Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Bitka za Konjic 1943.

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 36 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 17. 2. 1943. Duž pruge Sarajevo-Konjic, na odseku s. Raštelica - s. Brđani, 1. proleterska NOU brigada napala uporišta koja su branile italijanske, ustaške i četničke snage i žandarmi. U dvadesetočasovnoj borbi ona je zauzela s. Raštelicu, Ivan-sedlo, s. Bradinu, s. Dragočaj i s. Brđane i porušila prugu i objekte na njoj, nanevši neprijatelju gubitke od 115 mrtvih i 67 zarobljenih i zaplenivši 10 mitraljeza, 1 kamion, 2 motocikla, 80.000 metaka i drugu ratnu opremu. Brigada je imala 4 mrtva i 7 ranjenih.

⚔️ 18. 2. 1943. U Ostrožac (kod Konjica) ušla 5. crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ, pošto su se italijanske snage povukle u Konjic.

⚔️ 19. 2. 1943. Jedinice 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ napale oko 1500 italijanskih vojnika, ustaša, domobrana i četnika u Konjicu, ali su posle petočasovne borbe prinuđene na povlačenje, uz gubitke od 16 ranjenih i 1 mrtvog. Neprijatelj je imao 67 mrtvih i 141 zarobljenog.

⚔️ 21. 2. 1943. Od Bugojna, Sarajeva i Mostara otpočelo nadiranje udruženih neprijateljskih snaga ka s. Jablanici (kod Konjica). Nemačka 718. divizija, ojačana ustaško-domobranskim jedinicama i podržavana tenkovima i avijacijom, nastupala je u dve kolone: grupa -Fogl- [Sastava: 738. puk (bez jednog bataljona), 5. ustaška brdska brigada, delovi 668. diviziona, dva domobranske baterije, dve pionirske čete, i delovi 202. tenkovskog bataljona.] pravcem Bugojno - G. Vakuf - Prozor - s. Jablanica i grupa -Anaker- [Sastava: 750. puk (bez jednog bataljona), dva bataljona domobranskog 7. lovačkog puka, jedan ustaški bataljon i dve brdske baterije.] pravcem s. Tarčin - Ivan-sedlo - Konjic - s. Jablanica. Delovi italijanskog 6. armijskog korpusa i četničke snage nastupali su od Mostara obema obalama Neretve, dok je levom obalom ove reke, od Konjica ka Jablanici, nastupalo oko 2000 četnika. [U Mostaru su bile formirane 2 kolone: desna (3. bataljon 56. puka italijanske divizije -Marke- i oko 2.500 hercegovačkih četnika) i leva (2. bataljon 260. puka italijanske divizije -Murđe-, 2. bataljon 55. puka, 49. bataljon crnih košulja, jedna baterija italijanske divizije -Marke- i 2.500 crnogorskih četnika).]

⚔️ 21. 2. 1943. U s. Ravnom (kod Konjica) četničke i italijanske snage iz Mostara napale delove 2. proleterske NOU brigade, te posle žestoke borbe zauzele i spalile selo. Neprijateljske jedinice su imale 28 ranjenih, a 2. brigada 7 mrtvih i 20 ranjenih.

⚔️ 22. 2. 1943. U rejonu Brvačke planine (kod Konjica) italijanske, ustaške i četničke snage, nastupajući iz Konjica u više kolona, napale delove 3. proleterske udarne (sandžačke) brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ i posle žestoke borbe potisle ih prema Crvenim stijenama. Neprijatelj je imao preko 20 mrtvih i ranjenih, a 3. proleterska NOU (sandžačka) brigada 1 mrtvog, 3 ranjena i 2 nestala.

⚔️ 22. 2. 1943. Jedinice 3. udarne divizije NOVJ otpočele napad na italijanske snage, domobrane i četnike u Konjicu. Posle više uzastopnih napada i protivnapada i zbog pogoršanja situacije kod Prozora, VŠ NOV i POJ je 26. februara naredio da se obustavi napad na Konjic. Poginulo je 53 i ranjeno preko 150 neprijateljskih oficira i vojnika. I jedinice NOVJ su imale velike gubitke. Pored ostalih, poginuli su: komandant Mostarskog bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Miloš Kovačević, narodni heroj, vođa tenka i mitraljezac 3. udarne divizije NOVJ Leo Bruk, narodni heroj, politički komesar 5. bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Karlo Batko, narodni heroj, komandir čete 5. bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Ante Šarić (Rade Španac), narodni heroj, i komandir 1. čete 4. bataljona 5. crnogorske NOU brigade Zarija Vujošević, narodni heroj.

⚔️ 23. 2. 1943. Kod s. Repovca (blizu Konjica) nemačke i ustaške snage napale delove 1. proleterske NOU brigade, ali su posle kraće borbe odbijene.

⚔️ 25. 2. 1943. Kod s. Velike (blizu Konjica) delovi nemačke borbene grupe -Anaker-, potpomognuti tenkovima, napali delove 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ u cilju probijanja ka s. Repovcu, ali su posle kraće borbe odbačeni u pravcu s. Bradine. Zapaljen je neprijateljski tenk.

⚔️ 26. 2. 1943. VŠ NOV i POJ, zbog pogoršane situacije kod Prozora, naredio da se definitivno obustave napadi na Konjic.

⚔️ 27. 2. 1943. Nastupajući iz Sarajeva, nemačka borbena grupa -Anaker- ušla u Konjic.

⚔️ 23. 3. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito pohvalio jedinice 5. crnogorske NOU brigade za pokazanu hrabrost i upornost u borbi protiv neprijatelja kod Prozora, Konjica, Nevesinja i drugih mesta.

Dokumenti

📜 Izvještaj Operativnog štaba 5. crnogorske i 10. hercegovačke brigade od 6. oktobra 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o koncentraciji četnika na prostoriji Mostar–Konjic i o akcijama kod Bugojna, Gornjeg Vakufa i Travnika

📜 Naređene majora Zaharija Ostojića od 14. februara 1943. majoru Andriji Veskoviću za pokret jedinica u pravcu Zakmur— Konjic

📜 Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 16 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na prostoriji Prozor-Jablanica-Konjic

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 16. veljače 1943. o borbama protiv jedinica NOV na prostoru Prozor-Jablanica-Konjic

📜 Zapovijest Štaba Prve proleterske brigade od 19 februara 1943 god. štabovima bataljona i komandama jedinica za napad na Konjic

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20 februara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije da sadejstvuje Petoj brigadi Treće NOU divizije pri savlađivanju neprijateljskog uporišta u Konjicu

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 20 februara 1943 god. Štabu Prve brigade o rasporedu i smještaju štaba divizije i Sandžačke brigade i naređenje za dostavljanje izvještaja o situaciji na sektoru Sedlo-Konjic

📜 Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 20 februara 1943 god. o napadu jedinica NOV na Ramu, Jablanicu, Konjic i Bradinu

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 21 februara 1943 god. štabovima brigada za posjedanje novih položaja i vršenje napada na neprijateljske dijelove na komunikaciji Sarajevo-Konjic

📜 Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 21 februara 1943 god. o pripremama za napad na jedinice NOV sa pravca Mostara prema ušću Drežanke, Jablanici i Konjicu

📜 Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa cd 22 februara 1943 god. o pokretu četnika iz Konjica u pravcu Jablanice i napadu jedinica NOV na Jablanicu

📜 Prijedlog Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 22 februara 1943 god. o zaustavljanju njemačkih i ustaškodomobranskih jedinica na prostoriji Konjic-Rama-Prozor

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 23 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama kod Jošanice i Previje i o prodoru neprijatelja iz Sarajeva u Konjic

📜 Izvještaj Komande italijanske divizije Murge od 23 februara 1943 god. o napadu jedinica NOV na Konjic i o borbama četnika u dolini Neretve

📜 Izveštaj komandanta Konjičke grupe od 23. februara 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o sadejstvu sa italijanskim jedinicama u borbama kod Konjica

📜 Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 23. februara 1943. Štabu 1. proleterske divizije NOVJ o dejstvima na komunikaciji Tarčin–Konjic

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 25 februara 1943 god. Štabu Prve brigade o pokretu neprijatelja u pravcu Konjica

📜 Direktiva Štaba Prve proleterske divizije od 25 februara 1943 god. štabovima brigada za slučaj prinudnog povlačenja jedinica sa sektora Konjic

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 25 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama za Konjic

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 26 februara 1943 god. štabovima bataljona i komandama jedinica za spriječavanje prodora neprijatelja u Konjic sa pravca Sarajeva

📜 Izvještaj Štaba Prve brigade od 26 februara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbama kod sela Repovci i o pokušajima neprijatelja da se probije u Konjic

📜 Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 26 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve i u Konjicu

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 27 februara 1943 god. štabovima brigada o rasporedu jedinica Treće NOU divizije poslije neuspjelog napada na Konjic

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 27 februara 1943 god. štabovima brigada za prebacivanje na novu prostoriju u vezi sa povlačenjem jedinica Treće NOU divizije sa područja Konjica

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 27 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o obustavljanju napada na Konjic

📜 Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 27 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve i o pretrpljenim gubicima u borbama za Konjic

📜 Izvještaj Zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 27 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV oko Konjica i Bradine

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 27. veljače 1943. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve i o pretrpljenim gubicima u borbama za Konjic

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 28 februara 1943 god. štabovima brigada za povlačenje na povoljnije položaje u slučaju jačeg neprijateljskog nadiranja i obavještenje o prodoru neprijateljske kolone u Konjic

📜 Naređenje komandanta Konjičke grupe od 28. februara 1943. komandantu leve kolone za napad na jedinice 3. divizije NOVJ na sektoru Konjic—Jablanica

📜 Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 3 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o nastupanju Nijemaca i ustaša u pravcu Konjica

📜 Izveštaj komandanta Konjičke grupe od 5. marta 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o borbenom rasporedu četnika i Nemaca na sektoru Konjic—Jablanica

📜 Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 9 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o četničkim jedinicama kod Konjica, njihovom moralu i o situaciji u Hercegovini

📜 Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 10 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o odbacivanju neprijatelja prema Konjicu

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11 marta 1943 god. Štabu Prve proleterske brigade da preda položaje kod Konjica Petoj crnogorskoj brigadi, odmaršuje za Drugom proleterskom divizijom i privremeno se stavi pod njenu komandu

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 13. ožujka 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru Konjic-Ostrožac i o pripremama za prebacivanje brigade na lijevu obalu Neretve

Fotografije

Povezane odrednice

1. proleterska udarna brigada Borbe u Hercegovini 1943. 1. proleterska divizija NOVJ Operacija Weiss Konjic Koča Popović Borbe u Dalmaciji 1943. 3. udarna divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu 2. proleterska udarna brigada 10. hercegovačka udarna brigada Zaharije Ostojić Vermaht u Jugoslaviji Nevesinje 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Saradnja četnika sa okupatorom Vrhovni štab NOVJ Mostar Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Hercegovini 1942. Politički komesari u NOR-u Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Bitka na Neretvi Gornji Vakuf 718. pešadijska divizija Bugojno Avijacija u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu Luftwaffe u Jugoslaviji Diverzije u oslobodilačkom ratu Dragoljub Draža Mihailović Španski borci u oslobodilačkom ratu 5. proterska (crnogorska) udarna brigada 5. ustaška brigada Pero Ćetković Sarajevo Bitka za Prozor 1943. 32. pešadijska divizija Marche Josip Broz Tito Travnik 6. italijanski armijski korpus Prozor Narodni heroji Jugoslavije 2. proleterska divizija NOVJ 154. pešadijska divizija Murge