Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik

Za ovaj pojam je pronađeno 46 hronoloških zapisa, 25 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 10. 4. 1943. Naredbom Štaba Primorske operativne zone NOV i PO Slovenije formirane 5. slovenačka NOU brigada -Simon Gregorčić- (od jedinica Južnoprimorskog NOP odreda) i 6. slovenačka NOU brigada -Ivan Gradnik- (od jedinica Severnoprimorskog NOP odreda). Bataljoni ovih brigada su do kraja aprila dejstvovali samostalno na odvojenim sektorima, a tada su se spojili radi prodora u Benešku Sloveniju i proširenja oslobodilačkog pokreta na ovo područje.

⚔️ 26. 4. 1943. Na pl. Golobaru (kod Kobarida) jake snage italijanske divizije -Veneto- opkolile bataljon 6. slovenačke NOU brigade -Ivan Gradnik-. Posle đevetočasovne borbe bataljon se, po grupama, probio iz obruča i prikupio na pl. Meji.

⚔️ 18. 5. 1943. Na pl. Božci (kod Kobarida) delovi italijanske 3. pohodne alpinske brigade napali 6. slovenačku NOU brigadu -Ivan Gradnik-. Pošto je odbila više uzastopnih neprijateljskih juriša, slovenačka brigada se pred veče kod s. Srpenice probila iz obruča i prebacila na pl. Polovnik. Poginulo je 6 i ranjeno 20 neprijateljskih vojnika, dok je brigada imala 6 ranjenih.

⚔️ 18. 5. 1943. U blizini s. Trnova (kod Kobarida) delovi 6. slovenačke NOU brigade -Ivan Gradnik- uništili kamion kojim se prevozilo osoblje štaba 8. dopunskog bataljona italijanskog 103. alpinskog puka. Poginulo je 3 oficira i 6 vojnika, ranjeno 3 oficira i 11 vojnika, a zaplenjeno 2 p. mitraljeza, 20 pušaka i 2 radio-stanice.

⚔️ 22. 5. 1943. U logoru iznad s. Tolminskog Loma (kod Tolmina) delovi 256. puka italijanske divizije -Veneto- napali 3. bataljon 6. slovenačke NOU brigade -Ivan Gradnik-. Posle kraće borbe bataljon se, po grupama, probio, pretrpevši znatne gubitke.

⚔️ 7. 6. 1943. Između s. Kneže i s. Sv. Lucije (sada: Most na Soči, kod Tolmina) 6. slovenačka NOU brigada -Ivan Gradnik- porušila železnički most na r. Bači, dug oko 100 m, i time za duži period onemogućila prebacivanje nemačkih trupa i svaki saobraćaj ovom prugom.

⚔️ 7. 6. 1943. U blizini s. Trtnika kod Podbrda (blizu Bohinjske Bistrice) zaseda 3. bataljona 6. slovenačke NOU brigade -Ivan Gradnik- razbila jaku italijansku patrolu, nanevši joj gubitke od 1 mrtvog i 5 ranjenih.

⚔️ 13. 7. 1943. U Sloveniji, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirane 1. i 2. slovenačka divizija NOVJ. U sastav 1. slovenačke divizije NOVJ ušle su: 1. udarna brigada -Tone Tomšič- i 2. udarna brigada -Ljubo Šercer-, a u. avgustu 3. udarna brigada -Ivan Gradnik- i 7. udarna brigada -France Prešern-. U sastav 2. slovenačke divizije NOVJ su ušle 4. udarna brigada -Matija Gubec- i 5. udarna brigada -Ivan Cankar-, a u. avgusta i 6. udarna brigada -Slavko Šlander-.

⚔️ 24. 7. 1943. Jedinice 2. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- i 6. slovenačke NOU brigade -Ivan Gradnik- otpočele napad na italijanski garnizon Žužemberk. Posle trodnevnih borbi protiv čete italijanskog 98. bataljona crnih košulja i protiv belogardista one su savladale sve otporne tačke (sem -Parohije-, koja je bila pred padom), ali su morale odustati od daljih napada, jer je iz Trebnja prodrla jaka italijanska kolona, ojačana tenkovima. Istovremeno su teške borbe vodile 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- i 2. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer-, zatvarajući pravce od Trebnja i Stične. Poginulo je 26 i ranjeno 54 italijanska vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 8 mrtvih i 25 ranjenih. Uništena su 2 tenka i zaplenjen je top.

⚔️ 3. 8. 1943. Na osnovu naredbe VŠ NOV i POJ izvršeno preimenovanje 1. i 2. slovenačke divizije u 14. i 15. diviziju NOVJ. Istovremeno su brigade zadržale stare nazive i dobile nove redne brojeve, pa su preimenovane: 2. brigada u 4. slovenačku NOU brigadu -Matija Gubec-, 3. brigada u 5. slovenačku NOU brigadu -Ivan Cankar-, 4. brigada u 2. slovenačku NOU brigadu -Ljubo Šercer-, 6. brigada -Ivan Gradnik- (u čiji je sastav ranije ušla i 5. slovenačka NOU brigada -Simon Gregorčič-) u 3. slovenačku NOU brigadu -Ivan Gradnik-.

⚔️ 13. 9. 1943. U Cerkniškoj dolini 2. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- i 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Gradnik- zauzele belogardistička uporišta s. Sv. Gregor i s. Novu Vas. Istovremeno je 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič-, čisteći Ribniško-velikolašku dolinu, zauzela Velike Lašče i prodrla prema Videmu i Dobrepolju.

⚔️ 18. 9. 1943. GŠ NOV i PO za Sloveniju naredio da se 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Gradnik- vrati u Slovenačko primorje a 7. slovenačka NOU brigada -France Prešern- u Gorenjsku, radi učvršćenja jedinica koje su na tim područjima formirane posle kapitulacije Italije.

⚔️ 19. 9. 1943. Kod Cerknice 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- i 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Gradnik- napale nemačku motorizovanu kolonu koja je iz Rakeka prodrla u Cerknicu. Posle višečasovne borbe one su je primorale da se uz osetne gubitke povuče u polazni garnizon.

⚔️ 6. 10. 1943. U Sloveniji, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 31. divizija NOVJ [Formirana kao Triglavska divizija; ubrzo dobila naziv 26. divizija NOVJ, a 22. decembra 1943. preimenovana u 31. diviziju NOVJ.], u čiji su sastav ušle 3. NOU brigada -Ivan Gradnik-. 7. NOU brigada -France Prešern- i 16. NOU brigada -Janko Premrl Vojko-.

⚔️ 3. 11. 1943. Naredbom Štaba 3 (alpske) operativne zone NOV i PO Slovenije 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Gradnik- i Goriška NO brigada spojene u jednu brigadu: 3. slovenačku NOU brigadu -Ivan Gradnik-.

⚔️ 15. 11. 1943. U rejonu s. Ledine - s. Vrsnik jake nemačke snage iz Logateca, Idrije i s. Gorenje Vasi napale 3. slovenačku udarnu brigadu -Ivan Gradnik- i 16. slovenačku brigadu -Janko Premrl Vojko- 26. divizije NOVJ. Posle višečasovne borbe, u kojoj su neprijatelju nanele znatne gubitke, brigade su se zbog nadmoćnosti neprijatelja povukle ka s. Podbrdu i s. Nemškom Rutu (kod Bohinjske Bistrice).

⚔️ 19. 11. 1943. Na pl. Ratitovecu 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- i 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 26. divizije NOVJ, posle oštre borbe, odbacile jake nemačke snage u polazne garnizone s. Železnike i Bohinjsku Bistricu, nanevši im gubitke od 4 mrtva.

⚔️ 3. 12. 1943. U s. Mrzlom Vrhu (kod Žirija) jake nemačke žandarmerijske snage napale 5. bataljon 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 26. divizije NOVJ, kome su pristigli u pomoć delovi 16. slovenačke NO brigade -Janko Premrl Vojko- 26. divizije NOVJ. Posle devetočasovne borbe neprijatelj se povukao uz gubitke od 20 mrtvih i više ranjenih.

⚔️ 12. 12. 1943. U s. Hotedršici (kod Logateca) 3. bataljon 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 26. divizije NOVJ napao belogardističku posadu, ali je, zbog jakog fortifikacijskog uređenja uporišta, posle dvočasovne borbe odustao od daljih napada. Istovremeno su ostale jedinice te brigade, na obezbeđenju prema Logatecu i s. Godoviču, u oštrim borbama nanele velike gubitke nemačko-belogardistićkim kolonama koje su nadirale u pomoć napadnutoj posadi Hotedršice.

⚔️ 22. 12. 1943. Između s. Godoviča i s. Hotedršice (kod Logateca) 2. bataljon 3, slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 26. divizije NOVJ napao iz zasede nemačku kolonu i u kraćoj borbi ubio 35 nemačkih vojnika i 28 konja i uništio putnički automobil.

⚔️ 23. 12. 1943. U s. Javorniku (kod Idrije) jake nemačke policijske snage iznenada napale jednu četu 3. bataljona 3. slovenačke NOU brigade -Ivan Gradnik-. U borbi je poginulo 6, ranjeno 7 i zarobljeno 31 borac. (Zarobljenike su nemački vojnici zverski poubijali.)

⚔️ 18. 2. 1944. Na položajima kod s. Planine jaka belogardistička kolona iz Ajdovščine napala 3. slovenačku udarnu brigadu -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ. Brigada ju je odbacila u polazni garnizon.

⚔️ 1. 4. 1944. Kod s. Zadloga (blizu Idrije) 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ vodila višečasovnu borbu protiv nemačke kolone koja je ispadom iz Idrije nastojala da pomogne svojoj posadi u garnizonu Spodnja Idrija. Brigada je energičnim jurišem odbacila neprijatelja u Idriju.

⚔️ 9. 4. 1944. Kod s. Cola (blizu Ajdovščine) 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ napala nemačko-belogardističku kolonu koja je nadirala iz Ajdovščine. Brigada ju je, posle višečasovne borbe, razbila i odbacila u polazni garnizon.

⚔️ 5. 5. 1944. Nemačke snage, pod zaštitom magle, napale 2. bataljon 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ na položajima kod s. Leskovice. Zbog energičnog udara 1. bataljona iz s. Robidnice u njegov bok, neprijatelj se panično povukao u polazni garnizon s. Gorenju Vas (kod Škofje Loke).

⚔️ 7. 5. 1944. U rejonu s. Leskovice (kod Gorenje Vasi) 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ vodila višečasovnu oštru borbu protiv nemačke kolone iz Gorenje Vasi i odbacila je u polazni garnizon.

⚔️ 24. 6. 1944. Kod s. Ledina (blizu Idrije) 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ napala nemačke snage koje su nadirale iz Idrije preko s. Gore. Posle višečasovne borbe ona im je nanela gubitke od preko 20 mrtvih i odbacila ih ka s. Gori.

⚔️ 22. 7. 1944. Delovi 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ i Južnoprimorskog NOP odreda zauzeli uporište slovenačkih domobrana u s. Rihembergu (sada: Branik, kod Gorice). Posle oštre borbe predalo se 98 neprijateljskih vojnika, a zaplenjena je veća količina oružja i druge vojničke opreme.

⚔️ 4. 8. 1944. Na položajima s. Lokve - s. M. Lažne - s. Mrzla Rupa (na Trnovskom gozdu) 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ vodila višečasovnu oštru borbu protiv nemačke kolone iz s. Lokava i odbacila je u polazni garnizon. Poginulo je 11 a ranjeno 6 nemačkih vojnika.

⚔️ 6. 8. 1944. Kod s. Lokava (na pl. Trnovskom gozdu) 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ vodila višečasovnu borbu protiv jake nemačke kolone koja je nastojala da se probije iz s. Lokava u pravcu s. Predmeje (kod Ajdovščine). U borbi je poginulo 14 a ranjeno 10 nemačkih vojnika; ostatak je odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 8. 8. 1944. Kod s. Lokava (na pl. Trnovskom gozdu) 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ vodila je jednodnevnu oštru borbu protiv nemačke kolone koja je nastojala da se probije iz okruženja; a pred veče, kada joj je druga nemačka kolona, iz s. Nemaca, udarila u leđa, ona se povukla na položaje kod s. M. Lažni.

⚔️ 1. 9. 1944. Posle jednodnevnih uličnih borbi 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ zauzela s. Crni Vrh (kod Idrije) u kome se branila 15. četa slovenačkih domobrana. Gubici neprijatelja: 84 mrtva i 35 zarobljenih. Ostale brigade 31. divizije i 30. divizija NOVJ, na obezbeđenju napada, vodile su oštre borbe protiv nemačkih kolona koje su iz Idrije, s. Godoviča, s. Hotedršice i Logateca nadirale u pomoć napadnutoj posadi.

⚔️ 20. 9. 1944. Na položajima kod s. Ribinđnice (blizu Cerkna) 1. bataljon 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ, veštim manevrom i koncentričnom vatrom automatskog oružja, napao neprijateljsku kolonu iz Gorenje Vasi, naneo joj osetne gubitke i prinudio je da se povuče u polazni garnizon.

⚔️ 29. 9. 1944. Treća slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ napala četničko uporište u s. Žažaru i s. Kogelu (kod Škofje Loke). Pod zaštitom mraka, četnici su se iz s. Žažara povukli u s. Kogel, koje je bilo fortilikacijski jače utvrđeno, usled čega je napad 1. bataljona na ovo uporište bio odbijen. Brigada je u s. Žažaru zaplenila mnogo materijala i spalila školu, koju su četnici bili utvrdili i iskoristili kao kasarnu.

⚔️ 21. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ uništila nemačko uporište u s. Poljanama (kod Škofje Loke). Za to vreme su 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- i 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ vodile oštre borbe protiv nemačkih kolona koje su iz Škofje Loke, s. Gorenje Vasi i s. Selca nadirale u pomoć opkoljenoj posadi. Svi napadi neprijatelja su odbijeni, a uporište je minirano i spaljeno s posadom.

⚔️ 25. 10. 1944. U s. Gaberku (kod Škofje Loke) Ruski bataljon 18. slovenačke (Bazoviške) brigade 30. divizije NOVJ, dodeljen 3. slovenačkoj udarnoj brigadi -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ kao pojačanje, uništio nemačko uporište. Ostale snage 31. divizije NOVJ vodile su ogorčene borbe protiv nemačkih kolona koje su iz Idrije i Škofje Loke nadirale u pomoć napadnutoj posadi. Nakon višečasovne borbe deo posade je uspeo da se probije u s. Črni Vrh (kod Škofje Loke).

⚔️ 30. 10. 1944. Na položajima s. Breznica - s. Zalubnikar - s. Sv. Tomaž (kod Škofje Loke) 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko-, 31. divizije NOVJ vodila ogorčene borbe protiv jakih nemačkih snaga koje su u tri kolone nadirale iz Škofje Loke. Brigada se sutradan, zbog opasnosti da bude okružena, povukla na nove položaje kod s. Gornje Žetine (blizu Škofje Loke). Ovde su je smenile snage 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ.

⚔️ 20. 11. 1944. Otpočele trodnevne oštre borbe u kojima je 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ uništila fortifikacijski dobro uređeno žandarmerijsko uporište u s. Železnikima, jačine 52 žandarma, od kojih se samo deo probio u pravcu Škofje Loke.

⚔️ 26. 12. 1944. U rejon s. Čepovana (kod Nove Gorice) stigla 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ, kako bi pojačala odbranu slobodne teritorije. Brigada je napala jaku nemačku kolonu iz s. Grgara i posle oštre borbe odbacila je ka s. Lokovecu i s. Grgaru.

⚔️ 27. 12. 1944. U rejonu s. Lažne (kod Čepovana) 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ vodila višečasovnu borbu protiv nemačkih snaga koje su nadirale sa pravca s. Lokava, a zatim se, ispred nadmoćnog neprijatelja, povukla u rejon pl. Kobilica - s. Podčepovan - s. Vrše (kod Čepovana), zatvarajući pravac prema s. Dolenjoj Trebuši.

⚔️ 28. 12. 1944. U rejonu s. Kobilice, s. Dola i pl. Koprivnika (kod Čepovana) 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ vodila borbu protiv nemačkih snaga koje su preko s. Lokoveca i s. Lokava nadirale ka Čepovanu. Brigada se pred veče, zbog nadmoćnosti nemačkih jedinica, povukla ka s. Dolenjoj Trebuši i s. Zabrđu (na Banjškoj planoti).

⚔️ 19. 1. 1945. U s. Trnovu (na pl. Trnovskom gozdu) 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije NOVJ napala italijanski fašistički bataljon -Fulmine- jačine oko 250 vojnika raspoređenih u 12 fortifikacijskih dobro uređenih objekata. U trodnevnoj borbi poginula su 203 italijanska fašista, dok je ostatak od 46 vojnika, poslednje otporne tačke, povukla u Goricu jaka nemačka tenkovska kolona, koja je probila položaje 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ na liniji Sv. Danijel - Sv. Gabrijel.

⚔️ 9. 2. 1945. Kod s. Renča 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ napala jaku nemačko-italijansku motorizovanu kolonu i posle višečasovne borbe je prinudila da se, uz gubitke od 54 mrtva i više ranjenih, povuče u Goricu. Oštećeni su 2 tenka i kamion.

⚔️ 24. 2. 1945. U blizini s. Zagorja i s. Ravnice 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ posle tročasovne borbe odbila napad nemačkih i italijanskih fašističkih snaga iz Gorice koje su pokušale da se preko Solkana probiju u s. Trnovo. Neprijatelj je imao 15 mrtvih i veći broj ranjenih.

⚔️ 22. 3. 1945. U blizini Sinjeg vrha (kod Ajdovščine) 18. slovenačka (Bazoviška) udarna brigada 30. divizije JA napala nemačko-četničke snage koje su prodrle ka s. Otlici. Posle petodnevnih borbi, po pristizanju delova 3. slovenačke udarne brigade -Ivan Gradnik- 31. divizije JA, neprijatelj je razbijen i, uz znatne gubitke, odbačen ka s. Colu.

⚔️ 1. 5. 1945. Treća slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- 31. divizije JA oslobodila Tržič, slomivši otpor nemačkih i italijanskih fašističkih snaga, a potom na r. Soči uspostavila vezu sa snagama 2. novozelandske divizije.

Dokumenti

📜 Naredba Štaba Primorske operativne zone od 24 maja 1943 god. Štabu VI udarne brigade Ivan Gradnik za odlazak u Benešku Sloveniju

📜 Izveštaj Štaba Šeste udarne brigade Ivan Gradnik od 23 juna 1943 god. Štabu Primorske operativne zone o stanju na terenu i u bataljonima

📜 Izveštaj Propagandnog otseka Treće slovenačke NOU brigade Ivan Gradnik od 14 decembra 1943 Štabu Dvadeset šeste (Triglavske) divizije o napadu na Hotedršicu

📜 Izveštaj Propagandnog otseka Treće slovenačke NOU brigade Ivan Gradnik od 15 decembra 1943 Propagandnom otseku Dvadeset šeste (Triglavske) divizije NOV i POJ o napadu na neprijatelja kod Godoviča

📜 Izveštaj Propagandnog otseka Treće slovenačke NOU brigade Ivan Gradnik od 22 decembra 1943 Štabu Dvadeset šeste (Triglavske) divizije NOV i PO Jugoslavije o napadu na nemačku kolonu kod Godoviča

📜 Izveštaj Propagandnog otseka Treće slovenčke NOU brigade Ivan Gradnik od 26 decembra 1943 Propagandnom otseku Dvadeset šeste (Triglavske) divizije NOV i PO Jugoslavije o napadu Nemaca na Treći bataljon u selu Javorniku

📜 Izveštaj Propagandnog odseka Treće slovenačke NOU brigade Ivan Gradnik od 3. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset prve NO divizije o napadu na neprijateljsko uporište Ajdovščinu

📜 Izveštaj Propagandnog odseka Treće slovenačke NOU brigade Ivan Gradnik od 9. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset prve NO divizije o borbi Trećeg i Četvrtog bataljona protiv Nemaca kod Trebča

📜 Izveštaj Propagandnog odseka Treće slovenačke brigade Ivan Gradnik od 18. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset prve NO divizije o napadu na belogardističko uporište Hotedršica i o napadu Nemaca na Štab brigade u Vojskom

📜 Izveštaj Propagandnog odseka Treće slovenačke brigade Ivan Gradnik od 25. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset prve NO divizije o demonstrativnom napadu na neprijateljsko uporište Zgornja Sorica

📜 Izveštaj Štaba 31. divizije od 24. maja 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o napadu 3. slovenačke NOU brigade Ivan Gradnik na neprijateljsko uporište u Nomenju i o borbi kod Goreljeka

📜 Izveštaj Štaba 3. slovenačke udarne brigade Ivan Gradnik od 14. juna 1944. Štabu 31. NO divizije o aktivnosti potčinjenih jedinica u prvoj polovini juna

📜 Izveštaj Štaba 3. slovenačke udarne brigade Ivan Gradnik od 6. jula 1944. Štabu 31. NO divizije o borbama i aktivnosti brigade u drugoj polovini juna

📜 Zapovest Štaba 31. NO divizije od 27. septembra 1944. Štabu 3. slovenačke NOU brigade Ivan Gradnik za napad na Notranjski i Gorenjski četnički odred

📜 Izveštaj Štaba 3. slovenačke NOU brigade Ivan Gradnik od 30. septembra 1944. Štabu 31. NO divizije o borbama i akcijama u drugoj polovini septembra

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 3. slovenačke NOU brigade Ivan Gradnik od 14. novembra 1944. partijskom komitetu 31. NO divizije o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi

📜 Izveštaj Štaba 3. slovenačke NOU brigade Ivan Gradnik od 27. decembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama u rejonu Lokve-Lokovec

📜 Četrnaestodnevni izveštaj Štaba 3. slovenačke brigade Ivan Gradnik od 10. januara 1945. Stabu 31. NOU divizije o stanju i političkom radu u Brigadi

📜 Izveštaj Štaba 3. slovenačke NOU brigade Ivan Gradnik od 13. januara 1945. Štabu 31. NO divizije o borbi kod Krnice i demonstrativnom napadu na neprijateljevo uporište u Trnovu

📜 Izveštaj Štaba 3. slovenačke NOU brigade Ivan Gradnik od 27.januara 1945. Štabu 31. divizije o borbi u rejonu Ravnice

📜 Izveštaj Štaba 3. slovenačke udarne brigade Ivan Gradnik od 27. januara 1945. političkom komesaru 31. NOU divizije o stanju i političkom radu u Brigadi

📜 Vanredni izveštaj Štaba 3. slovenačke udarne brigade Ivan Gradnik od 13. februara 1945. političkom komesaru 31. NOU divizije

📜 Izveštaj Štaba 3. slovenačke NOU brigade Ivan Gradnik od 17.februara 1945. Štabu 31. NO divizije o borbi kod Potoća i o stanju Brigade

📜 Izveštaj Štaba 31. NO divizije od 18. februara 1945. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbenoj aktivnosti 3. slovenačke NOU brigade Ivan Gradnik u Vipavskoj dolini i na Krasu

📜 Izveštaj Štaba 3. slovenačke NOU brigade Ivan Gradnik od 4. aprila 1945. Štabu 31. divizije JA o borbama za vreme neprijateljeve ofanzive na području Trnovskog gozda

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel Cerkno Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1945. Goriška brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Kapitulacija Italije 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Operacija Početak proleća 26. dalmatinska divizija NOVJ Slovensko domobranstvo Politički komesari u NOR-u 31. slovenska divizija NOVJ 9. slovenski korpus NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar 15. slovenska divizija NOVJ Goriška divizija Slovenska udarna brigada Matija Gubec Bela garda Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Zarobljenici u ratu Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1943. 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander Nova Gorica 5. slovenska udarna brigada Simon Gregorčič Gorenjski četnički odred Severnoprimorski partizanski odred Borbe u Sloveniji 1944. 18. slovenska (2. soška) udarna brigada (bazoviška) 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Zasede u oslobodilačkom ratu 7. slovenska udarna brigada France Prešeren Gorenjski partizanski odred Škofja Loka 16. slovenska brigada Janko Premrl Vojko Italija u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji