Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Škofja Loka u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 46 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 12. 1941. Na sastanku u Bukovščici, partijski komitet za rejon Škofja Loka odlučio da otpočne mobilizaciju ljudstva.

⚔️ 9. 12. 1941. Posle borbi protiv nemačkih policijskih snaga, na području Selske doline, Cankarev partizanski bataljon se probio u rejon Mladog vrha (kod Škofje Loke).

⚔️ 12. 12. 1941. Na obroncima Mladog vrha (kod Škofje Loke) Cankarev partizanski bataljon uništio nemačku patrolu iz sastava 161. rezervnog policijskog bataljona, jačine 52 vojnika.

⚔️ 25. 12. 1941. U borbi kod s. Poljana i s. Crnog Vrha (kod Škofje Loke) jedinice Cankarevog partizanskog bataljona uništile nekoliko oklopnih automobila i nanele veće gubitke nemačkim jedinicama.

⚔️ 7. 1. 1942. U selu Dražgošama (kod Škofje Loke) nemačke snage napale dve čete Cankarevog partizanskog bataljona. Posle trodnevne borbe, u kojoj je neprijatelj pretrpeo osetne gubitke, partizani su se povukli na planinu Jelovicu. Za odmazdu, nemački okupator je selo Dražgoše sravnio sa zemljom, odrasle muškarce streljao, a žene i decu iselio.

⚔️ 27. 3. 1942. Kod Planice (blizu Škofje Loke), nemački vojnici iznenada napali Selšku četu Cankarevog partizanskog bataljona, ali se ona, posle dvočasovne borbe, probila kroz neprijateljske položaje. Tom prilikom je poginuo član GŠ NOP odreda za Sloveniju Stane Žegar, narodni heroj.

⚔️ 26. 6. 1942. Drugi bataljon 1. grupe NOP odreda napao nemačka uporišta u s. Poljanama, s. Crnom Vrhu i s. Lučinama (kod Škofje Loke). Napad je delimično uspeo.

⚔️ 13. 7. 1942. Na Gabrškoj gori (blizu Škofje Loke) nemačke snage, uz podršku tenkova, opkolile dva bataljona Savinjskog NOP odreda, ali su bataljoni u toku noći uspeli da se probiju iz obruča.

⚔️ 14. 7. 1942. U s. Lučinama (kod Škofje Loke) 1. bataljon Savinjskog NOP odreda 2. grupe NOP odreda, sa 3. četom Gorenjskog bataljona 1. grupe NOP odreda, napao nemačku posadu od 300 ljudi. Borba je trajala više od 9 časova i prestala je kada je posada dobila pojačanja.

⚔️ 7. 1. 1943. U blizini crkve Sv. Ožbolt (kod Škofje Loke) nemačke policijske snage napale deo Poljanskog bataljona Gorenjskog NOP odreda, koji se, posle kraće borbe u kojoj je pretrpeo gubitke od 2 mrtva i 1 zarobljenog, povukao u pravcu Kopačevog vrha.

⚔️ 5. 5. 1943. Na putu Škofja Loka - Žiri delovi Gorenjskog NOP odreda iz zasede napali pratnju poštanskog autobusa koja se vozila u dva policijska automobila. Poginulo je 7 i ranjen je 1 nemački policajac, ali se kolona ipak probila u Žiri.

⚔️ 9. 7. 1943. U blizini s. Selaca (kod Škofje Loke) 4. bataljon Gorenjskog NOP odreda uništio dva automobila s nemačkim vojnicima, nanevši neprijatelju gubitke od 7 mrtvih i 48 ranjenih. Za odmazdu, nemački su vojnici na tom mestu pet dana kasnije streljali 20 talaca.

⚔️ 12. 7. 1943. U s. Davči (kod Škofje Loke), naredbom Štaba 2. (gorenjske) operativne zone NOV i PO Slovenije, od jedinica Gorenjskog NOP odreda formirana 8. slovenačka (gorenjska) NOU brigada jačine tri bataljona. Istom naredbom reorganizovan je Gorenjski NOP odred i formiran samostalni Koruški partizanski bataljon.

⚔️ 20. 7. 1943. U blizini zaseoka Potoka na pl. Blegošu (kod Škofje Loke) jake nemačke policijske snage napale 2. i 3. bataljon 7. slovenačke NOU brigade -France Prešern-, U oštroj borbi jedan bataljon je, delimično, razbijen uspeo da se izvuče, dok se drugi probio iz obruča i, preko stare italijansko-jugoslovenske granice prebacio na teritoriju Italije u Sloveniju. (Posle višednevnih borbi protiv jakih delova italijanskog 24. armijskog korpusa, ovaj bataljon se prebacio iz Italije u Sloveniju gde je 24,. jula ponovo ušao u sastav svoje brigade.

⚔️ 2. 10. 1943. Kod Škofje Loke minerski vod -Grintavec- Gorenjskog NOP odreda minirao prugu i izbacio iz koloseka vojni transportni voz, kojom prilikom je poginulo preko 100 nemačkih vojnika.

⚔️ 20. 10. 1943. U blizini s. Rovta i s. Ostrog Vrha (kod Kranja) jaka nemačka kolona iz Škofje Loke napala 2. bataljon 7. slovenačke NOU brigade -France Prešern-. Posle višečasovne borbe napad je odbijen. Brigada se pred veče povukla prema s. Gabrškoj Gori i s. Poljanama (kod Škofje Loke).

⚔️ 30. 10. 1943. Kod s. Loga (blizu Škofje Loke) 1. četa Gorenjskog NOP odreda napala nemačku auto-kolonu (10 kamiona i dvoja oklopna kola) i nanela neprijatelju znatne gubitke.

⚔️ 6. 11. 1943. U s. Ločnici (kod Škofje Loke) 1. četa Gorenjskog NOP odreda 3 (alpske) operativne zone NOV i PO Slovenije napala nemačku patrolu i posle kraće borbe ubila 4 i zarobila 1 nemačkog vojnika.

⚔️ 11. 11. 1943. Između s. Sv, Volbenka i s. Poljana (kod Škofje Loke) zaseda Gorenjskog NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Slovenije uništila nemački kamion s vojnicima.

⚔️ 13. 11. 1943. U s. Železnikama (kod Škofje Loke) 2. bataljon 7. slovenačke bdarne brigade -France Prešern- 26. divizije NOVJ napao nemačku žand. posadu i posle višečasovne borbe ovladao selom, zatim je, zbog prodora žandarmerijskog bataljona, s tenkovima, iz Škofje Loke, odustao od daljih napada.

⚔️ 16. 11. 1943. U s. Fužinama (kod Škofje Loke) delovi 16. slovenačke brigade -Janko Premrl Vojko- 26. divizije NOVJ napali nemačku posadu i proterali je u s. Gorenju Vas.

⚔️ 22. 1. 1944. U s. Železnikima i s. Selcama (kod Škofje Loke) 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ napala nemačke žandarmerijske stanice. Posle višečasovnih borbi ona je uništila nekoliko uporišta, ali je, zbog jakog fortifikacijskog uređenja, po naređenju Štaba divizije odustala od daljih napada.

⚔️ 18. 3. 1944. Jedinice 9. korpusa NOVJ otpočele jednovremeni napad na nemačko-belogardistička uporišta s. Godovič i Hotedršicu (kod Vrhnike). Zbog snažne i brze intervencije delova nemačkog 10. SS policijskog puka i 139. brdskog lovačkog puka nemačke 188. rezervne divizije iz Idrije, Postojne i Škofje Loke, jedinice 9. korpusa NOVJ su obustavile napad, te su sve do 23. marta vodile teške odbrambene borbe.

⚔️ 4. 5. 1944. Na severoistočnim padinama pl. Blegoša 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačke kolone koja je nadirala iz Škofje Loke. Posle višečasovne borbe neprijatelj je odbačen ka Škofjoj Loki.

⚔️ 5. 5. 1944. Nemačke snage, pod zaštitom magle, napale 2. bataljon 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ na položajima kod s. Leskovice. Zbog energičnog udara 1. bataljona iz s. Robidnice u njegov bok, neprijatelj se panično povukao u polazni garnizon s. Gorenju Vas (kod Škofje Loke).

⚔️ 16. 5. 1944. Kod Lavtarskog vrha (blizu Škofje Loke) 1. bataljon 7. slovenačke udarne brigade -France Prešern- 31. divizije NOVJ, posle oštre borbe, odbacio nemačku kolonu iz Škofje Loke i naneo joj znatne gubitke.

⚔️ 19. 7. 1944. Šesnaesta slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ zauzela uporište slovenačkih domobrana u s. Hotavlju (u dolini r. Selske Sore). Dok se vodila borba za to uporište, 17. slovenačka brigada -Simon Gregorčič- i 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ vodile su teške borbe protiv nemačkih kolona iz Škofje Loke, Idrije, s. Lučina i s. Rovta koje su nadirale u pomoć napadnutoj posadi u s. Hotavlju.

⚔️ 8. 9. 1944. U s. Selcima (kod Škofje Loke) delovi 1. bataljona 2. brigade narodne odbrane minirali zgradu nemačke žandarmerije. Poginula skoro celokupna posada.

⚔️ 24. 9. 1944. Kod s. Kucelja (blizu Polhovog Gradeča) Dolomitski NOP odred vodio borbe protiv jakih nemačkih i domobranskih kolona iz s. Gorenje Vasi, s. Horjula, Škofje Loke i Polhovog Gradeča, a uveče se, sa ostalim jedinicama 31. divizije NOVJ, koje nisu stupile u borbu, zbog nadmoćnosti neprijateljskih snaga povukao na Zirovski vrh.

⚔️ 28. 9. 1944. Na Pasjoj ravni (kod Škofje Loke) 7. slovenačka udarna brigada 31. divizije NOVJ vodna oštre borbe protiv nemačkih kolona iz uporišta s. Lučne i Gorenje Vasi. Neprijatelj je izvršio vise uzastopnih juriša. Brigada ga je, najzad, u 19 časova odbacila u polazne garnizone.

⚔️ 29. 9. 1944. Treća slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ napala četničko uporište u s. Žažaru i s. Kogelu (kod Škofje Loke). Pod zaštitom mraka, četnici su se iz s. Žažara povukli u s. Kogel, koje je bilo fortilikacijski jače utvrđeno, usled čega je napad 1. bataljona na ovo uporište bio odbijen. Brigada je u s. Žažaru zaplenila mnogo materijala i spalila školu, koju su četnici bili utvrdili i iskoristili kao kasarnu.

⚔️ 14. 10. 1944. Sedma slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ napale nemačko uporište u s. Praprotnom ikođ Škofje Loke). Ona je, snažnim udarom, uništila nekoliko utvrđenih zgrada i porušila most. Međutim, betonske bunkere, u koje se povukla posada, nije mogla savladati bez teškog oružja, pa je u zoru odustala od daljih napada.

⚔️ 21. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ uništila nemačko uporište u s. Poljanama (kod Škofje Loke). Za to vreme su 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- i 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ vodile oštre borbe protiv nemačkih kolona koje su iz Škofje Loke, s. Gorenje Vasi i s. Selca nadirale u pomoć opkoljenoj posadi. Svi napadi neprijatelja su odbijeni, a uporište je minirano i spaljeno s posadom.

⚔️ 25. 10. 1944. U s. Gaberku (kod Škofje Loke) Ruski bataljon 18. slovenačke (Bazoviške) brigade 30. divizije NOVJ, dodeljen 3. slovenačkoj udarnoj brigadi -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ kao pojačanje, uništio nemačko uporište. Ostale snage 31. divizije NOVJ vodile su ogorčene borbe protiv nemačkih kolona koje su iz Idrije i Škofje Loke nadirale u pomoć napadnutoj posadi. Nakon višečasovne borbe deo posade je uspeo da se probije u s. Črni Vrh (kod Škofje Loke).

⚔️ 25. 10. 1944. Kod s. Gorenje Vasi 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ vodila višečasovnu ogorčenu borbu protiv nemačkih snaga koje su pokušavale da probiju blokadu s. Gorenje Vasi i priteknu u pomoć posadi u s. Gaberku. Brigada se pred veče, kada su je neprijateljske kolone iz s. Lučina i s. Crnog Vrha (kod Škofje Loke) udarile s leđa, povukla na Martinji vrh.

⚔️ 27. 10. 1944. Na području Škofja Loka - Železniki - Poljanska dolina jedinice 31. divizije NOVJ otpočele tešku borbu protiv nemačkih snaga. One su je vodile sve do 30. oktobra, kada se neprijatelj povukao u polazne garnizone.

⚔️ 30. 10. 1944. Na položajima s. Breznica - s. Zalubnikar - s. Sv. Tomaž (kod Škofje Loke) 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko-, 31. divizije NOVJ vodila ogorčene borbe protiv jakih nemačkih snaga koje su u tri kolone nadirale iz Škofje Loke. Brigada se sutradan, zbog opasnosti da bude okružena, povukla na nove položaje kod s. Gornje Žetine (blizu Škofje Loke). Ovde su je smenile snage 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ.

⚔️ 20. 11. 1944. Otpočele trodnevne oštre borbe u kojima je 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ uništila fortifikacijski dobro uređeno žandarmerijsko uporište u s. Železnikima, jačine 52 žandarma, od kojih se samo deo probio u pravcu Škofje Loke.

⚔️ 21. 11. 1944. U rejonu s. Lavtarski Vrh - s. Križna Gora - Sv. Vrh (kod Škofje Loke) 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv delova nemačkog 3 84. landesšicen-ouka koji su iz Škofje Loke nadirali u pomoć napadnutoj posadi u s. Železnikima. Brigada se pred veče, zbog nadmoćnosti nemačkih snaga, prebacila na položaje s. Pozirno - s. Hudi Lazi, i dalje zatvarajući pravac ka s. Železnikima.

⚔️ 21. 11. 1944. U rejonu s. Sv. Tomaž - Soteska - pl. Lubnik (kod Škofje Loke) 18. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ vodila borbe protiv delova nemačkog 184. landesšicen-puka koji su iz Škofje Loke, preko Lubnika, nadirali u pomoć posadi u s. Železnikima. Neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 17. 12. 1944. U s. Gorenjoj Vasi (kod Škofje Loke) 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ napala nemačko-belogardističku posadu, razmeštenu u 6 otpornih tačaka. Brigada je 20. decembra, posle dvodnevnih uličnih borbi, zbog prodora tenkova iz Škofje Loke odustala od daljih napada. Ostale jedinice 31. divizije, na obezbeđenju u pravcu s. Žirija, s. Rovta, s. Crnog Vrha i Škofje Loke, vodile su Uspešne borbe protiv nemačkih snaga koje su nadirale u pomoć posadi Gorenje Vasi, all zbog nedostatka protivtenkovskog oružja nisu mogle sprečiti prodor tenkova iz Škofje Loke.

⚔️ 22. 1. 1945. Kod s. Češnjice škofjološki NOP odred 9. korpusa NOVJ posle višečasovne borbe odbio napad nemačke kolone jačine 150 ljudi, prinudivši je da se vrati u s. Selca (kod Škofje Loke).

⚔️ 11. 2. 1945. U blizini s. Javorja i s. Malenskog Vrha (kod Škofje Loke) 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ i Skofjološki NOP odred vodili oštru višečasovnu borbu protiv nemačkih snaga koje su nadirale iz s. Gorenje Vasi, a zatim se, zbog napada nemačke kolone iz Železnika, izvukli iz borbe i prebacili na pl. Crni kal i pl. Blegoš.

⚔️ 20. 3. 1945. Delovi nemačke 188. rezervne i 14. SS divizije, 10. i 28. SS policijskog puka i SDK, sa italijanskim fašističkim i slovenačkim domobranskim jedinicama, preduzeli napad protiv jedinica 9. korpusa JA na području Škofje Loke, Selske doline, r. Bače, r. Soče, Vipavske doline, Idrije i Postojne. (U borbama do 3. aprila, u kojima su obe strane pretrpele znatne gubitke, jedinice 9. korpusa JA bile su dvaput okružene ali su veštim manevrima uspevale da se izvuku iz obruča i sačuvaju živu silu, dok je neprijatelj vršio masovna ubijanja civilnog stanovništva, pljačkao i palio čitava naselja.)

⚔️ 20. 4. 1945. U blizini s. Kališa i s. Lajša (kod Škofje Loke) nemačko-domobranske snage iz s. Selca napale Jeseniško-bohinjski NOP odred 9. korpusa JA. Posle oštre borbe neprijatelj je odbačen u polazni garnizon, uz gubitke od 18 poginulih i 11 ranjenih.

⚔️ 10. 5. 1945. Dvadeset deveta udarna divizija 4. armije JA oslobodila Kranj i Škofju Loku, te produžila gonjenje nemačkih i domobranskih snaga ka Tesenicama.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Pljačka u ratu 7. slovenska udarna brigada France Prešeren Ljubljana Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Streljanja u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Sloveniji 1945. 17. slovenska (1. soška) brigada Simon Gregorčič Četnici u drugom svetskom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 31. slovenska divizija NOVJ 29. hercegovačka divizija NOVJ 188. brdska divizija 18. slovenska (2. soška) udarna brigada (bazoviška) Kranj Borbe u Sloveniji 1942. Borbe u Sloveniji 1944. Borbe u Sloveniji 1943. Bela garda Žene u ratu Narodni heroji Jugoslavije 9. slovenski korpus NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 26. dalmatinska divizija NOVJ Glavni štab Slovenije Cankarjev bataljon Dolomitski partizanski odred Deca u ratu 6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik 19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel Nemački zločini u Jugoslaviji 16. slovenska brigada Janko Premrl Vojko Ustanak u Sloveniji 1941. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Savinjski partizanski odred Slovensko domobranstvo 14. SS divizija Galizia Gorenjski partizanski odred Goriška divizija