Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

10. hercegovačka udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 106 hronoloških zapisa, 165 dokumenata i 12 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 8. 1942. Ostatak Kalinovičkog NOP odreda probio se sa Igmana na oslobođenu teritoriju, u rejon Prozora, gde je uključen u 10. hercegovačku NOU brigadu kao četa.

⚔️ 10. 8. 1942. Kod s. D. Malovana (blizu Kupresa), po direktivi VŠ NOP i DV Jugoslavije, od Hercegovačkog NOP odreda i Mostarskog partizanskog bataljona formirana 10. hercegovačka NOU brigada.

⚔️ 11. 8. 1942. Druga i 4. proleterska NOU brigada, 10. hercegovačka NOU brigada i delovi 3. proleterske NOU brigade i 3. krajiškog NOP odreda izvršili napad na utvrđeni garnizon Kupres (1500 ustaša Crne legije i mesnih milicionera sa baterijom topova i oklopnim automobilom). Iako su dve čete bile prodrle u grad, neprijatelj je protivnapadom, uz znatne obostrane gubitke, odbacio partizanske snage na polazne položaje.

⚔️ 13. 8. 1942. Druga proleterska, 1. krajiška, 2. bataljon 3. sandžačke, 4. crnogorska i 10. hercegovačka NOU brigada i delovi 3. krajiškog NOP odreda, pod komandom Operativnog štaba kupreških snaga, ponovili napad na Kupres. Frontalni juriš je zaustavljen pred rovovima na ivici grada. Uporni neprijatelj prvo je izbacio iz grada uklinjene delove 1. krajiške i 4. crnogorske NOU brigade, a zatim odbacio i sve ostale snage. U napadima na Kupres (11-14. avgusta) naše jedinice su imale 141 ranjenog i 97 mrtvih boraca, među kojima je sedam narodnih heroja: Špiro Mugoša, zamenik komandanta 4. crnogorske NOU brigade, Dušan Metlić i Simo Šolaja, komandanti 1. i 2. bataljona 3. krajiškog NOP odreda, Mašo Brguljan i Sekula Popović, politički komesari četa, Jelica Mašković Jeja, desetar, i Đuro Petrović, puškomitraljezac - svi iz 4. crnogorske NOU brigade. Gubici neprijatelja su bili 72 mrtva i 115 ranjenih.

⚔️ 22. 8. 1942. Formiran Operativni štab južne grupe brigada (1. proleterska, 1. dalmatinska i 10. hercegovačka NOU brigada i 5. krajiški i Južnodalmatinski NOP odred) sa zadatkom da objedini komandu u predelu Livno, Duvno, Aržano i zatvori pravce od Imotskog, Sinja, Bos. Grahova i Mostara.

⚔️ 14. 9. 1942. Po naređenju Vrhovni štab NOP i DV Jugoslavije, u cilju razvijanja dejstava prema Bugojnu, Travniku i Fojnici, formiran Operativni štab Udarne grupe brigada (5. crnogorska i 10. hercegovačka NOU brigada i mesne jedinice 3. krajiškog NOP odreda).

⚔️ 19. 9. 1942. Delovi 5. crnogorske i 10. hercegovačke NOU brigade u kraćoj borbi razbili posadu od oko 300 domobrana, ustaša i žandarma i zauzeli Fojnicu, zatim spalili rudnik u s. Bakovićima i dve pilane.

⚔️ 21. 9. 1942. Ojačani 1. bataljon domobranskog 5. pešadijskog puka, nastupajući od Visokog, ušao u Fojnicu, koju su prethodno evakuisali delovi 5. crnogorske i 10. hercegovačke NOU brigade.

⚔️ 25. 9. 1942. Pet četa ustaške Crne legije, ojačanih mesnom milicijom, izvršilo ispad iz Duvna u pravcu s. Šćita. Sutradan, posle upornih borbi na pl. Ljubuši, 10. hercegovačka NOU brigada i Prozorski bataljon 3. krajiškog NOP odreda su ih odbacili u Duvanjsko polje.

⚔️ 30. 9. 1942. Između ž. stanica Rama i Ostrožac (na pruzi Mostar-Sarajevo) 3. bataljon 10. hercegovačke NOU brigade porušio prugu i srušio jednu železničku kompoziciju u reku.

⚔️ 5. 10. 1942. Delovi italijanskog 6. armijskog korpusa (4.000) i četničkog Trebinjskog, Nevesinjskog i Romanijskog korpusa (5.000), u pet napadnih kolona, uz sadejstvo delova domobranskog 7. i 15. pešadijskog puka, podržani avijacijom, otpočeli šestodnevnu prozorsku operaciju (-Alfa-), deo nemačko-italijanske protivofanzive (ciklusa operacija -Dinara-), u cilju odbacivanja partizanskih snaga od Mostarskog basena boksita i železničke pruge Sarajevo-Mostar. Oko 60 km razvučena 10. hercegovačka NOU brigada nije mogla pružiti ozbiljniji otpor italijansko-četničkim snagama, koje su do 10. oktobra zauzele s. Soviće, Prozor, s. Šćit i s. Ravno, prokrstarile selima na planinama Ljubuši, Vranu, Paklini i Raduši i na liniji Duvno - Šujica - G. Vakuf - Hadžići uspostavile vezu sa ustaško-domobranskim snagama [Četnici su opljačkali ceo grad i spalili desetine sela. Samo u prozorskoj opštini ubijeno je 638 ljudi, žena i dece i spaljeno 656 domova.].

⚔️ 8. 10. 1942. Italijanski 29. bersaljerski bataljon i 2. bataljon 94. puka italijanske divizije -Mesina- potisnuli delove 10. hercegovačke NOU brigade i zauzeli Prozor.

⚔️ 13. 10. 1942. Ustaško-domobranske snage iz garnizona Travnika, Komara, Oboraca, D. Vakufa, Bugojna, G. Vakufa i Busovače izvršile koncentričan napad na 5. crnogorsku i 10. hercegovačku NOU brigadu u međurečju Vrbasa i Lašve. Razbijanjem manjih kolona i manevrom preko pl. Vlašića napad je odbačen.

⚔️ 29. 10. 1942. Kod ž. st. Rame (na pruzi Mostar-Konjic) delovi Mostarskog bataljona 10. hercegovačke NOU brigade uništili jedan teretni voz.

⚔️ 0. 11. 1942. Rasformiran 3. NOP odred 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske. Njegovo ljudstvo je ušlo u sastav 5. crnogorske i 10. hercegovačke NOU brigade kao popuna tih jedinica.

⚔️ 9. 11. 1942. Naredbom Vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita formirana 3. udarna divizija NOVJ, sastava: 5. crnogorska, 10. hercegovačka i 1. dalmatinska NOU brigada.

⚔️ 12. 11. 1942. Livanjski partizanski bataljon -Vojin Zirojević- i Duvanjski partizanski bataljon -Mihovil Tomić- rasformiranog 3. odreda 4, operativne zone NOV i PO Hrvatske ušli u sastav 10. hercegovačke NOU brigade kao njen 5. bataljon.

⚔️ 5. 12. 1942. Po naređenju Vrhovnog komandanta NOV i POJ formiran Štab operativnog sektora Mrkonjić-Grad-Jajce, koji je objedinjavao dejstva po jednog bataljona 5. crnogorske i 10. hercegovačke NOU brigade i dva bataljona 3. krajiškog NOP odreda, sa zadatkom: odbrana pravca Jajce-Mrkonjić-Grad.

⚔️ 26. 12. 1942. Prva dalmatinska i 10. hercegovačka udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ zauzela Turbe (kod Travnika), razbile 1. bataljon domobranskog 9. pešadijskog puka i uništile ž. st. Turbe i Goleš, jedan veći vijadukt, pilanu i električnu centralu. U borbi, na Ravnoj gori, poginuo je politički komesar čete u 3. bataljonu 10. hercegovačke NOU brigade Asim Zupčević, narodni heroj.

⚔️ 7. 1. 1943. Između Travnika i s. Turbeta delovi 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ porušili most i oštetili prugu na tri mesta.

⚔️ 21. 1. 1943. Žepče zauzeo 4. bataljon domobranskog 1. pešadijskog puka posle petočasovne borbe protiv jedinica 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 12. 2. 1943. U s. Cvrču (kod Prozora) umro od zadobijenih rana komandir 3. čete 2. bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Aleksa Bojović Brko, narodni heroj.

⚔️ 17. 2. 1943. Prozor zauzele jedinice 3. udarne divizije NOVJ i dva bataljona 3. krajiške NOU brigade, pošto su posle dvodnevne ogorčene borbe slomile otpor 3. bataljona 259. pešadijskog puka italijanske divizije -Murđe-, čete tenkova i artiljerijskih i minobacačkih jedinica. Poginulo je 220, ranjeno mnogo više i zarobljeno 280 italijanskih vojnika, dok je 3. udarna divizija NOVJ imala 117 ranjenih i 23 mrtva, među kojima je bio i komandir baterije 10. hercegovačke NOU brigade Dušan Pajić-Dašić. narodni heroj. Zaplenjeno: 4 haubice, 2 protivtenkovska topa, 4 minobacača, 12 mitraljeza, 25 p. mitraljeza, 500 pušaka, 5 tenkova, 1 traktor, 10 kamiona, 2 motocikla, 2 radio-stanice, 3 vagona municije za haubice, 1000 granata za topove, 300 sanduka puščane municije, 250 sanduka mina za minobacače, 50 sanduka ručnih bombi, 8 vagona brašna i drugih životnih namirnica.

⚔️ 20. 2. 1943. Delovi 10. hercegovačke NOU brigade 3. udarne divizije NOVJ posle dvodnevnih borbi zauzeli s. Ramu (kod Prozora), koje je branilo oko 200 vojnika - jedna četa 1. bataljona 259. puka italijanske divizije -Murđe-. Poginulo je 183 i zarobljeno 7 italijanskih vojnika. Zaplenjeno je: 4 tenka, 1 kamion, 120 pušaka, 8 p. mitraljeza, 14 mitraljeza, 4 sanduka ručnih bombi i 50.000 metaka, a uništena su 2 tenka. U ovim borbama je poginuo zamenik komandanta 1. bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Milan Kukić, narodni heroj.

⚔️ 22. 2. 1943. Jedinice 3. udarne divizije NOVJ otpočele napad na italijanske snage, domobrane i četnike u Konjicu. Posle više uzastopnih napada i protivnapada i zbog pogoršanja situacije kod Prozora, VŠ NOV i POJ je 26. februara naredio da se obustavi napad na Konjic. Poginulo je 53 i ranjeno preko 150 neprijateljskih oficira i vojnika. I jedinice NOVJ su imale velike gubitke. Pored ostalih, poginuli su: komandant Mostarskog bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Miloš Kovačević, narodni heroj, vođa tenka i mitraljezac 3. udarne divizije NOVJ Leo Bruk, narodni heroj, politički komesar 5. bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Karlo Batko, narodni heroj, komandir čete 5. bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Ante Šarić (Rade Španac), narodni heroj, i komandir 1. čete 4. bataljona 5. crnogorske NOU brigade Zarija Vujošević, narodni heroj.

⚔️ 28. 2. 1943. U s. Gračanici (kod Prozora), na sastanku Politbiroa CK KPJ i VŠ NOV i POJ, doneta odluka da se protivudarom glavnih snaga ka G. Vakufu razbije najopasnija neprijateljska grupacija i na taj način spasu ranjenici, odmah zatim da se kod s. Jablanice izvrši forsiranje r. Neretve. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito je naredio da protivudar izvrše: 1. proleterska udarna divizija NOVJ, 2. proleterska udarna i 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, 7. divizija NOVJ i 1. dalmatinska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ, s tim da u dolini Neretve ostanu 5. crnogorska udarna i 10. hercegovačka udarna brigada 3. udarne i 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ.

⚔️ 0. 3. 1943. Po odluci Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu rasformiran partizanski bataljon -Iskra- a njegovim ljudstvom popunjena 10. hercegovačka NOU brigada.

⚔️ 14. 3. 1943. U rejonu s. Čičeva (kod Konjica) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ, 1 proleterske i 10. Hercegovačke NOU brigade razbile centar četničke odbrane, a sutradan, posle upornih borbi, prodrle i zauzele s. Glavatičevo. Četnici su se iduće noći povukli na liniju Krstac (k. 807) - Devojački kuk - Tjeme (trig. 1328) - Rat kamen (k. 1302) - Bahtijevica. Poginulo je 20, ranjeno 30 i zarobljeno 7 četnika dok su jedinice NOVJ imale 9 ranjenih i 4 mrtva, među kojima je bio i zamenik komandira 3. čete 3. bataljona 1. proleterske NOU brigade Dragoljub Božović Zuća narodni heroj.

⚔️ 17. 3. 1943. U širem rejonu s. Glavatičeva jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ, 1. proleterske udarne i 10. hercegovačke NOU brigade napale četničke snage. Posle žestokih borbi, u kojima su pretrpeli velike gubitke, četnici su sutradan u neredu odstupili: crnogorski četnici preko s. G. i D. Zimija ka Nevesinju, radi odbrane grada, a hercegovački ka s. Bijelom Polju, radi sprečavanja prodora ka Mostaru. Poginuli su komandant 2. bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Pavle Vukoje Korčagin, narodni heroj, i komandir 1. čete 1. bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Obren Šupić, narodni heroj.

⚔️ 22. 3. 1943. Jedinice 10. hercegovačke NOU brigade zauzele s. Donje Zimlje (kod Nevesinja) razbivši prethodno četničku posadu i 3. bataljon 260. pešadijskog puka italijanske divizije -Murđe-. Poginulo je oko 100 i ranjeno mnogo više četnika i italijanskih vojnika, a zaplenjeno je 5 mitraljeza, 1 radio-stanica i 40 tovara ratne opreme. Poginuo je komandant bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Novica Domazet, narodni heroj.

⚔️ 30. 3. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito precizirao zadatke i naredio štabovima divizija: da 2. proleterska udarna divizija NOVJ obrazuje južnu grupu, forsira r. Drinu kod s. Broda i napadne Foču; da glavnina 1. proleterske udarne divizije NOVJ, kao severna grupa, pređe r. Drinu u rejonu s. Ustikoline i takođe napadne Foču; da 3. udarna divizija NOVJ, iz Nevesinjskog i Gatačkog polja, razbije četnike i oslobodi Gacko, Avtovac i druga uporišta, a da delovi 10. hercegovačke NOU brigade nastupaju ka Popovom polju; da 7. divizija NOVJ zatvori pravce: Konjic - s. Glavatičevo i s. Trnovo-Kalinovik, a 9. divizija NOVJ pravce: Mostar - Nevesinje - s. Plužine, Prijevorac - Nevesinjsko polje, Rujište-Čehoje i Lokve - s. Kula.

⚔️ 30. 3. 1943. U Dabarskom i Lukovačkom polju (kod Nevesinja) jedinice 5. crnogorske NOU i 10. hercegovačke NOU brigade napale i razbile četničke snage. Poginulo je oko 30, ranjen veći broj i zarobljeno 16 četnika, dok su jedinice NOVJ imale 4 mrtva i 5 ranjenih.

⚔️ 0. 4. 1943. Kod Stoca rasformiran Južnohercegovački NOP odred, te od njega formiran 6. bataljon i popunjeni 2. i 5. bataljon 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ. Topovi su upotrebljeni za formiranje artiljerijskog diviziona 1. proleterske udarne divizije NOVJ.

⚔️ 1. 4. 1943. Na pl. Trusini Udarna grupa bataljona (2. i 5. bataljon) 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ prodrla u južnu Hercegovinu kroz položaje delova četničkog Trebinjskog korpusa. U desetodnevnim borbama ona je, sa Južnohercegovačkim NOP odredom, zauzela Ljubinje, napala Stolac, razbila više grupa četničkog Trebinjskog korpusa i prokrstarila niz sela u Dabru i Popovom polju. U borbi protiv četnika na Oblom brdu (pl. Sniježnica) poginuo je komandant Sitničkog bataljona Južnohercegovačkog NOP odreda Pasto Vreča, narodni heroj.

⚔️ 3. 4. 1943. Udarna grupa bataljona (2. i 5. bataljon) 10. hercegovačke NOU brigade i Južnohercegovački NOP odred razbili četničku posadu i zauzeli Ljubinje.

⚔️ 4. 4. 1943. Udarna grupa bataljona (2. i 5. bataljon) 10. hercegovačke NOU brigade i Južnohercegovački NOP odred napali italijansko-četničku posadu u Stocu, prodrli delom snaga u grad i razoružali jednu četničku četu.

⚔️ 5. 4. 1943. Prva dalmatinska udarna brigada i tri bataljona 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, bez gubitaka, zauzeli s. Kulu Fazlagić (kod Gacka), gde su razoružali mesni milicijski bataljon i zaplenili oko 200 pušaka i 20.000 metaka.

⚔️ 8. 4. 1943. U rejonu prevoja Kobilja glava (kod Gacka) 1. dalmatinska NOU brigada i glavnina 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ razbile delove četničkog Trebinjskog korpusa i odbacile ih prema Bileći. U borbi je poginuo komandir čete 3. bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Hasan Zahirović Laća, narodni heroj.

⚔️ 12. 4. 1943. Na prevoju Kobilja glava (kod Gacka) tri bataljona 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ protivnapadom razbili četničku Gatačku brigadu, ojačanu bataljonom četničke Nikšićke brigade, četom tenkova i baterijom topova italijanske divizije -Murđe-.

⚔️ 1. 5. 1943. Delovi 55. puka italijanske divizije -Marke- i četničke Nevesinjske brigade, uz veće gubitke, odbacili zaštitne delove 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ prema Ulogu i zauzeli s. Plužine (kod Nevesinja). U borbi je, pored ostalih, poginuo komandir čete 5. bataljona Vuko Torović, narodni heroj.

⚔️ 19. 5. 1943. Iz Mojkovca 7. krajiška udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ otpočela pokret preko Sinjajevine i Šavnika ka s. Ravnom da pojača odbranu grupe bataljona 10. hercegovačke brigade 3. udarne divizije NOVJ na pravcu Gatačko polje - Pivska župa i sprečava prodor nemačke 118. lovačke i 7. SS divizije -Princ Eugen-.

⚔️ 23. 5. 1943. Kod s. Berušice (blizu Gacka) 7. krajiška udarna brigada i grupa bataljona 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ izvršile protivnapad na delove 13. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i pukovske borbene grupe -Anaker-, a potom se povukle na liniju Kućetine - Šejtan kula.

⚔️ 1. 6. 1943. U rejonu s. Brljevo - Štirna - s. Budnja (Župa pivska) tri brigade 2. proleterske udarne i 3. udarne divizije NOVJ (4. proleterska, 7. krajiška i 10. hercegovačka NOU brigada) noćnim napadom razbile delove nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, prešle r. Vrbnicu i izbile u s. Miloševiće (kod Šavnika). U borbi je poginuo borac bombaš Vojin Poleksić, narodni heroj.

⚔️ 3. 6. 1943. Sedma krajiška udarna i 10. hercegovačka udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ povukle se ka Mratinju posle oštrih trodnevnih borbi na Javorku (pivskom) protiv jedinica nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, u kojima su pretrpele gubitke od oko 200 mrtvih i ranjenih. Poginuli su, pored ostalih, zamenik komandanta 10. hercegovačke NOU brigade Vlado Tomović i borac 7. krajiške NOU brigade Pavle Džever, narodni heroji.

⚔️ 6. 6. 1943. Nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- potisnula 7. krajišku i 10. hercegovačku udarnu brigadu 3. udarne divizije NOVJ ka s. Tjentištu i severnim padinama Maglića i zauzela s. Mratinje i pl. Maglić.

⚔️ 9. 6. 1943. U međurečju Sutjeske i Hrčavke delovi nemačke 118. lovačke i 7. SS divizije -Princ Eugen- pokušali da ovladaju grebenom, čime bi presekle Glavnu operativnu grupu NOVJ i prekinule svaku vezu između Severne i Južne grupe za proboj. Neprijatelj je u toku dana ovladao s. Suhom, s. D. Barama i Medveđom planinom s juga i s. Krekovima i Milinkladom sa severa. Međutim, delovi 2. dalmatinske, 2. i 4. proleterske, 6. istočnobosanske i 10. hercegovačke NOU brigade su održali uzak pojas grebena između Tisovog brda, Pleća, k. 1349 i Kazana, s jedne, i Milinklade, Ozrena i s. Tjentišta, sa druge strane. Na taj su način izvučeni svi delovi 2. proleterske udarne divizije NOVJ i u toku noći obezbeđen prihvat 7. divizije NOVJ.

⚔️ 10. 6. 1943. Na Vučevu (visoravni pod pl. Maglićem), od nemačke avionske bombe, poginuo komandir čete u Mostarskom bataljonu 10. hercegovačke NOU brigade Rifat Frenjo, narodni heroj.

⚔️ 13. 6. 1943. Na odseku s. Ocrkavlje - s. D. Budanj, probojem 1. proleterske NOU brigade, Glavna operativna grupa VŠ NOV i POJ počela forsiranje r. Bistrice i prelazak preko komunikacije Kalinovik-Foča. Taj prelazak preko reke i druma, pod neprekidnom vatrom sa zemlje i iz vazduha (117 aviopoleta), završen je idućeg dana po podne. Pri proboju neprijateljskog obruča razbijeni su znatni delovi nemačke 369. legionarske divizije i 724. puka nemačke 104. lovačke divizije i jedna tenkovska četa. Gubici Glavne operativne grupe bili su takođe veliki. Među ostalim, poginuli su član AVNOJ-a i PK KPJ za BiH i rukovodilac politodela 10. hercegovačke NOU brigade Boriša Kovačević Šćepan, komandant 7. brigade 7. divizije NOVJ Nikola Maraković Nina, i član politodela 4. proleterske NOU brigade Risto Lekić, a smrtno je ranjen komandant bataljona u 4. proleterskoj NOU brigadi Nenad Rakočevič, narodni heroji.

⚔️ 13. 6. 1943. Po naređenju VŠ NOV i POJ, 10. hercegovačka NOU brigada, posle proboja preko r. Bistrice, odvojila se od Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ i iz s. Mrežice (kod Foče), preko pl. Treskavice, počela proboj u Hercegovinu, da bi tamo oživljavala borbu i razvlačila neprijateljske snage. [S tom brigadom je krenuo i Oblasni komitet KPJ za Hercegovinu. U vezi sa ovim Vrhovni komandant je uputio u rejon Prozora i okružno povereništvo za Prozor i Konjic, sa delom boraca ranijeg Prozorskog bataljona, radi obnove Ramskog NOP odreda.]

⚔️ 13. 6. 1943. U rejonu s. Tjentišta r. Sutjesku forsirala glavnina 3. udarne divizije NOVJ (3. proleterska (Sandžačka), 5. crnogorska udarna bez 1. bataljona, 2. bataljon 1, dalmatinske i Mostarski bataljon 10. hercegovačke NOU brigade, ukupno 1.500-1.800 boraca) sa oko 700 teških ranjenika Centralne bolnice VŠ NOV i POJ. Svi pokušaji ove divizije da u toku dana proširi mostobran ostali su bez uspeha zbog višestruke nadmoćnosti neprijatelja, uprkos obostrano vrlo visokim gubicima. Više nego prepolovljene, jedinice su se sledeća dva dana, po delovima i grupicama, probile prema Zelengori, Sandžaku i Borču, dok su nemačke jedinice poubijale najveći broj ranjenika, bolesnika i sanitetskog osoblja. Poginulo je i jedanaest narodnih heroja: legendarni komandant Sava Kovačević, njegov kurir Veselin Đurović Aga i obaveštajni oficir 3. udarne divizije NOVJ Dušan Bojović, zamenik komandanta 3. proleterske NOU brigade Momčilo Stanojević; politički komesari 2. i 3. bataljona Stevo Baljević i Nikola Lješković, referent saniteta brigade Marko Baletić, komandiri četa Veljko Aleksić i Bajo Prelević, svi iz 5. Crnogorske NOU brigade; komandir čete Mostarskog bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Šefik Obad i pomoćnik političkog komesara čete u 1. proleterskoj NOU brigadi, teški ranjenik, Hamid Baširević.

⚔️ 14. 6. 1943. U rejonu katuna Lučke i Vrbničke kolibe (na pl. Zelengori) prikupila se glavnina razbijene 3. udarne divizije NOVJ (Štab divizije, 1. dalmatinska NOU brigada bez 2. bataljona, 5. crnogorska NOU brigada bez dva bataljona i 5. bataljon 3. proleterske NOU brigade, divizijska baterija i nekoliko stotina pokretnih ranjenika i tifusara iz Centralne bolnice VŠ NOV i POJ). Divizija je zatim, izvršivši reorganizaciju, nastavila pokret i posle sedam dana na Romaniji ušla u sastav Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ. Ostale jedinice su se probile u dva pravca: glavnina 3. proleterske NOU brigade na Vučevo, a odatle preko Pive i Tare u Sandžak; nekoliko stotina boraca i ranjenika, čiju su većinu sačinjavali Mostarski bataljon 10. hercegovačke NOU brigade i 2. bataljon 1. dalmatinske NOU brigade, preko Maglića u s. Izgore.

⚔️ 19. 6. 1943. U s. Piskavici (kod Uloga) delovi 10. hercegovačke NOU brigade uništili četnički Štab istočne Bosne i Hercegovine, zarobivši oko 10 oficira iz pratnje i zaplenivši arhivu, zlato i novac (484 zlatne funte i preko 400.000 kuna, lira i dinara).

⚔️ 19. 6. 1943. U rejonu s. Sjetline glavnina razbijene 3. udarne divizije NOVJ (sem po jednog bataljona 1. dalmatinske i 5. crnogorske NOU brigade) [Odsečeni od glavnine prilikom prelaska pruge, oni su, preko pl. Jahorine, skrenuli prema Hercegovini i priključili se 10. hercegovačkoj NOU brigadi.] prešla prugu Sarajevo-Višegrad i, u toku dana, na Romaniji se priključila Glavnoj operativnoj grupi VŠ NOV i POJ.

⚔️ 0. 8. 1943. Noseći za VŠ NOV i POJ važne izveštaje 10. hercegovačke NOU brigade i Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu poginuo u Bišini (kod Nevesinja), u sukobu s nemačkom patrolom, Mujo Ćemalović Cimba, narodni heroj.

⚔️ 2. 8. 1943. Kod s. Ivice (blizu Ljubinja) 10. hercegovačka NOU brigada razbila delove Ljubinjske brigade četničkog Trebinjskog korpusa i zauzela Ljubinje.

⚔️ 9. 8. 1943. U Ljubinju 10. hercegovačka NOU brigada odbila napad oko 400-500 četnika Trebinjskog korpusa i nanela im gubitke od 15 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 5 mrtvih i 7 ranjenih.

⚔️ 9. 8. 1943. Između ž. st. Velje Međe i ž. st. Dvrsnice delovi 10. hercegovačke NOU brigade minirali prugu Mostar-Dubrovnik i uništili teretni voz od 2 lokomotive i 19 vagona razne opreme. Pored ostalog, uništeno je: 2 haubice, 70 konja i 2 vagona artiljerijske municije, kao i pratnja od oko 50 vojnika nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Brigada je imala 5 ranjenih.

⚔️ 17. 8. 1943. U južnoj Hercegovini i susednom primorskom pojasu jake neprijateljske snage (dva bataljona nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, pet bataljona italijanskih divizija -Mesina- i -Marke-, jedan bataljon domobranske 6. pešadijske divizije i tri brigade četničkog Trebinjskog korpusa) počele operaciju čišćenja -Gama- u cilju uništenja 10. hercegovačke NOU brigade. Trećeg dana, posle više pokušaja, višestruko nadmoćni neprijatelj je uspeo da u rejonu s. Zvijerine (kod Bileće) okruži 10. brigadu, ali se ona, veštim manevrom, bez gubitaka izvukla prema Gacku.

⚔️ 24. 8. 1943. Kod s. Ravnog (blizu Gacka) 3. bataljon (dalmatinski) 10. hercegovačke NOU brigade, iz zasede, bez vlastitih gubitaka, razbio konjički eskadron izviđačkog bataljona nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Poginula su 32, zarobljena su 4 i ranjen je veći broj nemačkih vojnika. Zaplenjeno je 5 puškomitraljeza, 40 pušaka i 5 automata.

⚔️ 28. 8. 1943. U susretnoj borbi kod s. Obija (na putu Nevesinje-Kalinovik) dva bataljona 10. hercegovačke NOU brigade razbili jednu četu 2. bataljona 14. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Poginulo je 45 i zarobljeno 4 nemačka vojnika, dok se ostatak spasao bekstvom u Ulog i Kalinovik. Zaplenjeno je 5 p. mitraljeza, 30 pušaka i 2 automata. Brigada je imala samo 4 ranjena.

⚔️ 31. 8. 1943. U s. Kokorini (kod Gacka) 4. bataljon 10. hercegovačke NOU brigade razbio oko 300 četnika Štabne čete i Nevesinjske brigade četničkog Nevesinjskog korpusa. U borbi je poginuo komandant bataljona Danilo Šarenac, narodni heroj.

⚔️ 1. 9. 1943. Kod s. Brajčevića i s. Bodežišta (blizu Gacka) 10. hercegovačka NOU brigada razbila konjički eskadron izviđačkog bataljona nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, ojačan delovima mesnog milicijskog bataljona i četničke Gatačke brigade. Neprijatelj je imao 13 mrtvih, 9 zarobljenih i veći broj ranjenih. Između ostalog, zaplenjeno je i 45 konja sa opremom.

⚔️ 10. 9. 1943. Deseta hercegovačka udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ razbila delove četničke Gatačke brigade i mesnog milicijskog bataljona i zauzela Gacko.

⚔️ 12. 9. 1943. Drugi bataljon 14. puka domobranske 6. pešadijske divizije prešao na stranu NOVJ i porušio uređaje na ž. št. Hutovo (na pruzi Hum-Gabela), ali je na putu razbijen cd delova jedne brigade i četničke Ljubinjske brigade, tako da se do 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ. koja se toga dana nalazila u rejonu Gacka, probilo manje od 100 domobrana.

⚔️ 16. 9. 1943. U rejonu prevoja Kobilje glave (na putu Gacko-Bileća) 10. hercegovačka udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ razbila ojačanu četničku Bilećku brigadu. Poginulo je i ranjeno oko 60 četnika i nemačkih vojnika, dok se veći broj četnika razbežao kućama ili povukao u Bileću, gde su ih sutradan prihvatili delovi 14. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i četničke Trebinjske brigade.

⚔️ 21. 9. 1943. Četnička Gatačka brigada i Gatački milicijski bataljon domobranske 6. pešadijske divizije zauzeli Gacko, potisnuvši jedan bataljon 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ prema Čemernu.

⚔️ 24. 9. 1943. U s. Ravnom (na pruzi Hum-Gabela) 10. hercegovačka udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ razbila posadu (174 žandarma i milicionera). U jednočasovnoj borbi u selu i na obezbeđenjima prema Dubrovniku i Metkoviću poginulo je oko 60 i zarobljeno 20 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je 150 pušaka i dosta druge opreme. Već 26. septembra u Ravno su ponovo ušli delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-.

⚔️ 26. 9. 1943. U Popovom polju četnički Trebinjski korpus i delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i domobranske 6. pesadijske divizije preduzeli opkoljavanje 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ. Brigada je, osetivši te pripreme, izvršila napad i, posle dvodnevnih borbi, probila se u Trebinjska brda. Poginulo je 40 četnika, a zarobljeni su 42 domobrana i 34 četnika. Brigada je imala 2 mrtva i 5 ranjenih.

⚔️ 29. 9. 1943. U s. Begović-Kuli (kod Trebinja) 10. hercegovačka udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ napala i u kratkoj borbi razbila četničku Trebinjsku brigadu, ojačani 1. bataljon domobranskog 14. pešadijskog puka i manje delove nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Zahvaćeni panikom, četnici i domobrani su napustili i garnizon Trebinje. Brigada, zbog neobaveštenosti, nije iskoristila tu priliku. Poginulo je oko 30 i ranjeno oko 50 neprijateljskih vojnika a zaplenjene su tri haubice. Brigada je imala samo nekoliko ranjenih.

⚔️ 3. 10. 1943. U s. Ljubomiru (kod Bileće) formirana 1. udarna grupa bataljona 10. hercegovačke NOU brigade (kasnije: 10. hercegovačka NOU brigada).

⚔️ 5. 10. 1943. Bileću zauzela 10. hercegovačka udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ posle dvodnevnih borbi protiv četničke Bilećke brigade, ojačane jednim nemačkim vodom Poginulo je 12 nemačkih vojnika i 30 četnika a ranjeni su 22 nemačka vojnika i neutvrđen broj četnika, dok je ostatak prihvatio i povukao u Trebinje jedan ojačani bataljon nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Brigada je imala 6 mrtvih 119 ranjenih.

⚔️ 8. 10. 1943. Pukovska borbena grupa -Šmithuber- nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- obilaznim napadom preko Nevesinja zauzela Bileću, Deseta hercegovačka udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ povukla se na pl. Sitnicu (kod Ljubinja).

⚔️ 11. 10. 1943. Na pl. Sitnici (kod Ljubinja) delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i četnička Bilećka brigada, koncentričnim napadom u 8 kolona, okružili glavninu (8 bataljona) 10. hercegovačke udarne brigade 3. divizije NOVJ. Zadržavajući ostale kolone slabijim snagama 10. brigada je razbila neprijateljsku kolonu sa pravca Bileće i preko puta Bileća-Gacko probila se iz okruženja. Poginulo je 66, zarobljeno 22 i ranjeno preko 100 neprijateljskih vojnika, dok je partizanska brigada imala 2 mrtva i 16 ranjenih. Zaplenjeni su 3 minobacača, 8 p. mitraljeza i 63 puške.

⚔️ 13. 10. 1943. U s. Ublima (kod Bileće) formirana 2. udarna grupa bataljona 10. hercegovačke NOU brigade (kasnije: 2. odnosno 11. hercegovačka NOU brigada).

⚔️ 17. 10. 1943. Bileću zauzeli 2. udarna grupa bataljona 10. hercegovačke NOU brigade i Bilećki NOP odred, pošto su se delovi četničke Bilećke brigade povukli prema Trebinju. Mesto je sutradan napušteno.

⚔️ 17. 10. 1943. U rejonu Gata 1. udarna grupa bataljona 10. hercegovačke NOU brigade razbila delove četničkog Nevesinjskog korpusa i zauzela Gacko.

⚔️ 24. 10. 1943. Ljubinje zauzeli delovi 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ potisnuvši u Stolac manje delove nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i četničku Ljubinjsku brigadu.

⚔️ 25. 10. 1943. U s. Dlakošama (kod Bileće) formirana 3. udarna grupa bataljona 10. hercegovačke NOU brigade (kasnije: 3. odnosno 12. hercegovačka NOU brigada).

⚔️ 14. 11. 1943. Na brdu Nekudini (kod Nevesinja) 2. udarna grupa batalj ona 10. hercegovačke NOU brigade razbila ojačanu četu nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i delove četničke Nevesinjske brigade. Poginulo je i ranjeno 8 nemačkih vojnika i nekoliko četnika, dok je 2. udarna grupa imala 2 mrtva. Udarom u leđa četnici su spasli od uništenja ostatak nemačke čete, koja se izvukla ka Nevesinju.

⚔️ 15. 11. 1943. U s. G. Dolinama (kod Ljubinja) četnička Ljubinjska i Bilećka brigada iznenada napali i okružili 5. bataljon 10. hercegovačke NOU brigade Bataljon je, pružajući snažan otpor nadmoćnom neprijatelju, uspeo da se probije na pl. Sitnicu, ali je u borbi izginulo i ranjeno oko 40 boraca i rukovodilaca, među kojima i komandant bataljona Ante Kelava Zoro, narodni heroj. Protivnapadom ubrzo prikupljene 3. udarne grupe bataljona 10. hercegovačke NOU brigade čelnici su odbačeni prema Bileći.

⚔️ 16. 11. 1943. VŠ NOV i POJ odobrio formiranje 29. udarne divizije NOVJ i preimenovanje udarnih grupa bataljona 10. hercegovačke udarne brigade u 10, 11. i 12. hercegovačku NOU brigadu.

⚔️ 20. 11. 1943. Kulu Fazlagića (kod Gacka), posle duže borbe, zauzela 1, udarna grupa bataljona 10. hercegovačke NOU brigade, razbivši milicijski bataljon -Gacko-, vod žandarma i nešto ustaša, čiji se veći deo preko pl. Bjelašnice izvukao u Nevesinje. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 50 mrtvih i ranjenih i oko 50 nestalih, a udarna grupa bataljona: 15 mrtvih i 16 ranjenih.

⚔️ 22. 11. 1943. U Gacku 10. hercegovačka udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ preimenovana u 29. udarnu (hercegovačku) diviziju NOVJ, a njena 1, 2. i 3. udarna grupa bataljona u 10, 2. i 3. (od 13. 1. 1944. u 10, 11. i 12) hercegovačku NOU brigadu.

⚔️ 29. 12. 1943. Deseta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ napala Gacko, koje je branila četnička Gatačka brigada, ojačana manjim delovima nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Iako je slomila spoljnu odbranu i prodrla u grad, 10. brigada je u zoru obustavila napad, pretrpevši gubitke od 7 mrtvih i 16 ranjenih.

⚔️ 1. 1. 1944. Sest bataljona četničkog Nevesinjskog korpusa, ojačani četom minobacača iz nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, iz Gacka, Uloga i Kifinog Sela počeli koncentričan napad na 10. hercegovačku udarnu brigadu 29. udarne divizije NOVJ u Gatačko-nevesinjskoj površi. Brigada je do 5. januara, iznenadnim udarima po odvojenim kolonama, odbacila neprijatelja u polazne garnizone i pri tom potpuno razbila jedan ojačani četnički bataljon.

⚔️ 3. 1. 1944. U s. Kokorini (kod Gacka) dva bataljona 10. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ, bez vlastitih gubitaka, razbili Fojnički bataljon četničke 1. nevesinjske brigade, ojačan vodom minobacača iz nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Gubici neprijatelja: 32 mrtva, 20 zarobljenih i oko 50 ranjenih vojnika. Zaplenjeno je celokupno naoružanje i oprema nemačkog minobacačkog voda.

⚔️ 1. 2. 1944. Iz zasede na Zegulji (na putu Stolac-Ljubinje) delovi 10. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ uništili 6 kamiona sa obezbeđenjem jačine voda iz sastava 1. bataljona 14. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Istovremeno su sprečili intervenciju ojačane čete istog bataljona iz Ljubinja. Neprijateljski gubici: 32 mrtva i 9 zarobljenih vojnika, a gubici delova 10. brigade: 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 4. 2. 1944. Ojačana 10. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ napala posadu železničkih stanica Duži, Taleža i Jasenica-Lug i posadu mosta u Dražin-Dolu (tri čete 14. puka domobranske 6. pešadijske divizije i jednu četu četničke Trebinjske brigade). Ona je pri tome spalila dve železničke stanice i uništila jedan kamion i jedan teretni voz, a u drugom vozu, izbačenom iz šina, ubila 5 i ranila 20 nemačkih vojnika. Domobrani su imali 30 zarobljenih, 1 mrtvog i 1 ranjenog vojnika, a četnički gubici nisu poznati. Brigada je imala 4 ranjena borca. Zaplenila je: 2 p. mitraljeza, 2 automata, 28 pušaka i 15.000 puščanih metaka.

⚔️ 5. 2. 1944. Iz Ljubinja, Stoca, Bileće i Trebinja dve nemačke pukovske borbene grupe, jedna iz 7. SS divizije -Princ Eugen- a druga iz 181. pešadijske divizije, ojačane delovima četničkog Trebinjskog korpusa i 14. puka domobranske 6. pešadijske divizije (oko 4.000 vojnika), počele koncentričan napad s ciljem da 10. hercegovačku udarnu brigadu i Južnohercegovački NOP odred 29. udarne divizije NOVJ unište u okruženju (operacija -Falkenjagd-), Do 16. februara neprijatelj je prokrstario okruženi deo slobodne teritorije, spalio 5 sela i uništio 2 mosta na r. Trebišnjici. Brigada i odred 29. divizije NOVJ izbegli su odlučujuće sudare s jačim neprijateljem, ali su mu u dvadesetak manjih akcija i diverzija naneli znatne gubitke, sprečivši pljačku i masovnije represalije. Drugi delovi 29. divizije razbili su jedan nemački bataljon kod s. G. i D, Meke Grude. Neprijatelj je imao blizu 200 mrtvih i preko 100 ranjenih (skoro isključivo nemačkih vojnika). Gubici jedinica 29, udarne divizije NOVJ: oko 20 mrtvih i preko 30 ranjenih boraca.

⚔️ 2. 3. 1944. Ojačana 10. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, prilikom napada na Bileću, zauzela utvrđeno s. Logor i prodrla u grad. Pošto se glavnina četničke Bilećke brigade održala u utvrđenim zgradama u centru grada, napad je sutradan u svanuće obustavljen.

⚔️ 25. 4. 1944. U s. Baljcima (kod Bileće) četnička Bilećka brigada, ojačana bataljonom četničke Vučedolske brigade, iznenadila dva bataljona 10. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ. Posle višečasovne borbe četnici su uz pomoć još oko dva bataljona, odbačeni u Bileću, uz gubitke od 21 mrtvog i 24 ranjena. Brigada je imala 9 nestalih, 13 ranjenih i 14 poginulih. U toj borbi su pogmuli i pomoćnik političkog komesara 1. bataljona Milos Bojović i komandir 2, čete 4. bataljona Žarko Papić, narodni heroji.

⚔️ 5. 5. 1944. Iz Grahova, Trebinja, Bileće i Gacka četiri četničke brigade (Trebinjska, Vučedolska, Bilećka i Gatačka), sa oko dva bataljona nemačke 369. legionarske i 181. pešadijske divizije, napale 12. i 10. hercegovačku udarnu brigadu 29. udarne divizije i 16. muslimansku udarnu brigadu 27. udarne divizije NOVJ. Sutradan su, uz gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih, odbačene u polazne garnizone.

⚔️ 9. 6. 1944. U s. Biogradu i s. Odžaku 10. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ napala četničku Nevesinjsku brigadu (ojačanu manjim nemačkim delovima) i odbacila je u Nevesinje, zarobivši 5 četnika i 2 nemačka vojnika i oslobodivši 10 američkih avijatičara.

⚔️ 25. 6. 1944. Iz Nevesinja delovi četničkog Nevesinjskog korpusa, ojačani dopunskim bataljonom nemačke 369. legionarske divizije, izvršili ispad prema s. Odžaku i s. Brataču, ali ih sutradan 10. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ odbacila u polazni garnizon. Brigada je imala 4 mrtva i 19 ranjenih, a na bojištu je nađeno 19 mrtvih neprijateljskih vojnika.

⚔️ 7. 7. 1944. Na ž. st. Poljice (na pruzi Hum-Gabela) 5. bataljon 10. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ u kratkoj borbi razbio 1. četu 1. bataljona domobranske 9. posadne brigade i zaplenio 2 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 60 pušaka, 2 minobacača sa 300 mina i 20.000 puščanih metaka. Istovremeni napad dva bataljona Južnohercegovačkog NOP odreda na susednu ž. st. Jasenica-Lug nije uspeo.

⚔️ 15. 8. 1944. Glavnina 370. puka (borbena grupa -Vajs-) nemačke 369. legionarske divizije i četnička Bilećka brigada (do 2000 vojnika), podržane jednim artiljerijskim divizionom, izvršile napad iz Bileće prema pl. Njegošu. Ojačana 10. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, u toku desetočasovne borbe, zaustavila je napadača, a zatim ga, obuhvatnim protivnapadom, odbacila u polazni garnizon. 

⚔️ 22. 8. 1944. Kod s. Plane 10. hercegovačka udarna brigada 29, udarne divizije NOVJ, bez vlastitih gubitaka, odbila napad delova četničke Bilećke brigade i jednog bataljona nemačke 369. legionarske divizije iz Bileća. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i 7 ranjenih.

⚔️ 25. 8. 1944. Četnička Bilećka brigada, ojačana jednim bataljonom nemačke 369. legionarske divizije, izvršila ispad iz Bileće i odbacila 10. hercegovačku udarnu brigadu 29. udarne divizije NOVJ na liniju s. Pilatovci - Bratagoš - Vardar - s. Trnovica. Brigada je ojačana jednim bataljonom 12. hercegovačke NOU brigade, noćnim protivnapadom odbacila napadača u polazni garnizon. Jedinice NOVJ su imale 4 poginula i 3 ranjena borca. Gubici neprijatelja: 26 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 2. 9. 1944. Ojačana 10. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na četničku Bilećku brigadu, pretrpevši gubitke: 9 mrtvih i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 13. 9. 1944. Glavnina 29. udarne divizije NOVJ (11, 12. i 13. hercegovačka udarna brigada i dva bataljona 10. hercegovačke udarne brigade) izvršila protivnapad na delove četničke Grupe jurišnih korpusa. Sutradan ih odbacila u Nevesinje i Kalinovik.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 12 avgusta 1942 god. Štabu Četvrte proleterske brigade da obnovi napad na Kupres u sadejstvu sa Drugom proleterskom, Desetom hercegovačkom i Prvom krajiškom NOU brigadom

📜 Naređenje Vrhovnog Štaba NOP i DV Jugoslavije od 22. kolovoza 1942. Štabu Prve proleterske NOU brigade da u sadejstvu s Desetom hercegovačkom NOU brigadom i Četvrtom operativnom zonom spriječi prodor talijanskih snaga za Aržano

📜 Izvještaj Operativnog štaba 5. crnogorske i 10. hercegovačke brigade od 6. oktobra 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o koncentraciji četnika na prostoriji Mostar–Konjic i o akcijama kod Bugojna, Gornjeg Vakufa i Travnika

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 25 listopada 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o slabom sadejstvu Pete crnogorske i Desete hercegovačke brigade s dalmatinskim jedinicama za vrijeme neprijateljske ofanzive u pravcu Livna

📜 Izvještaj Operativnog štaba Pete crnogorske i Desete hercegovačke brigade Treće NOU divizije od 3 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o izvršenom pokretu na prostoriju Novo Selo - Šemenovci - Bajramovci i borbama na Radovan Planini i kod Vakufa

📜 Izvještaj štaba Desete hercegovačke brigade Treće NOU divizije od 24 novembra 1942 god. Štabu divizije o pokretu brigade i napadu na Babino Selo

📜 Izvještaj štaba Desete hercegovačke brigade Treće NOU divizije od 25 novembra 1942 god. Štabu divizije o rasporedu brigade i neprijateljskim snagama u Skender Vakufu, Turbetu i drugim uporištima

📜 Izvještaj štaba Desete hercegovačke brigade Treće NOU divizije od 26 novembra 1942 god. Štabu divizije o koncentraciji neprijatelja u pravcu Doganovaca i o stanju na terenu brigade

📜 Izvještaj štaba Desete hercegovačke brigade Treće NOU divizije od 26 novembra 1942 god. o koncentraciji neprijateljskih snaga na prostoru Turbe - Donji Vakuf

📜 Izvještaj štaba Desete hercegovačke brigade Treće NOU divizije od 27 novembra 1942 god. Štabu divizije o prebacivanju brigade preko Vrbasa

📜 lzveštaj Politodela Desete hercegovačke udarne brigade Treće NOU divizije od 31. decembra 1942. Centralnom komitetu KPJ

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 19 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Desete hercegovačke NOU brigade kod Zepča i o situaciji na sektoru divizije

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 21 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o novom rasporedu Pete crnogorske i Desete hercegovačke NOU brigade

📜 Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade Treće NOU divizije od 21 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o upućivanju zarobljenih domobrana iz Zepča

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 20 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbi jedinica Pete crnogorske brigade kod Ostrošca i oslobođenju Rame od strane jedinica Desete hercegovačke brigade

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 24 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Desete hercegovačke brigade kod Bijele, Turije i na padinama Ljubine Planine

📜 Naređenje štaba Treće NOU divizije od 3 marta 1943 god. štabovima Pete crnogorske i Desete hercegovačke brigade za napad na neprijatelja kod Ostrošca

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4 marta 1943 god. Štabu Desete hercegovačke NOU brigade da pojača desno krilo Pete crnogorske NOU brigade

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. ožujka 1943. Štabu Desete hercegovačke NOU brigade da pojača desno krilo Pete crnogorske NOU brigade

📜 Izvještaj štaba Desete hercegovačke brigade Treće NOU divizije od 10 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama kod Bitovnje i Ostrošca

📜 Izvještaj štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 17 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama protiv italijanskih i četničkih jedinica kod Bahtijevice, Donj e g Zimlja i Prijevorca

📜 Uputstvo štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 24 marta 1943 god. Dušanu Grku, o formiranju Stolačkog bataljona i o daljim zadacima na terenu

📜 Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 1 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o ishodu borbe protiv četnika na liniji Krčevine-Resina-Pandurica -Glog, dejstvu Četvrte proleterske i Desete hercegovačke NOU brigade prema Gacku

📜 Zapovest komandanta Miloša Kureša od 11. aprila 1943. potčinjenim komandantima za napad na delove 10. hercegovačke NOU brigade kod Stoca _

📜 Izvještaj Načelnika štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 12 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na području Nevesinjskog sreza

📜 Zapovest komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 13. aprila 1943. komandantima potčinjenih jedinica za napad na 10. hercegovačku brigadu u zoni Gacka

📜 Izvještaj štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 20 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama oko Nevesinja i napadu na Lukavac

📜 Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1 maja 1943 Aleksandru Rankoviću o rasporedu Desete hercegovačke NOU brigade i o prebacivanju Treće dalmatinske NOU brigade na sektor Pljevalja

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 28 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o pokretu neprijatelja prema Krscu - Plužinama - Ravnom i Sinjcu i ugroženosti jedinica Desete hercegovačke NOU brigade

📜 Izvještaj Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 6 avgusta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji, izvedenim akcijama i moralno-političkom stanju u Brigadi

📜 Zapovest komandanta Nevesinjskog korpusa od 28. septembra 1943. potčinjenim komandantima za napad na 10. hercegovačku NOU brigadu kod Bileće

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Treće NOU divizije od 5 oktobra 1943 god. Štabu divizije o borbama Desete hercegovačke brigade u Hercegovini

📜 Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade od 5 oktobra 1943 god. Štabu Treće NOU divizije o pokretu brigade na sektor Nevesinja i o formiranju udarnih grupa

📜 Zapovijest Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 5 oktobra 1943 god. za raspored jedinica oko Bileće

📜 Naređenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 11 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret iz Vranjske za Banjane

📜 Naređenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 13 oktobra 1943 god. štabovima udarnih grupa za pokret prema Gacku, Nevesinju, Bileći i Vilusima

📜 Naređenje Štaba Druge udarne grupe Desete hercegovačke NOU brigade od 13 oktobra 1943 god. štabovima bataljona za pokret na prostoriju Mirkovići-Miljanići-Renovac

📜 Naređenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 15 oktobra l943 god. Štabu Prve udarne grupe za dejstvo na teritoriji sreza Gacko

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 16 oktobra 1943 god. Štabu Desete hercegovačke brigade za prebacivanje dijelova brigade na položaje Stubica - Bogetići radi sadejstva sa Petom brigadom

📜 Naređenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 16 oktobra 1943 god. Štabu Druge udarne grupe za pokret prema Nevesinju

📜 Naređenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 16 oktobra 1943 god. Štabu Druge udarne grupe za pokret pravcem Bileća- Podosoj-Tuhor

📜 Naređenje Štaba Druge udarne grupe Desete hercegovačke NOU brigade od 18 oktobra 1943 god. štabovima bataljona za pokret na prostoriju Dabar-Trusina-Hrgud

📜 Naređenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 19 oktobra 1943 god. Štabu Druge udarne grupe za mobilizaciju ljudstva na prostoriji Dabarsko Polje-Udrežnje

📜 Naređenje komandanta Nevesinjskog korpusa od 20. oktobra 1943. komandantu Gatačke brigade za napad na delove 10. hercegovačke NOU brigade na sektoru Gacka

📜 Izveštaj komandanta Nevesinjskog korpusa od 22. oktobra 1943. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv delova 10. hercegovačke NOU brigade kod Gacka

📜 Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 23 oktobra 1943 god. zamjeniku komandanta iste divizije za upućivanje bataljona Dalmatinaca iz Desete hercegovačke u Drugu dalmatinsku brigadu i za uspostavljanje što čvršće veze

📜 Naređenje komandanta Nevesinjskog korpusa od 23. oktobra 1943. komandantu Gatačke brigade za sadejstvo sa nemačkim jedinicama u borbi protiv delova 10. hercegovačke brigade na Trusini

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. oktobra 1943. Štabu Desete hercegovačke NOU brigade da Treći bataljon Prve dalmatinske NOU brigade uputi Štabu Osmog korpusa NOVJ

📜 Izvještaj Štaba Prve udarne grupe od 24 oktobra 1943 god. Štabu Desete hercegovačke NOU brigade o dejstvima jedinica i situaciji u Gatačkoj Površi

📜 Naređenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 25 oktobra 1943 god. Štabu Prve udarne grupe za dejstva na teritoriji Gatačkog sreza

📜 Naređenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 27 oktobra 1943 god. štabovima udarnih grupa za dejstva na sektoru Udrežnje-Žalom-Koleško

📜 Obavještenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 28 oktobra 1943 god. Štabu Druge udarne grupe o situaciji na sektoru sreza Nevesinje i rasporedu Prve i Treće udarne grupe

📜 Izvještaj Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 31 oktobra 1943 god. Štabu Petog NOU korpusa o prilikama u Hercegovini i moralno-političkom stanju u brigadi

📜 Izvještaj Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 3 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOV Jugoslavije o situaciji u Hercegovini i o rasporedu jedinica

📜 Izvještaj Štaba Druge grupe Štabu Desete hercegovačke NOU brigade o pokretima i borbama na prostoriji Zovi Do - Slato - Žalom od 30 oktobra do 4 novembra 1943 godine

📜 Uputstvo političkog komesara Desete hercegovačke NOU brigade od 7 novembra 1943 god. političkim komesarima NOP odreda za rad i sprovođenje političke linije

📜 Zapovijest Štaba Druge grupe Desete hercegovačke NOU brigade od 7 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na sektor Džinova Mahala - Babja Gl.

📜 Naredba Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 8 novembra 1943 god. za formiranje Južnohercegovačkog i Sjevernohercegovačkog NOP odreda

📜 Naređenje Štaba Druge grupe Desete hercegovačke NOU brigade od 9 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama da formiraju NOP odred Bišina i obavještenje o formiranju NOP odreda Nevesinjska puška

📜 Obavještenje političkog komesara Treće udarne divizije NOVJ od 11 novembra 1943 god. političkom komesaru Desete hercegovačke brigade o vojnopolitičkoj situaciji u Crnoj Gori

📜 Izvještaj Štaba Druge grupe Štabu Desete hercegovačke NOU brigade o pokretima i borbama na teritoriji jugozapadno od Nevesinja od 6 do 11 novembra 1943 godine

📜 Naređenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 13 novembra 1943 god. Štabu Druge grupe za napad na prostoriju Drežanj - Slato

📜 Zapovijest Štaba Prve grupe Desete hercegovačke NOU brigade od 14 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret i smještaj na prostoru Gacko - Dulići - Dobrelji

📜 Naređenje Štaba Desete Hercegovačke NOU brigade od 15 novembra 1943 god. Štabu Treće grupe za napad na Stolac i Bileću

📜 Izvještaj Štaba Druge grupe od 17 novembra 1943 god. Štabu Desete hercegovačke NOU brigade o pokretima i borbama na prostoriji D. Drežanj - Grabovica

📜 Zapovijest Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 18 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Kulu Fazlagić, Bratač i Trnovica

📜 Pismo Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 18 studenog 1943 god. Štabu Desete hercegovačke NOU. brigade o borbama u Dalmaciji i o značaju zajedničkih dejstava na pravcu Mostar - Metković

📜 Pismo Štaba Osmog korpusa NOVJ od 18. studenog 1943. Štabu Desete hercegovačke brigade o borbama u Dalmaciji i o značaju zajedničkih dejstava na pravcu Mostar-Metković

📜 Izvještaj Štaba Desete hercegovačke NOU brigade Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o pokretima i borbama na teritoriji Hercegovine od 19 juna do 30 oktobra 1943 godine

📜 Zapovijest Štaba Prve grupe Desete hercegovačke NOU brigade od 19 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Kulu Fazlagić

📜 Zapovijest Štaba Druge grupe Desete hercegovačke NOU brigade od 19 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za zatvaranje pravca Nevesinje - Gacko i obezbjeđenje boka Prve grupe

📜 Obavještenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 20 novembra 1943 god. Štabu Prve grupe o borbama oko sela Zovi Do i naređenje za likvidaciju Kule Fazlagić

📜 Zapovijest Štaba Prve grupe Desete hercegovačke NOU brigade od 20 novembra 1943 god. štabovima bataljona za raspored i dejstvo na teritoriji Kule Fazlagića

📜 Izvještaj Štaba Prve grupe od 21 novembra 1943 god. Štabu Desete hercegovačke NOU brigade o borbama za oslobođenje Kule Fazlagića

📜 Izvještaj Zapovjedništva domobranske bojne Gacko od 25 novembra 1943 god. o borbama sa Desetom hercegovačkom brigadom i o padu Fazlagić Kule

📜 Zapovijest Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 26 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na komunikaciju i naselja sjeverno od Bileće

📜 Zapovijest Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 27 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za posjedanje položaja Mali i Veliki Planik - Tegarina Greda - Kobilja Glava

📜 Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade od 27 novembra 1943 god. komandantu Hercegovačke NOU divizije o borbama na sektoru Bogdašići - Kobilja Glava

📜 Naređenje Štaba Hercegovačke NOU divizije od 27. novembra 1943. štabovima 3. i 10. hercegovačke brigade za dejstva na pravcu Bileća–Gacko i na prostoriji Donje Crkvice – Donja Vrbica

📜 Zapovijest Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 29 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret i dejstvo na prostoriji Somina - Turuntaš

📜 Zapovijest Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 30 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za čišćenje četnika na prostoriji Prigredina, Radojevići i Velimlje

📜 Zapovijest Štaba Hercegovačke NOU divizije od 1. decembra 1943. štabovima 3. i 10. hercegovačke brigade za napad na četnike na prostoriji Boan–Busak

📜 Naređenje štaba Desete hercegovačke, NOU brigade od 3 decembra 1943 god. štabovima bataljona za čišćenje prostorije Dolovi-Klobuk

📜 Naređenje štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 4 decembra 1943 god. štabovima bataljona za prebacivanje na prostoriju Viluse-Spila-Bolosave

📜 Zapovest štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 8 decembra 1943 god. štabovima bataljona za napad na četničku grupu u Gornjim Krivošijama

📜 Zapovijest komandanta Hercegovačke divizije NOVJ od 10 decembra 1943 god. štabovima Treće i Desete hercegovačke NOU brigade n Nikšićkog NOP odreda za napad na neprijatelja u Bileći i Lastvi

📜 Zapovijest komandanta Hercegovačke NOU divizije od 10. decembra 1943. štabovima 3. i 10. hercegovačke brigade za dejstva na prostoriji Bileća–Trebinje–Grahovo

📜 Zapovijest štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 12 decembra 1943 god. štabovima bataljona za energično protjerivanje neprijatelja ka Lastvi i za prebacivanje na pravac Drpe-Broćanac-Petrovićn-Knež Do

📜 Zapovijest Desete hercegovačke NOU brigade od 13 decembra 1943 god. štabovima bataljona za hitno prebacivanje na sektor Velimlja

📜 Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade Štabu hercegovačke NOU divizije o dejstvu brigade na prostoriji Banjsko-vučedolske i Rudinsko-trepačke opštine od 1 do 15 decembra 1943 godine

📜 Pismo Štaba 10. hercegovačke NOU brigade od 18. decembra 1943. Štabu Lovćenskog NOP odreda o dejstvima brigade i potrebi koordinacije

📜 Zapovijest Štaba Hercegovačke NOU divizije od 18 decembra 1943 god. Štabu Desete hercegovačke brigade za smještaj i dejstvo na prostoriji Sljeme - G. Vrbica - Poljice

📜 Obavještenje Štaba Lovćenskog NOP odreda od 23. decembra 1943. Štabu 10. hercegovačke NOU brigade o situaciji na teritoriji Odreda

📜 Zapovijest Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 26 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Gacko

📜 Naređenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 26 decembra 1943 god. Štabu Župo-pivskog NOP bataljona za prebacivanje na prostoriju Kazanci - Lipnik

📜 Zapovijest Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 29 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Gacko i Avtovac

📜 Zapovijest Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 4 januara 1944 potčinjenim jedinicama za protjerivanje četnika sa prostorije Ruda Glavica, Brajčevići i Bodežište

📜 Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade od 8 januara 1944 Štabu Dvadeset devete NOU divizije o razbijanju četnika u Kokorini

📜 Izvještaj Štaba Desete hercegovačke brigade od 12 januara 1944 Štabu Dvadeset devete NOU divizije o prebacivanju jedinica na prostoriju Vrba - Čemerno - Izgori i o situaciji na području Gacka

📜 Obavještenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 16 januara 1944 Štabu Dvanaeste hercegovačke NOU brigade o prebacivanju jedinica na sektor Slivlje - Koleško i o njihovim zadacima

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

369. legionarska divizija (vražja) 7. SS divizija Prinz Eugen Avijacija u oslobodilačkom ratu Gornji Vakuf Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Italija u drugom svetskom ratu Trebinje Bitka na Sutjesci Borbe u Hrvatskoj 1942. Kupres Gacko Operacija Weiss Konjic Ranjenici u ratu 12. hercegovačka udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Nevesinjska četnička brigada 29. hercegovačka divizija NOVJ Borbe u Hercegovini 1944. Hrvatsko domobranstvo Pero Ćetković Kalinovik 3. krajiški partizanski odred Stolac Bitka na Neretvi 1. proleterska udarna brigada Bilećka četnička brigada Prozor Nevesinjski korpus JVuO Operacija Dinara Mostar Travnik Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Hrvatskoj 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Gatačka četnička brigada Borbe u Dalmaciji 1943. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Dubrovnik Četnici u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije Josip Broz Tito 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 154. pešadijska divizija Murge Trebinjski korpus JVuO Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Hercegovini 1943. Ljubinje Centralni komitet KPJ Vilus Politički komesari u NOR-u Operacija Schwarz Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Sniježničko-trusinska operacija Vrhovni štab NOVJ 5. proterska (crnogorska) udarna brigada 6. pješačka divizija (NDH) 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Borbe u Hercegovini 1945. Bosansko Grahovo 7. banijska divizija NOVJ 3. udarna divizija NOVJ Borbe u Hercegovini 1942. Glavna operativna grupa NOVJ Bitka za Prozor 1943. Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Nevesinje Bitka za Kupres 1942. Južnohercegovački partizanski odred Bileća 2. proleterska divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945.