Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Operacija Beta

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 18 fotografija.

Događaji

⚔️ 28. 9. 1942. Jake nemačke, italijanske, četničke i ustaško-domobranske snage (oko 50.000 vojnika) iz rejona Banje Luke, Travnika, Mostara, Sinja i Knina otpočele ofanzivna dejstva (ciklus operacija -Dinara-). U toku prozorske (-Alfa-), prve jajačke (-Jajce I-), Livanjske (-Beta-) i druge jajačke operacije (-Jajce II-) neprijatelj je ovladao delom slobodne teritorije oko Prozora, Livna i Jajca, ali su njegove snage, protivudarima u rejonu Ključa i Bos. Grahova i brojnim manjim napadima jedinica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske i Grupe proleterskih i udarnih brigada, razvučene i iscrpljene pa je 31. oktobra obustavio dejstva a da nije izveo još dve planirane operacije.

⚔️ 12. 10. 1942. U Splitu otpočeo dvodnevni sastanak komandanta i načelnika štaba Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) s komandantima italijanskog 6. i 18. armijskog korpusa, na kome je analizirana prva etapa ciklusa operacija -Dinara- i utanačen plan za sledeću etapu (-Beta-): zauzimanje Livna.

⚔️ 13. 10. 1942. Italijanska Vrhovna komanda naredila Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) da se italijanski deo druge etape (-Beta-) ciklusa operacija -Dinara- izvrši što pre i Livno stalno posedne, a sa Generalštabom domobranstva postigne sporazum o izvođenju italijanskog dela treće etape ciklusa: zauzimanju Glamoča (-Gama-).

⚔️ 21. 10. 1942. Delovi italijanskog 18. armijskog korpusa, sa ustaškom Crnom legijom i delovima četničke Dinarske divizije sa polukružne osnovice: Kupres, Šujica, Duvno, Imotski, Sinj, Vrlika, ukupno 12-14 bataljona, otpočeli livanjsku operaciju (-Beta-, -Livno-) za ovlađivanje slobodnom teritorijom oko Livna, deo nemačko-italijanske protiv ofanzive (ciklusa operacija -Dinara-). Dok su 1. dalmatinska NOU brigada i 3. NOP odred 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uspešno zadržavali ostalih pet koIona, izbijanjem kolone iz Kupresa u Livno prisililo je partizanske jedinice da 26. oktobra napuste odbranu i na ostalim pravcima i povuku se prema pl. Kamešnici i Glamoču.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Hrvatsko domobranstvo Politički komesari u NOR-u Italija u drugom svetskom ratu Jajce Bolnice u oslobodilačkom ratu Travnik Ključ Borbe za Jajce 1942. Kupres USAOJ Danilo Lekić Dinarska četnička divizija Stana Tomašević 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 2. proleterska divizija NOVJ Prozor 6. italijanski armijski korpus Vrhovni štab NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Dalmaciji 1942. 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bitka za Kupres 1942. 2. proleterska udarna brigada Blažo Jovanović Crna legija Glamoč Miloje Milojević Deca u ratu Mostar Bataljon Vojin Zirojević Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Vrlika 4. krajiška udarna brigada Omladina u ratu Knin Split Borbe za Livno 1942. Duvno Peko Dapčević Aleksandar Ranković 10. hercegovačka udarna brigada 18. italijanski armijski korpus Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Saradnja četnika sa okupatorom Operacija Alfa Bosansko Grahovo Mitra Mitrović Imotski Milovan Đilas 2. dalmatinska proleterska udarna brigada 7. banijska divizija NOVJ Pero Ćetković Vicko Krstulović Sinj Josip Broz Tito 1. proleterska udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu Operacija Dinara Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Livno