Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Majevički partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 50 hronoloških zapisa, 14 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 30. 8. 1941. Kod s. Rastošnice (na putu Lopare-Zvornik) Majevički NOP odred Podštaba za Majevicu, posle višečasovne borbe, odbio napad čete domobrana iz Bijeljine. ojačane ustašama i milicionerima (ukupno 270, sa 2 topa i 4 mitraljeza). Ustaše su u s. Rastošnici ubile 35 a uhapsile 60 ljudi.

⚔️ 8. 9. 1941. Majevički NOP odred Podštaba Majevica zauzeo Lopare. Žandarmerijsko-domobranska posada (135 vojnika) odstupila u toku noći neopaženo prema Brčkom. Druga domobranska četa, koja je intervenisala iz Tuzle, posle višečasovne borbe odbačena je uz veće gubitke.

⚔️ 9. 9. 1941. Majevički NOP odred Podštaba Majevica razorio postrojenja rudnika uglja -Majevica-.

⚔️ 11. 9. 1941. Koncentričnim napadom iz Čelića, Koraja, Priboja i Simina Hana, četiri domobranska bataljona razbila Majevički NOP odred Podštaba Majevica. Četnici koji su bili u sastavu tog odreda pobegli su u Srbiju; jedna grupa partizana probila se u Birač, a druga se prikupila na Međedniku (na pl. Majevici).

⚔️ 0. 10. 1941. Bijeljinska partizanska četa, koja se 29. avgusta prebacila u Srbiju i borila u sastavu Mačvanskog NOP odreda, vratila se u sastav Majevičkog NOP odreda kao prekaljena udarna jedinica.

⚔️ 0. 10. 1941. U Bijeljini uhapšena 82 aktivista NOP-a zbog diverzija izvršenih u gradu za vreme demonstrativnog napada delova Majevičkog NOP odreda.

⚔️ 25. 10. 1941. Delovi Majevičkog NOP odreda demolirali ž. st. Suhopolje (na pruzi Bijeljina - rudnik Mezgraja), uništili jednu železničku kompoziciju i prekinuli prugu. U vezi s tim izvršen demonstrativni napad na ž st. Jabanušu i Bijeljinu.

⚔️ 29. 10. 1941. Majevički NOP odred zauzeo žand. st. Šibošnicu (kod Čelića).

⚔️ 0. 11. 1941. U s. Korenitoj (kod Bijeljine) od Bijeljinske i Brčanske partizanske čete formiran Bijeljinsko-brčanski bataljon Majevičkog NOP odreda.

⚔️ 0. 11. 1941. Formiran Majevički bataljon Majevičkog NOP odreda.

⚔️ 5. 11. 1941. Majevički NOP odred zauzeo s. Površnicu (na putu G. Tuzla-Lopare) i zarobio vod domobrana iz 8. pešadijskog puka.

⚔️ 6. 11. 1941. Majevički NOP odred drugi put zauzeo s. Površnicu (na putu G. Tuzla-Lopare) i opet zarobio vod domobrana iz 8. pešadijskog puka.

⚔️ 26. 11. 1941. Majevički NOP odred i četnički Majevički odred izvršili zajednički napad na s. Koraj (kod Brčkog). Posada (3. bataljon domobranskog 6. pešadijskog puka), gonjena od partizana, povukla se prema Čeliću, dok su četnici ostali u Koraju, gde su pobili oko 400 ljudi, žena i dece.

⚔️ 27. 11. 1941. Majevički NOP odred napao na s. Čelić (kod Brčkog), ali ga nije zauzeo, jer su meštani priskočili u pomoć domobranskoj posadi, bojeći se četničkog pokolja kao u s. Koraju.

⚔️ 29. 11. 1941. Na putu Čelić - s. Mrtvice Majevički NOP odred razbio jednu i po četu domobranske 3. pešadijske divizije.

⚔️ 30. 12. 1941. Kod Brezovog Polja na Savi Bijeljinska četa Bijeljinsko-brčanskog bataljona Majevičkog NOP odreda zarobila i potopila veliki rečni brod -Pančevo-.

⚔️ 30. 12. 1941. Na pruzi Rača-Bijeljina delovi Majevičkog NOP odreda srušili voz.

⚔️ 2. 1. 1942. U s. Pipercima (kod Brčkog), u borbi protiv delova domobranskog 6. pešadijskog puka, poginuo komandir čete u Majevičkom NOP odredu Krsto Bjeletić Krcun, narodni heroj.

⚔️ 7. 1. 1942. Delovi Majevičkog NOP odreda zauzeli ž. st. Modran (na pruzi Bijeljina-Ugljevik) i zarobili vod domobrana.

⚔️ 10. 2. 1942. Delovi Majevičkog NOP odreda u tročasovnoj borbi potpuno uništili vod domobrana u uporištu Han-Miladije (kod Brčkog).

⚔️ 20. 2. 1942. U s. Vukosavcima (kod Lopara) delovi četničkog Majevičkog odreda mučki napali Štab Majevičkog NOP odreda. U neravnoj borbi su izginuli većina članova Štaba odreda i članova OK KPJ za Majevicu, ukupno oko 30 rukovodilaca i boraca, među kojima i komandant Majevičkog NOP odreda Ivan Marković Irac, politički komesar Fadil Jahić Španac i članovi Štaba odreda Albin Herljević i Slavko Mićić - narodni heroji.

⚔️ 20. 2. 1942. Na pl. Majevici, posle zverskog mučenja, četnici ubili političkog komesara čete Majevičkog NOP odreda Strahinju Mitrovica Stajka, narodnog heroja, i sedam njegovih boraca.

⚔️ 20. 2. 1942. Grupa od 30 partizana iz sastava Majevičkog NOP odreda, u domobranskim uniformama, upala u Bijeljinu i u Sreskom načelstvu razoružala stražu i oslobodila jednu zatvorenicu.

⚔️ 28. 2. 1942. Majevički NOP odred, posle žestokih borbi kod s. Vukosavaca (blizu Lopara), pred nadmoćnim snagama četničkog Majevičkog odreda povukao se preko pl. Jelice u Birač.

⚔️ 0. 3. 1942. U s. Tobutu (kod Lopara) četnici Majevičkog četničkog odreda ubili komandira čete u Majevičkom NOP odredu Veselina Gavrića, narodnog heroja.

⚔️ 0. 3. 1942. U s. Drinjači (kod Zvornika), po naređenju GŠ NOP i DV za BiH, rasformiran Majevički NOP odred. Od boraca koji su se povukli u Birač formirani su 2. istočnobosanski udarni bataljon i zaštitnica Operativnog štaba NOP i DV za istočnu Bosnu.

⚔️ 0. 11. 1942. Na pl. Majevici od Jablaničkog partizanskog bataljona i novih boraca formiran Majevički NOP odred.

⚔️ 15. 12. 1942. Dva bataljona nemačke 717. pešadijske divizije, dva bataljona ustaške 1. brigade i pet bataljona domobranske 3. pešadijske divizije otpočeli koncentrično nastupanje (poduhvat -Tuzla II-) ka Majevici s ciljem da na toj teritoriji okruže i unište 6. istočnobosansku NOU brigadu, 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Majevički NOP odred. Međutim, posle višednevnih borbi, jedinice NOV i POJ su se 18. i 19. decembra probile preko komunikacije Tuzla-Zvornik u Birač, zarobivši pri tom 23. četu domobranskog 11. pešadijskog puka i nešto četnika. Ogorčen zbog neuspeha, neprijatelj je u selima oko Lopara pobio oko 250 ljudi i žena, dok je 110 njih odveo u Nemačku na rad. U borbi su pored ostalih poginuli Suljo Jahić i Milenko Verkić, narodni heroji.

⚔️ 8. 1. 1943. Kod s. Vučijaka (blizu Bijeljine) delovi Majevičkog NOP odreda napali iz zasede delove domobranskog 6. pešadijskog puka i naneli im gubitke od 2 mrtva, 6 ranjenih i 6 zarobljenih.

⚔️ 25. 1. 1943. U s. Capardima (kod Zvornika) i okolnim uporištima jedinice 6. istočnobosanske NOU brigade i Birčanskog, Majevičlcog i 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali 5. bataljon domobranskog 3. pešadijskog puka, četničke snage i žandarme. Posle sedmočasovne borbe jedinice NOVJ su bile prinuđene na povlačenje. Neprijatelj je imao 11 mrtvih, 14 ranjenih i 62 zarobljena vojnika, a jedinice NOVJ 8 mrtvih i 19 ranjenih među kojima je bio i komandant bataljona Majevičkog NOP odreda Dujo Rikić, narodni heroj, koji je od zadobijenih rana umro u s. Sekovićima (kod Vlasenice) 1. februara 1943.

⚔️ 18. 2. 1943. Na putu Bijeljina - s. Dragaljevac jedinice Majevičkog NOP odreda napale iz zasede 23. četu domobranskog 6. pešadijskog puka i žandarme, te posle kraće borbe zarobile 2 oficira, 100 domobrana i 7 žandarma i zaplenile 2 mitraljeza, 6 p. mitraljeza, puške i celokupnu opremu i municiju te čete.

⚔️ 0. 4. 1943. U s. Sokolovićima (kod Sokolca) održano savetovanje članova GS i PK KPJ za BiH, Oblasnog komiteta KPJ za istočnu Bosnu i Štaba Grupe vojvođanskih udarnih bataljona, na kome je, u cilju objedinjavanja komande nad svim jedinicama NOV i POJ u istočnoj Bosni, Štab Grupe vojvođanskih udarnih bataljona (kasnije Štab 1. vojvođanske NOU brigade) proglašen Operativnim štabom za istočnu Bosnu, te su pod njegovu komandu stavljeni Birčanski i Majevički NOP odred.

⚔️ 5. 4. 1943. U s. Suhom Polju (kod Bijeljine) Grupa vojvođanskih udarnih bataljona i delovi Majevičkog NOP odreda u zasedi razbili ojačani 2. bataljon domobranskog 6. pešadijskog puka. Poginulo je 11, ranjeno 33 i zarobljeno 185 domobrana, a zaplenjeno 2 topa, 2 minobacača, 5 mitraljeza, 11 p. mitraljeza i 58 pušaka i automata.

⚔️ 3. 5. 1943. U Semberiji delovi domobranske 3. pešadijske divizije iz s. Bos. Rače, s. Čelića i s. Branjeva i četnici sa pl. Jelice napali 1. i 2. vojvođansku NOU brigadu i Majevički NOP odred. Odbacivši četnike prema Jelici, jedinice NOVJ su se posle manjih sudara povukle u Ravan (Posavina), a neprijatelj je do 9. maja deblokirao Bijeljinu i osposobio prugu za rudnik Ugljevik.

⚔️ 7. 5. 1943. Kod s. Zabrđa (blizu Bijeljine) Majevički NOP odred, ojačan dvema četama 2. vojvođanske NOU brigade, napao tri domobranska bataljona i, u oštroj borbi, naneo im gubitke od preko 70 izbačenih iz stroja.

⚔️ 11. 5. 1943. Naredbom VŠ NOV i POJ reorganizovan 1. bosanski udarni korpus NOVJ, te od njega formirana dva korpusa: 1. bosanski udarni korpus NOVJ (sastava: 5. udarna divizija NOVJ, Birčanski i Majevički NOP odred, a bile mu potčinjene i 1. i 2, vojvođanska NOU brigada, koje su se nalazile u istočnoj Bosni) i 2. bosanski udarni korpus NOVJ (sastava: 4, 10. i 11. divizija NOVJ; ova poslednja bila u formiranju). Za operativno područje 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ određena je istočna Bosna, a za operativno područje 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ - srednja i zapadna Bosna (bez Cazinske krajine).

⚔️ 11. 6. 1943. Kod s. Dragaljevca (na putu Brčko-Bijeljina) Majevički NOP odred, ojačan 1. bataljonom. 2. vojvođanske NOU brigade, zarobio domobranski 3. pešadijski puk (bez 2. bataljona): 1256 vojnika i oficira s kompletnim naoružanjem (3 topa, 1.000 pušaka, 16 mitraljeza, 40 p. mitraljeza).

⚔️ 16. 6. 1943. Majevički NOP odred, ojačan 1. bataljonom 2. vojvođanske NOU brigade, zauzeo i porušio rudnik Ugljevik (kod Bijeljine). Razoružani su četa vojnika domobranskog 6. pešadijskog puka i 230 mesnih milicionera.

⚔️ 20. 6. 1943. U rejonu Sokolca 1. proleterska divizija Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ uspostavila vezu s jedinicama Operativnog štaba za istočnu Bosnu (1. i 2. vojvođanskom NOU brigadom i Birčanskim i Majevičkim NOP odredom).

⚔️ 2. 7. 1943. Odlukom VŠ i naredbom vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita formirana 17. udarna divizija NOVJ, u čiji su sastav ušli 6. istočnobosanska i 1. majevička NOU brigada i Majevički NOP odred.

⚔️ 30. 7. 1943. U rejonu s. Zloselo - s. Labucka - s. Busija (kod Lopara) delovi 1. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ i Majevičkog NOP odreda 17. udarne divizije NOVJ razbili grupu od 450 četnika podržanih nemačkom artiljerijom.

⚔️ 16. 8. 1943. Delovi domobranske 3. brdske brigade zauzeli Bijeljinu, iz koje su se povukli delovi 16. udarne divizije NOVJ i Majevičkog NOP odreda, prethodno uništivši državne zgrade i vojne objekte.

⚔️ 21. 8. 1943. U s. Površnici (kod G. Tuzle) delovi 2. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ i Majevičkog NOP odreda razoružali, bez otpora, 6. četu 2. bataljona domobranske Tuzlanske brigade.

⚔️ 24. 9. 1943. Jedinice 16. udarne divizije NOVJ i Majevički NOP odred, posle teške dvodnevne borbe protiv delova domobranskog 8. lovačkog puka, nemačkih delova i ustaša, zauzeli Bijeljinu, Poginulo je 78 a zarobljeno 278 neprijateljskih vojnika, dok se ostatak probio preko r. Drine u s. Bađovince (kod Bogatića). Zaplenjeno je 9 minobacača, 6 mitraljeza, 13 p. mitraljeza, velika količina municije, druge ratne opreme i hrane.

⚔️ 2. 10. 1943. Nastupajući iz rejona Doboja, nemačka pukovska borbena grupa -Fišer- probila položaje 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ i zauzela Lukavac, a potom odbacila Majevički NOP odred i sutradan pred veče izbila pred Tuzlu, Ovde ju je, uz pomoć radnika i rudara, 6. istočnobosanska NOU brigada zadržala do 5. oktobra.

⚔️ 9. 10. 1943. Jedinice 6. istočnobosanske udarne brigade i Majevički NOP odred 17. udarne divizije NOVJ i 1. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ odbacili nemačku pukovsku borbenu grupu -Fišer- u pravcu Gračanice i zauzeli Puračić i Lukavac (kod Tuzle). Poginulo je i ranjeno oko 50 nemačkih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 4 mrtva i 11 ranjenih.

⚔️ 0. 11. 1943. Na Majevici, po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, formiran Majevički NOP odred.

⚔️ 0. 4. 1944. Na Mutnim vodama (na pl. Majevici), u borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo politički komesar Majevičkog NOP odreda Muharem Merdžić Huso, narodni heroj.

⚔️ 26. 7. 1944. U Bosutskim šumama otpočela četvrta etapa neprijateljske operacije -Kornblume-. GŠ NOV i PO za Vojvodinu, iz dobavljene zapovesti, otkrio je namere neprijatelja i uspeo da se blagovremeno, sa 7. vojvođanskom NOU brigadom, 2. sremskim i Majevičkim NOP odredom, povuče u Slavoniju, a zatim privremeno prebaci na pl. Dilj. Nemačke i ustaško-domobranske jedinice počele da krstare bosutskim selima, vršeći odmazdu i pljačke (nastavile tako sve do 6. avgusta, a potom se povukle u svoje garnizone i uporišta).

⚔️ 11. 5. 1945. Po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa JA rasformirani Birčansko-kladanjski i Majevički NOP odred a njihovo ljudstvo ušlo u sastav 27. i 38. udarne divizije JA.

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba Majevičkog NOP odreda od septembra 1941 god. Štabu Tuzlanske oblasti o akcijama odreda od 10 avgusta do 11 septembra 1941 godine

📜 Poziv štaba Majevičkog NOP odreda od decembra 1941 god. borcima i narodu oslobođene teritorije za borbu protiv paničara

📜 Proglas Okružnog komiteta KPJ za Majevicu i štaba Majevičkog NOP odreda od februara 1942 god. povodom napada majevičkih četnika na štab odreda

📜 Izvještaj štaba Majevičkog NOP odreda od 18 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Bosne i Hercegovine o četničkim provokacijama i o rezultatu napada na Miladije

📜 Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 25 septembra 1943 god. Štabu Majevičkog NOP odreda za pokret na prostoriju Tinja

📜 Obavještenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 17 oktobra 1943 god. Štabu Majevičkog NOP odreda o rasporedu jedinica

📜 Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 31 januara 1944 Štabu Petnaeste majevičke brigade i majevičkom NOP odredu za dejstvo na prostoriji oko Koraja i Vukosavaca

📜 Naređenje Štaba Trideset šeste NOU divizije od 19. marta 1944. Štabu Majevičkog NOP odreda za obezbeđenje i smještaj bolnice u Jablanici

📜 Naređenje Štaba Drugog sremskog NOP odreda od 16 maja 1944 god. jedinicama Odreda, Prvom bataljonu Šeste vojvođanske brigade i Majevičkom NOP odredu za napad na Bosut i Vrtić

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 1. decembra 1944. Štabu Majevičkog NOP odreda za dejstva u rejonu Bijeljine

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 20. januara 1945. štabovima Majevičkog NOP odreda i Štabu brigade narodne odbrane za istočnu Bosnu da razbiju Majevičke četnike na prostoru Tobut - Zloselo

📜 Obavještenje Štaba 3. korpusa od 23. januara 1945. odjeljenju za zaštitu naroda o naređenju Štaba 2. armije NOVJ da sa svojim jedinicama i Majevičkim NOP odredom produže čišćenje četnika na prostoru Lopare - Sapna

📜 Izvještaj Štaba Majevičkog NOP odreda od 12. marta 1945. štabu 3. korpusa JA o dejstvima na prostoru Bijeljina-Priboj

📜 Izvještaj Štaba Majevičkog NOP odreda od 14. aprila 1945. Vojnoj oblasti 3. korpusa JA o borbama protiv četnika na prostoru Kozluk-Sapna

Fotografije

Povezane odrednice

Lukavac Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 15. majevička udarna brigada Ustanak u NDH Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Bolnice u oslobodilačkom ratu Operacija Tuzla Pančevo Četnici u ustanku 36. vojvođanska divizija NOVJ Glavna operativna grupa NOVJ 16. vojvođanska divizija NOVJ 3. pješačka divizija (NDH) Zvornik 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada 38. istočnobosanska divizija NOVJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Prva tuzlanska operacija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 717. pešadijska divizija Josip Broz Tito Završne operacije u Jugoslaviji Diverzije u oslobodilačkom ratu 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Bijeljina Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Brčko Operacija Žitni cvet Operacija Schwarz Vlasenica Cazin Žene u ratu Borbe u Srbiji 1944. Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Saradnja četnika sa okupatorom 6. vojvođanska udarna brigada Priboj Borbe u Sremu 1943. 1. proleterska divizija NOVJ Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Tuzla Četnici u drugom svetskom ratu 17. istočnobosanska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Pljačka u ratu Narodno oslobodilački odbori 7. vojvođanska udarna brigada 1. vojvođanska udarna brigada 2. vojvođanska udarna brigada Četnička golgota 11. krajiška divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Operacija Weiss Saradnja partizana i četnika 1941. 5. krajiška udarna divizija NOVJ Mačvanski partizanski odred 3. gorski zdrug (NDH) Bitka na Zelengori Španski borci u oslobodilačkom ratu Glavni štab Bosne i Hercegovine Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Doboj Hrvatsko domobranstvo Nemački zločini u Jugoslaviji Gračanica Lopare Sokolac