Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

17. slovenska (1. soška) brigada Simon Gregorčič

Za ovaj pojam je pronađeno 32 hronoloških zapisa, 34 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 23. 9. 1943. U s. Vrhovlju (kod Gorice), od jedinica Zapadnoprimorskog NOP odreda (nazivanog i Briškim NOP odredom), formirana 1. slovenačka (soška) NO brigada, jačine pet bataljona (jedan je sastavljen od italijanskih partizana - garibaldinaca iz Furlanije).

⚔️ 6. 10. 1943. U Sloveniji, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 30. divizija NOVJ [Formirana kao Gorička divizija; ubrzo dobila naziv 32. divizija NOVJ. Krajem januara 1944. preimenovana u 30. diviziju NOVJ.], u čiji su sastav ušle 17. NOU brigada -Simon Gregorčič-, 18. NO (soška, kasnije bazoviška), 19. NO brigada -Srečko Kosovel- i 20 NO (soška) brigada.

⚔️ 10. 10. 1943. U s. Plavama jedinice 1. slovenačke (soške) NO brigade napale nemačku posadu. Posle višečasovne borbe posada se povukla u Goricu. Uništeni su žel. stanica, električna centrala i most na putu Gorica - Sv. Lucija (sada: Most na Soči).

⚔️ 25. 10. 1943. Naredbom GŠ NOV i PO za Sloveniju, od 17. oktobra, preimenovane 1, 2. i 3. slovenačka (soška) NO brigada u 17, 18. i 20. slovenačku (sošku) NO brigadu a Goriška divizija NOVJ u 27. diviziju NOVJ.

⚔️ 0. 11. 1943. Slovenačka NO brigada -Simon Gregorčič- uključena u sastav 19. slovenačke NO brigade -Srečko Kosovel-.

⚔️ 7. 11. 1943. U s. Plavama (kod Gorice) 17. NOU brigada -Simon Gregorčič- 27. divizije NOVJ napala nemačko-italijansku posadu. U oštroj borbi sva posada je izginula, sem 42 italijanska vojnika koji su zarobljeni. Brigada je uništila postrojenja na ž. st. drumski most i tunel, a zaplenila 5 mitraljeza i 30 pušaka.

⚔️ 8. 11. 1943. U s. Ločniku (kod Gorice) delovi 17. NOU brigade -Simon Gregorčič- 27. divizije NOV i PO Slovenije uništio žand. stanicu. Poginuo je 1 i ranjena su 4 žandarma.

⚔️ 8. 11. 1943. U s. Ločniku (kod Gorice) delovi 17. NOU brigade -Simon Gregorčič- 27. divizije NOVJ iznenadnim jurišem zauzeli kasarnu u kojoj su razoružali 9 italijanskih karabinijera.

⚔️ 15. 11. 1943. U s. Št. Petru ob Nadiži (kod Čedada) 1. i 2. bataljon 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčič- 27. divizije NOVJ napali nemačku posadu jačine 60 ljudi, koja se posle dvočasovne borbe povukla u pravcu Čedada. Poginula su 2 nemačka vojnika, a zaplenjeno je: 2 minobacača, p. mitraljez, automat i 3 puške s većom količinam municije i druge opreme.

⚔️ 15. 11. 1943. U s. Prelesju (blizu Gorice) 4. bataljon 17. slovenačke (soške) brigade 27. divizije NOVJ napao nemačko-italijansku posadu i posle tročasovne borbe zarobio 27 nemačkih i italijanskih vojnika i zaplenio mitraljez, 3 p. mitraljeza i 26 pušaka.

⚔️ 18. 11. 1943. U Beneškoj Sloveniji i Goriškim brdima jake nemačke snage iz Gorice, Krmina, s. Št. Petra ob Nadiži i Tolmina otpočele napade protiv jedinica 27. divizije NOVJ. U višednevnim borbama delimično su razbijene jedinice 17. slovenačke (soške) NO brigade dok je 18. slovenačka (soška) NO brigada veštim manevrima izbegla udare nadmoćnih neprijateljskih snaga.

⚔️ 19. 11. 1943. Kod s. Topolova (blizu Kobarida) nemačke snage iz Čedada, posle višečasovne borbe, razbile delove 17. slovenačke NOU brigade -Simon Gregorčič-. Poginuo je politički komesar 27. divizije NOVJ Rudi Mahnič, narodni heroj.

⚔️ 17. 12. 1943. U dolini r. Bače delovi 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčič- i 18. slovenačke (soške) brigade 27. divizije NOVJ napali italijansko fašističko uporište u s. Koritnici i železničku čuvarnicu kod s. Hudajužne. Zbog snažnog fortifikacijskog uređenja uporišta brigade su, posle jednočasovne borbe, odustale od daljih napada. Poginulo je 6 i ranjeno 25 neprijateljskih vojnika, dok su brigade imale 1 mrtvog i 5 ranjenih.

⚔️ 21. 12. 1943. U blizini s. Nemškog Ruta i s. Granta (kod Tolmina) 1. bataljon 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčič- i 2. bataljon 18. slovenačke (soške) brigade 27. divizije NOVJ vodili oštre borbe protiv nemačkih snaga koje su napadale iz s. Podbrda, s. Koritnice i s. Stržišča. Posle sedmočasovne borbe, u kojoj su pretrpele gubitke od 13 mrtvih i 3 zarobljena, nemačke snage su se povukle u polazne garnizone. Gubici jedinica NOVJ: 6 mrtvih i 13 ranjenih.

⚔️ 24. 12. 1943. U Goriškim brdima i Beneškoj Sloveniji, naredbom Štaba 3 (alpske) operativne zone NOV i PO Slovenije, od 1. bataljona 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčič- 27. divizije NOVJ formiran Briško-beneški NOP odred, u čiji sastav je uključena i Rezijska partizanska četa.

⚔️ 2. 2. 1944. Za vreme pohoda u Benešku Sloveniju i Režiju (u Italiji), delovi 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčič- 30. divizije NOVJ izvršili demonstrativne napade na italijanska uporišta s. Ajbu i s. Anhovo u dolini r. Soče, a kod Sv. Kvirina (u Italiji) porušili mostove na r. Nadiži.

⚔️ 14. 2. 1944. Posle marša preko pl. Matajura, r. Nadiže i s. Macarola (kod Čedada) 17. slovenačka brigada -Simon Gregorčič- 30. divizije NOVJ napala nemačku posadu u s. Fojdi (u Italiji) i u uličnim borbama nanela neprijatelju osetne gubitke.

⚔️ 14. 6. 1944. Sedamnaesta slovenačka brigada -Simon Gregorčič- 30, divizije NOVJ zauzela italijansko uporište u s. Avčama (kod Tolmina) i porušila železnički most i više manjih mostova na putu Gorica-Tolmin.

⚔️ 19. 7. 1944. Šesnaesta slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ zauzela uporište slovenačkih domobrana u s. Hotavlju (u dolini r. Selske Sore). Dok se vodila borba za to uporište, 17. slovenačka brigada -Simon Gregorčič- i 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ vodile su teške borbe protiv nemačkih kolona iz Škofje Loke, Idrije, s. Lučina i s. Rovta koje su nadirale u pomoć napadnutoj posadi u s. Hotavlju.

⚔️ 28. 7. 1944. U rejonu Veliki vrh - Ilovica - Prezren (na Trnovskom gozdu) 17. slovenačka brigada -Simon Gregorčič- 30. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačkih kolona koje su nadirale iz s. Lokava i nastojale da se probiju u pravcu s. Čepovana i s. G. Tribuše. U višečasovnim borbama nemačke snage su odbijene u polazni garnizon Lokve (kod Ajdovščine).

⚔️ 20. 8. 1944. Jake nemačke snage iz Kobarida i Tolmina otpočele napad na 17. slovenačku brigadu -Simon Gregorčič- 30. divizije i Idrijsko-tolminski NOP odred 9. korpusa NOVJ na odseku Planica - s. Sleme - s. Pretovče (kod Kobarida). U teškim četvoročasovnim borbama slovenačke jedinice su uspele da se preko r. Tolminke probiju u pravcu s. Čadrga (kod Tolmina).

⚔️ 8. 9. 1944. Naredbom Štaba 9. korpusa NOVJ rasformiran Idrijsko-tolminski NOP odred a njegovo ljudstvo ušlo u sastav 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- i 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčič- 30. divizije NOVJ.

⚔️ 10. 9. 1944. Drugi bataljon 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčič- i italijanski partizanski bataljon -Macini- napali neprijateljska uporišta u s. Plavama i s. Ložicama (blizu Anhova). Predalo im se 90 italijanskih fašističkih vojnika. Porušena su utvrđenja, železnička pruga (s mostom) i električna centrala kod s. Ložica.

⚔️ 13. 9. 1944. Drugi bataljon 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčić a uništio nemačko i italijansko uporište u s. Doblaru (kod Tolmina). Posle kraće borbe on je zarobio celokupnu posadu (od 22 elana) s naoružanjem i porušio električnu centralu.

⚔️ 27. 9. 1944. Otpočela nemačka ofanziva na odseku Zapadne Benečije. Posle teških borbi kod s. Platišča (biizu Kobarida) 4. bataljon 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčič- preoacio se, bez gubitaka, na položaje kod s. Brezja, a italijanska partizanska divizija -Garibaldi Osopo-, koja je pretrpelaosetne gubitke, 1. oktoora se prebacila na područje Goriških brda. 

⚔️ 5. 10. 1944. Kod pl. Sabotine (na putu Gorica-Kanal) delovi 6. bataljona 17. slovenačke NO brigade -Simon Gregorčič- napali na 4 nemačka kamiona i u kraćoj borbi uništili 3 kamiona i neprijatelju naneli gubitke od 40 mrtvih vojnika.

⚔️ 19. 10. 1944. Između Zarščine i Podmiščeka (kod Čedada) Beneški bataljon 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčič- 30. divizije NOVJ napao jaku nemačku kolonu, te joj naneo gu bitke od 35 mrtvih i više ranjenih i oštetio 3 kamiona.

⚔️ 30. 10. 1944. Kod s. Breginja (blizu Kobarida), na povratku iz zapadnog dela Beneške Slovenije, 17. slovenačka brigada -Simon Gregorčič- 30. divizije NOVJ sukobila se s jakim nemačko-italijanskim snagama i, posle kraće borbe, odbacila ih, a zatim, da bi izbegla dalje borbe pod nepovoljnim uslovima, promenila pravac kretanja, te se kod s. Stupice prebacila preko r. Nadiže i izbila u rejon s. Mašera (kod Kobarida).

⚔️ 20. 12. 1944. U rejonu s. Otlice (kod Ajdovščine) 17. slovenačka brigada -Simon Gregorčič- 30. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačko-četničkih snaga koje su iz Postojne, preko s. Cola, fiadirale ka Trnovskom gozdu. Brigada se sutradan, zbog nadmoćnosti neprijateljskih snaga, povukla u rejon s. Mrzle Rupe (kod Idrije), nanevši neprijatelju znatne gubitke.

⚔️ 10. 1. 1945. U blizini s. Kompara i s. Slokarja 17, slovenačka brigada -Simon Gregorčič- 30. divizije NOVJ posle jednodnevne oštre borbe odbila napad jakih nemačkih snaga iz Ajdovščine, nanevši im znatne gubitke.

⚔️ 15. 1. 1945. Kod s. Škriija delovi 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčič- 30. divizije NOVJ napali nemačku snabdevačku kolonu koja se kretala iz Gorice za Ajdovščinu i posle višečasovne borbe naneli joj gubitke od 13 poginulih i 9 ranjenih.

⚔️ 18. 3. 1945. U rejonu s. Gnjezda 17. slovenačka udarna brigada -Simon Gregorčič- 30. divizije JA napala nemačke snage i posle dvodnevnih borbi odbacila ih u Idriju, nanevši im gubitke od 23 poginula, 4 zarobljena i većeg broja ranjenih.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Goričke divizije od 11 oktobra 1943 Štabu Prve soške brigade o formiranju talijanske brigade i o njenim zadacima

📜 Izveštaj Operativnog štaba soških brigada od 12 oktobra 1943 Primorskoj operativnoj zoni o borbama brigada na sektoru Gorice. Udina i severne Primorske

📜 Izveštaj Štaba Prve Soške NO brigade od 22 oktobra 1943 god. Štabu Goriške divizije o aktivnosti brigade u vremenu od 15 do 20 oktobra 1943 godine

📜 Zapovest Štaba Dvadeset sedme divizije NOV i POJ - Goriške od 26 oktobra 1943 god. štabovima Sedamnaeste i Osamnaeste brigade za napad na Tolmin

📜 Izveštaj Štaba Sedamnaeste slovenačke brigade od 28 oktobra 1943 god. Operativnom štabu za zapadnu Sloveniju o akcijama i stanju brigade

📜 Izveštaj Štaba Sedamnaeste slovenačke NO brigade od 30 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije - Goriške o akcijama i opštoj situaciji u brigadi

📜 Izveštaj Štaba Drugog bataljona Sedamnaeste slovenačke NO brigade od 30 oktobra 1943 god. Štabu brigade o napadu na nemački automobil kod Ročinja

📜 Izveštaj Štaba Sedamnaeste slovenačke NO brigade od 2 novembra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije - Goriške o napadu na nemačke automobile kod Ročinja i Doblarja

📜 Izveštaj Štaba Sedamnaeste slovenačke NO brigade od 9 novembra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije - Goriške o napadu na Ločnik

📜 Izveštaj Štaba Sedamnaeste slovenačke NO brigade od 16 novembra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije o napadu na neprijateljska uporišta Št. Peter (Ob Nadiži) i Prelesje

📜 Izveštaj Štaba Sedamnaeste slovenačke NO brigade Simon Gre-gorčič od 17 decembra 1943 Štabu Dvadeset sedme (Goriške) divizije NOV i PO Jugoslavije o borbi na sektoru Slavče-Podpoznik

📜 Izveštaj Štaba Sedamnaeste slovenačke NO brigade Simon Gregorčič od 18 decembra 1943 Štabu Dvadeset sedme (Goriške) divizije NOV i POJ o borbi kod Krasna

📜 Izveštaj Štaba Prvog bataljona Sedamnaeste slovenačke NO brigade Simon Gregorčič od 18 decembra 1943 Štabu brigade o napadu na Koritnicu

📜 Izveštaj Štaba Sedamnaeste slovenačke NO brigade Simon Gregorčič od 22 decembra 1943 Štabu Dvadeset sedme (Goriške) divizije NOV i PO Jugoslavije o premeštaju brigade na sektor Brda

📜 Izveštaj Štaba Prvog bataljona Sedamnaeste slovenačke NO brigade Simon Gregorčič od 23 decembra 1943 Štabu Osamnaeste slovenačke (Soške) NO brigade,o borbi kod Ruta

📜 Izveštaj Štaba Trećeg bataljona Sedamnaeste slovenačke NO brigade Simon Gregorčič o akciji na Ročinj i Doblar

📜 Izveštaj Štaba Sedamnaeste slovenačke brigade Simon Gregorčič od 12. januara 1944. Štabu Trideset druge NO divizije o napadu na nemačka uporišta Kanal-Ročinj i Sv. Luciju

📜 Zapovest Štaba Sedamnaeste slovenačke NO brigade Simon Gregorčič od 21. januara 1944. štabovima bataljona za napad na neprijateljsko uporište Klavže

📜 Izveštaj Obaveštajnog odseka Sedamnaeste slovenačke brigade Simon Gregorčič od 22. januara 1944. Štabu Trideset druge NO divizije o borbama na sektoru Trnovo-Lokve

📜 Izveštaj Štaba 17. slovenačke NO brigade Simon Gregorčič od 29. jula 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o dejstvu prilikom obezbeđenja napada na uporište Deskle

📜 Izveštaj Štaba 17. slovenačke NO brigade Simon Gregorčič od 26. avgusta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o neprijateljevom napadu na Brigadu u rejonu planine Krn

📜 Izveštaj Štaba Idrijsko-tolminskog NOP odreda od 2. septembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o napadu neprijatelja na 17. slovenačku NO brigadu Simon Gregorčič u rejonu planine Krna

📜 Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 19. septembra 1944. Štabu 17. slovenačke NO brigade Simon Gregorčič o zadacima i operativnom području Brigade

📜 Izveštaj Štaba 30. NO divizije od 20. septembra 1944. Štabu 9. korpusa o akciji 17. slovenačke NO brigade Simon Gregorčič u uporištu Anhovo

📜 Izveštaj Štaba 17. slovenačke NO brigade Simon Gregorčič od 20. septembra 1944. štabovima 9. korpusa NOVJ i 30. NO divizije o rasformiranju 2. bataljona Briško-beneškog NOP odreda i odlasku Brigade na teritoriju Beneške Slovenije i Rezije

📜 Izveštaj političkog komesara 17. slovenačke NO brigade Simon Gregorčič od 28. septembra 1944. političkom komesaru 30. NO divizije o političkom jadu i stanju u Brigadi i na terenu

📜 Izveštaj Štaba 17. slovenačke NO brigade Simon Gregorčič od 11. oktobra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o aktivnosti potčinjenih jedinica krajem septembra i početkom oktobra

📜 Izveštaj Štaba 17. slovenačke NO brigade Simon Gregorčič od 26. oktobra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o aktivnosti Brigada u oktobru

📜 Izveštaj Štaba 17. slovenačke NO brigade Simon Gregorčič Štabu 30. divizije JA o borbenoj aktivnosti Brigade od 2. februara do 24. marta 1945. na području Trnovskog gozda

📜 Izveštaj Štaba 17. slovenačke NO brigade Simon Gregorčič od 3. aprila 1945. Štabu 30. divizije JA o borbama prilikom proboja iz okruženja u rejonu Vojsko

📜 Izveštaj Štaba 30. divizije od 16. aprila 1945. Štabu 9. korpusa JA o rasporedu i stanju jedinica i borbi 17. slovenačke NO brigade Simon Gregorčič u rejonu Čepovana

📜 Izveštaj Štaba 17. slovenačke NO brigade Simon Gregorčič od 19. aprila 1945. Štabu 30. divizije JA o borbenoj aktivnosti u martu i prvoj polovini aprila

📜 Izveštaj Štaba 17. slovenačke NO brigade Simon Gregorčič od 26. aprila 1945. Štabu 30. divizije JA o napadu na Predmeju

📜 Izveštaj Štaba 17. slovenačke NO brigade Simon Gregorčič od 3. maja 1945. Štabu 30. divizije JA o borbama za oslobođenje Trsta

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe na Kosovu i Metohiji 16. slovenska brigada Janko Premrl Vojko Nova Gorica Narodni heroji Jugoslavije Italijanski partizani 2. proleterska divizija NOVJ 20. slovenska (3. soška) brigada Slovensko domobranstvo Trst Goriška divizija Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Sloveniji 1945. 9. slovenski korpus NOVJ Borbe u Sloveniji 1943. Borbe u Sloveniji 1944. Operacija Početak proleća Škofja Loka Divizija Garibaldi Osoppo Diverzije u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u 17. slavonska udarna brigada Briško-beneški partizanski odred 31. slovenska divizija NOVJ 19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel 5. krajiška udarna divizija NOVJ 5. slovenska udarna brigada Simon Gregorčič 18. slovenska (2. soška) udarna brigada (bazoviška) Italija u drugom svetskom ratu 3. udarna divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu