Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

Birčanski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 27 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 14. 9. 1941. Birčanski NOP odredi i četnički Planinski puk izvršili neuspeo napad na Kladanj.

⚔️ 0. 10. 1941. Reorganizacijom malih NOP odreda (četa) Sreskog štaba za Birač formiran Birčanski NOP odred.

⚔️ 4. 10. 1941. Ustaško-dornobranske borbene grupe -Krumenaker- i -Grum- potisnule delove Birčanskog NOP odreda i zauzele s. Caparde (kod Zvornika).

⚔️ 6. 10. 1941. Tri čete Birčanskog NOP odreda zauzele s. Caparde i potisnule ustaško-domobransku borbenu grupu -Simić- prema Zvorniku.

⚔️ 11. 10. 1941. Na brdu Rudniku (kod s. Capardi) Birčanski NOP odred razbio glavninu neprijateljske borbene grupe -Krumenaker- (domobrane, ustaše, miliciju, delove jednog nemačkog landesšicen bataljona i dva nemačka tenka).

⚔️ 0. 11. 1941. Objedinjavanjem Šekovićke, Brainačke i Tupanarske partizanske čete formiran 1 (Šekovićki) bataljon Birčanskog NOP odreda.

⚔️ 0. 11. 1941. Prerastanjem Sprečanske čete formiran 2 (Sprečanski) bataljon Birčanskog NOP odreda.

⚔️ 1. 11. 1941. Drugi bataljon domobranskog 8. pešadijskog puka iz Kladnja zauzeo s. Stupare (na putu Tuzla-Kladanj) potisnuvši đelove Birčanskog NOP odreda.

⚔️ 0. 12. 1941. Formiran 3. stuparski bataljon Birčanskog NOP odreda. Krajem decembra prišao četnicima.

⚔️ 16. 1. 1942. U s. Petrovićima (kod Šekovića) Birčanski NOP odred iznenadio i uništio ojačanu 24. četu 3. bataljona domobranskog 3. pešadijskog puka i zaplenio 120 pušaka, 13 p, mitraljeza, 2 mitraljeza i 2 minobacača 81 mm.

⚔️ 20. 1. 1942. Nastupajući od Vlasenice, ojačani 697. puk nemačke 342. pešadijske divizije zauzeo Han-Pijesak, slomivši prethodnog dana odbranu 5. bataljona 1. proleterske NOU brigade i delove Birčanskog NOP odreda.

⚔️ 6. 2. 1942. Posle sedmodnevnih upornih borbi Birčanski NOP odred prisilio domobransku posadu da, sa znatnim gubicima, uz pomoć snaga spolja, napusti selo Papraću (blizu Vlasenice).

⚔️ 0. 3. 1942. U s. Tišći (kod Šekovića), u duhu naređenja GŠ NOP i DV za BiH, od omladinaca Birča, formiran Omladinski udarni bataljon Birčanskog NOP odreda.

⚔️ 4. 3. 1942. VŠ NOV i DV Jugoslavije naredio Operativnom štabu NOP i DO za istočnu Bosnu da delom svojih snaga raspoređenih levo od puta Podromanija - Han-Pijesak i Birčanskim NOP odredom, kod Šekovića, sadejstvuje 2. proleterskoj NOU brigadi, koja će od 5. marta prodirati preko Glasinca ka Vlasenici u dve kolone, i da njoj uputi odeljenja i vodiče iz mesnih partizanskih jedinica. U naređenju se iznose taktički postupci 2. proleterske NOU brigade tokom prodora i daju obaveštenja o vremenskim terminima za sadejstvo.

⚔️ 25. 3. 1942. U s. Drinjači (kod Zvornika), od delova Majevičkog i Birčanskog NOP odreda, komandant GŠ NOP i DV za BiH formirao 2. istočnobosanski udarni bataljon.

⚔️ 31. 3. 1942. Nastupanjem iz Han-Pijeska prema Vlasenici ustaška Crna legija i delovi 737. puka nemačke 718. pešadijske divizije otpočeli drugu etapu ciklusa operacija -Trio- - vlaseničko-srebreničku operaciju u kojoj su se raspali Vlasenički i Srebrenički NO dobrovoljački odred, dok su se dobrovoljački bataljon Birčanskog NOP odreda i Krajiški NO dobrovoljački odred znatno osuli. Delovi 1. proleterske NOU brigade, Birčanski NOP odred i ostatak Krajiškog NO dobrovoljačkog odreda, pod rukovodstvom Operativnog štaba NOP i DV za istočnu Bosnu, povukli su se prema Romaniji i Zvijezdi. Neprijatelj je do 9. aprila ovladao slobodnom teritorijom između reka Zepe, Drine, Drinjače i gornjih tokova Spreče i Krivaje. [Ustaška I nemačka komanda su odstupile od dogovorenog plana kako bi sprečile da se cela istočna Bosna uključi u italijansku okupacionu zonu.]

⚔️ 0. 5. 1942. U Sekovićima (u Birču) GŠ NOP i DV za Bosnu i Hercegovinu izvršio reorganizaciju Grupe istočno-bosanskih udarnih bataljona: formirao Štab grupe, bataljone popunio (uključene su 1. i 2. proleterska četa Birčanskog NOP odreda), formirao komoru, bolnicu itd.

⚔️ 0. 6. 1942. Kod Vlasenice se rasuo Zalukovički dobrovoljački bataljon Birčanskog NOP i DO koji se do tada održavao kao poslednja jedinica NO dobrovoljačke vojske u istočnoj Bosni. Deo boraca je prešao u partizanske bataljone Birčanskog NOP odreda a ostali su otišli u četnike.

⚔️ 25. 8. 1942. U Birču jedinice nemačke 718, pešadijske divizije, sa delovima domobranske 3. i 5. pešadijske divizije, ustaške 1. brigade i mesnim milicijskim i četničkim bataljonima (ukupno 7-8.000), okružile 6. istočnobosansku NOU brigadu i Birčanski NOP odred i otpočele koncentričan napad (operaciju -S-) s ciljem da ih unište. Veštim manevrima, partizanske snage su izbegle udare, tako da je neprijatelj 9. septembra obustavio dejstva ne postigavši nikakav uspeh.

⚔️ 4. 12. 1942. Tri brigade četničkog Romanijskog korpusa otpočele napad na Birčanski NOP odred. U sedmodnevnim borbama četnici su taj odred potisli iz Šekoviča, opljačkali partizanska sela Birča i spalili veći broj kuća.

⚔️ 18. 12. 1942. Osetivši dolazak 6. istočnobosanske NOU brigade i 3. odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske, delovi četničkog Romanijskog korpusa otpočeli povlačenje iz Birča. Birčanski NOP odred i ubrzo pristigla 6. istočnobosanska NOU brigada razbili su deo četnika, dok su ostali četnici pobegli prema Romaniji.

⚔️ 16. 1. 1943. U s. Capardima (kod Zvornika) jedinice 6 istočnobosanske NOU brigade i Majevičkog i Birčanskog NOP odreda i tri bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali 5. bataljon domobranskog 3. pešadijskog puka i četničke snage. Posle četvoročasovne borbe jedinice NOV su se zbog jakog otpora, povukle prema s. Podborogovu, uz gubitke od 35 mrtvih i ranjenih. Poginulo je 16, ranjeno 4 i zarobljeno 35 četnika i domobrana.

⚔️ 29. 5. 1943. Kod s. Neđelišta (blizu Vlasenice) Birčanski NOP odred odbio napad ustaških delova iz Vlasenice i Han-Pijeska i naneo im gubitke od preko 50 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 17. 6. 1943. Glavna operativna grupa VŠ NOV i POJ (1. i 2. proleterska udarna i 7. divizija NOVJ), prodirući divergentno s Jahorine, u snažnom naletu razbila delove domobranskog 3. korpusa i nemačke 369. legionarske divizije i ovladala većim delom istočne Bosne (između reka Prače i Spreče), gde su je prihvatile 1. i 2. vojvođanska NOU brigada i Birčanski NOP odred. Grupa je do 7. jula izbila na r. Drinu kod Zvornika i na r. Bosnu kod Doboja, gde je odmorila i popunila svoje iscrpene jedinice.

⚔️ 18. 6. 1943. U rejonu Rudište - s. Crkvine (kod Šekovića) delovi 1. i 2. vojvođanske NOU brigade i Birčanski NOP odred razbili polubataljon domobranskog 15. pešadijskog puka i zarobili 140 domobrana sa naoružanjem i opremom.

⚔️ 0. 9. 1943. U rejonu Han-Pijeska (kod Vlasenice) Planinski NOP odred uključen u Birčanski NOP odred.

⚔️ 10. 5. 1944. Odlukom Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ rasformiran Birčanski NOP odred, a ljudstvom popunjena 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Italija u drugom svetskom ratu 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Saradnja partizana i četnika 1941. Partizanska taktika Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Četnici u drugom svetskom ratu Hrvatsko domobranstvo 5. pješačka divizija (NDH) Napad NOVJ na Zvornik 1943. Bolnice u oslobodilačkom ratu Crna legija 369. legionarska divizija (vražja) Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Četnici u ustanku 2. vojvođanska udarna brigada Druga neprijateljska ofanziva 1. proleterska udarna brigada Operacija Schwarz Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Zvornik Saradnja četnika sa okupatorom Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Han Pjesak Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 27. istočnobosanska divizija NOVJ 19. birčanska udarna brigada 342. pešadijska divizija Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Omladina u ratu Glavni štab Bosne i Hercegovine Pljačka u ratu Doboj Srebrenica Diverzije u oslobodilačkom ratu 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Romanijski korpus JVuO Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Glavna operativna grupa NOVJ Operacija Weiss Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Operacija Trio 2. proleterska udarna brigada 718. pešadijska divizija 7. banijska divizija NOVJ Partizanski odred Zvijezda Vlasenica Ustanak u NDH 2. proleterska divizija NOVJ