Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Crna legija

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 2 dokumenata i 7 fotografija.

Događaji

⚔️ 7. 1. 1942. Kod s. Bijele delovi Konjičkog partizanskog bataljona Hercegovačkog NOP odreda razbili četu ustaške Crne legije i odbacili je u Konjic.

⚔️ 20. 2. 1942. Ustaška Crna legija (jačine puka), ojačana domobranskim 3. bataljonom Vojne krajine, izvršila proboj iz Sokolca u opkoljenu Rogaticu. Kod s. Zavarina (blizu Sokolcu), u borbi protiv delova Romanijskog NOP odreda i bataljona -Bajo Pivljanin- Durmitorskog NOP odreda, Crna legija je pretrpela znatne gubitke.

⚔️ 31. 3. 1942. Nastupanjem iz Han-Pijeska prema Vlasenici ustaška Crna legija i delovi 737. puka nemačke 718. pešadijske divizije otpočeli drugu etapu ciklusa operacija -Trio- - vlaseničko-srebreničku operaciju u kojoj su se raspali Vlasenički i Srebrenički NO dobrovoljački odred, dok su se dobrovoljački bataljon Birčanskog NOP odreda i Krajiški NO dobrovoljački odred znatno osuli. Delovi 1. proleterske NOU brigade, Birčanski NOP odred i ostatak Krajiškog NO dobrovoljačkog odreda, pod rukovodstvom Operativnog štaba NOP i DV za istočnu Bosnu, povukli su se prema Romaniji i Zvijezdi. Neprijatelj je do 9. aprila ovladao slobodnom teritorijom između reka Zepe, Drine, Drinjače i gornjih tokova Spreče i Krivaje. [Ustaška I nemačka komanda su odstupile od dogovorenog plana kako bi sprečile da se cela istočna Bosna uključi u italijansku okupacionu zonu.]

⚔️ 1. 4. 1942. Nastupajući iz Han-Pijeska, ustaška Crna legija, posle slabijeg otpora delova Vlaseničkog NO dobrovoljačkog odreda i 2. bataljona J. proleterske NOU brigade, zauzela Vlasenicu.

⚔️ 1. 6. 1942. Ustaška Crna legija ojačana domobranskim delovima s tenkovima, otpočela napad iz Bos. Dubice i Jasenovca. Ona je do 3. juna izbila na severoistočne padine pl. Prosare i ostvarila mostobran dubine 15 km. Protivnapadom 2. bataljona i delova 3. i Udarnog bataljona 2. krajiškog NOP odreda, uz podršku jednog aviona, 4. juna neprijatelj je razbijen a zatim, u toku noći, odbačen preko r. Save. U tim borbama je poginuo vodnik voda u Udarnom bataljonu Mile Mećava, narodni heroj, a zaplenjena su dva tenka.

⚔️ 4. 6. 1942. Prvi partizanski piloti Franjo Kluz {na avionu -Potez-) i Rudi Čajavec (na avionu -Brege-) narodni heroji, izvršili prvi borbeni zadatak: bombardovali i mitraljirali Banju Luku, aerodrom Zalužane i jednu kolonu ustaške Crne legije u povlačenju iz s. Orahova prema Bos. Dubici. Pošto mu je nad Zalužanima avion bio oštećen teško ranjen Rudi Čajavec se spustio kod s. Kadinjana i tu, da ne bi pao u ruke četnika izvršio samoubistvo, a njegov strelac je zarobljen i kasnije, u Zagrebu, streljan.

⚔️ 11. 7. 1942. U rejonu s. Kulaglića (kod Prozora), u susretnoj borbi između 4. bataljona 1. proleterske NOU brigade i jedne čete ustaške Crne legije, smrtno ranjena, a sledećeg dana podlegla ranama, politički komesar čete u 4. bataljonu Olga Jovićić Rita, narodni heroj.

⚔️ 16. 7. 1942. Delovi ustaške Crne legije, koji su se probijali iz D. Vakufa u blokirani garnizon Bugojno, odbacili 3. bataljon 2. proleterske NOU brigade iz s. Urije, gde su zatim, pobili 65 ljudi, žena i dece. U borbi je poginula i politički komesar čete Rada Miljković, narodni heroj. Protivnapadom pristiglih pojačanja neprijatelj je istog dana odbačen u D. Vakuf, dok mu se glavnina probila u Bugojno.

⚔️ 28. 7. 1942. Ispadom iz Kupresa jedan ojačani bataljon ustaške Crne legije, podržan četom tenkova i avijacijom, iznenadio delove 3. i 1. proleterske NOU brigade, uništio s. Malovan i zauzeo Šujicu i Duvno. Istovremeni pokušaj neprijateljske posade iz Livna da se sa ovim bataljonom poveže u Šujici sprečio je na Borovoj glavi partizanski bataljon -Vojin Zirojević-.

⚔️ 1. 8. 1942. Na Suhovrhu (kod Šujice) 1. bataljon 1. proleterske NOU brigade napao delove jednog bataljona ustaške Crne legije. Međutim, kako ostale predviđene snage nisu napale na Šujicu, bataljon je u žestokoj borbi sa nadmoćnijim neprijateljem, pretrpeo gubitke od 7 mrtvih i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 11. 8. 1942. U s. Glavicama (kod Bugojna) delovi ustaške Crne legije poklali 76 žena, dece i staraca.

⚔️ 11. 8. 1942. Druga i 4. proleterska NOU brigada, 10. hercegovačka NOU brigada i delovi 3. proleterske NOU brigade i 3. krajiškog NOP odreda izvršili napad na utvrđeni garnizon Kupres (1500 ustaša Crne legije i mesnih milicionera sa baterijom topova i oklopnim automobilom). Iako su dve čete bile prodrle u grad, neprijatelj je protivnapadom, uz znatne obostrane gubitke, odbacio partizanske snage na polazne položaje.

⚔️ 9. 9. 1942. Delovi ustaške Crne legije zauzeli Šujicu, potisnuvši manje delove 1. proleterske NOU brigade.

⚔️ 10. 9. 1942. Delovi ustaške Crne legije ušli u Duvno, koje su prethodno evakuisali manji delovi 1. proleterske NOU brigade i Duvanjski partizanski bataljon -Mihovil Tomić-.

⚔️ 25. 9. 1942. Pet četa ustaške Crne legije, ojačanih mesnom milicijom, izvršilo ispad iz Duvna u pravcu s. Šćita. Sutradan, posle upornih borbi na pl. Ljubuši, 10. hercegovačka NOU brigada i Prozorski bataljon 3. krajiškog NOP odreda su ih odbacili u Duvanjsko polje.

⚔️ 30. 9. 1942. Na pl. Motajici jedan ojačani bataljon ustaške Crne legije i četnici Borjanskog odreda (svega 1500 vojnika) okružili i razbili partizanske grupe predviđene za obnavljanje 4. krajiškog NOP odreda -Novak Pivašević-.

⚔️ 23. 12. 1942. Kod s. Močila (blizu Slunja), usled kvara aviona, spustio se padobranom komandant Crne Legije ustaški pukovnik Juraj Francetić. Seljaci iz s. Močila su ga uhvatili i predali komandi mesta, posle čega je sproveden u Slunj.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1942. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Istočni front Zagreb Vlasenica Gornji Vakuf Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Narodni heroji Jugoslavije Omiš Jure Francetić Operacija Trio Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Hercegovini 1942. Romanijski partizanski odred Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bugojno 2. italijanska armija Rafael Boban Durmitorski partizanski odred 1. proleterska udarna brigada Streljanja u oslobodilačkom ratu Bitka na Neretvi Žene u ratu Operacija Beta Franjo Kluz Birčanski partizanski odred Rudi Čajavec Kozarska Dubica 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Sokolac Donji Vakuf Makarska Han Pjesak Ante Pavelić Livno Slunj 718. pešadijska divizija Malovan Partizanski odred Zvijezda Logor Jasenovac Avijacija u oslobodilačkom ratu 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Prozor 3. krajiški partizanski odred Deca u ratu 2. proleterska udarna brigada Operacija Weiss Borbe za Livno 1942. Bataljon Vojin Zirojević Kupres Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Livanjski partizanski odred Genocid u NDH Četnici u drugom svetskom ratu Operacija Dinara Bitka za Prozor 1943. Borjanski četnički odred Politički komesari u NOR-u 10. hercegovačka udarna brigada 2. krajiški partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Bitka za Kupres 1942. Duvno Borbe u Dalmaciji 1942. Hercegovački partizanski odred Srebrenica Partizanska avijacija