Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

6. istočnobosanska proleterska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 89 hronoloških zapisa, 36 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 2. 8. 1942. U Šekovićima (kod Vlasenice), po direktivi VŠ NOP i DV Jugoslavije, od Grupe udarnih istočnobosanskih bataljona formirana 6. istočnobosanska NOU brigada.

⚔️ 2. 8. 1942. U Šekovićima (kod Vlasenice), pod rukovodstvom delegata CK KPJ, Svetozara Vukmanovića Tempa i PK KPJ za BiH, održano oblasno savetovanje KPJ za istočnu Bosnu. U prisustvu oko 400 komunista (uglavnom iz 6. istočnobosanske NOU brigade) analizirana je politička situacija u istočnoj Bosni i postavljeni su zadaci: pojačana borba za bratstvo i jedinstvo, povezivanje sa gradovima i industrijskim basenima, sa Srbijom i Sremom itd.

⚔️ 14. 8. 1942. Šesta istočnobosanska NOU brigada pokušala da se preko pl. Konjuha i pored Živinica i Tuzle prebaci na pl. Majevicu. Međutim, ona je otkrivena na severnim padinama pl. Konjuha, gde je kod s. Miljkovca, razbila delove Kladanjskog bataljona ustaške milicije, i do 17. avgusta se vratila u Šekoviće (Birač). U borbi su poginuli komandir čete Midhat Haćam i politički komesar čete Josip Jovanović, narodni heroji.

⚔️ 25. 8. 1942. U Birču jedinice nemačke 718, pešadijske divizije, sa delovima domobranske 3. i 5. pešadijske divizije, ustaške 1. brigade i mesnim milicijskim i četničkim bataljonima (ukupno 7-8.000), okružile 6. istočnobosansku NOU brigadu i Birčanski NOP odred i otpočele koncentričan napad (operaciju -S-) s ciljem da ih unište. Veštim manevrima, partizanske snage su izbegle udare, tako da je neprijatelj 9. septembra obustavio dejstva ne postigavši nikakav uspeh.

⚔️ 11. 9. 1942. Šesta istočnobosanska NOU brigada, sa Glavnim štabom NOP i DV za BiH i Pokrajinskim komitetom KPJ za BiH, otpočela petodnevni pokret iz Birča na Majevici i u Semberiju. Delovi domobranskog 3, 4. i 2. pešadijskog puka, nemačkog 750. pešadijskog puka i četnička Majevička brigada uzalud su pokušali da je na pl. Jelici okruže i unište.

⚔️ 3. 10. 1942. U s. G. Bukovici (kod Brezovog Polja) četnička Majevička brigada opkolila dva bataljona 6, istočnobosanske NOU brigade. Iznenađeni u nepovoljnoj situaciji, bataljoni su se izvukli iz okruženja preko položaja jednog četničkog bataljona, čiji borci nisu hteli da pucaju na partizane. U borbi je poginuo zamenik političkog komesara čete Omer Maslić, narodni heroj.

⚔️ 5. 10. 1942. Kod sela Lisnika (blizu Bosanske Rače) 6. istočnobosanska NOU brigada se, na tri čamca, prebacila preko reke Save u Bosutske šume, ostavivši na planini Majevici svoj 2. bataljon.

⚔️ 5. 10. 1942. Iz Bosne prebačena u Bosutske šume (u rejon Srem. Rače) 6. istočnobosanska brigada.

⚔️ 14. 10. 1942. Na Filipovom putu, između sela Jamene i Morovića (kod Šida), glavnina 6. istočnobosanske brigade, 1. bataljon 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske i Bosutska partizanska četa razbili dve čete iz nemačke 718. divizije. Neprijatelj je pretrpeo veće gubitke. Zaplenjeno je: 2 minobacača sa 150 mina, 4 p. mitraljeza, 2 automata, veći broj pušaka sa oko 10.000 metaka, 1 radio-stanica i komora sa dosta vojničke opreme.

⚔️ 15. 10. 1942. U rejon Hajdučkog brega (na Fruškoj gori) stigli iz Bosutskili šuma 6. istočnobosanska brigada, 1. bataljon 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske i Bosutska partizanska četa.

⚔️ 31. 10. 1942. Po odluci OK KPJ za Srem na Fruškoj gori izvršena reorganizacija prikupljenih jedinica Štaba 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske: od dotadašnja tri formirana su četiri bataljona pri tome je kompletan 3. bataljon (Psavski) ušao u sastav 6. istočnobosanske brigade; 1. i 2. bataljon sa Štabom odreda imali su da se prebace u istočnu Bosnu, a 4. bataljon, formiran od ljudstva koje nije moglo izdržati teže napore, trebalo je da ostane u Sremu.

⚔️ 4. 11. 1942. Prihvaćena od svog 2. bataljona, 6. istočnobosanska NOU brigada, sa 3. odredom 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske, na povratku iz Srema na pl. Majevicu, prešla r. Savu kod s. Brodac (uzvodno od Bos. Rače).

⚔️ 4. 11. 1942. Iz šume Lisnik (kod Srem. Rače) otpočelo prebacivanje 6. istočnobosanske brigade i 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske (1. i 2. bataljona) preko r. Save u Bosnu. Prevoženje pomoću 20 čamaca završeno je sledećeg dana do 2 časa.

⚔️ 5. 11. 1942. Šesta istočnobosanska NOU brigada i 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zauzeli Lopare i u okolnim uporištima zarobili dve čete iz 6. i 8. puka domobranske 3. pešadijske divizije, četu milicije i jedan bataljon Četničkog Trebavskog odreda, dok se Jablanički bataljon četničke Majevičke brigade priključio partizanima.

⚔️ 9. 11. 1942. Naredbom Vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita formiran 1. bosanski udarni korpus NOVJ sastava: 4. i 5. ufiarna divizija NOVJ i 6. NOU brigada istočne Bosne. Pod komandu tog korpusa su stavljeni i svi NOP odredi na teritoriji Bosne.

⚔️ 11. 11. 1942. U s. D. i G. Pilići (kod Bijeljine) 6. istočnobosanska NOU brigada i 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske razbili dva bataljona Majevičke četničke brigade. Zarobljeno je oko 100 četnika sa puškama i nekoliko puškomitraljeza.

⚔️ 24. 11. 1942. Delovi nemačkog 750. pešadijskog puka. domobranskog 6. i 8. pešadijskog puka i četničkog Trebavskog odreda i četnička Majevička brigada (svega 10 bataljona i 1 artiljerijski divizion) otpočeli trodnevnu akciju čišćenja istočnog dela pl. Majevice poduhvat -Tuzla-). Akcija je izvedena -u prazno-, jer su se 6. istočnobosanska brigada i 3. NOP odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske blagovremeno izvukli iz obruča, razoružavši pri tom po jednu četu domobrana i četnika.

⚔️ 28. 11. 1942. U s. Maleševcima 6. istočnobosanska NOU brigada i 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske uništili četnički Majevički odred i kombinovani bataljon četničkog Trebavskog korpusa. Od ukupno 1.300 četnika, 600 je zarobljeno a 250 je poginulo i ranjeno. Tada su izginuli četnički komandanti s Majevice i četnički štab određen za Slavoniju. U borbi su poginuli pored ostalih politički komesar čete Ismet Kapetanović i desetar Branko Milutinović, narodni heroji, oba iz 6. istočnobosanske NOU brigade

⚔️ 15. 12. 1942. Dva bataljona nemačke 717. pešadijske divizije, dva bataljona ustaške 1. brigade i pet bataljona domobranske 3. pešadijske divizije otpočeli koncentrično nastupanje (poduhvat -Tuzla II-) ka Majevici s ciljem da na toj teritoriji okruže i unište 6. istočnobosansku NOU brigadu, 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Majevički NOP odred. Međutim, posle višednevnih borbi, jedinice NOV i POJ su se 18. i 19. decembra probile preko komunikacije Tuzla-Zvornik u Birač, zarobivši pri tom 23. četu domobranskog 11. pešadijskog puka i nešto četnika. Ogorčen zbog neuspeha, neprijatelj je u selima oko Lopara pobio oko 250 ljudi i žena, dok je 110 njih odveo u Nemačku na rad. U borbi su pored ostalih poginuli Suljo Jahić i Milenko Verkić, narodni heroji.

⚔️ 18. 12. 1942. Osetivši dolazak 6. istočnobosanske NOU brigade i 3. odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske, delovi četničkog Romanijskog korpusa otpočeli povlačenje iz Birča. Birčanski NOP odred i ubrzo pristigla 6. istočnobosanska NOU brigada razbili su deo četnika, dok su ostali četnici pobegli prema Romaniji.

⚔️ 27. 12. 1942. Iz Birča 6. istočnobosanska NOU brigada otpočela prodor na Romaniju. Za dvanaest dana ona je prokrstarila Romaniju, Glasinac, Ozren i Zvijezdu, uništila nekoliko četničkih štabova i ustaško uporište u s. Žljebovima, te znatno uzdrmala četničku organizaciju, a od novih boraca na Glasincu formirala još jedan svoj bataljon.

⚔️ 9. 1. 1943. U s. Žljebovima (kod Han-Pijeska) 3. bataljon 6. istočnobosanske nOU brigade napao ustaše i žandarme, koji su se povukli u Sokolac. Zapaljena je žand. stanica i ubijeno 6. žandarma.

⚔️ 12. 1. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio 6. istočnobosanskoj NOU brigadi da preduzme ofanzivna dejstva na neprijateljska uporišta u istočnoj Bosni i da pristupi mobilizaciji ljudstva i formiranju novih jedinica. On je pri tom ukazao na važnost intenzivnijeg političkog rada u masama.

⚔️ 25. 1. 1943. U s. Capardima (kod Zvornika) i okolnim uporištima jedinice 6. istočnobosanske NOU brigade i Birčanskog, Majevičlcog i 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali 5. bataljon domobranskog 3. pešadijskog puka, četničke snage i žandarme. Posle sedmočasovne borbe jedinice NOVJ su bile prinuđene na povlačenje. Neprijatelj je imao 11 mrtvih, 14 ranjenih i 62 zarobljena vojnika, a jedinice NOVJ 8 mrtvih i 19 ranjenih među kojima je bio i komandant bataljona Majevičkog NOP odreda Dujo Rikić, narodni heroj, koji je od zadobijenih rana umro u s. Sekovićima (kod Vlasenice) 1. februara 1943.

⚔️ 29. 1. 1943. U s. Vukovini (kod Zvornika) delovi 6. istočnobosanske NOU brigade posle četvoročasovne borbe slomili otpor delova 3. bataljona domobranskog dobrovoljačkog puka iz Tuzle.

⚔️ 0. 2. 1943. Kod s. Ponjerke (blizu Han-Pijeska), u borbi protiv ustaša, poginuo komandir čete u 6. istočnobosanskoj NOU brigadi Refik Bešlagić, narodni heroj.

⚔️ 8. 2. 1943. Na pruzi Olovo - Han-Pijesak delovi 6. istočnobosanske NOU brigade napali usta ški transportni voz i uništili lokomotivu i 6 vagona. Poginulo je 25 i ranjeno 25 ustaša.

⚔️ 16. 2. 1943. Na putu Kladanj-Tuzla jedinice 6. istočnobosanske NOU brigade napale delove domobranskog dobrovoljačkog puka iz Tuzle i žandarme, zauzele uporište Brgulje (trig. 697), s. Noćajeviće, s. Ruiiće i s. Stupare, zapalile žand. stanicu i sve državne zgrade u s. Stuparima i srušile 4 mosta. 6 km tt linije i vodovod koji je Tuzlu snabdevao vođom.

⚔️ 2. 3. 1943. U rejonu Birča 6. istočnobosanska NOU brigada odbila napad oko 2000 četnika s Romanije, Glasinca i Jahorine i nanela im gubitke od preko 50 mrtvih.

⚔️ 9. 3. 1943. U s. Žljebovima i s. Kramu (na putu Sarajevo-Vlasenica) 6. istočnobosanska NOU brigada napala delove 28. ustaškog bataljona i zauzela s. Žljebove, aus. Kramu zapalila pilanu i nekoliko zgrada odakle su ustaše davale otpor. Poginulo je 24 i ranjeno 45 ustaša. Brigada je imala 17 mrtvih i 29 ranjenih.

⚔️ 13. 3. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio 2. proleterskoj udarnoj diviziji NOVJ da energično napadne i potuče četnike na liniji s. Cičevo - s. Glavatičevo - s. Zaborani, a zatim produži prema drumu Nevesinje-Ulog-Kalinovik. Trećoj udarnoj diviziji NOVJ naredio je da razbije neprijatelja na pravcu s. D. i G. Zimlje - Nevesinjsko polje, a 6. istočnobosanskoj NOU brigadi i Majevičkoj grupi udarnih bataljona - da krenu ka Kalinoviku, u susret Glavnoj operativnoj grupi.

⚔️ 20. 3. 1943. Ustaška uporišta u s. Milićima, s. Zaklopači i s. Dubnici (kod Vlasenice) napala i zauzela 6. istočnobosanska NOU brigada. Poginulo je 30 i zarobljeno 3 ustaše, dok je brigada imala 6 mrtvih i 5 ranjenih. Zaplenjeni su mitraljez, p. mitraljez i 25 pušaka i zapaljena su 2 mosta.

⚔️ 29. 3. 1943. CK KPJ dostavio sekretaru PK KPJ za Bosnu i Hercegovinu uputstvo da se 6. istočnobosanska NOU brigada sa Majevičkom grupom udarnih bataljona orijentiže ka Sandžaku radi sadejstva s levim krilom Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ, a da se u istočnoj Bosni ostave manje snage za borbu protiv četnika i za mobilizaciju novog ljudstva.

⚔️ 8. 4. 1943. U s. Hranjenu (kod Goražda) 6. istočnobosanska NOU brigada i Majevička grupa udarnih bataljona razoružale bez borbe polučetu domobrana, a zatim razbile motorizovani odred (10 vozila) nemačke feldžandarmerije, uništile 3 putnička automobila, kamion i 3 motocikla, zaplenile 5 p. mitraljeza, 1 mitraljez i 1 protivtenkovski top i zarobile 1 nemačkog oficira i 7 podoficira.

⚔️ 9. 4. 1943. Šesta istočnobosanska NOU brigada i Majevička grupa udarnih bataljona, pod rukovodstvom GŠ NOP odreda za BiH i PK KPJ za BiH, posle višednevnog marša pod borbom, probile se iz Birča u rejon s. Ustikoline (kod Foče) i ovde ušle u pastav Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ.

⚔️ 5. 5. 1943. Nemačka pukovska borbena grupa -Rogatica- 369, legionarske divizije iz Goražda prodrla preko s. Ustikoline, odbacila delove 6. istočnobosanske NOU brigade, Majevičku NOU brigadu i dva bataljona 7. divizije NOVJ na desnu obalu r. Bistrice i deblokirala, mesec dana opkoljeni, italijansko-četnički garnizon u Foči.

⚔️ 10. 5. 1943. Naređenjem Vrhovnog komandanta NOV i POJ, od 2. proleterske udarne, 6. istočnobosanske i Majevičke NOU brigade formirana Drinska operativna grupa sa zadatkom da zatvori pravce od Foče na jug.

⚔️ 15. 5. 1943. Prodorom iz Goražda i Foče 369. puk nemačke 369. legionarske divizije, podržan četom tenkova, odbacio 6. istočnobosansku NOU brigadu na Metaljku i zauzeo Čajniče.

⚔️ 16. 5. 1943. Nemačka 369. legionarska divizija odbacila 6. istočnobosansku udarnu brigadu Drinske operativne grupe, zauzela s. Boljaniće i spojila se s jedinicama italijanske divizije -Taurinenze- na putu Čajniče-Pljevlja.

⚔️ 18. 5. 1943. Kod s. Graca i s. Orlja (blizu Pljevalja) jedinice nemačke 369. legionarske divizije odbacile 6, istočnobosansku i 3. dalmatinsku NOU brigadu i 7. brigadu 7. divizije NOVJ na levu obalu r. Čehotine.

⚔️ 19. 5. 1943. Nemačka pukovska borbena grupa -Gertler- 118. lovačke divizije i domobranska 4. lovačka brigada počele napad iz fočanskog mostobrana. Posle trodnevnih borbi one su potisle Drinsku operativnu grupu (2. proletersku, 6. istočnobosansku i Majevičku NOU brigadu) do s. Čelebića i s. Šćepan-Polja.

⚔️ 21. 5. 1943. Kod s. Čelebića (blizu Foče) Drinska operativna grupa NOVJ, ojačana 1. proleterskom NOU brigadom, protivnapadom razbila 13. puk domobranske 4. lovačke brigade, a sutradan odbacila na polazne položaje pukovsku borbenu grupu -Gertler- nemačke 118. lovačke divizije i ostatak domobranske 4. lovačke brigade. Pored ostalih u s. Zlatnom Boru smrtno je ranjen Avdo Hodžić Hodža a na Trovrhu Branko Šurbat Bane, politički komesari četa u 6. istočnobosanskoj NOU brigadi, narodni heroji.

⚔️ 24. 5. 1943. Na odseku Foča - s. Šćepan-Polje 1. proleterska udarna divizija NOVJ, ojačana Drinskom operativnom grupqm, pokušala proboj preko r. Drine. Uvođenjem jakih rezervi ojačana nemačka 118. lovačka divizija je sprečila proboj, pa su napadi sutradan obustavljeni uz obostrano velike gubitke. Između ostalih je poginulo i pet narodnih heroja: komandant 3. bataljona 6. istočnobosanske NOU brigade Marko Ećimović, politički komesar čete Rade Milićević, zamenik komandira čete Vujadin Zogović i bombaš Jovo Radulović, svi iz 1. proleterske NOU brigade, dok je teško ranjeni komandant 4. bataljona 1. proleterske NOU brigade Živan Maričić, narodni heroj, nešto kasnije podlegao ranama.

⚔️ 27. 5. 1943. VŠ NOV i POJ naredio 1. proleterskoj udarnoj diviziji NOVJ da što više snaga prebaci na Pivsku planinu i da do 28. maja, preko Vučeva, uputi 6. istočnobosansku NOU brigadu Drinske operativne grupe ka s. Čurevu, u pomoć 2. proleterskoj udarnoj brigadi 2. proleterske udarne divizije NOVJ koja je vodila teške borbe protiv nemačkih snaga.

⚔️ 28. 5. 1943. Kod s. Uzlupa glavnina 3. krajiške i 6. istočnobosanske NOU brigade prebacila se na levu obalu r. Tare, pa je 3. krajiška brigada organizovala odbranu u donjem toku reke, a 6. istočnobosanska produžila pokret prema Vučevu.

⚔️ 29. 5. 1943. VŠ NOV i POJ konkretizovao ideju o proboju preko r. Sutjeske. Ponovo je objedinio 2. proletersku, Majevićku i 6. istočnobosansku NOU brigadu pod Štabom 2. proleterske NOU brigade, kako bi one očistile dolinu r. Sutjeske i izbile na liniju s. Suha - s. Vrbnica - s. Zakmur - s. Trbušće, a 1. proleterskoj udarnoj diviziji NOVJ naredio da na odsecima s. Uzlup - s. Bastasi i s. Mratinje - Trnovačko jezero - s. Suha organizuje odbranu Tare i Drine i spreči prodor nemačkih snaga sa severa i juga ka Vučevu i Sutjesci. Time bi se omogućilo prebacivanje 7. divizije NOVJ na levu obalu Tare i prikupljanje ka Pivi.

⚔️ 29. 5. 1943. Nemačka pukovska borbena grupa -Anaker- 118. lovačke divizije, nastupajući iz s. Čureva i s. Tjentišta, napala Majevičku NOU brigadu i 2. bataljon 2. proleterske NOU brigade na visoravni Vučevu. Kada su pristigli 6. istočnobosanska NOU brigada i dva bataljona 1. proleterske NOU brigade, neprijatelj je noćnim protivnapadom razbijen i niz litice Stožera i Koritnika zbačen u dolinu r. Sutjeske, čime je sprečen njegov pokušaj da zatvori prelaz preko r. Pive.

⚔️ 29. 5. 1943. Na brdu Košuru (k. 787), u međurečju Sutjeske i Hrčavke, jedinice 2. proleterske NOU brigade otpočele niz napada na delove pukovske borbene grupe -Gertler- nemačke 118. lovačke divizije. Neprekidnim ojačavanjem neprijatelj je uspeo da solidno utvrdi i održi ovaj važan položaj, iako su od 5. do 7. juna u borbu ubačene i 6. istočnobosanska i 7. krajiška NOU brigada. U jednom od desetak napada, 4. juna, poginuo je zamenik komandira 2. čete 1. bataljona 2. proleterske NOU brigade Radoš Bojović, narodni heroj.

⚔️ 31. 5. 1943. Po naređenju VŠ NOV i POJ, Drinska operativna grupa pokušala da noćnim napadom ovlada utvrđenim rejonom u dolini r. Sutjeske: Košur, Borovno, s. Mrkalje, s. Popov Most, s. Šadići, s. Čurevo. Zbog slabe organizacije napada i slabih veza napad odvojenih kolona nije uspeo, iako su delovi 6. istočnobosanske NOU brigade bili ovladali s. Čurevom a delovi 2. proleterske NOU brigade, privremeno Košurom.

⚔️ 2. 6. 1943. Na Vučevo izbila 3. dalmatinska NOU brigada i preuzela položaje 6. istočnobosanske udarne brigade Drinske operativne grupe, koja je upućena ka s. Tjentištu da sadejstvuje s jedinicama određenim za prodor preko r. Sutjeske.

⚔️ 5. 6. 1943. Prva proleterska udarna divizija NOVJ (1. proleterska, 3. krajiška, 6. istočnobosanska, Majevička NOU brigada i dva bataljona 2. proleterske NOU brigade), podržana sa dva diviziona artiljerije [Pošto je utrošena skoro sva municija, oruđa oba diviziona (1. i 2. proleterske udarne divizije NOVJ) zakopana su.], napala glavninu nemačke 118. lovačke divizije i pokušala da proširi mostobran na Sutjesci i otvori povoljniji pravac za proboj preko s. Popova Mosta i s. Vrbniče. Nemačke borbene grupe -Gertler- i -Tribukajt- 118. lovačke divizije uz gubitke od nekoliko stotina mrtvih, održale su Košur i ostale utvrđene položaje na levoj obali Sutjeske; međutim, 1. proleterska divizija je u rejonu s. Mrkalji-Borovno uništila nemački mostobran na desnoj obali Sutjeske i time obezbedila nešto slabiji pravac proboja preko s. Krekova, odnosno uz Usovački potok. Pored ostalih kod s. Popova Mosta smrtno je ranjen komandant 1. bataljona Majevičke NOU brigade Milinko Cvitković a kod Borovna je poginuo vodnik Fočanske omladinske čete 3. bataljona 1. proleterske NOU brigade Šerif Lojo, narodni heroji.

⚔️ 9. 6. 1943. U međurečju Sutjeske i Hrčavke delovi nemačke 118. lovačke i 7. SS divizije -Princ Eugen- pokušali da ovladaju grebenom, čime bi presekle Glavnu operativnu grupu NOVJ i prekinule svaku vezu između Severne i Južne grupe za proboj. Neprijatelj je u toku dana ovladao s. Suhom, s. D. Barama i Medveđom planinom s juga i s. Krekovima i Milinkladom sa severa. Međutim, delovi 2. dalmatinske, 2. i 4. proleterske, 6. istočnobosanske i 10. hercegovačke NOU brigade su održali uzak pojas grebena između Tisovog brda, Pleća, k. 1349 i Kazana, s jedne, i Milinklade, Ozrena i s. Tjentišta, sa druge strane. Na taj su način izvučeni svi delovi 2. proleterske udarne divizije NOVJ i u toku noći obezbeđen prihvat 7. divizije NOVJ.

⚔️ 9. 6. 1943. Sedma divizija NOVJ, sa oko 600 lakih ranjenika Centralne bolnice VŠ NOV i POJ [Deo lakih ranjenika koji nije stigao da u toku noći pregazi Sutjesku bio je u svitanje odsečen i uglavnom zarobljen i pobijen.], između Kazana i s. Tjentišta prešla r. Sutjesku. Na Tisovom brdu (k. 1378) i Ozrenu (k. 1405) divizija prihvaćena od delova 4. proleterske i 6. istočnobosanske NOU brigade je ušla u sastav Severne grupe za proboj.

⚔️ 17. 6. 1943. Glavna operativna grupa VŠ NOV i POJ, u pokretu s pl. Jahorine, počela nasilni prelazak preko r. Prače i komunikacije Sarajevo-Višegrad na odseku s. Stambulčić - s. Ustiprača. U dvodnevnim borbama sve jedinice su prešle ovu zaprečnu liniju na kojoj je bilo angažovano oko 10 neprijateljskih bataljona (glavnina nemačke 369. legionarske divizije i 738. puk nemačke 118. lovačke divizije, ojačani delovima 202. tenkovskog bataljona i po jednim bataljonom 4. puka -Brandenburg-, ustaške 1. brigade i domobranskog 9. pešadijskog puka). [Četiri dana kasnije r. Praču su prešle i 6. istočnobosanska (bez dva bataljona) i Majevička NOU brigada (bez jednog bataljona).]

⚔️ 18. 6. 1943. Desna kolona Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ (6. istočnobosanska i Majevička NOU brigada) naišla na pukovsku borbenu grupu -Anaker- nemačke 118. lovačke divizije u rejonu s. Osiječani, kod prevoja Hranjen, te nije uspela da pređe put Sarajevo-Goražde. Posle kraće borbe jedinice su se uputile ka Goraždu. Prilikom povlačenja dva bataljona 6. istočnobosanske i jedan bataljon Majevičke NOU brigade odvojili su se od kolone i prešli komunikaciju i r. Praču kod ž. st. Renovica.

⚔️ 21. 6. 1943. Kod ž. st. Dub 6. istočnobosanska i Majevička NOU brigada bez borbe prešle r. Praču i prugu Sarajevo-Višegrad i uputile se u sastav Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ.

⚔️ 2. 7. 1943. Odlukom VŠ i naredbom vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita formirana 17. udarna divizija NOVJ, u čiji su sastav ušli 6. istočnobosanska i 1. majevička NOU brigada i Majevički NOP odred.

⚔️ 4. 7. 1943. Treća krajiška i 6. istočnobosanska NOU brigada napale Sokolac. Iako su slomile deo spoljnje odbrane, brigade su odustale od daljeg napada, pošto je ustaška posada neposredno pred napad ojačana jednim bataljonom.

⚔️ 13. 7. 1943. Motorizovana borbena grupa -Volf- nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, nastupajući od Han-Pijeska, zauzela Vlasenicu, potisnuvši 6. istočnobosansku udarnu brigadu 17. udarne divizije NOVJ prema Šekovićima. U borbi je poginuo načelnik Štaba 17. udarne divizije NOVJ Siniša Nikolajevič, narodni heroj.

⚔️ 13. 7. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. proleterske udarne divizije NOVJ da se Centralna bolnica VŠ NOV i POJ iz Šekovića, u kojoj je biio 700 teških i lakih ranjenika, evakuiše u predeo južno od Vlasenice. Sve lake i veći deo teških ranjenika preuzele su i, proleterska udarna divizija NOVJ, 2. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ i 6, istočnobosanska udarna brigada 17, udarne divizije NOVJ. U rejonu Šekovića je ostao (sakrivan po zemunicama, pećinama i šumama) deo najtežih ranjenika i bolesnika, s najnužnijim sanitetskim osobljem.

⚔️ 14. 7. 1943. Delovi 370. puka nemačke 369. legionarske divizije odbacili na pl. Javornik 6. istočnobosansku NOU brigadu (razbivši njen 2. bataljon) i zauzeli Šekoviće. Najteži ranjenici Centralne bolnice VŠ NOV i POJ posakrivani su u bazama (skloništima) [Nemačke jedinice pronašavši ih uz pomoć četnika pobile su oko 100 tih težih ranjenika i nekoliko bolničarki.], dok su ostale (400-500) izvukle jedinice NOVJ koje su se našle u neposrednoj blizini.

⚔️ 20. 7. 1943. U Šekoviće (kod Vlasenice) ušla 6. istočnobosanska udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ, pošto se 370. puk nemačke 369. legionarske divizije povukao prema Tuzli.

⚔️ 0. 8. 1943. Bilten VŠ NOV i POJ (br. 29-31) objavio članak vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita -Peta neprijateljska ofanziva-. U članku su istaknuti najhitniji momenti bitke na Sutjesci, postupci neprijatelja i mere VŠ; odato je priznanje 1. i 2. proleterskoj udarnoj, 3. udarnoj i 7. diviziji NOVJ, 1. majevičkoj i 6. istočnobosanskoj NOU brigadi za sjajno izvršavanje zadataka u toku ove operacije.

⚔️ 0. 8. 1943. Odlukom PK KPJ za BiH izdvojen deo boraca - muslimana iz 6. istočnobosanske i Majevičke NOU brigade i u sastavu 17. udarne divizije NOVJ u s. G. Dragaljevcu (kod Bijeljine) formiran samostalni Muslimanski bataljon, kao jezgro buduće 16. muslimanske brigade.

⚔️ 30. 8. 1943. Šesta istočnobosanska i Majevička udarna brigada sa Ozrenskim NOP odredom 17. udarne divizije NOVJ, zauzeli Gračanicu uništivši 80 feldžandarma i razoružavši 34 žandarma, 60 milicionera i 150 četnika. Veći deo četnika i milicionera je stupio u Majevičku brigadu.

⚔️ 16. 9. 1943. U Bos. Šamcu 6. istočnobosanska udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ slomila otpor ustaško-četničkih snaga i zauzela mesto. Poginulo je 20 ustaša, a neki su izgoreli u kasarni iz koje su davali otpor.

⚔️ 2. 10. 1943. Nastupajući iz rejona Doboja, nemačka pukovska borbena grupa -Fišer- probila položaje 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ i zauzela Lukavac, a potom odbacila Majevički NOP odred i sutradan pred veče izbila pred Tuzlu, Ovde ju je, uz pomoć radnika i rudara, 6. istočnobosanska NOU brigada zadržala do 5. oktobra.

⚔️ 9. 10. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito pohvalio 6. istočnobosansku NOU brigadu za primerno. junaštvo i izdržjivost u toku bitke na Sutjesci i pri odbrani Tuzle.

⚔️ 9. 10. 1943. Jedinice 6. istočnobosanske udarne brigade i Majevički NOP odred 17. udarne divizije NOVJ i 1. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ odbacili nemačku pukovsku borbenu grupu -Fišer- u pravcu Gračanice i zauzeli Puračić i Lukavac (kod Tuzle). Poginulo je i ranjeno oko 50 nemačkih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 4 mrtva i 11 ranjenih.

⚔️ 14. 11. 1943. U Olovo ušli jedan bataljon 6. istočnobosanske udarne brigade 17, udarne divizije NOVJ i jedan bataljon Romanijskog NOP odreda.

⚔️ 9. 12. 1943. Na Betnju (na putu Sekovići-Vlasenica) 6. istočnobosanska udarna i 15. majevička udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ, u trodnevnoj teškoj borbi, nanela jedinicama nemačke 187. rezervne divizije gubitke od oko 250 mrtvih i ranjenih. Pošto su i same pretrpele gubitke od 25 mrtvih i 55 ranjenih, jedinice 17. udarne divizije NOVJ povukle su se radi odmora u rejon s. Tupkovići - s. D. Lukavica - s. Bašigovci - s. Lukići (kod Tuzle).

⚔️ 26. 12. 1943. U krivajskoj operaciji prva manevarska grupa 17. udarne divizije 3. korpusa NOVJ (6. istočnobosanska udarna, 18. istočnobosanska (hrvatska) i 1. južnomoravska NO brigada) prebacila se kod s. Tulovića i tako se našla iza leđa delova 99. puka nemačke 1. brdske divizije. Grupa je do 29. decembra izbila u Birač.

⚔️ 17. 1. 1944. Šesta istočnobosanska udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ zauzela rudnik uglja Kreku.

⚔️ 10. 5. 1944. Kod s. Mandre (blizu Sokolca) 6. istočnobosanska udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ, maršujući ka odseku prelaza preko Drine (s. Stari Brod - s. Slap), sukobila se s delovima nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, a u rejonu s. Mislova 2. krajiška NOU brigada napadnuta od nemačkih delova, četnika i ustaša. Zbog tih neprijateljskih napada i žestokog bombardovanja iz vazduha moralo se privremeno odustati od prelaza u Srbiju. Neprijatelju su naneseni osetni gubici. Gubici brigada: 17 mrtvih i 22 ranjena borca

⚔️ 2. 8. 1944. Kod s. Šanca (blizu Novog Pazara) 2. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije i jedinice 6. proleterske udarne istočnobosanske brigade 17. udarne divizije NOVJ, prodirući ka r. Ibru, napale dva bataljona nemačkog 5. SS policijskog puka, te ih posle oštre borbe razbile i odbacile prema Novom Pazaru, nanevši im gubitke od 25 mrtvih i 15 ranjenih i zaplenivši 1 top, 1 mitraljez, veću količinu municije i dosta drugog materijala.

⚔️ 16. 8. 1944. U borbama vođenim ceo dan 15. majevička brigada 17. udarne divizije NOVJ prinudila delove bugarskog 123. pešadijskog puka da napuste Oblu glavu i povuku se prema Blacu, dok je 6. proleterska udarna istočnobosanska brigada te divizije odbacila bugarske i nemačke policijske jedinice iz doline Rasine i prinudila ih da se povuku ka pl. Jastrepcu.

⚔️ 13. 9. 1944. Na Čačak jedan bataljon 6. proleterske (istočnobosanske) udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ izvršio demonstrativan napad, a pred zoru se povukao na polazni položaj, zarobivši 6 četnika i zaplenivši 5 pušaka.

⚔️ 15. 9. 1944. Kod s. Vranića i s. Trbušana (blizu Čačka) jedan bataljon 6. proleterske (istočnobosanske) udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ, posle dvočasovne borbe, razbio četnički Javorški korpus i odbacio ga u Čačak, nanevši mu gubitke od 8 mrtvih, 11 ranjenih i 15 zarobljenih i zaplenivši, pored ostalog materijala, 8 pušaka. Bataljon je imao 1 poginulog i 4 ranjena borca.

⚔️ 18. 9. 1944. Kod s. Brđana (blizu G. Milanovca) jedan bataljon 6. proleterske (istočnobosanske) udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ vodio borbu protiv oko 300 četnika i odbacio ih ka s. Preljini. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i više ranjenih, a bataljon 1 poginulog borca.

⚔️ 15. 10. 1944. Na komunikaciji Kragujevac-Kraljevo 3. bataljon 6. proleterske (istočnobosanske) udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ iz zasede uništio 2 nemačka kamiona s posadom, 10 kola i 25 konja.

⚔️ 25. 10. 1944. U s. Bumbarevom Brdu (kod Kragujevca) 1. i 2. bataljon 6. proleterske (istočnobosanske) udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ napali nemačke vojnike i odbacili ih ka s. Bresnici.

⚔️ 28. 10. 1944. Kod s. Bresnice i s. Guncata (blizu Čačka) jedinice 2. krajiške udarne i 6. proleterske (istočnobosanske) udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ i jedan puk Crvene armije ponovo napali nemačke položaje, ali ih, zbog snažnog otpora neprijatelja, nisu zauzeli, pa se povukli na polazne položaje.

⚔️ 14. 11. 1944. Na položaju kod s. Bumbareva Brda (blizu Čačka) oko 400 nemačkih vojnika napalo jedan bataljon Crvene armije i potisli ga s položaja. Protivnapadom jedinica 6. proleterske udarne (istočnobosanske) brigade 17. udarne divizije NOVJ neprijatelj je sa dostignutih položaja odbačen ka s. Bresnici.

⚔️ 24. 11. 1944. Na pl. Kotleniku (kod Čačka) nemački vojnici i četnici napali 6. proletersku (istočnobosansku) udarnu brigadu 17. udarne divizije NOVJ i ovladali Kondžilom. Brigada je imala 5 mrtvih i 23 ranjena i kontuzovana borca, a neprijatelj preko 40 mrtvih i ranjenih vojnika.

⚔️ 30. 11. 1944. U s. Mrčajevcima i kod s. Bukovca (blizu Čačka) jedinice 6. proleterske udarne (istočnobosanske) i 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ savladale otpor nemačkih jedinica i odbacile ih ka Čačku. Pored ostalog, zaplenjena su 2 p. mitraljeza. Jedinice 6. brigade su imale 5 mrtvih i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 16. 12. 1944. Šesta proleterska (istočnobosanska) udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ izvršila napad na s. Popove, s. Petrovo Polje i s. Dvorove (kod Bijeljine), u kojima se branilo oko 550 nemačkih vojnika i ustaša i oko 700 četnika. Neprijatelj je razbijen; pretrpeo je osetne gubitke.

⚔️ 17. 12. 1944. Šesta proleterska (istočnobosanska) udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ napala Bijeljinu, u kojoj su se branile nemačke jedinice. Borba je trajala celu noć (vršena su tri juriša), ali zbog jakog otpora neprijatelja mesto nije zauzeto.

⚔️ 20. 12. 1944. Šesta proleterska (istočnobosanska) udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ napala Bijeljinu, u kojoj su se branile nemačke jedinice. Napad nije uspeo, jer je neprijatelj dobio pojačanje (oko 1000 vojnika) sa pravca Janje. U borbi je poginulo 25 a ranjeno 40 nemačkih vojnika. Brigada je imala 19 poginulih i 37 ranjenih boraca.

⚔️ 22. 12. 1944. Jače nemačke snage napale položaje 6. proleterske (istočnobosanske) udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ, koja je, na liniji s. Dvorovi - s. Leskovača osiguravala mostobran na r. Drini. Nemačke jedinice su ovladale komunikacijom Bijeljina - s. Dvorovi - s. Balatun.

Dokumenti

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 12 januara 1943 god. Štabu Šeste (istočnobosanske) brigade za ofanzivna dejstva i intenzivan politički rad u istočnoj Bosni

📜 Izvještaj štaba 6. istočnobosanske brigade od 31. januara 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dejstvima u sjeveroistočnoj Bosni i jugozapadnom Sremu od 3. oktobra 1942. do 31. januara 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 5. veljače 1943. Vrhovnom Štabu NOV i PO Jugoslavije o brojnom smanjenju Divizije i borbama Šeste istočnobosanske brigade u istočnoj Bosni

📜 Naređenje komandanta Romanijskog korpusa od 24. februara 1943. komandantima brigada za napad na Šestu istočnobosansku brigdu u predelu Šekovića

📜 Izvještaj štaba Šeste istočnobosanske NOU brigade od 27 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama vođenim od 3 oktobra 1942 do 18 februara 1943 godine

📜 Izvještaj štaba Šeste istočnobosanske NOU brigade od 27 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o brojnom stanju i rasporedu neprijateljskih posada u Istočnoj Bosni i o formiranju obavještajnog centra u brigadi

📜 Uputstvo Centralnog komiteta KPJ od 29 marta 1943 god. sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu da se Šesta istočnobosanska NOU brigada orijentiše ka Sandžaku radi sadejstva levom krilu Glavne operativne grupe Vrhovnog štaba

📜 Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 9 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o forsiranju Drine i uhvaćenoj vezi sa Šestom istočnobosanskom i Petnaestom (Prvom) majevičkom NOU brigadom

📜 Obavještenje štaba Prve proleterske divizije od 9 aprila 1943 god. štabu Prve brigade o situaciji na sektoru Foča i rasporedu Šeste istočnobosanske i Petnaeste (Prve) majevičke NOU brigade

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20 aprila 1943 Štabu Sedme NOU divizije da svoju Sedmu brigade smeni dva bataljona Šeste (istočnobosanske) NOU brigade i prebaci je u rejon Uloga

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24 aprila 1943 Štabu Sedme NOU divizije da Prvi bataljon Šeste istočnobosanske NOU brigade uputi u Kalinovik

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 10 maja 1943 štabovima Druge proleterske, Šeste istočnobosanske i Prve majevičke NOU brigade da obrazuju operativnu grupu pod komandom Štaba Druge proleterske brigade i zatvore pravce od Foče i Goražda ka Cajniču, Celebićima i Šćepan Polju

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da Šestu istočnobosansku NOU brigadu uputi na levu obalu Drine a Prvu proletersku i Treću krajišku NOU brigadu zadrži na prostoru Čelebići - Zlatni Bor

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije da smeni Šestu istočnobosansku NOU brigadu kod Čureva i čvrsto drži desnu obalu Sutjeske, prikupljajući snage za prodor k severu

📜 Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 12 juna 1943 god. delegatu Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije i svom načelniku Štaba o pristizanju Sedme krajiške, Petnaeste majevičke i Šeste istočnobosanske brigade na pravac proboja i upoznavanje sa naređenjem Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije

📜 Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 2. jula 1943. o postavljenju komandnog kadra u štabovima Šeste (istočnobosanske) i Petnaeste (Prve) majevičke NOU brigade

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. jula 1943. Štabu Prve proleterske divizije da Šestu (istočnobosansku) brigadu uputi na Ozren privremeno u sastav Druge proleterske divizije a glavninu Šesnaeste NOU divizije zadrži na prostoru Sekovići - Srebrnica

📜 Izvještaj Štaba Šeste istočnobosanske NOU brigade od 22 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na teritoriji Šekovića

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 6. NOU brigade 17. divizije od 6. novembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 6. istočnobosanske brigade 17. NOU divizije od 19. februara 1944. Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o političkom stanju u Brigadi posle zimskih operacija

📜 Izvod iz izveštaja zamenika političkog komesara 6. istočnobosanske brigade 17. NOU divizije od 19. juna 1944. Centralnom komitetu KPJ i Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o radu brigadne partijske i skojevske organizacije

📜 Petnaestodnevni izveštaj političkog komesara 6. istočnobosanske brigade od 6. iula 1944. političkom komesaru 17. NOU divizije o političkom stanju na terenu i političkom i kulturno-prosvetnom radu u jedinicama

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da su 6. istočnobosanska, 5. kozarska krajiška i 2. krajiša NOU brigada odlikovane Ordenom narodnog oslobođenja

📜 Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 13 avgusta 1944 god. štabovima Druge krajiške, Šeste istočnobosanske i Petnaeste majevičke NOU brigade za odbijanje neprijateljskih napada sa pravca Kruševac - Blace prema Aleksandrovcu i Brusu

📜 Izveštaj političkog komesara Šeste istočnobosanske NOU brigade od 9 avgusta 1944 god. političkom komesaru Sedamnaeste NOU divizije o političkom stanju i radu brigade od 1 - 15 avgusta 1944 godine

📜 Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 5 septembra 1944 god. štabovima Druge krajiške, Šeste istočnobosanske i Petnaeste majevičke NOU brigade za prebacivanje na levu obalu reke Ibra između Maglića i Pustog Polja

📜 Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 6 septembra 1944 god. štabovima Druge krajiške, Šeste istočnobosanske i Petnaeste majevičke NOU brigade za forsiranje Ibra i razmeštaj na prostoriji Bresnik - Savovo

📜 Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 9 septembra 1944 god. štabovima Druge krajiške, Šeste istočnobosanske i Petnaeste majevičke NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Kaona - Milatović - Brezovica i razbijanje četnika u Dragačevu

📜 Izveštaj Štaba Šeste istočnobosanske NOU brigade od 1 oktobra 1944 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije o situaciji u Užicu

📜 Izveštaj Štaba Šeste istočnobosanske brigade Sedamnaeste NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbi sa Nemcima na komunikaciji Kragujevac-Kraljevo kod s. Dragobraće

📜 Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 17 oktobra 1944 god. Štabu Šeste istočnobosanske brigade da izvrši smenu Četvrtog bataljona i da se po oslobođenju Kragujevca postavi na prostoriju s. Stragari-G. i D. Šatornja

📜 Izveštaj Štaba Šeste istočnobosanske brigade od 17 oktobra 1944 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije o borbi sa Nemcima na prilazima Kragujevca

📜 Izveštaj Štaba Šeste istočnobosanske brigade Sedamnaeste NOU divizije od 20 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbama sa Nemcima na komunikaciji Knić-Kragujevac kod M. Pčelica

📜 Zapovest Štaba Šeste istočnobosanske brigade Sedamnaeste NOU divizije od 25 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za napad na Bumbarevo Brdo i za prodiranje prema Čačku

📜 Dopis Štaba Šeste istočnobosanske brigade Sedamnaeste NOU divizije od 28 oktobra 1944 god. Štabu Druge krajiške brigade iste divizije o borbama s Nemcima na položaju Popovo Brdo-Bresnički Krš-Bumbarevo Brdo

📜 Izveštaj političkog komesara 6. proleterske brigade od 4. januara 1945. političkom komesaru 17. NOU divizije o politčkom radu u jedinicama Brigade

Fotografije

Povezane odrednice

Trebavski četnički odred 7. SS divizija Prinz Eugen Borbe u Hercegovini 1943. Borbe u Crnoj Gori 1943. Bitka za Srbiju Vlasenica 718. pešadijska divizija 7. banijska divizija NOVJ Bitka na Sutjesci Druga neprijateljska ofanziva Politički komesari u NOR-u 2. krajiška udarna brigada Lopare Gračanica Zvornik Sokolac 4. lovački zdrug (NDH) Saradnja četnika sa okupatorom 2. proleterska udarna brigada 3. udarna divizija NOVJ Birčanski partizanski odred Narodni heroji Jugoslavije Centralni komitet KPJ 3. krajiška proleterska udarna brigada Borbe u Sremu 1942. Kalinovik Lukavac Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 3. dalmatinska udarna brigada Olovo Foča Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Srbiji 1942. 16. vojvođanska divizija NOVJ Prva tuzlanska operacija NOVJ Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Josip Broz Tito Sanitet u ratu Vrhovni štab NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Blace Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Centralna bolnica NOVJ Goražde 1. proleterska divizija NOVJ Operacija Tuzla Bolnice u oslobodilačkom ratu Hrvatsko domobranstvo Čačak Italija u drugom svetskom ratu Glavna operativna grupa NOVJ Romanijski korpus JVuO Majevički partizanski odred Majevička četnička brigada 15. majevička udarna brigada Tuzla Četnici u drugom svetskom ratu Kragujevac 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Operacija Schwarz 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 118. lovačka divizija 3. pješačka divizija (NDH) Operacija Weiss Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Ranjenici u ratu 1. proleterska udarna brigada Han Pjesak Crvena armija 17. istočnobosanska divizija NOVJ Borbe za Jajce 1942. Bijeljina 2. proleterska divizija NOVJ 369. legionarska divizija (vražja) Borbe u Bosni i Hercegovini 1944.