Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel

Za ovaj pojam je pronađeno 38 hronoloških zapisa, 10 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 24. 9. 1943. U s. Gabrovici (kod Komna na Krasu), na osnovu naredbe Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju, od Kraškog partizanskog bataljona formirana 19. slovenačka NO brigada -Srečko Kosovel-, jačine tri bataljona.

⚔️ 6. 10. 1943. U Sloveniji, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 30. divizija NOVJ [Formirana kao Gorička divizija; ubrzo dobila naziv 32. divizija NOVJ. Krajem januara 1944. preimenovana u 30. diviziju NOVJ.], u čiji su sastav ušle 17. NOU brigada -Simon Gregorčič-, 18. NO (soška, kasnije bazoviška), 19. NO brigada -Srečko Kosovel- i 20 NO (soška) brigada.

⚔️ 19. 10. 1943. U s. Pliskovici na Krasu (kod Trsta) 19, slovenačka NO brigada -Srečko Kosovel- posle kraće borbe, razoružala posadu od 200 karabinijera i zaplenila 8 p. mitraljeza, 180 pušaka, 10 automata, mnogo municije i druge opreme.

⚔️ 0. 11. 1943. Naredbom Štaba 3 (alpske) operativne zone NOV i PO Slovenije italijanska partizanska brigada -Triestina dasalto- reorganizovana u bataljon, koji je uključen u sastav 19. slovenačke NO brigade -Srečko Kosovel-.

⚔️ 0. 11. 1943. Slovenačka NO brigada -Simon Gregorčič- uključena u sastav 19. slovenačke NO brigade -Srečko Kosovel-.

⚔️ 7. 11. 1943. Kod s. Senožeča (blizu Divače) 1. bataljon 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 27. divizije NOVJ napao iz zasede nemačku auto-kolonu. Poginuli su 4 nemačka viša oficira i 1 general.

⚔️ 19. 11. 1943. Između Sežane i s. Opčina minerski vod 4. bataljona 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 27. divizije NOVJ minirao prugu i uništio lokomotivu i više vagona.

⚔️ 24. 11. 1943. U s. Štanjelu na Krasu (kod Sežane) 4. bataljon 19. slovenačke NO brigade -Srečko Kosovel- 27. divizije NOVJ zaplenio u karabinijerskoj stanici 2900 sanduka municije, 2 p. mitraljeza i dosta druge opreme, pošto su karabinijeri bez borbe pobegli u Sežanu.

⚔️ 12. 12. 1943. U s. Rihemberku (sada: s. Branik), kod Ajdovščine dve ćete 4. bataljona 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 27. divizije NOVJ napale karabinijersku stanicu jačine 60 ljudi. Zbog jakog fortifikacijskog uređenja uporišta napad je obustavljen posle dvočasovne borbe, u kojoj je neprijatelj pretrpeo gubitke od 15 mrtvih i 7 ranjenih, a jedinice 4. bataljona imale 3 ranjena.

⚔️ 14. 12. 1943. Kod Ilirske Bistrice delovi 1. bataljona 19. slovenačke brigade -Srećko Kosovel- 27, divizije NOVJ upali bez borbe u rudnik gline i uništili sve pumpe, trafostanicu i uređaje za proizvodnju.

⚔️ 15. 12. 1943. Diverzantska grupa 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 27. divizije NOVJ, koja je dejstvovala u Trstu, minirala tramvajsku prugu Trst - s. Opčine.

⚔️ 16. 12. 1943. Kod s. Rubija (blizu Gorice) 2. bataljon 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 27. divizije NOVJ, posle jednočasovne borbe, zauzeo italijansko fašističko uporište za obezbeđenje mosta na r. Vipavi i zarobio 18 vojnika a zaplenio 2 p. mitraljeza, 8 pušaka i dosta opreme i municije.

⚔️ 17. 12. 1943. U s. Solkanu (kod Gorice) delovi 2. bataljona 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 27. divizije NOVJ prepadom zarobili 10 italijanskih fašista i zaplenili 9 pušaka, 22 mule i 4 konja.

⚔️ 18. 12. 1943. Između s. Čepovana i s.Vrata (kod Gorice) četa 3. bataljona 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 27. divizije NOVJ napala nemačko-italijansku kolonu i posle kraće borbe prinudila je da se povuče u s. Sv. Luciju (kod Tolmina). Poginulo je 6 i zarobljeno 7 neprijateljskih vojnika, a zaplenjeni su 3 p. mitraljeza, 10 pušaka i 3 automata.

⚔️ 24. 12. 1943. Kod s. D. Ležeča (blizu Divače) 1. bataljon 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 27. divizije NOVJ minirao prugu Postojna-Trst i izbacio iz koloseka električni voz - 40 vagona, te 10 vagona natovarenih ugljem i drvenom građom zapalio i uništio oko 700 tona materijala.

⚔️ 25. 12. 1943. Kod s. Gabrovice (na Krasu), naredbom Štaba 9. korpusa NOVJ, od 4. bataljona 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 27. divizije NOVJ formiran Južnoprimorski NOP odred.

⚔️ 4. 1. 1944. Između s. G. Ležeča i Divače 1. bataljon 19. slovenačke NO brigade -Srečko Kosovel- posle dvočasovne borbe zauzeo i spalio neprijateljsko utvrđenje za osiguranje komunikacija, a posadu zarobio.

⚔️ 6. 2. 1944. Kod s. Kamnog (blizu Kobarida) 3. bataljon 19. slovenačke NO brigade -Srečko Kosovel- u teškoj borbi odbacio nemačku kolonu koja je pokušala da iz Tolmina prodre u Kobarid.

⚔️ 21. 5. 1944. Na putu Gorica-Ajdovščina 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu (12 kamiona) i posle kraće borbe odbacila je prema Ajdovščini, nanevši joj velike gubitke i zaplenivši 8 kamiona i veće količine oružja i ostale opreme.

⚔️ 28. 5. 1944. Devetnaesta slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ zauzela uporište italijanskih fašista u s. Štanjelu (kod Sežane).

⚔️ 9. 7. 1944. Kod s. Levpe (blizu Kanala) otpočele teške dvodnevne borbe 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ protiv jake nemačke kolone koja je nadirala iz doline r. Soče.

⚔️ 19. 7. 1944. Šesnaesta slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ zauzela uporište slovenačkih domobrana u s. Hotavlju (u dolini r. Selske Sore). Dok se vodila borba za to uporište, 17. slovenačka brigada -Simon Gregorčič- i 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ vodile su teške borbe protiv nemačkih kolona iz Škofje Loke, Idrije, s. Lučina i s. Rovta koje su nadirale u pomoć napadnutoj posadi u s. Hotavlju.

⚔️ 7. 9. 1944. Jake neprijateljske snage (dobrovoljački fašistički bataljon -Italija- i delovi 10. SS policijskog puka) iz s. Koprive (kod Komena) otpočele napad na 19. slovenačku brigadu -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ na položajima s. Kobdilj - s. Štanjel, nastojeći da prodru u s. Štanjel i tu uspostave uporište. Brigada je, posle četvorodnevnih borbi, uspela da neprijatelja odbaci u polazni garnizon i da zapleni veću količinu opreme i oružja, između ostalog i dva topa.

⚔️ 8. 9. 1944. Naredbom Štaba 9. korpusa NOVJ rasformiran Idrijsko-tolminski NOP odred a njegovo ljudstvo ušlo u sastav 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- i 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčič- 30. divizije NOVJ.

⚔️ 23. 12. 1944. U s. Čepovanu (kod Gorice) 1. bataljon 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ napao nemačku posadu i snažnim jurišem odbacio je u donji deo sela. Zbog brze intervencije jakih neprijateljskih snaga iz s. Lokoveca i s. Grgara, bataljon se povukao iz s. Čepovana, ali je stalnim vatrenim uznemiravanjem prinudio nemačke jedinice da se u zoru povuku ka s. Grgaru.

⚔️ 25. 12. 1944. U s. Nemcima (kod Trnova) delovi 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ napali nemačku posadu. Posle petočasovne borbe, kad im je jaka nemačko-italijanska kolona iz Trnova udarila u leđa, oni su se povukli ka s. Lokvama.

⚔️ 26. 12. 1944. U rejonu s. Lokava (na pl. Trnovskom gozdu) 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- i Ruski bataljon 18. slovenačke (Bazoviške) udarne brigade 30. divizije NOVJ vodili ceo dan oštru borbu protiv jakih nemačko-italijanskih snaga iz Trnova koje su napadale uz podršku artiljerije. Neprijatelj je najzad zaposeo s. Lokve.

⚔️ 28. 12. 1944. U rejonu s. Malih Lažna (na pl. Trnovskom gozdu) 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ vodila višečasovnu borbu protiv nemačkih snaga koje su nastojale da se iz s. Lokava i s. Nemaca probiju ka s. Predmeji. Neprijatelj je odbačen na polazne položaje.

⚔️ 29. 12. 1944. U rejonu prevoja Kobilice (kod Čepovana) 2. bataljon 19. slovenačke brigade -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ vodio tročasovnu borbu protiv nemačkih snaga koje su iz Čepovana nadirale ka Dolenjoj Trebuši, Bataljon se ispred nadmoćnog neprijatelja povukao u pravcu s. Vojsko.

⚔️ 19. 1. 1945. U s. Trnovu (na pl. Trnovskom gozdu) 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ napala italijanski fašistički bataljon -Fulmine- jačine oko 250 vojnika raspoređenih u 12 fortifikacijskih dobro uređenih objekata. U trodnevnoj borbi poginula su 203 italijanska fašista, dok je ostatak od 46 vojnika, poslednje otporne tačke, povukla u Goricu jaka nemačka tenkovska kolona, koja je probila položaje 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ na liniji Sv. Danijel - Sv. Gabrijel.

⚔️ 1. 2. 1945. U rejonu s. Vitovlje - s. Ravnica - s. Podgozd 19. slovenačka brigada -Srećko Kosovel- 30. divizije NOVJ, posle višečasovne borbe, odbila napad delova nemačkog 10. SS policijskog puka i italijanskih fašista iz s. Grgara i Gorice, nanevši im osetne gubitke.

⚔️ 8. 2. 1945. U blizini s. Krnice i s. Nemala (kod Gorice) nemačke i italijanske fašističke snage iz s. Trnova i s. Grgara napale 19. slovenačku brigadu -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ, koja se posle višečasovne oštre borbe povukla u rejon s. Predmeja - s. M. Lažne - s. Mrzla Rupa.

⚔️ 16. 2. 1945. U rejonu s. Vojsko - s. Mrzla Rupa 18. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada i 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ izvršile napad na jake nemačke, italijanske fašističke i četničke snage angažovane u ofanzivi protiv jedinica 9. korpusa NOVJ. U dvodnevnim oštrim borbama brigade su razdvojile snage neprijatelja i odbacile ih ka Idriji i s. Trnovu, nanevši im velike gubitke.

⚔️ 27. 2. 1945. Naredbom GŠ NOV i PO za Sloveniju nazvane udarnom 10. slovenačka (Ljubljanska) NO brigada, 12. slovenačka (Štajerska) NO brigada i 19. slovenačka NO brigada -Srečko Kosovel-.

⚔️ 2. 3. 1945. U rejonu s. Predmeje 19. slovenačka udarna brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije JA posle višečasovne borbe odbacila u Ajdovščinu nemačku kolonu koja je pokušala da se probije na pl. Trnovski gozd. Neprijatelj je imao 18 mrtvih.

⚔️ 6. 3. 1945. U s. G. Trebuši (kod Idrije) 18. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada i 19. slovenačka udarna brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije JA napale delove 730. puka nemačke 710. pešadijske divizije i odbacile ih u pravcu s. V. Lažne.

⚔️ 8. 4. 1945. U s. Zgodnjim Gorjama (kod Bleda) 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije JA napala i posle kraće borbe savladala nemačku posadu. Poginulo je 18 nemačkih vojnika i oficira.

⚔️ 12. 4. 1945. U rejonu s. Robidnice (kod Cerkna) 19. slovenačka udarna brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije JA napala kolonu četnika i domobrana iz s. Gorenje Vasi. Posle devetočasovne borbe neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

Dokumenti

📜 Izveštaj Informativnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18 decembra 1943 o napadu Četrnaeste divizije NOV i POJ na Kočevje i o akcijama Devetnaeste Slovenačke NO brigade Srečko Kosovel

📜 Naređenje Štaba Treće (Alpske) Operativne zone od 18 decembra 1943 Štabu Devetnaeste slovenačke NO brigade Srećko Kosovel za formiranje Južnoprimorskog odreda

📜 Izveštaj Štaba Devetnaeste slovenačke NO brigade Srečko Kosovel od 28 decembra 1943 o akcijama od 12 do 26 decembra

📜 Izveštaj Štaba 19. slovenačke brigade Srećko Kosovel od 2. jula 1944. Štabu 30. NO divizije o napadu na neprijateljska uporišta Klavže i Knežu

📜 Zapovest Štaba 31. NO divizije od 17. jula 1944. štabovima 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko i 19. slovenačke NO brigade Srečko Kosovel za napad na neprijateljeva uporišta Hotavlje i Gorenju vas

📜 Izveštaj Štaba 19. slovenačke NO brigade Srečko Kosovel od od 31. decembra 1944. štabu 30. NO divizije o borbama u rejonu Ćepovana

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 27. februara 1945. o proglašenju 10. slovenačke NO brigade Ljubljanska, 12. slovenačke NO brigade i 19. slovenačke NO brigade Srečko Kosovel udarnim

📜 Izveštaj štaba 30. divizije od 8. marta 1945. Štabu 9. korpusa JA o borbama 19. slovenačke NOU brigade Srečko Kosovel na pravcu Predmeja – Mala lažna

📜 Izveštaj Štaba 19. slovenačke NOU brigade Srečko Kosovel od 9. marta 1945. Štabu 30. divizije JA o borbama na području Trnovskog gozda

📜 Izveštaj Štaba 19. slovenačke NOU brigade Srečko Kosovel od 21 aprila 1945. štabu 30. divizije JA o borbenoj aktivnosti u martu i aprilu na području Trnovskog gozda i u Gorenjskoj

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

5. krajiška udarna divizija NOVJ Slovensko domobranstvo 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom 5. slovenska udarna brigada Simon Gregorčič Nova Gorica Borbe na Kosovu i Metohiji Borbe u Sloveniji 1944. 3. udarna divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Škofja Loka Trst 17. slovenska (1. soška) brigada Simon Gregorčič 2. proleterska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu 9. slovenski korpus NOVJ 31. slovenska divizija NOVJ Glavni štab Slovenije Kočevje Operacija Početak proleća 12. slovenska udarna brigada (štajerska) Italija u drugom svetskom ratu Ilirska Bistrica Cerkno 7. SS divizija Prinz Eugen Borbe u Sloveniji 1943. 6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik 18. slovenska (2. soška) udarna brigada (bazoviška) 20. slovenska (3. soška) brigada 16. slovenska brigada Janko Premrl Vojko Brigada Triestina d'Assalto 10. slovenska udarna brigada (ljubljanska) Završne operacije u Jugoslaviji Italijanski partizani Borbe u Sloveniji 1945. Četnici u drugom svetskom ratu Bled Goriška divizija