Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 30.07.2023: 8 novih knjiga ****
ustanak

Operacija Beta

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 18 fotografija.

Događaji

⚔️ 28. 9. 1942. Jake nemačke, italijanske, četničke i ustaško-domobranske snage (oko 50.000 vojnika) iz rejona Banje Luke, Travnika, Mostara, Sinja i Knina otpočele ofanzivna dejstva (ciklus operacija -Dinara-). U toku prozorske (-Alfa-), prve jajačke (-Jajce I-), Livanjske (-Beta-) i druge jajačke operacije (-Jajce II-) neprijatelj je ovladao delom slobodne teritorije oko Prozora, Livna i Jajca, ali su njegove snage, protivudarima u rejonu Ključa i Bos. Grahova i brojnim manjim napadima jedinica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske i Grupe proleterskih i udarnih brigada, razvučene i iscrpljene pa je 31. oktobra obustavio dejstva a da nije izveo još dve planirane operacije.

⚔️ 12. 10. 1942. U Splitu otpočeo dvodnevni sastanak komandanta i načelnika štaba Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) s komandantima italijanskog 6. i 18. armijskog korpusa, na kome je analizirana prva etapa ciklusa operacija -Dinara- i utanačen plan za sledeću etapu (-Beta-): zauzimanje Livna.

⚔️ 13. 10. 1942. Italijanska Vrhovna komanda naredila Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) da se italijanski deo druge etape (-Beta-) ciklusa operacija -Dinara- izvrši što pre i Livno stalno posedne, a sa Generalštabom domobranstva postigne sporazum o izvođenju italijanskog dela treće etape ciklusa: zauzimanju Glamoča (-Gama-).

⚔️ 21. 10. 1942. Delovi italijanskog 18. armijskog korpusa, sa ustaškom Crnom legijom i delovima četničke Dinarske divizije sa polukružne osnovice: Kupres, Šujica, Duvno, Imotski, Sinj, Vrlika, ukupno 12-14 bataljona, otpočeli livanjsku operaciju (-Beta-, -Livno-) za ovlađivanje slobodnom teritorijom oko Livna, deo nemačko-italijanske protiv ofanzive (ciklusa operacija -Dinara-). Dok su 1. dalmatinska NOU brigada i 3. NOP odred 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uspešno zadržavali ostalih pet koIona, izbijanjem kolone iz Kupresa u Livno prisililo je partizanske jedinice da 26. oktobra napuste odbranu i na ostalim pravcima i povuku se prema pl. Kamešnici i Glamoču.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Vicko Krstulović Imotski Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Stana Tomašević Bitka za Kupres 1942. Miloje Milojević Duvno Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Glamoč Hrvatsko domobranstvo 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Crna legija 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Dalmaciji 1942. 1. proleterska udarna brigada Livno Kupres Vrhovni štab NOVJ 2. proleterska udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu Milovan Đilas Josip Broz Tito 7. banijska divizija NOVJ Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije 6. italijanski armijski korpus 18. italijanski armijski korpus Borbe za Jajce 1942. Bataljon Vojin Zirojević Operacija Dinara 4. krajiška udarna brigada Politički komesari u NOR-u Italija u drugom svetskom ratu Danilo Lekić Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 10. hercegovačka udarna brigada Dinarska četnička divizija Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Prozor Mitra Mitrović Jajce 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Peko Dapčević Operacija Alfa Split Bosansko Grahovo Vrlika Knin Aleksandar Ranković Saradnja četnika sa okupatorom 2. proleterska divizija NOVJ Sinj Travnik Deca u ratu USAOJ Omladina u ratu Blažo Jovanović Ključ Borbe za Livno 1942. Pero Ćetković Mostar