Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Prva tuzlanska operacija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 21 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 2. 10. 1943. Jedinice 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, posle teških trodnevnih borbi, slomile otpor nemačkih, domobranskih i ustaških jedinica jačine oko divizije i zauzele Tuzlu. Deo neprijateljske posade je uspeo da se probije ka Zvorniku. Gubici neprijatelja: 655 mrtvih i ranjenih i 2.174 zarobljena vojnika i oficira. Korpus je imao 28 mrtvih i 98 ranjenih. Zaplenjeno: 1.910 pušaka, 102 p. mitraljeza, 24 mitraljeza, 6 minobacača, 25 topova i mnogo drugog ratnog materijala, opreme i hrane.

⚔️ 2. 10. 1943. Nastupajući iz rejona Doboja, nemačka pukovska borbena grupa -Fišer- probila položaje 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ i zauzela Lukavac, a potom odbacila Majevički NOP odred i sutradan pred veče izbila pred Tuzlu, Ovde ju je, uz pomoć radnika i rudara, 6. istočnobosanska NOU brigada zadržala do 5. oktobra.

⚔️ 5. 10. 1943. Jedinice 17. udarne divizije NOVJ i 1. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ izvršile protivnapad na nemačku pukovsku borbenu grupu -Fišer- koja je nastupajući iz Doboja izbila pred Tuzlu. Neprijatelj je razbyen i odbačen u pravcu Lukavca i Puračića, uz gubitke od 30 mrtvih i oko 120 ranjenih. Gubici: 15 mrtvih i 42 ranjena.

⚔️ 9. 10. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito pohvalio 6. istočnobosansku NOU brigadu za primerno. junaštvo i izdržjivost u toku bitke na Sutjesci i pri odbrani Tuzle.

⚔️ 9. 10. 1943. Jedinice 6. istočnobosanske udarne brigade i Majevički NOP odred 17. udarne divizije NOVJ i 1. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ odbacili nemačku pukovsku borbenu grupu -Fišer- u pravcu Gračanice i zauzeli Puračić i Lukavac (kod Tuzle). Poginulo je i ranjeno oko 50 nemačkih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 4 mrtva i 11 ranjenih.

⚔️ 23. 10. 1943. U Tuzli formiran Oblasni inicijativni Narodnooslobodilački odbor za teritoriju istočne Bosne.

⚔️ 24. 10. 1943. U Tuzli, po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, od dobrovoljaca i mobilisanog ljudstva formiran Tuzlanski NOP odred.

Dokumenti

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 22. septembra 1943. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da ispita mogućnosti napada na Tuzlu i da prenese težište dejstva u rejon Sarajeva

📜 Dnevni izvještaj Župske redarstvene oblasti u Tuzli od 26 septembra 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na području Tuzle

📜 Zapovijest Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 27 septembra 1943 god. Štabu Šesnaeste i Sedamnaeste divizije za napad na Tuzlu

📜 Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 28 septembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Tuzlu

📜 Poziv Operativnog štaba od 30 septembra 1943 god. Komandi domobranske posade u Tuzli za predaju grada

📜 Obavještenje Štaba Prvog NOU korpusa od 1 oktobra 1943 god. Štabu Prve brigade Šesnaeste divizije o rasporedu jedinica koje drže blokadu Tuzle i o pravcu dejstva brigade

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 1 oktobra 1943 god. Štabu Prve (Petnaeste) majevičke NOU brigade o situaciji oko Tuzle

📜 Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 1 oktobra 1943 god. štabovima brigada za likvidaciju neprijatelja u Tuzli

📜 Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 1 oktobra 1943 god. štabovima brigada za napad na Tuzlu

📜 Odgovor Operativnog štaba jedinica NOV u rejanu Tuzle od 1 oktobra 1943 god. na molbu Stožera domobranske dobrovoljačke pukovnije za saradnju sa jedinica NOV pri zauzimanju Tuzle

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti od 1 oktobra 1943 god. o zauzimanju Tuzle od strane jedinica NOV i o situaciji na području istočne Bosne, Hercegovine i južne Dalmacije

📜 Pismo Stožera domobranske dobrovoljačke pukovnije u Tuzli od 1 oktobra 1943 god. komandantu Petog bosanskog NOU korpusa o potrebi saradnje pri zauzimanju Tuzle

📜 Saopštenje Štaba Prvog NOU korpusa od 2 oktobra 1943 god. o oslobođenju Tuzle

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4 oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ o oslobođenju Livna, Kupresa i Tuzle

📜 Naređenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 4 oktobra 1943 god. Štabu Sedamnaeste divizije za zaštitu jedinica u slučaju neprijateljskog bombardovanja Tuzle

📜 Naređenje Vrnovnog štaba NOV i POJ od 5. oktobra 1943. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da dostavi iscrpan izveštaj o oslobođenju Tuzle i da sprovede najintenzivniju mobilizaciju novih boraca

📜 Zapovijest Štaba Trećeg NOU korpusa od 6 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za odbranu Tuzle i prelazak u protivnapad na neprijateliske jedinice

📜 Naređenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 6 oktobra 1943 god. Štabu Prve majevičke brigade za sprečavanje neprijateljskog prodora od Doboja ka Tuzli

📜 Izvještaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 8 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Vojvodinu o borbama oko Tuzle i rasporedu jedinica

📜 Izvještaj komandira SS odreda za zaštitu rudnika uglja na području Tuzle od 11 oktobra 1943 god. o borbama oko Tuzle

📜 Izvještaj Ekonomskog odsjeka štaba 3. korpusa NOVJ od 16. oktobra 1943. o plijenu u Tuzli

Fotografije

Povezane odrednice

Glavni štab Vojvodine 17. istočnobosanska divizija NOVJ Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Narodno oslobodilački odbori Josip Broz Tito Rodoljub Čolaković Pašaga Mandžić Lukavac Kupres 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Gračanica Zvornik Operacija Ziethen Borbe u Dalmaciji 1943. Tuzla 1. vojvođanska udarna brigada Livno 15. majevička udarna brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Doboj 16. vojvođanska divizija NOVJ 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Majevički partizanski odred