Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije

Za ovaj pojam je pronađeno 20 hronoloških zapisa, 364 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 5. 6. 1942. Komanda italijanske divizije -Pusterija- uputila Višoj komandi oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- (Supersloda) izveštaj o iskustvima stečenim u borbi protiv partizanskih jedinica u toku okupatorsko-kvislinških operacija u proleće 1942. (tzv. treće ofanzive), u kome ističe da ofanzivne operacije protiv partizana predstavljaju veliku teškoću i skoro uvek se svode na -napad u prazno-, jer se - iznenađenje - osnovni uslov uspeha teško postiže; da partizani uvek napadaju noću, iz velike blizine, načelno 1-2 dana posle posedanja položaja ili mesta, po svaku cenu težeći ka iznenađenju, da su u napadu veoma uporni i energični, ističući se savršenim poznavanjem terena i brzinom pokreta, da uživaju pomoć stanovništva, da njihove komande brižljivo proučavaju akciju koju će izvesti. U izveštaju se, pored ostalog, predlaže: da se svaka kolona upućuje samo uz jaku pratnju, da se zastanci izvode samo na otkrivenom zemljištu, a garnizoni, na linijama operativnog snabdevanja, postave na razmacima ne većim od 30 km, te da se oko njih vrše bočna -čišćenja-. Na kraju se konstatuje: -naš rat je rat bez pozadine-. Supersloda je ta iskustva preporučila svim komandama armijskih korpusa.

⚔️ 8. 6. 1942. Viša komanda oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- (Supersloda) izdala Komandi italijanskog 11. armijskog korpusa direktivu za ofanzivu protiv partizanskih snaga u Sloveniji.

⚔️ 19. 6. 1942. U Zagrebu potpisan sporazum (tzv. Zagrebački sporazum) između predstavnika vlade NDH i Više komande oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- (Superslode): da italijanske snage napuste 3. zonu (sem Karlovca, a delom i 2. zonu; da ustaškodomobranske snage posednu ispražnjene garnizone i obezbede železničke pruge, da se u pomenutim zonama i dalje omogući stvaranje četničkih jedinica. Trebalo je da sporazum stupi na snagu 11. jula, ali su italijanske snage i pre roka otpočele napuštanje garnizona u Bos. krajini.

⚔️ 0. 7. 1942. Komanda italijanskog 6. armijskog korpusa izvestila Višu komandu -Slovenija-Dalmacija- (Superslodu) da su, u toku. maja i. juna, za vreme operacija u istočnoj Bosni, Crnoj Gori, Hercegovini i obalskoj zoni severno od Neretve, jedinice mostarske vazduhoplovne grupe izvele: 144 teška i laka bombardovanja, 67 tučenja malim bombama i mitraljiranja, 255 akcija radi izviđanja i veze i 115 avio-snabdevanja putem avio-bacanja i avio-transporta.

⚔️ 31. 7. 1942. U Gorici predsednik vlade Kraljevine Italije Benito Musolini održao sastanak s načelnikom Glavnog generalštaba, načelnikom Generalštaba vojske, komandantom, načelnikom štaba i komandantom vazduhoplovstva Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) i komandantima italijanskog 5. i 11. armijskog korpusa, na kome su razmotreni vojno-politička situacija i tok operacija protiv NOP odreda u Sloveniji i susednim područjima. Musolini je odobrio preduzete mere i naredio da se ubrza tempo operacija i još oštrijim merama (-gvožđem i vatrom-) uspostavi mir. Odobrena je saradnja sa četnicima Draže Mihailovića.

⚔️ 12. 8. 1942. Komandant italijanskog 6. armijskog korpusa stigao u Sušak, gde je s komandantom Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) razmatrao mere u vezi sa operacijama na Biokovu.

⚔️ 12. 8. 1942. Komanda italijanskog 18. armijskog korpusa uputila predlog Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) da se područje Biokova -učini nepristupačnim za ustanike-, sela unište, a stanovništvo internira.

⚔️ 15. 8. 1942. Preko italijanske vojne misije u Zagrebu, poglavnik NDH Ante Pavelić tražio od Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Supersloda) da preduzme operacije protiv partizanskih jedinica na području V. Kapele.

⚔️ 1. 9. 1942. Komanda italijanskog 6. armijskog korpusa obavestila Višu komandu -Slovenija-Dalmacija- (Superslodu) da je obrazovana jedinstvena komanda četničkih snaga Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine.

⚔️ 9. 9. 1942. Italijanska Vrhovna komanda uputila Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) direktivu za preduzimanje operacije u rejonu Mostara i susednim oblastima protiv partizanskih jedinica na tom području. Docnije je plan operacije proširen i na područje Imotski, Travnik, Mrkonjić-Grad, Glamoč.

⚔️ 19. 9. 1942. U Zagrebu održan sastanak između komandanta italijanske 2. armije generala Marija Roate i poglavnika NDH Ante Pavelića, na kome su, pored ostalog razmotrena pitanja u vezi sa operacijom protiv partizanskih snaga u Eosni i Hercegovini (operacijom -Dinara-) i pitanja odnosa Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) s najvišim vojnim i civilnim organima NDH.

⚔️ 26. 9. 1942. Viša komanda -Slovenija-Dalmacija- (Supersioda) uputila itahjanskoj Vrhovnoj komandi plan operacija za. oktobar. U planu se predviđa da jedinice italijanskog 5. i 11. armijskog korpusa izvedu operaciju radi uništenja partizanskih snaga na području Žumberka i Gorjanaca; da jedinice italijanskog 5, 11. i 18. armijskog korpusa, sa ustaškim snagama, izvrše dve operacijejednu radi -čišćenja- teritorije između mora i pruge Vrhovine-Medak, a drugu duž pruge Sušak-Ogulin

⚔️ 5. 10. 1942. Na Sušaku održan sastanak između predstavnika NDH i Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) u vezi s ciklusom operacija -Dinara- (napadom na centralnu slobodnu teritoriju u Bosni i Hercegovini).

⚔️ 12. 10. 1942. U Splitu otpočeo dvodnevni sastanak komandanta i načelnika štaba Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) s komandantima italijanskog 6. i 18. armijskog korpusa, na kome je analizirana prva etapa ciklusa operacija -Dinara- i utanačen plan za sledeću etapu (-Beta-): zauzimanje Livna.

⚔️ 13. 10. 1942. Italijanska Vrhovna komanda naredila Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) da se italijanski deo druge etape (-Beta-) ciklusa operacija -Dinara- izvrši što pre i Livno stalno posedne, a sa Generalštabom domobranstva postigne sporazum o izvođenju italijanskog dela treće etape ciklusa: zauzimanju Glamoča (-Gama-).

⚔️ 12. 11. 1942. U Rijeci održana konferencija istaknutih četničkih vođa sa područja Crne Gore, Hercegovine, južne Bosne, Dalmacije i Like i predstavnika italijanske Više komande (Supersloda) oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- (Supersloda) i civilnih okupacionih vlasti, na kojoj su utvrđene mere za još tešnju saradnju u borbi protiv NOV i POJ.

⚔️ 12. 11. 1942. Italijanska komanda četničkih formacija Bosne, Hercegovine, Like i Dalmacije uputila referat Višoj komandi oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija-, u kome izlaže teško materijalno i moralno-političko stanje u četničkim redovima, traži pomoć i predlaže da se odmah preduzmu operacije protiv snaga NOV i PO Jugoslavije u Bosni.

⚔️ 22. 11. 1942. U Sušaku komandant Više komande oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- održao sastanak s komandantima potčinjenih korpusa povodom izmena postojećih okupacionih područja zbog novonastale situacije u Sredozemlju (iskrcavanja saveznika u severnoj Africi).

⚔️ 8. 2. 1943. U Beogradu održali konferenciju vrhovni zapoveđnik Jugoistoka general-pukovnik Aleksandar Ler i komandant Više komande oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- general Mario Roboti, na kojoj su razmatrali zajedničke mere za dovršenje operacije -Vajs-1-. Odlučeno je da italijanske snage produže napad u cilju zauzimanja G. Lapca i izbijanja u rejon Kulen-Vakufa, gde će se spojiti sa delovima nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, i da delom snaga, preko pl. Plješevice, izbiju na put Bihać - s. Zavalje - D. Lapac.

⚔️ 11. 5. 1943. Vrhovna komanda italijanske vojske naredila Višoj komandi oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- da 6. armijski korpus delom snaga sadejstvuje sa italijanskim trupama u Crnoj Gori protiv jedinica NOVJ, prvenstveno u cilju obezbeđenja puta Podgorica (sada: Titograd) - Nikšić - Bileća. Posle nekoliko dana upućena su tri bataljona sa artiljerijom da preuzmu zadatke divizije -Ferara-, koja je upućena u borbu protiv Glavne operativne grupe u bici na Sutjesri.

Dokumenti

📜 Obaveštenje Generalštaba kopnene vojske od 25. maja 1941. Komandi 2. armije o pomeranju granice nadležnosti između 2. armije i Više komande oružanih snaga

📜 Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica u Gorskom kotaru i Hercegovini

📜 Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica na području Hercegovine, Bosanske krajine, Like i Gorskog kotara

📜 Obaveštenje Komande karabinijera Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 20. maja 1942. Komandi divizije »Marke« o zadacima i nadležnosti generala Pijeka koji treba da koordinira obaveštajnu delatnost na suzbijanju komunističke aktivnosti na Balkanu

📜 Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 21. maja 1942. o toku italijansko-nemačke i ustaške ofanzive »Trio« u istočnoj Bosni

📜 Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 9. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica u Hercegovini

📜 Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 12. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica na području Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske

📜 Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 13. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica u Hercegovini

📜 Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 14. maja 1942. o.toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica u Hercegovini

📜 Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 15. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u jugoistočnoj Bosni i o partizanskim akcijama u Hrvatskoj

📜 Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 17. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica u Hercegovini

📜 Izveštaj komandanta Jedanaestog armiskog korpusa Marija Robotti-a od 20 maja 1942 god. višoj komandi oružanih snagi Slovenija-Dalmacija o položaju italijanskih okupacionih snaga u Sloveniji i o potrebi dovlačenja novih jedinica

📜 Izveštaj komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 22 maja 1942 god. višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o situaciji u Sloveniji i o potrebi pojačanja okupacionih snaga u Ljubljanskoj pokrajini

📜 Izveštaj Komande karabinijera 11. armijskog korpusa od 23. maja 1942. Komandi karabinijera Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o vojno-političkoj situaciji u Ljubljanskoj pokrajini

📜 Izveštaj komande Jedanaestog armiskog korpusa od 24 maja 1942 god. višoj komandi italijanskih oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o borbama Druge grupe slovenačkih partizanskih odreda kod Janča

📜 Izveštaj Komande 11. armijskog korpusa od 27. maja 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o čišćenjima i represalijama na teritoriji korpusa od 15. septembra 1941. do 20. maja 1942. godine

📜 Dopis Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 4. avgusta 1942. načelniku Glavnog stožera vojske NDH o sprovođenju sporazuma od 19. juna i o merama za poboljšanje saradnje između italijanskih i ustaško-domobranskih jedinica

📜 Obaveštenje .Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 7. juna 1942. komandama potčinjenih armijskih korpusa 0 organizaciji i grupisanju vazduhoplovnih snaga na raspolaganju toj komandi

📜 Izvod iz izveštaja Više komande oružanih snaga »Slonenija-Dalmacija« od 28. juna 1942. Generalštabu kopnene vojske o operativnoj delatnosti podređenih jedinica u toku maja 

📜 Naređenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 22. jula 1942. o teritorijalnoj nadležnosti Vojnopomorske komande Dalmacija i Mornaričke komande Rijeka

📜 Izveštaj komandanta Više komande oružanih snaga »Slovenija- Dalmacija« od 23. jula 1942. Vrhovnoj komandi o operacijama, vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji i o potrebi da se nadležnost za obezbeđenje javnog poretka na toj teritoriji poveri vojnim vlastima

📜 Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 1 srpnja 1942 god. o napadu na prugu Gospić - Ogulin kod Plaškog

📜 Dopis Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 6. jula 1942. komandama 5, 6. i 18. armijskog korpusa u vezi s pružanjem pomoći u četničko-ustaškim pregovorima

📜 Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 7 srpnja 1942 god. o napadu partizana na talijansku kolonu kod Otočca

📜 Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija za dan 10 srpnja 1942 god. o rušenju pruge, o borbama kod Knina i akciji čišćenja na otoku Braču

📜 Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 11 srpnja 1942 god. o diverzijama na pruzi Zagreb - Ogulin u blizini G. i D. Dubrave

📜 Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija za dan 16 srpnja 1942 god. o borbama u Dalmaciji

📜 Izvod iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« na dan 16. srpnja 1942. o borbama u Dalmaciji

📜 Naređenje komandanta Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 20. jula 1942. komandantu 11. armijskog korpusa da sve potčinjene upozori na neophodnost najenergičnijih represalija u akcijama protiv partizana i njihovih pomagača

📜 Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija za dan 23 srpnia 1942 god. o napadu partizana na talijansku kolonu kod Zrnovice

📜 Dopis Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 24. jula 1942. šefu italijanske vojne misije u Zagrebu da kod Glavnog stožera domobranstva urgira da ustaško-domobranske jedinice, u skladu sa zagrebačkim sporazumom, preuzmu uporišta i zaštitu pruga u 2. zoni

📜 Bilješka Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 26 srpnja 1942 god. o dejstvima Petog armijskog korpusa na području Like

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 28. jula 1942. Vrhovnoj komandi o situaciji na anektiranim teritorijama i o potrebi da se obezbeđenje javnog reda na njima poveri vojnim vlastima

📜 Izvještaj više komande oružanih snaga »Slovenija–Dalmacija« od 28. srpnja 1942. Vrhovnoj komandi o situaciji na anektiranim teritorijama i o potrebi da se osiguranje javnog reda na njima povjeri vojnim vlastima

📜 Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 3 kolovoza 1942 god. o borbama na području Gorskog Kotara, Hrvatskog Primorja i Korduna

📜 Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 6 kolovoza o napadu partizana na neprijatelisko uporište Vaganj i Zagvozd

📜 Obaveštenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 6. avgusta 1942. Komandi 18. armijskog korpusa o formiranju divizije »Zara«

📜 Naređenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 8. avgusta 1942. komandama 6. i 18. armijskog korpusa da preduzmu operaciju čišćenja na području Biokova

📜 Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 10 kolovoza 1942 god. o borbama na području Korduna, Gorskog Kotara i Pokuplja

📜 Zapisnik sa sastanka šefa italijanske vojne misije u NDH i Kvater- nika održanog 14. avgusta 1942 u vezi s traženjem Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« da razmotri plan saradnje između italijanskih i ustaško-domobranskih jedinica u skladu sa zagrebačkim sporazumom

📜 Izvještaj Komande vazduhoplovstva Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 17 kolovoza 1942 god. o djelovanju talijanske avijacije na području srednje i južne Dalmacije

📜 Uputstvo Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 20 kolovoza za operacije na području Velike Kapele

📜 Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 21 kolovoza 1942 god. o borbama na području Dalmacije

📜 Izvještaj Komande vazduhoplovstva Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 21 kolovoza 1942 god. o dejstvu talijanske avijacije za vrijeme ofanziva u Gorskom Kotaru, južnoj Lici i južnoj Dalmaciji

📜 Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 23 kolovoza 1942 god. o borbama na području južne Dalmacije i o bombardiranju nekih predjela Like i južne Dalmacije

📜 Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 23 kolovoza 1942 god. o borbama na području Like, Gorskog Kotara i Korduna

📜 Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 26 kolovoza 1942 god. o borbama na području Dalmacije

📜 Izvještaj Komande vazduhoplovstva Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 27 kolovoza 1942 god. o djelovanju talijanske avijacije na području Udbine, Imotskog, Aržana i Biokova

📜 Depeša Vrhovne komande od 29. avgusta 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« da bude spremna da interveniše u slučaju nereda u Zagrebu

📜 Telegram talijanske Vrhovne komande Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija da bude spremna da intervenira u slučaju nereda u Zagrebu

📜 Uputstvo Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 31. avgusta 1942. komandantima potčinjenih armijskih korpusa o operativnim zadacima jedinica u jesenjem i zimskom periodu

📜 Podaci iz dnevnih izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadima partizanskih jedinica na talijanske plovne objekte i o predužetim protivmjerama u vremenu juli-septembar 1942 godine

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 18. septembra 1942. o rezultatima istrage povodom napada partizana na stražarnicu između ž. st. Javornik i Rudopolje

📜 Depeša Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od septembra 1942. Glavnom stožeru domobranstva NDH o ciljevima kombinovane operacije »Dinara« i o usklađivanju dej stava ustaško-domobranskih snaga sa dejstvima italijanskih jedinica

📜 Izveštaj četničkog predstavnika pri italijanskoj Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija–Dalmacija« s kraja septembra 1942. Draži Mihailoviću o razlozima saradnje sa italijanskim okupatorom 

📜 Pohvala Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 2 rujna 1942 god. talijanskim jedinicama koje su učestvovale u operaciji Albia

📜 Naređenje Vrhovne komande od 9. septembra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« da preduzme operacije protiv partizanskih jedinica koje ugrožavaju mostarski bazen boksita

📜 Izvještaj komande vazduhoplovstva Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 10 rujna 1942 god. o dejstvu potčinjene avijacije na području Gorskog Kotara i Like

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 11. septembra 1942. Vrhovnoj komandi o situaciji u rudarskoj zoni Mostara

📜 Naredba Više komande Slovenija-Dalmacija od 12 septembra 1942 god. o merama za odbranu vijadukta Borovnica

📜 Izvještaj komande vazduhoplovstva Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o dejstvu talijanske avijacije na području Like za dan 13 rujna 1942 godine

📜 Izvještaj komande vazduhoplovstva Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 15 rujna 1942 god. o djelovanju talijanske avijacije na području Like i Dalmacije

📜 Direktive Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 25. septembra 1942. komandantu 5. armijskog korpusa o zadacima korpusa u predstojećim operacijama protiv partizanskih jedinica u Lici i duž železničke pruge Sušak Ogulin Karlovac

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 27. septembra 1942. Vrhovnoj komandi o stavu Glavnog stana poglavnika NDH u vezi sa učešćem četničkih snaga u operaciji »Dinara«

📜 Dnevni izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 29. septembra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o operacijama potčinjenih jedinica u toku 28. septembra

📜 Uputstvo Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 16. oktobra 1942. komandantu 18. armijskog korpusa o izvođenju operacije »Beta« (zauzimanje Livna)

📜 Obaveštenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 18. oktobra 1942. o sadržaju sporazuma s poglavnikom NDH u pogledu četničkih formacija

📜 Izvod iz dnevnika Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« za oktobar 1942. o sprovođenju operacije »Dinara«

📜 Izveštaj Komande 18. armijskog korpusa od 1. oktobra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o vojno-političkoj situaciji na teritoriji korpusa krajem septembra 

📜 Pismo Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 2 listopada 1942 god. o moralno-politićkom stanju u diviziji Re

📜 Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 5 listopada 1942 god. o borbama na području Dunjevac - Klanačko Polje

📜 Odgovor Draže Mihailovića od 8. oktobra 1942. na pismo četničkog predstavnika pri italijanskoj Komandi »Superslode«

📜 Naređenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 9. oktobra 1942. komandantu 18. armijskog korpusa za preduzimanje druge faze operacije »Dinara« (zauzimanje Livna)

📜 Izvještaj Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 11 listopada 1942 god. o vojno-političkoj situaciji na području Druge talijanske armije

📜 Zapisnik sa sastanka komandanta Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija« s komandantima 6. i 18. armijskog korpusa održanog 12. i 13. oktobra 1942. u Splitu radi analize operacije »Dinara« i drugih aktuelnih pitanja

📜 Izveštaj Komande 18. armijskog korpusa od 13. oktobra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o hapšenjima sumnjivih osoba u Splitu i Vukušiću i o napadu partizana na vojničku pratnju voza na pruzi Sinj - Split

📜 Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 14 listopada 1942 god. o sastanku talijanskih vojnih rukovodiliaca u Splin

📜 Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 16 listopada 1942 god. o pripremi ofanzive na području Gorjanci - Žumberak

📜 Izvještaj Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 17 listopada 1942 god. o poduzimanju operacije na području Gorjanci - Žumberak

📜 Iz izvještaja talijanske Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija Vrhovnoj komandi ? poduzimanju operacije na području Gorjanci-Žumberak

📜 Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 18 Listopada 1942 god. o borbi kod Poloja i dolasku divizije Lupi di Toscana

📜 Izvještaj Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 23 listopada 1942 god. o stanju u jedinicama divizije Sassari

📜 Obavještenje zamjenika načelnika Štaba Više komande oružanih snriga Slovenija-Dalmacija od 24 listopada 1942 god. o pripremi za operaciju na Gorjancima i Žumberku i o dislokaciji ustaških jedinica po završetku operacije

📜 Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 24 listopada 1942 god. o operaciji na Kordunu i operaciji Dinara

📜 Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 25 listopada 1942 god. o borbama kod Gračaca i o operaciji Dinara

📜 Zahtjev načelnika Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 28 listopada 1942 god. za bombardovanje i mitraljiranje obale r. Korane

📜 Odluka Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 29 listopada 1942 god. o bombardovanju i mitraljiranju područja Poloj, Primilje, Veljun u cilju represalija

📜 Zahtjev načelnika Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 30 listopada 1942 god. za bombardovanje naselja Sjeničak i rejona Crne Drage

📜 Zahtjev načelnika Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 31 listopada 1942 god. za bombardovanje naselja Glina i zone Veljun

📜 Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 31 listopada 1942 god. o dejstvlma podređenih jedinica

📜 Uputstvo Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 31. oktobra 1942. o potrebi čvrste saradnje sa NDH i o odnosu prema četničkim formacijama

📜 Izvadak iz Dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija upućenoga Generalštabu talijanske vojske o akcijama i situaciji na području Žumberka i Gorjanaca

📜 Izvještaj Općeg vojnog povjereništva kod Superslode od 30. novembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o organizaciji četničke Dinarske divizije na sektoru Knina

📜 Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 1 studenog 1942 god. o operaciji Gorjanci, borbama na području Dalmacije i o pokretima talijanskih jedinica NOV i PO Hrvatske

📜 Dislokacija potčinjenih ustanova i jedinica Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« 1. novembra 1942. godine

📜 Depeša Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 1. novembra 1942. Vrhovnoj komandi oružanih snaga o količini oružja zaplenjenog od strane partizana na njenoj teritoriji

📜 Izvadak iz Dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o daljem toku akcija u operaciji Gorjanci

📜 Obavještenje načelnika štaba Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 4 studenog 1942 god. o prebacivanju partizana sa Žumberka na područje Crne Mlake

📜 Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 5 studenog 1942 god. o dejstvima potčinjenih jedinica i situaciji na području južne Dalmacije

📜 Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 6 studenog 1942 god. o borbama kod Zadvarja i Male Ciste i o prebacivanju snaga sa dejstva na Kordunu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Prozor Bosanski Petrovac Korčula Slunj Operacija Dinara Imotski 9. dalmatinska divizija NOVJ Makarska Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 12. pešadijska divizija Sassari Karlovac Dragoljub Draža Mihailović Ogulin Otočac Borbe u Hercegovini 1942. 18. italijanski armijski korpus Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Pelješac Borbe u Dalmaciji 1943. Donji Lapac 11. italijanski armijski korpus Diverzije u oslobodilačkom ratu Benito Mussolini Saradnja četnika sa okupatorom 5. italijanski armijski korpus Alexander Löhr 6. italijanski armijski korpus Ključ Četnici u drugom svetskom ratu Bitka na Neretvi Operacija Weiss Livno Gospić Operacija Beta Nevesinje 369. legionarska divizija (vražja) Italija u drugom svetskom ratu Glamoč Operacija Schwarz Borbe u Lici 1943. Ante Pavelić Saradnja četnika sa NDH Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Italijanski zločini u Jugoslaviji Šibenik Zadar Gračac Borbe u Hrvatskoj 1943. Brač Split Borbe u Crnoj Gori 1942. Borbe u Dalmaciji 1942. Borbe u Hrvatskoj 1942. Mario Robotti Borbe za Livno 1942. Borbe u Lici 1942. Borbe u Sloveniji 1943. Borbe na Jadranu 1943. Mostar Sušak Borbe za Istočnu Bosnu 1942. 718. pešadijska divizija Metlika Nikšić Borbe u Hercegovini 1943. Operacija Trio Knin Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Crnoj Gori 1943. Borbe u Sloveniji 1942. Hrvatsko domobranstvo Mario Roatta 7. SS divizija Prinz Eugen Operacija Albia Zagreb