji Gornje Zabrđe, Ugljevik, Begutovo Selo i Tomići

📜 Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 18. marta 1944. Štabu Druge vojvođanske brigade za napad na neprijateljske snage na prostoru Zabrđe - Bijeljina

📜 Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 18. marta 1944. Štabu Druge vojvođanske brigade za sadejstvo Prvoj brigadi u borbama za Koraj

📜 Izvještaj Štaba Druge vojvođanske brigade od 23. marta 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o borbama na sektorima Ražljevo - Donja Bukovica - Brezovo Polje i Koraj - Zabrđe

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 28. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Makedoniji i zahvalnost vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita boračkom i rukovodećem sastavu 2. vojvođanske NOU brigade

📜 Izvještaj Štaba 2. vojvođanske brigade od 1. aprila 1944. Štabu 16. NOU divizije o napadu na Gavrića brdo i Mukat

📜 Izvještaj Štaba 2. vojvođanske brigade od 16. aprila 1944. Štabu 16. NOU divizije o rasporedu neprijateljskih snaga na sektoru Begutovo Selo - Trnova

📜 Izvještaj Štaba 2. vojvođanske brigade od 27. aprila 1944. Štabu 16. NOU divizije o prebacivanju i rasporedu brigade na sektoru Drinjača - Bačići - Bratunac

📜 Izvještaj Štaba 2. vojvođanske brigade od maja 1944. Štabu 16. NOU divizije o borbama za oslobođenje Kladnja

📜 Izvještaj Štaba 2. vojvođanske brigade od maja 1944. Štabu 16. NOU divizije o prebacivanju na prostor Zalukovika i o borbi na položajima Bakići - Prodanovići

📜 Naređenje Štaba 16. NOU divizije od 12. maja 1944. štabovima 2. i 4. vojvođanske brigade za pojačanu budnost na pravcima Zivinice, Tuzla i Hrvati

📜 Izvještaj Štaba 2. vojvođanske brigade od 25. maja 1944. Štabu 16. NOU divizije o dejstvu Brigade na području Majevice od 16. do 25. maja

📜 Izvještaj Štaba 2. vojvođanske brigade od 16. juna 1944. Štabu 16. NOU divizije o borbama na Majevici

📜 Izvještaj Štaba 2. vojvođanske brigade od 22. juna 1944. Štabu 16. NOU divizije o napadu na selo Vozuću i razaranje željezničke pruge Zavidovići - Olovo

📜 Izvještaj Štaba 2. vojvođanske brigade od 26. juna 1944. Štabu 16. NOU divizije o borbama protiv četnika u rejonu Previja - Podsijelovo

📜 Naređenje Štaba 12. korpusa NOVJ od 18. jula 1944. Štabu 36. divizije oko čvrsto drži položaje Kamenova Kljet - Ravno brdo - Greda i da 1. bataljon 2. brigade 16. divizije stavi pod svoju komandu

📜 Izvještaj Štaba 2. vojvođanske brigade od 4. avgusta 1944. Štabu 16. NOU divizije o dejstvima na prostoru Sekovići - Stupari - Nemilsko brdo u drugoj polovini jula i početkom avgusta

📜 Naređenje Štaba Druge brigade Šesnaeste vojvođanske NOU divizije od 25 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za napad na Rumu

📜 Zapovest Štaba Druge vojvođanske brigade od 7 novembra 1944 god. štabovima bataljona za organizaciju odbrane

📜 Izvještaj Štaba 2. vojvođanske brigade od 20. januara 1945. Štabu 16. NOU divizije o borbama kod Čađavice

Fotografije

Povezane odrednice

Zvornik AVNOJ Ranjenici u ratu 1. proleterska divizija NOVJ Majevički korpus JVuO Sokolac Brčko Obrenovac Saradnja četnika sa okupatorom Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Vlasenica Politički komesari u NOR-u Borbe u Hrvatskoj 1944. Bijeljina Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Zavidovići Prnjavor Napad NOVJ na Zvornik 1943. Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) Koča Popović Kozara u oslobodilačkom ratu 13. SS divizija Handžar Centralna bolnica NOVJ Josip Broz Tito Lopare Gračanica 36. vojvođanska divizija NOVJ Ruma Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Trnovo Beogradska operacija Bitka za Srbiju Borbe u Hrvatskoj 1943. Napad NOVJ na Vlasenicu juna 1943. Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 3. vojvođanska udarna brigada Vrhovni štab NOVJ 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Kalesija 3. pješačka divizija (NDH) Birčanski partizanski odred Borbe u Srbiji 1944. Doboj Diverzije u oslobodilačkom ratu 2. proleterska divizija NOVJ 7. banijska divizija NOVJ 5. vojvođanska udarna brigada Centralni komitet KPJ Vranje Operacija Schwarz Olovo 369. legionarska divizija (vražja) Ruski zaštitni korpus Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Sremu 1943. Beograd 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Majevički partizanski odred 12. vojvođanski korpus NOVJ Šabac 13. vojvođanska udarna brigada 4. grupa jurišnih korpusa JVuO 16. vojvođanska divizija NOVJ 1. proleterska udarna brigada Radio Slobodna Jugoslavija Crvena armija Glavna operativna grupa NOVJ 1. vojvođanska udarna brigada Tuzla Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Bolnice u oslobodilačkom ratu 4. vojvođanska udarna brigada Sanitet u ratu