Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Pero Ćetković

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 26 dokumenata i 6 fotografija.

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o oslobođenju Novog Šehera i čišćenju okolnih uporišta od četničkih elemenata

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 9 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o jačini neprijateljskih posada u Jajcu i Travniku i o rušenju pruge - Travnik - Vakuf

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 19 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Desete hercegovačke NOU brigade kod Zepča i o situaciji na sektoru divizije

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 19 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o oslobođenju Zepča

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 21 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o novom rasporedu Pete crnogorske i Desete hercegovačke NOU brigade

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 31 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o oslobođenju Gornjeg Vakufa i o situaciji na sektoru divizije

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu na neprijateljska uporišta na komunikaciji Turbe-Donji Vakuf

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od februara 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama protiv ustaša

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o brojnom smanjenju divizije i borbama Šeste istočnobosanke brigade u Istočnoj Bosni

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama protiv ustaša kod Bugojna

📜 Izvještaj obavještajnog oficira Štaba Treće NOU divizije od februara 1943 god. Štabu divizije o rasporedu neprijateljskih snaga u Prozoru i okolini

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 2 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama kod Gornjeg Vakufa, rasporedu divizije i koncentraciji neprijatelja u Donjem Vakufu, Bugojnu i Jajcu

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 2 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu ustaša sa pravca Bugojna

📜 Obavještenje Štaba Treće NOU divizije od 13 februara 1943 god. štabovima brigada o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga u Bugojnu

📜 Obavještenje Štaba Treće NOU divizije od 13 februara 1943 god. štabovima brigada o fortifikaciskom uređenju i broju topova u Prozoru

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 17 februara 1943 god. drugu Titu o borbama u Prozoru

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 17 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o oslobođenju Prozora

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 18 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o oslobođenju Prozora

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 19 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o oslobođenju Ostrošca i o napadu na Ramu

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 20 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbi jedinica Pete crnogorske brigade kod Ostrošca i oslobođenju Rame od strane jedinica Desete hercegovačke brigade

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 23 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama kod Jošanice i Previje i o prodoru neprijatelja iz Sarajeva u Konjic

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 24 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Desete hercegovačke brigade kod Bijele, Turije i na padinama Ljubine Planine

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 25 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama za Konjic

📜 Obavještenje Štaba Treće NOU divizije od 25 februara 1943 god. potčinjenim i susjednim jedinicama o namjeri neprijatelja da poduzme napad na komunikaciju Sarajevo - Mostar

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 27 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o obustavljanju napada na Konjic

📜 Obavještenje Štaba Treće NOU divizije od 27 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije, potčinjenim i susjednim jedinicama o namjeri neprijatelja da prodre komunikacijom Sarajevo-Mostar i o četničkim snagama u dolini Neretve

Fotografije

Povezane odrednice

10. hercegovačka udarna brigada Sava Kovačević Bugojno Mostar Vrhovni štab NOVJ Borbe u Hercegovini 1943. Bitka na Neretvi 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Dalmaciji 1942. 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Italija u drugom svetskom ratu 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom Livno 154. pešadijska divizija Murge Operacija Dinara Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Donji Vakuf Politički komesari u NOR-u Vicko Krstulović Gornji Vakuf 3. udarna divizija NOVJ Vlado Šćekić Travnik Jajce Sarajevo Prozor Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 2. proleterska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Bitka za Konjic 1943. Operacija Weiss Nevesinje Bitka za Prozor 1943. Operacija Beta Borbe u Hrvatskoj 1942. Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe za Livno 1942.