Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Borbe u Sloveniji 1943.

Za ovaj pojam je pronađeno 394 hronoloških zapisa, 968 dokumenata i 48 fotografija.

Događaji

⚔️ 1. 1. 1943. Kod Trebnja 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- minirala prugu Novo Mesto

⚔️ 1. 1. 1943. Ljubljana i uništila dve lokomotive i šest vagona - cisterni s naftom, zbog čega je saobraćaj bio prekinut 3 dana.

⚔️ 1. 1. 1943. Jedinice 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič- i 2. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- porušile na vjše mesta prugu Trebnje-Sevnica, zbog čega je saobraćaj bio prekinut 27 dana.

⚔️ 4. 1. 1943. Kod s. Ravne (blizu Šmartna u Tuhinju) dva motorizovana voda nemačke 2. žandarmerijske rezervne čete -Alpenland- napali patrolu Kamniškog partizanskog bataljona 4 (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije koja se vraćala iz Gorenjske. Posle dva i po časa borbe patrola se povukla uz gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena, nanevši neprijatelju znatne gubitke.

⚔️ 4. 1. 1943. Slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-, -Matija Gubec- i -Ivan Cankar- napale belogardističke posade u s. Dolenjoj Vasi, s. Temenici i s. Primskovu (kod Trebnja) i energičnim udarom zauzele s. Dolenju Vas i s. Temenicu, iz kojih se deo posade probio u italijanski garnizon s. Sela. Belogardistička posada blokiranog Primskova, pretrpevši osetne gubitke, 6. januara se povukla u s. Sela.

⚔️ 7. 1. 1943. U blizini crkve Sv. Ožbolt (kod Škofje Loke) nemačke policijske snage napale deo Poljanskog bataljona Gorenjskog NOP odreda, koji se, posle kraće borbe u kojoj je pretrpeo gubitke od 2 mrtva i 1 zarobljenog, povukao u pravcu Kopačevog vrha.

⚔️ 8. 1. 1943. U logoru kod Osankarce na Pohorju (blizu Slovenske Bistrice) četiri policijske čete, četa žandarmerije, tri čete nemačkih vojnika i bataljon Vermanšafta opkolili Pohorski bataljon 4 (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije. U tročasovnoj borbi izginulo je svih 68 boraca, među kojima i Jože Menih, Katarina Mede, Alfonz Šarh i Franc Vresk, narodni heroji, dok je neprijatelj pretrpeo gubitke od 19 mrtvih i 20 ranjenih.

⚔️ 12. 1. 1943. Delegat VŠ NOV i POJ i CK KPJ Edvard Kardelj uputio generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu izveštaj o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji za vreme višemesečnih operacija neprijateljskih snaga.

⚔️ 12. 1. 1943. GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao direktive štabovima 2 (notranjske) i 1. dolenjske operativne zone NOV i PO Slovenije da aktiviraju jedinice i usmere dejstva opštim pravcem s. Sv. Vid - s. Lužarje - s. Sv. Gregor - s. Kompolje - Žužemberk, odnosno gornja Krka - Suha krajina, radi uspostavljanja međusobne operativne veze i stvaranja šire slobodne teritorije kao polazne baze za dalje napade na okupatorske i belogardističke snage i njihova uporišta.

⚔️ 13. 1. 1943. Italijanski garnizon u s. Št. Vidu i belogardističku posadu u s. Sv. Roku (kod Stične) napale slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-, -Matija Gubec- i -Ivan Cankar-. Posle petočasovne borbe zauzeto je uporište Sv. Rok, iz koga su belogardisti pobegli u Št. Vid, gde su jedinice NOVJ zapalile fabriku kože, ali su, zbog jakog fortifikacijskog uređenja zgrade suda u kojoj se nalazila italijanska posada, odustale od daljih napada. Neprijatelju su naneti gubici od 4 mrtva, 3 ranjena i 3 zarobljena.

⚔️ 15. 1. 1943. Sekretar CK SKOJ-a Ivo Lola Ribar i član CK SKOJ-a Rato Dugonjić krenuli iz s. Drinića (kod Bos. Petrovca) u Sloveniju radi upoznavanja s tamošnjom vojnom i političkom situacijom i radi pomoći u radu sa omladinom.

⚔️ 16. 1. 1943. U s. G. Brezovu (kod Grosuplja) belogardističke snage iz s. Police napale 1. slovenačku NOU brigadu -Tone Tomšič-. Brigada je u jednočasovnoj borbi razbila belogardističku formaciju, koja se povukla u polazni garnizon, pretrpevši gubitke od 17 mrtvih.

⚔️ 18. 1. 1943. Slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-, -Matija Gubec- i -Ivan Cankar- krenule iz s. Police (kod Grosuplja) u Hrvatsku da, u duhu naređenja Vrhovnog komandanta NOV i POJ i naređenja GŠ NOV i PO za Sloveniju, sa hrvatskim jedinicama preduzmu zajednička dejstva protiv neprijateljskih snaga u Žumberku.

⚔️ 19. 1. 1943. U s. Kališama (kod Kamnika) nemačka 3. žandarmerijska rezervna motorizovana četa. -Alpenland- napala Kamniški bataljon 4 (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije. Posle petočasovne borbe bataljon se povukao u pravcu Tuhinjske doline, pretrpevši gubitke od 22 mrtva i 18 zarobljenih (pretežno nenaoružani novomobilisani borci).

⚔️ 20. 1. 1943. GŠ NOV i PO za Sloveniju naredio Štabu Gorenjskog NOP odreda da prihvati ljudstvo odbeglo od nemačke mobilizacije i uključi ga u partizanske jedinice i da pojača ofanzivna dejstva, protiv okupatora, posebno protiv belogardista, koji su se počeli organizovati u Gorenj skoj.

⚔️ 21. 1. 1943. U blizini s. Šmarja (kod Ajdovščine) kombinovana italijanska jedinica, jačine oko 200 ljudi, napala 1. bataljon Soškog NOP odreda, ali je posle kraće borbe odbijena u polazni garnizon uz gubitke od 1 mrtvog.

⚔️ 21. 1. 1943. U s. M. Lašni (kod Kamnika) 2. i 3. bataljon nemačkog 19. SS policijskog puka i 2. žandarmerijska rezervna motorizovana četa -Alpenland- iznenada napali Kamniški bataljon 4 (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije, koji se posle kraće borbe probio u pravcu pl. Razbora uz gubitke od 4 mrtva i 2 zarobljena.

⚔️ 21. 1. 1943. U s. Biču (kod Stične) dve čete 52. pešadijskog puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpis, četa 104. bataljona crnih košulja i delovi Bele garde iz s. St. Vida, podržani artiljerijom, napali delove 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-. Posle 14-časovne borbe po snegu i zimi, pretrpevši gubitke od 16 mrtvih i 14 ranjenih, neprijatelj se morao povući u s. Pristavicu.

⚔️ 25. 1. 1943. Štab 4 (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije, na osnovu naređenja GŠ NOV i PO za Sloveniju, formirao Kamniško-savinjski NOP odred od Kamniškog, Zasavskog i Savinjskog partizanskog bataljona [Tačan datum formiranja nije utvrđen, jer bataljoni nisu prikupljeni već su i dalje operisali na odvojenim područjima.].

⚔️ 26. 1. 1943. U s. Zakrižu (kod Cerkna) 2. bataljon Soškog NOP odreda napao i savladao italijansku posadu. Poginulo je 6 i zarobljeno 17 italijanskih vojnika i karabinijera. Svi zarobljenici su pušteni, pošto im je objašnjeno zašto se partizani bore.

⚔️ 28. 1. 1943. CK KPS dao Pokrajinskom komitetu KPS za Slovenačko primorje sledeću direktivu: da aktivira slovenačko stanovništvo i stvara osnovne organizacije KPS i OF; pruži pomoć u formiranju organizacija KP Italije na području sa italijanskim stanovništvom; omogući štampanje partijske literature na italijanskom jeziku; mobiliše italijansko ljudstvo i formira italijanske partizanske jedinice s posebnim partizanskim rukovodstvom a pod neposrednom komandom jedinica NOVJ uz istovremeno odlučno traženje da se slovenačka teritorija priključi ujedinjenoj Sloveniji.

⚔️ 28. 1. 1943. U s. Sv. Vidu (kod Cerknice) 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- napala italijansku posadu, ali je, zbog jakog fortifikacijskog uređenja, snažne artiljerijske vatre i pristiglog pojačanja iz okolnih garnizona, ujutro odustala od daljih napada.

⚔️ 29. 1. 1943. U rejonu s. Otave - s. Sv. Vid - s. Zavrh - s. Sv. Trojica (kod Cerknice) delovi 51. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi-, 21. i 22. grupacija granične straže i 31. bataljona crnih košulja, sa belogardističkim snagama, otpočeli iz Logateca, Cerknice, s. Begunja, s. Grahova i s. Velikih Bloka koncentričan napad protiv jedinica 4. slovenačke NOU brigade -Ljubo Šercer-. Brigada je do 3. februara uspešno zadržavala neprijateljske kolone, a zatim se, zbog opasnosti okruženja, povukla na pl. Mokrec.

⚔️ 31. 1. 1943. Kod s. Bočkova (blizu Cerknice) 1. bataljon 4. slovenačke NOU brigade -Ljubo Šercer- napao kolonu 1. bataljona 22. grupacije italijanske granične straže koja je iz s. Velikih Bloka nadirala ka s. Sv. Trojici, te je posle jednodnevne borbe odbacio u polazni garnizon.

⚔️ 3. 2. 1943. Kod s. Dednika i s. Nareda (blizu V. Lašča) 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- vodila ceo dan borbu protiv italijanske kolone iz 21. puka granične straže i 31. bataljona crnih košulja i belogardističkih snaga; zatim se. zbog pojačanja iz Ribnice i zbog snažne artiljerijske vatre, povukla na pl. Mokrec. nanevši neprijatelju gubitke od 4 mrtva i 14 ranjenih. Poginuo je načelnik Štaba 2. (notranjske) operativne zone NOV i PO Slovenije Zdravko Jovanović, narodni heroj.

⚔️ 8. 2. 1943. Na brdu Volniku (kod Kobarida) delovi 3. bataljona Soškog NOP odreda uništili italijansku vojnu stanicu za vazdušno osmatranje i obaveštavanje, ubivši 5 vojnika i zaplenivši naoružanje i opremu.

⚔️ 9. 2. 1943. Kod s. G. Zage (blizu Kobarida) delovi 3. bataljona Soškog NOP odreda iznenada napali obezbeđenje mosta i porušili tt liniju Zaga-Bovec.

⚔️ 10. 2. 1943. PK KPS za Štajersku izdao direktivu predstavniku OK KPS za Korušku: raditi na proširenju terenskih organizacija OF i KP; jačati partizanske jedinice mobilizacijom stanovništva; NOP proširiti na teritoriju austrijskog dela Koruške do r. Drave.

⚔️ 10. 2. 1943. U s. Žibršama (kod D. Logateca) Dolomitski NOP odred napao delove italijanske 11. grupacije granične straže koji su bili na odmoru. Posle 14-časovne borbe on se, zbog pristiglih pojačanja iz s. Hotedršice, D. Logateca i s. Planine, probio iz okruženja u pravcu Prapratnog brda, nanevši neprijatelju gubitke od 34 mrtva i 4 zarobljena.

⚔️ 11. 2. 1943. U blizini s. Sv. Trojice patrola 1. bataljona Soškog NOP odreda razbila patrolu iz sastava italijanskog 153. artiljerijskog puka. koja je pobegla u pravcu Divače, pretrpevši znatne gubitke.

⚔️ 12. 2. 1943. Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ u Sloveniji Ivo Lola Ribar uputio vrhovnom komandantu Josipu Brozu Titu izveštaj o sprovođenju u život odluka CK KPJ i naređenja VŠ NOV i POJ za dejstva na komunikacije u vezi s tzv. četvrtom neprijateljskom ofanzivom.

⚔️ 13. 2. 1943. U Slovenačkom primorju, umesto dotadašnjeg Soškog NOP odreda, naredbom Štab 3. (alpske) operativne zone NOV i PO Slovenije formirani Severnoprimorski i Južnoprimorski NOP odredi (od po tri bataljona).

⚔️ 13. 2. 1943. U s. Srednjoj Vasi (kod Ribnice) delovi 4. slovenačke NOU brigade -Ljubo Šercer- napali iz zasede kolonu od 45 vojnika iz italijanske 11. grupacije granične straže i naneli joj gubitke od 17 mrtvih.

⚔️ 15. 2. 1943. Kod s. Jelendola (blizu Ribnice) delovi 2. bataljona 4. slovenačke NOU brigade -Ljubo Šercer- napali ojačanu četu 3. bataljona 121. puka italijanske divizije -Mačerata-. Posle kraće borbe neprijatelj se povukao prema s. Rakitnici, pretrpevši gubitke od 5 mrtvih.

⚔️ 17. 2. 1943. GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao uputstvo o organizaciji vojne obaveštajne službe u jedinicama i njenoj saradnji sa obaveštajnom službom bezbednosti (VOS). Po ovom uputstvu su formirani obaveštajni centri (sa obaveštajnim i kontraobaveštajnim sektorom) kod Glavnog štaba, operativnih zona, brigada i svih odreda.

⚔️ 18. 2. 1943. Belogardistička uporišta u s. D. Brezovici i s. Pleterju (kod Novog Mesta) napale 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič-, 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- i 13. proleterska brigada -Rade Končar-. Posle oštre 40-časovne borbe protiv posade u Pleterju i italijanskih kolona koje su intervenisale iz Novog Mesta, jedna italijanska motorizovana kolona se probila u Pleterje i izvukla ostatak belogardističke posade. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 138 mrtvih, a zaplenjena je izvesna količina oružja i vojne opreme. Poginuo je operativni oficir Štaba 13. proleterske brigade -Rade Končar- Simo Vučinic Šime, narodni heroj.

⚔️ 20. 2. 1943. Kod s. Knežje Njive (blizu Cerknice) 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- napala italijanski 1. bataljon 11. grupacije granične straže i belogardiste koje je podražvala artiljerija iz s. V. Bloka. Brigada se pred veče, posle višečasovne borbe, u kojoj je neprijatelju nanela gubitke od 14 mrtvih, uputila na pl. Mokrec, uz gubitke od 3 mrtva.

⚔️ 20. 2. 1943. Kod s. Dešena (blizu Moravča) otpočela dvodnevna konferencija aktivista OF iz Savinjske doline. Analiziran je dotadašnji rad i postavljeni su zadaci u vezi sa omasovljenjem NOP-a u Štajerskoj.

⚔️ 21. 2. 1943. U Slovenačkom primorju GŠ NOV i PO za Sloveniju formirao Primorsku opera tivnu zonu NOV i PO Slovenije.

⚔️ 23. 2. 1943. U rejonu s. Krvava Peč - s. Purkarče (kod Cerknice) 1. bataljon 51. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- napao 4. slovenačku NOU brigadu -Ljubo Šercer-. Ugrožena od jakih italijanskih snaga koje su zaposele s. Zelimlje, s. Golo, s. G. Ig i s. Ustje, ova brigada se uveče izvukla iz okruženja i prebacila na pl. Veliku goru (kod Ribnice).

⚔️ 1. 3. 1943. Na odseku s. Uršna Sela - s. Birčna Vas (kod Novog Mesta) 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- i 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- porušile na više mesta tt veze i prugu Novo Mesto - Metlika, zbog čega je nekoliko dana bio prekinut saobraćaj.

⚔️ 1. 3. 1943. Na predlog CK KPS, tri osnivačke grupe OF (KPS, hrišćanski socijalisti i levo krilo Sokola) objavile tzv. Dolomitsku izjavu o merama za učvršćenje političkog i organizacionog jedinstva OF pod rukovodstvom KP. (Izjava je omogućila izgradnju OF kao jedinstvene opštenarodne organizacije, uz priznanje avangardne uloge KP, dok su se ostale političke grupe odrekle zahteva za formiranje vlastitih političkih organizacija. Time je OF potpuno izgubila karakter koalicije.)

⚔️ 4. 3. 1943. U Metlici 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- i 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- napale italijansko-belogardističku posadu. Zbog snažnog otpora iz jakih fortifikacijskih objekata napad je obustavljen sutradan u zoru. Istovremeno su 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- i 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- porušile prugu Metlika-Črnomelj na više mesta i uništile posadu ž. st. Rosalnice.

⚔️ 6. 3. 1943. U s. Ihanu (kod Domažala) Kamniški bataljon Kamniško-savinjskog NOP odreda uništio žand. stanicu i zaplenio 27 pušaka i ostalu opremu. Poginula su 2 žandarma, a razoružana seoska straža puštena je na slobodu.

⚔️ 10. 3. 1943. Kod s. Malenške Vasi 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- porušila prugu Novo Mesto - Trebnje na više mesta i uništila italijanski teretni voz, zbog čega je saobraćaj bio prekinut 4 dana.

⚔️ 12. 3. 1943. Kod s. Mirne (blizu Trebnja) 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- porušila dva i po km pruge Mokronog-Trebnje i uništila železnička postrojenja.

⚔️ 15. 3. 1943. Iz rejona Novo Mesto - s. Trebelno - s. Šmarijeta jedinice 1 (dolenjske) opera tivne zone NOV i PO Slovenije (slovenačke NOU brigade: -Tone Tomšič-, -Matija Gubec- i -Ivan Cankar-) prebacile se preko r. Krke u Suhu Krajinu. Po naređenju GŠ NOV i PO za Sloveniju u Suhoj krajini je trebalo uništiti belogardističke seoske straže i niz utvrđenih uporišta.

⚔️ 16. 3. 1943. U s. Hočevju (kod Grosuplja) 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- napala belogardističku posadu i zauzela gotovo celo uporište (sem nekih fortifikacijski jako utvrđenih zgrada); a uveče, zbog pojačanja pristiglih iz s. Krške Vasi, protiv kojih su jedinice na osiguranju vodile oštre borbe, povukla se na položaje oko s. Brezovog Dola i s. Bakerca.

⚔️ 16. 3. 1943. U s. Korinju (u Suhoj krajini) 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- napala belogardističku posadu, koja se, uz osetne gubitke, povukla u utvrđenu ckrvu. Brigada je blokirala ove snage a uveče ponovila napad, ali se, zbog pojačanja pristiglog iz okolnih italijanskih garnizona, povukla ka s. Ratju i s. Lopati.

⚔️ 16. 3. 1943. U s. Ambrusu (kod Žužemberka) jedinice 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič- napale italijansko-belogardističku posadu. Istovremeno je brigadno obezbeđenje kod Kamnog vrha napalo iz zasede i razbilo kolonu 1. bataljona 2. legije crnih košulja čiji su se ostaci povukli u s. Zagradec. Brigada se posle dvodnevnih oštrih borbi povukla u rejon s. Brezovog Dola, pošto su posadi s. Ambrusa, koncentrisanoj u utvrđenoj školi, pristigla pojačanja iz Kočevja, Poginulo je 50 italijanskih vojnika, zaplenjena su 3 mitraljeza, 3 p. mitraljeza i oko 30 pušaka.

⚔️ 16. 3. 1943. Na položaju s. Stari Log - s. Smuka (kod Žužemberka) 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- napala motorizovanu kolonu 121. puka italijanske divizije -Mačerata-, koja je iz Kočevja nadirala u Suhu krajinu radi pružanja pomoći napadnutim posadama s. Ambrusa, s. Korinja i s. Hočevja. Posle trodnevnih borbi, u kojima je pretrpela znatne gubitke, neprijateljska kolona se probila u Stari Log i do 18,. marta izbila u s. Smuku.

⚔️ 17. 3. 1943. Kod s. Višnje (blizu Žužemberka) 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- napala italijansku kolonu Grupacije crnih košulja -21. april-, koja je iz Ribnice, preko s Hinj a i s. Ratja, nadirala u pomoć napadnutoj posadi s. Ambrusa. U višečasovnoj borbi kolona je razbijena i uz osetne gubitke odbačena ka s. Hinju.

⚔️ 18. 3. 1943. Delovi 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-, 3. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- i 4. slovenačke NOU brigade -Ljubo Šercer- napali neprijatelja u s. Ambrusu i s. Kalu (kod Žužemberka) i odbacili ga u pojedine utvrđene zgrade. Zbog prodora 3. specijalnog bataljona crnih košulja sa pravca Gozdara, brigade su se, posle dvočasovne borbe, povukle na položaje oko s. Ambrusa, držeći garnizon u okruženju.

⚔️ 19. 3. 1943. U s. Plešivici (kod Žužemberka) 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- napala jaku italijansku motorizovanu kolonu iz s. Ambrusa. Posle više naizmeničnih juriša, izvršivši energičan udar u bok i leđa, ona je neprijateljsku kolonu gonila do s. Zagradeca na r. Krki i nanela joj velike gubitke.

⚔️ 20. 3. 1943. Kod s. Starog Loga (blizu Kočevja) 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- okružila i napala motorizovanu italijansku kolonu 85. bataljona crnih košulja, koja ju iz Kočevja, preko s. Kleča, nadirala prema s. Smuki i s. Hinju. Posle oštre borbo neprijatelj se probio iz okruženja i pobegao ka Kočevju, pretrpevši gubitke od 16 mrtvih i 10 ranjenih.

⚔️ 23. 3. 1943. U s. Dolenjoj Vasi (kod Ribnice) 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- napala italijansko-belogardističku posadu i prodrla u naselje, ali se, zbog pristizanja tenkovske kolone iz Ribnice, morala povući na pl. Veliku goru.

⚔️ 24. 3. 1943. U s. Brežama (kod Ribnice) delovi 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič- razbili belogardističku posadu i prinudili je na povlačenje ka Ribnici. Poginulo je nekoliko neprijateljskih vojnika. Deo posade je zarobljen, pa kasnije pušten kući.

⚔️ 25. 3. 1943. Kod s. Zadolja i s. Podgore (blizu Ribnice) 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- i 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- napale kolonu 71. bataljona crnih košulja koja je nadirala iz garnizona Ribnice ka s. Podgori. Energičnim jurišem brigade su razbile neprijatelja i odbacile ga u polazni garnizon. Istovremeno su ostale brigade vodile uspešne borbe i zadržavale neprijatelja iz s. Dolenje Vasi i s. Jurjevice.

⚔️ 26. 3. 1943. Kod Jelenovog žleba (blizu Ribnice) 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- i 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar-, u pokretu od s. Dane ka s. Podpreski, sukobile se sa bataljonskom kolonom italijanske divizije -Mačerata-. U dvočasovnoj susretnoj borbi neprijateljski bataljon je uništen. Poginulo je oko 100 italijanskih vojnika i 8 oficira, a ranjeno 96 vojnika i 4 oficira. Zaplenjeno: 3 minobacača, 6 mitraljeza, 10 p. mitraljeza, 115 pušaka i 2 radio-stanice.

⚔️ 28. 3. 1943. U rejonu Mežice, odlukom Štaba 4 (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije, formiran 1. koruški partizanski bataljon, jačine dve čete, sa zadatkom da proširi dejstva i na austrijski deo Koruške do r. Drave.

⚔️ 31. 3. 1943. Kod s. Jesenoveca (blizu Železnika) delovi 4. bataljona Gorenjskog NOP odreda uništili nemačku žandarmerijsku patrolu od 12 ljudi i zaplenili celokupno naoružanje.

⚔️ 0. 4. 1943. U s. Podturnu (kod Žužemberka) formiran Levstikov partizanski bataljon kao zaštitni bataljon GŠ NOV i PO za Sloveniju.

⚔️ 0. 4. 1943. U s. Tolminskim Ravnama (kod Tolmina) 5. slovenačka NOU brigada -Simon Gregorčič- napala kolonu iz sastava italijanske divizije -Veneto- i posle kraće borbe je odbacila ka Tolminu, nanevši joj veće gubitke.

⚔️ 3. 4. 1943. U varošicu Mežicu upao 1. koruški bataljon 4 (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije, blokirao žand. stanicu, ispraznio magacin oružja, uništio aparaturu u bioskopu i ubio 4 pripadnika SS trupa. Snage na obezbeđenju su vodile oštru borbu protiv nemačke policijske kolone koja je nadirala sa pravca Crne, nanevši joj veće gubitke.

⚔️ 5. 4. 1943. Na Tolstom vrhu i Mostnom vrhu (kod Vranskog) Savinjski bataljon Kamniško-savinjskog NOP odreda dočekao nemačke policijske snage i u oštroj fsvrbi odbacio ih u pravcu Vranskog, nanevši im znatne gubitke.

⚔️ 6. 4. 1943. CK KP Slovenije uputio PK KPS za Slovenačko primorje direktivno pismo u kome ukazuje na greške u sprovođenju pravilne linije CK KPJ (opasnost od desnog skretanja, nedovoljna -doslednost u sprovođenju linije na čuvanju karaktera OF kao jedinstvenog pokreta-, potcenjivanje opasnosti i tendencija negiranja socijalnih izvora belogardizma u Primorskoj), zahtevajući da se nastavi borba protiv sektaštva i svih pojava koje sužavaju širinu OF.

⚔️ 7. 4. 1943. U Udinama (Videm, u Italiji) formiran italijanski 24. armijski korpus (divizije -Julija- i -Veneta-), sa osnovnim zadatkom: dejstva protiv NOP-a, koji je dobijao sve širi zamah u Brdima i na Tolminskom.

⚔️ 8. 4. 1943. Kod s. Uršnih Sela (blizu Novog Mesta) jedinice 2. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- porušile na više mesta prugu Novo Mesto - Črnomelj i uništile teretni voz iz koga su zaplenile veću količinu životnih namirnica i razne opreme.

⚔️ 10. 4. 1943. Kod s. Čateža i s. Cirnika (blizu Trebnja) 98. bataljon crnih košulja, 1. speciialni bataljon, 1. četa 117. bataljona crnih košulja italijanske divizije -Izonco- i formacije bele garde iz Trebnja i s. Rakovnika napali jedinice 3. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar- i Zapadnodolenjskog NOP odreda. Brigada je, u dvodnevnim borbama, uspešno zadržavala neprijatelja, a potom so preko pruge Trebnje-Sevnica prebacila u rejon s. Trebelno.

⚔️ 10. 4. 1943. Naredbom Štaba Primorske operativne zone NOV i PO Slovenije formirane 5. slovenačka NOU brigada -Simon Gregorčić- (od jedinica Južnoprimorskog NOP odreda) i 6. slovenačka NOU brigada -Ivan Gradnik- (od jedinica Severnoprimorskog NOP odreda). Bataljoni ovih brigada su do kraja aprila dejstvovali samostalno na odvojenim sektorima, a tada su se spojili radi prodora u Benešku Sloveniju i proširenja oslobodilačkog pokreta na ovo područje.

⚔️ 15. 4. 1943. Kod s. Tuševog Dola (blizu Črnomelja) 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- sukobila se sa kolonom iz sastava 23. pešadijskog puka italijanske divizije -Izonco- i posle oštre borbe prinudila je da se uz osetne gubitke povuče u Črnomelj.

⚔️ 16. 4. 1943. Između ž. st. Gradac i ž. st. Dobravice jedinice 2. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec-, 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar-, Istočnodolenjskog NOP odreda i Primorsko-goranskog odreda porušile na više mesta prugu Metlika-Črnomelj i uništile nekoliko bunkera s posadom za obezbeđenje pruge.

⚔️ 17. 4. 1943. Kod s. Polja (blizu Cerkna) delovi Severnoprimorskog NOP odreda napali italijansku patrolu jačine 22 vojnika i posle kraće borbe ubili 3 i ranili 7 vojnika, dok su ostali panično pobegli u Cerkno, ostavivši na položaju p. mitraljez i puške.

⚔️ 18. 4. 1943. Delovi italijanske divizije -Izonco- iz Novog Mesta i Metlike otpočeli koncentričan napad na jedinice 2. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec-, 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar-, Istočnodolenjskog i Primorsko-goranskog NOP odreda. Posle višednevnih borbi u rejonima Jugorje - Mišino brdo - Ugljarica - Strmec (kod Metlike) i Oklinak-Lipovec-Gaj (kod Novog Mesta) jedinice NOVJ su se, zbog opasnosti da budu okružene, 21. aprila uveče povukle preko Sv. gore i r. Krke u rejon s. Škocijana (kod Novog Mesta).

⚔️ 26. 4. 1943. Na pl. Golobaru (kod Kobarida) jake snage italijanske divizije -Veneto- opkolile bataljon 6. slovenačke NOU brigade -Ivan Gradnik-. Posle đevetočasovne borbe bataljon se, po grupama, probio iz obruča i prikupio na pl. Meji.

⚔️ 28. 4. 1943. Nemačka uporišta u s. Drušču, s. Bučki i s. Donjem Radovlju (kod Krškog) napale 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec-, 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar-, 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i Primorsko-goranski NOP odred. Uništeno je samo nekoliko otpornih tačaka, a pred zoru jedinice su odustale od daljih napada.

⚔️ 30. 4. 1943. U s. Pugledu (kod Kočevja) završen Zbor aktivista OF, kome su prisustvovali i delegati Slovenačkog primorja i Koruške. U trodnevnom radu analizirani su dotadašnji uspesi, postavljeni su novi zadaci OF i jednoglasno je usvojena i potvrđena -Dolomitska izjava- od 1. marta 1943. god.

⚔️ 30. 4. 1943. Zasavski bataljon Kamniško-savinjskog NOP odreda upao u varošicu Savu (na pruzi Ljubljana - Zidani Most), proterao nemačku posadu u utvrđenu kasarnu, uništio ž. st. i nemački teretni voz u kome se nalazilo 25 kamiona, 2 vagona radiostanica, 2 vagona sijalica za radio-stanice, vagon akumulatora i mnoge druge opreme.

⚔️ 30. 4. 1943. U s. Nazarju (kod Mozirja) Savinjski bataljon Kamniško-savinjskog NOP odreda napao nemačke žandarme i posle kraće borbe proterao ih u utvrđenu kasarnu, a potom zapalio pilanu sa celokupnim postrojenjima.

⚔️ 0. 5. 1943. U -Ljudskoj pravici-, organu CK KP Slovenije, objavljen članak člana Politbiroa CK KPJ Edvarda Kardelja pod naslovom -Sloboda naroda Jugoslavije i demokratska prava naroda - cilj oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije-, u kome su razrađene postavke iz Izjave VŠ i AVNOJ-a o ciljevima NOP-a

⚔️ 1. 5. 1943. U Mokronogu 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- i Primorsko-goranski NOP odred napali italijansku posadu. U oštroj noćnoj borbi oni su zauzeli ž. st. Mokronog-Bistrica, uništili postrojenja na njoj i zaplenili veliku količinu životnih namirnica iz vojnog skladišta i izvesnu količinu materijala iz fabrike kože. Napad je u zoru obustavljen zbog jakog otpora neprijatelja iz utvrđenih zgrada.

⚔️ 1. 5. 1943. U s. Št. Rupert (kod Trebnja) upale jedinice 3. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar-, 1. bataljon 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i Zapadnodolenjski NOP odred. Borba je vođena dve noći, ali uporište nije zauzeto zbog žilavog otpora belogardističke posade iz jakih utvrđenja i zbog intervencije neprijatelja iz susednih uporišta. U noćnom napadu 1/2. maja poginuo je komandant 1. bataljona 13. proleterske NOU brigade Ilija Popović, narodni heroj.

⚔️ 2. 5. 1943. Kod s. Gomile i s. Brezovice (blizu Mokronoga) 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- napala italijansko-belogardističku kolonu iz Trebinja koja je nadirala u pomoć posadi St. Ruperta. Brigada se posle višečasovne oštre borbe, u kojoj je odbila nekoliko uzastopnih juriša i nanela neprijatelju znatne gubitke, morala, zbog nestanka municije i većeg pojačanja koje je neprijatelju pristiglo, povući u pravcu s. Mirne.

⚔️ 3. 5. 1943. Kod Mozirske planinske kuće (blizu Mozirja), od dela Koruškog i Savinjskog partizanskog bataljona i od Pohorske grupe, koja se nalazila na Pohorju posle uništenja 1. pohorskog partizanskog bataljona, formiran novi Pohorski partizanski bataljon (sastava: 2. čete).

⚔️ 5. 5. 1943. U duhu direktiva GŠ NOV i PO za Sloveniju, Štab Gorenjskog NOP odreda izdao naredbu o mobilizaciji za borbu sposobnog stanovništva na teritoriji Gorenjske, kako bi sprečio mobilizaciju ljudstva od strane okupatora.

⚔️ 5. 5. 1943. Na putu Škofja Loka - Žiri delovi Gorenjskog NOP odreda iz zasede napali pratnju poštanskog autobusa koja se vozila u dva policijska automobila. Poginulo je 7 i ranjen je 1 nemački policajac, ali se kolona ipak probila u Žiri.

⚔️ 6. 5. 1943. U s. Čepovanu (kod Tolmina) manje partizanske snage, koje su ostale van sastava brigada, izvršile demonstrativan napad na kasarne 256. puka italijanske divizije -Veneto-, pa se posle kraćeg puškaranja povukle, nanevši neprijatelju manje gubitke.

⚔️ 7. 5. 1943. Na pl. Šipeku (kod Kamnika) jake nemačke policijske snage napale Zasavski bataljon Kamniško-savinjskog NOP odreda. Posle dvočasovne borbe, u kojoj je odbio dva uzastopna juriša i naneo neprijatelju znatne gubitke, bataljon se povukao.

⚔️ 10. 5. 1943. U rejonu s. Kamnica - Kovačićeva planina - pl. Klevnik (kod Tolmina) jake snage italijanske divizije -Veneto- napale 5. slovenačku NOU brigadu -Simon Gregorčič-. Brigada se uveče, posle borbe vođene celog dana, izvukla i sutradan predanila kod r. Soče, odakle je izvršila pokret preko s. Livka na pl. Matajur (kod Kobarida).

⚔️ 12. 5. 1943. U varošicu Hrastnik (kod Trbovlja) upalo odeljenje Savinjskog bataljona Kamniško-zasavskog NOP odreda i u fabrici hemijskih proizvoda uništilo peć i ostale instalacije, zbog čega je fabrika obustavila rad.

⚔️ 12. 5. 1943. U s. Nabrežini (kod Trsta) delovi Kraške čete Primorskog NOP odreda uništili iz zasede 3 automobila. Poginulo je 7 italijanskih vojnika, a zaplenjena je veća količina oružja, municije i sanitetskog materijala.

⚔️ 15. 5. 1943. U blizini s. Okroga, s. Zabukovja, s. Sv. Petera i Kumpoljskog grada (kod Trebnja) tri italijanske kolone iz Temenice, Trebnja i s. Št. Ruperta napale 3. slovenačku NOU brigadu -Ivan Cankar-. Brigada se posle jednodnevne borbe protiv nadmoćnog neprijatelja prebacila u rejon s. Šmarjeta (kod Novog Mesta).

⚔️ 16. 5. 1943. U blizini s. Ravne kod Štjaka (blizu Ajdovščine) Kraški bataljon Primorskog NOP odreda uništio italijanski vojni kamion sa 29 vojnika 59. legije crnih košulja.

⚔️ 17. 5. 1943. Delegat VŠ NOV i POJ i CK KPJ Edvard Kardelj obavestio CK KP Slovenije o planu da jedinice Dolenjske operativne zone NOV i PO Slovenije i jedinice 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske izvode dejstva zajednički.

⚔️ 17. 5. 1943. U s. Bistrici na Dravi (kod Celovca) delovi Gorenjskog NOP odreda uništili fabriku avionskih akumulatora i fabričku hidrocentralu i spalili pilanu, a iz radnog logora oslobodili 41 Rusa.

⚔️ 18. 5. 1943. Na pl. Božci (kod Kobarida) delovi italijanske 3. pohodne alpinske brigade napali 6. slovenačku NOU brigadu -Ivan Gradnik-. Pošto je odbila više uzastopnih neprijateljskih juriša, slovenačka brigada se pred veče kod s. Srpenice probila iz obruča i prebacila na pl. Polovnik. Poginulo je 6 i ranjeno 20 neprijateljskih vojnika, dok je brigada imala 6 ranjenih.

⚔️ 18. 5. 1943. U blizini s. Trnova (kod Kobarida) delovi 6. slovenačke NOU brigade -Ivan Gradnik- uništili kamion kojim se prevozilo osoblje štaba 8. dopunskog bataljona italijanskog 103. alpinskog puka. Poginulo je 3 oficira i 6 vojnika, ranjeno 3 oficira i 11 vojnika, a zaplenjeno 2 p. mitraljeza, 20 pušaka i 2 radio-stanice.

⚔️ 21. 5. 1943. Kod s. Lokvice (blizu Metlike) 2. i 4. bataljon 4. slovenačke NOU brigade -Ljubo Šercer- napali jednu četu iz 74. puka italijanske divizije -Lombardija- i posle kraće borbe odbacili je u Metliku.

⚔️ 22. 5. 1943. U logoru iznad s. Tolminskog Loma (kod Tolmina) delovi 256. puka italijanske divizije -Veneto- napali 3. bataljon 6. slovenačke NOU brigade -Ivan Gradnik-. Posle kraće borbe bataljon se, po grupama, probio, pretrpevši znatne gubitke.

⚔️ 25. 5. 1943. Na Tolstom vrhu (kod Novog Mesta) 3. bataljon 23. pešadijskog puka italijanske divizije -Izonco- iz Rateža i formacije Bele garde iz s. Št. Jerneja i s. Stopiča napali 3. slovenačku NOU brigadu -Ivan Cankar- i posle oštre borbe zauzeli Tolsti vrh, ali su se sutradan sami povukli.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Bilten Politkomesarijata Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od početka januara 1943 godine

📜 Izveštaj političkog komesara Pohorskog bataljona od januara 1943 god. političkom komesaru Druge grupe SPO o stanju i političkom radu Bataljona

📜 Izveštaj Propagandnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o aktivnosti udarnih brigada i o opštoj situaciji u Dolenjskoj u decembru 1942 i januaru 1943 godine

📜 Napomene politkomesara Udarne brigade Tone Tomšič od kraja januara 1943 god. uz izveštaje bataljonskih politkomesara

📜 Pregled gubitaka Jedanaestog armiskog korpusa u prvoj polovini januara 1943 godine

📜 Pregled gubitaka Jedanaestog armiskog korpusa u drugoj polovini januara 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Udarne brigade Matija Gubec od 1 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju u Brigadi

📜 Naredba Štaba Soškog odreda Treće operativne zone-Alpske od 1 januara 1943 god. za pohvalu boračkog i komandnog sastava Bataljona Simon Gregorčič

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama i političkom radu Odreda od 17 decembra 1942 do 1 januara 1943 godine

📜 Poslanica komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 1 januara 1943 god. podređenim komandama i ustanovama za upornije angažovanje u borbi protiv Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izveštaj karabinijerske stanice Trebnje od 2 januara 1943 god. o napadu partizana na voz i rušenju železničke pruge Ljubljana - Novo Mesto

📜 Naređenje Komande pešadijske divizije Cacciatori delle Alpi od 3 januara 1943 god. komandantu garnizona Ljubljana za akciju u zoni Molnik-Pogled

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 3. januara 1943. Vrhovnoj komandi o rušenju pruge Novo Mesto - Ljubljana i Ogulin - Gospić i zarobljavanju motornih jedrenjaka kod Igrana

📜 Izveštaj zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 4 januara 1943 god. o aktivnosti ustanika od 31 decembra 1942 god. do 4 januara 1943 godine

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Isonzo od 5 januara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na Dob

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije za određivanje stalnih kurira za vezu sa Vrhovnim štabom

📜 Uputstva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 6 januara 1943 god. Štabu Prve operativne zone-Dolenjske u vezi sa reorganizacijom štabova podređenih jedinica i o tekućim zadacima

📜 Uputstva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 6 januara 1943 god. Štabu Druge operativne zone-Notranjske za rad na njenom sektoru

📜 Zapovest komandanta policije poretka Alpske oblasti od 6 januara 1943 god. za akciju protiv Pohorskog bataljona

📜 Naređenje šefa Sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije za dostavljanje izveštaja o stanju sanitetske službe

📜 Izveštaj zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 8 januara 1943 god. o aktivnosti ustanika od 3 do 8 januara 1943 godine

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 8 januara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Pogled-Molnik

📜 Izveštaj Štaba Prve operativne zone-Dolenjske od 9 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama na pruzi Trebnje - Št. Janž, Trebnje - Novo Mesto i o napadu na Primskovo, Temenicu i Dolenju Vas

📜 Izveštaj Štaba Kamniško-kokrškog odreda od 9 januara 1943 god. Štabu Prve grupe SPO o borbi Kamniškog i Moravškog bataljona na Kostavskoj planini i o borbama Odreda u toku januara

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 9 januara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čiščenju zone Pogled-Molnik

📜 Izveštaj žandarmeriske stanice Oplotnica od 9 januara 1943 god. o uništenju Pohorskog bataljona

📜 Izveštaj sekretara Centra nacionalne fašističke partije Št. Vid pri Stični od 9 januara 1943 god Federaciji borbenih fašističkih organizacija u Ljubljani o napadu partizana na Primskovo, Dolenju Vas i Temenicu

📜 Uputstvo Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10 januara 1943 god. načelniku Vrhovnog štaba o načinu daljeg dejstva jedinica NOV i PO Slovenije i obaveštenje o situaciji na ostalim operativnim područjima Jugoslavije

📜 Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone-Stajerske od 10 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti podređenih jedinica od 19 novembra 1942 do 5 januara 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone-Stajerske od 10 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju u podređenim jedinicama i na terenu

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 10 januara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čiščenju zone Pogled-Molnik

📜 Izveštaj zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 11 januara 1943 god. o aktivnosti ustanika od 8 do 11 januara 1943 godine

📜 Zapisnik sa sednice Štaba odgovornih nemačkih rukovodilaca, održane 11 januara 1943 god. kod pretsednika Štajerske pokrajinske vlade dr Muller-Hacciusa po pitanju uprave u Donjoj Štajerskoj

📜 Izveštaj Edvarda Kardelja od 12 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u toku i po završetku letnjo-jesenje neprijateljske ofanzive 1942 god. u Sloveniji

📜 Direktive Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 12 januara 1943 god. Štabu Prve operativne zone-Dolenjske za likvidaciju neprijateljskih uporišta u dolini Mirne, Temenice i Gornje Krke

📜 Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 12 januara 1943 god. Štabu Druge operativne zone-Notranjske za prelaz u ofanzivne akcije u saradnji sa jedinicama Prve operativne zone-Dolenjske

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 12 januara 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone-Stajerske u vezi sa reorganizacijom vojnih formacija i o pretstojećim zadacima

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 12 januara 1943 god. Štabu Udarne brigade Tone Tomšič za ostanak Brigade u sastavu Prve operativne zone-Dolenjske

📜 Naredba Štaba Prve operativne zone-Dolenjske od 12 januara 1943 god. o postavljenju komandnog kadra u podređenim jedinicama

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske od 13 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o vojničkom i političkom radu u Odredu od 1 do 14 januara 1943 godine

📜 Izveštaj pretsednika opštine Oplotnica od 13 januara 1943 god. pokrajinskom savetniku sreza Maribor o uništenju Pohorskog bataljona

📜 Izveštaj zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 14 januara 1943 god. o aktivnosti ustanika od 11 do 14 januara 1943 god.

📜 Zapovest Drugog bataljona Devetnaestog policiskog puka od 14 januara 1943 god. za akciju protiv partizana na Vovaru

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 17 januara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na Št. Vid pri Stični

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori deile Alpi od 17 januara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na Policu

📜 Izveštaj Štaba Soškog odreda Treće operativne zone-Alpske od 18 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama i stanju u Odredu

📜 Izveštaj zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 18 januara 1943 god. o aktivnosti ustanika od 14 do 18 januara 1943 god.

📜 Izveštaj zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 21 januara 1943 god. o aktivnosti ustanika od 18 do 21 januara 1943 god.

📜 Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone-Stajerske od 19 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o reorganizaciji podređenih jedinica

📜 Naredba Štaba Soškog odreda Treće operativne zone-Alpske od 19 januara 1943 god. o postavljenju štabova bataljona

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 20 januara 1943 god. Štabu Gorenjskog odreda za mobilizaciju i prelaz u ofanzivne akcije

📜 Direktive Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 20 januara 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Gorenjsku

📜 Pismo Ive Ribara-Lole od 27 januara 1943 god. Edvardu Kardelju kojim ga obaveštava o svom dolasku u Sloveniju

📜 Izveštaj Štaba Druge operativne zone-Notranjske od 23 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i brojnom stanju jedinica

📜 Izveštaj Štaba Prvog bataljona Simon Gregorčič od 23 januara 1943 god. Štabu Soškog odreda o mobilizaciji i akcijama Bataljona

📜 Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 25 januara 1943 god. Štabu Prve operativne zone-Dolenjske za preduzimanje potrebnih mera u slučaju neprijateljske ofanzive

📜 Direktive Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 25 januara 1943 god. Štabu Druge operativne zone-Notranjske za prelaz u ofanzivne akcije i preduzimanje mera u slučaju neprijateljske ofanzive

📜 Izveštaj Štaba Drugog bataljona Udarne brigade Tone Tomšič od 25 januara 1943 god. Štabu Druge operativne zone-Notranjske o prelazu Bataljona preko pruge

📜 Izveštaj zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 25 januara 1943 god. o aktivnosti ustanika od 21 do 25 januara 1943 god.

📜 Zapisnik sa sednice Štaba odgovornih nemačkih rukovodilaca, održane 25 januara 1943 god. kod pretsednika Štajerske pokrajinske vlade dr Muller-Hacciusa, po pitanju uprave u Donjoj Štajerskoj

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 27 januara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na Dobrovu

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 28 januara 1943 god. Štabu Druge operativne zone-Notranjske za prihvat novomobilisanih boraca iz Slovenačkog Primorja

📜 Direktive Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 28 januara 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Slovenačko Primorje za mobilizaciju slovenačkog i aktivizaciju italijanskog stanovništva

📜 Direktive Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 28 januara 1943 god. članu Centralnog komiteta Francu Leskošeku za rad u Slovenačkom Primorju

📜 Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone-Stajerske od 28 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o neprijateljskoj ofanzivi i o situaciji u vojsci i na terenu

📜 Naredba Operativnog štaba hrvatskih i slovenačkih brigada od 28 januara 1943 god. za formiranje operativnog štaba u cilju vođenja zajedničkih operacija

📜 Naredba Štaba Soškog odreda Treće operativne zone-Alpske od 28 januara 1943 god. Štabu Prvog i Trećeg bataljona za dalju mobilizaciju na njihovom terenu

📜 Izveštaj Štaba Drugog bataljona Soškog odreda od 28 januara 1943 god. Štabu Soškog odreda o akciji na Zakriž

📜 Izveštaj Štaba Drugog bataljona Soškog odreda od 28 januara 1943 god. Štabu Soškog odreda o sastavu četnih komandi

📜 Dnevna zapovest zapovednika policije Alpske oblasti od 28 januara 1943 god. za pohvalu protiv bande Ludvik

📜 Izveštaj zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 29 januara 1943 god. o aktivnosti ustanika od 25 do 29 januara 1943 god.

📜 Izveštaj Komande Jedanaeste grupacije granične straže od 29 januara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na Sv. Vid nad Cerknico

📜 Izveštaj Štaba Prve operativne zone-Dolenjske od 30 januara 1943 god. Operativnom štabu slovenačkih i hrvatskih brigada o odlasku slovenačkih brigade u Hrvatsku

📜 Izveštaj sekretara Centra nacionalne fašističke partije St. Vid pri Stični od 30 januara 1943 god. Federaciji borbenih fašističkih organizacija u Ljubljani o sukobu kod Biča i Zagorice

📜 Izveštaj zamenika komandanta Prve operativne zone-Dolenjske od 31 januara 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o akcijama slovenačkih brigada na hrvatsko-slovenačkoj granici

📜 Pregled gubitaka Jedanaestog armiskog korpusa u februaru 1943 godine

📜 Promemorija Obaveštajnog odeljenja Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 21. februara 1943. o situaciji u Julijskoj krajini

📜 Napomene Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 2 februara 1943 god Štabu Dolomitskog odreda po pitanju vojne taktike u akcijama

📜 Naredba Štaba Treće operativne zone-Alpske od 2 februara 1943 god. o postavljenju komandnog kadra u Soškom odredu

📜 Izveštaj Komande Jedanaestog armiskog korpusa od 3 februara 1943 god. Glavnoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o borbama kod Vivodine i Krašića

📜 Zapovest zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 3 februara 1943 god. za preduzimanje mera protiv stanovništva posle poraza kod Staljingrada

📜 Izveštaj Komande Jedanaeste grupacije granične straže od 3 februara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o sukobu sa partizanima kod Sv. Ožbalta

📜 Izveštaj Komande Jedanaeste grupacije granične straže od 3 februara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o sukobu sa partizanima kod Sv. Ožbalta

📜 Izveštaj Komande Jedanaeste grupacije granične straže od 4 februara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o sukobu sa partizanima kod Sv. Ožbalta

📜 Izveštaj Štaba Druge operativne zone-Notranjske od 5 februara 1943 god. Glavnom Štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektoru Sv. Vid - Velike Bloke

📜 Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone-Stajerske od 5 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji u Štajerskoj

📜 Izveštaj zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 5 februara 1943 god. o aktivnosti ustanika od 1 do 5 februara 1943 god.

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 6 februara 1943 god. za postavljenje komandanta Gorenjskog odreda

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske od 6 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Horjula

📜 Naredba Štaba Drugog bataljona Soškog odreda od 6 februara 1943 god. za reorganizaciju Bataljona

📜 Izveštaj Štaba Četvrtog bataljona Soškog odreda od 8 februara 1943 god. Štabu Soškog odreda Treće operativne zone-Aljaske o stanju i akcijama Bataljona

📜 Izveštaj zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 8 februara 1943 god. o aktivnosti ustanika od 5 do 8 februara 1943 god.

📜 Izveštaj karabinijerske stanice Tolmin od 8 februara 1943 god. Goričkoj kvesturi o napadu partizana na italijansku posadu na Volniku

📜 Izveštaj karabinijerske stanice Kočevje od 9 februara 1943 god. o sukobu sa partizanima kod Zigmarica i Globeli

📜 Direktive politkomesara Četvrte operativne zone-Stajerske od 10 februara 1943 god. Komandi Koruške čete za prelaz u ofanzivne akcije

📜 Direktive Pokrajinskog komiteta KPS za Štajersku od 10 februara 1943 .god. pretstavniku OK za Korušku za rad u Koruškoj

📜 Izveštaj zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 10 februara 1943 god. o aktivnosti ustanika od 8 do 10 februara 1943 god.

📜 Izveštaj Jedanaeste grupacije granične straže od 10 februara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o sukobu kod Zažara i Zibrša

📜 Direktive Štaba Soškog odreda Treće operativne zone-Alpske od 11 februara 1943 god. Štabu Četvrtog bataljona Soškog odreda za prelaz u ofanzivne akcije

📜 Izveštaj Komande Jedanaeste grupacije granične straže od 11 februara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o sukobu kod Zibrša i Zažara

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

7. slovenska udarna brigada France Prešeren 15. slovenska divizija NOVJ 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Ilirska Bistrica Pohorski bataljon 16. slovenska brigada Janko Premrl Vojko Dolomitski partizanski odred 14. slovenska divizija NOVJ SKOJ Četnici u drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Kranj Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Bela garda 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Partizanska taktika 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Edvard Kardelj Borbe u Sloveniji 1944. 9. slovenska brigada Italija u drugom svetskom ratu 17. slavonska udarna brigada 17. slovenska (1. soška) brigada Simon Gregorčič Josip Broz Tito Kamnik Politički komesari u NOR-u Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 18. slovenska (2. soška) udarna brigada (bazoviška) 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Italijanski partizani Diverzije u oslobodilačkom ratu 14. slovenska brigada (železničarska) Osvobodilna fronta Borbe u Dalmaciji 1943. Glavni štab Slovenije 10. slovenska udarna brigada (ljubljanska) Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Dolenjski partizanski odred Trst Črnomelj 20. slovenska (3. soška) brigada 6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik Goriška divizija Narodni heroji Jugoslavije Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Škofja Loka Slovenska udarna brigada Matija Gubec 26. dalmatinska divizija NOVJ 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander 14. pešadijska divizija Isonzo 8. slovenska brigada Fran Levstik 15. slovenska (belokranjska) udarna brigada Kočevje Novo Mesto Ljubljana 13. slovenska udarna brigada Mirko Bračič Komunistička partija Slovenije Soški partizanski odred Borbe u Sloveniji 1942. Briško-beneški partizanski odred 19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel 18. slovenska divizija NOVJ 12. slovenska udarna brigada (štajerska) Metlika Gorenjski partizanski odred Cerkno Avijacija u oslobodilačkom ratu Nova Gorica 5. slovenska udarna brigada Simon Gregorčič Centralni komitet KPJ Kapitulacija Italije Vrhovni štab NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu 31. slovenska divizija NOVJ