Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

7. slovenska udarna brigada France Prešeren

Za ovaj pojam je pronađeno 34 hronoloških zapisa, 36 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 13. 7. 1943. U Sloveniji, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirane 1. i 2. slovenačka divizija NOVJ. U sastav 1. slovenačke divizije NOVJ ušle su: 1. udarna brigada -Tone Tomšič- i 2. udarna brigada -Ljubo Šercer-, a u. avgustu 3. udarna brigada -Ivan Gradnik- i 7. udarna brigada -France Prešern-. U sastav 2. slovenačke divizije NOVJ su ušle 4. udarna brigada -Matija Gubec- i 5. udarna brigada -Ivan Cankar-, a u. avgusta i 6. udarna brigada -Slavko Šlander-.

⚔️ 20. 7. 1943. U blizini zaseoka Potoka na pl. Blegošu (kod Škofje Loke) jake nemačke policijske snage napale 2. i 3. bataljon 7. slovenačke NOU brigade -France Prešern-, U oštroj borbi jedan bataljon je, delimično, razbijen uspeo da se izvuče, dok se drugi probio iz obruča i, preko stare italijansko-jugoslovenske granice prebacio na teritoriju Italije u Sloveniju. (Posle višednevnih borbi protiv jakih delova italijanskog 24. armijskog korpusa, ovaj bataljon se prebacio iz Italije u Sloveniju gde je 24,. jula ponovo ušao u sastav svoje brigade.

⚔️ 2. 8. 1943. U rejonu Žirovskog vrha (kod Zirja) jake nemačke snage okružile 7. slovenačku NOU brigadu -France Prešern-. Brigada se, posle dvodnevnih oštrih borbi, uz obostrane velike gubitke, probila delom snaga na Bukov vrh, a delom ka s. Selu.

⚔️ 10. 8. 1943. Osma slovenačka (gorenjska) NOU brigada preimenovana u 7. slovenačku udarnu brigadu -France Prešern- 14. divizije NOVJ.

⚔️ 14. 8. 1943. Belogardistička uporišta s. Sobočevo, s. Niževec, s. Brezovicu i s. Ohonicu (kod Borovnice) napale jedinice 14. divizije NOVJ. U noćnim borbama one su uništile uporišta u s. Brezovici, s. Ohonici i s. Niževecu, zarobile više belogardista i zaplenile veću količinu oružja i municije, dok su u s. Sobočevu neprijatelju nanele osetne gubitke. Istovremeno je 1. bataljon 7. slovenačke NOU brigade -France Prešern- izvršio demonstrativan napad na italijanski garnizon Rakitnu u cilju vezivanja neprijateljskih snaga.

⚔️ 10. 9. 1943. Između s. Dolenje Vasi i s. Rakitnice (kod Kočevja) 7. slovenačka NOU brigada -France Prešern-, posle višečasovne borbe, razoružala italijansku kolonu koja je pokušala da se probije u pravcu Ljubljane.

⚔️ 18. 9. 1943. GŠ NOV i PO za Sloveniju naredio da se 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Gradnik- vrati u Slovenačko primorje a 7. slovenačka NOU brigada -France Prešern- u Gorenjsku, radi učvršćenja jedinica koje su na tim područjima formirane posle kapitulacije Italije.

⚔️ 20. 9. 1943. U zamku Turjaku (kod V. Lašča) 7. slovenačka NOU brigada -France Prešern-, posle osmodnevnih borbi, uništila glavnu belogardističku formaciju jačine 760 ljudi. Veći deo posade zarobljen, a među njima i znatan broj duhovnih vođa i organizatora, dok je manji deo uspeo da se probije iz okruženja i priključi nemačkim jedinicama u Ljubljani. Zaplenjeno je preko 100 mitraljeza i p. mitraljeza i veća količina druge ratne opreme. U borbama za Turjak poginulo je oko 40 boraca 7. slovenačke NOU brigade -France Prešern-.

⚔️ 6. 10. 1943. U Sloveniji, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 31. divizija NOVJ [Formirana kao Triglavska divizija; ubrzo dobila naziv 26. divizija NOVJ, a 22. decembra 1943. preimenovana u 31. diviziju NOVJ.], u čiji su sastav ušle 3. NOU brigada -Ivan Gradnik-. 7. NOU brigada -France Prešern- i 16. NOU brigada -Janko Premrl Vojko-.

⚔️ 20. 10. 1943. U blizini s. Rovta i s. Ostrog Vrha (kod Kranja) jaka nemačka kolona iz Škofje Loke napala 2. bataljon 7. slovenačke NOU brigade -France Prešern-. Posle višečasovne borbe napad je odbijen. Brigada se pred veče povukla prema s. Gabrškoj Gori i s. Poljanama (kod Škofje Loke).

⚔️ 25. 10. 1943. Naredbom GŠ NOV i PO za Sloveniju rasformirana Tolminska NO brigada, a njeno ljudstvo uključeno u sastav 7. slovenačke NOU brigade -France Prešern-.

⚔️ 28. 10. 1943. Kod s. Koritnice (blizu Tolmina) minerski vod 7. slovenačke NOU brigade -France Prešern- srušio 120 m dugačak železnički most na r. Bači.

⚔️ 13. 11. 1943. U s. Železnikama (kod Škofje Loke) 2. bataljon 7. slovenačke bdarne brigade -France Prešern- 26. divizije NOVJ napao nemačku žand. posadu i posle višečasovne borbe ovladao selom, zatim je, zbog prodora žandarmerijskog bataljona, s tenkovima, iz Škofje Loke, odustao od daljih napada.

⚔️ 18. 11. 1943. U rejonu s. Robidnice - s. Leskovice - Crni vrh (kod Bohinjske Bistrice) nemačke jedinice iz s. Davče, Gorenje Vasi i Cerkna napale 16. slovenačku brigadu -Janko Premrl Vojko- i 7. slovenačku udarnu brigadu -France Prešern- 26. divizije NOVJ, ali su posle višečasovne borbe, uz znatne gubitke, odbačene u polazne garnizone.

⚔️ 19. 11. 1943. Na pl. Ratitovecu 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- i 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 26. divizije NOVJ, posle oštre borbe, odbacile jake nemačke snage u polazne garnizone s. Železnike i Bohinjsku Bistricu, nanevši im gubitke od 4 mrtva.

⚔️ 15. 12. 1943. U s. Goreljeku (na pl. Pokljuki) nemačke snage opkolile 3. bataljon 7. slovenačke udarne brigade -France Prešern- 26. divizije NOVJ. Posle višečasovne borbe, u kojoj je imao 46 mrtvih i 10 ranjenih (pa zarobljenih) i izgubio minobacač, 10 p. mitraljeza i 53 puške, 3. bataljon je uspeo da se probije.

⚔️ 15. 12. 1943. U s. Stražišču (kod Kranja) 1. i 2. bataljon 7. slovenačke udarne brigade -France Prešern- 26. divizije NOVJ i delovi Gorenjskog NOP odreda teže oštetili tekstilnu fabriku -Heler-, zarobili tri stražara i zaplenili veću količinu tekstila. Istovremeno su zasede odbile pokušaj intervencije nemačkih snaga iz susednih mesta.

⚔️ 12. 1. 1944. Posle tri uzastopna juriša 2. bataljon 7. slovenačke NOU brigade -France Prešern- uništio žand. st. u s. Kamnoj Gorici (kod Radovljice) s posadom od 27 žandarma.

⚔️ 22. 1. 1944. U s. Železnikima i s. Selcama (kod Škofje Loke) 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ napala nemačke žandarmerijske stanice. Posle višečasovnih borbi ona je uništila nekoliko uporišta, ali je, zbog jakog fortifikacijskog uređenja, po naređenju Štaba divizije odustala od daljih napada.

⚔️ 4. 5. 1944. Na severoistočnim padinama pl. Blegoša 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačke kolone koja je nadirala iz Škofje Loke. Posle višečasovne borbe neprijatelj je odbačen ka Škofjoj Loki.

⚔️ 16. 5. 1944. Kod Lavtarskog vrha (blizu Škofje Loke) 1. bataljon 7. slovenačke udarne brigade -France Prešern- 31. divizije NOVJ, posle oštre borbe, odbacio nemačku kolonu iz Škofje Loke i naneo joj znatne gubitke.

⚔️ 21. 5. 1944. Nemačke jedinice iz Radovljice, Bleda i s. Železnika napale 7. slovenačku udarnu brigadu -France Prešern- 31. divizije NOVJ na pl. Jelovici. Pošto su mu, u dvodnevnim teškim borbama, odbijeni svi napadi, neprijatelj se povukao u polazne garnizone.

⚔️ 19. 6. 1944. U rejonu pl. Rovtarica - Selska planina 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ upala u nemačku zasedu, ali je posle kraće borbe, odlučnim jurišem, odbacila neprijatelja u pravcu s. Bohinjske Bele.

⚔️ 23. 7. 1944. U rejonu Oblakovog vrha (blizu Idrije) 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- i 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ napale jaku nemačku kolonu iz Idrije i posle višečasovne borbe odbacile je u polazni garnizon. Poginulo je i ranjeno oko 100 neprijateljskih vojnika, a zaplenjeni su 2 minobacača, 4 mitraljeza, veći broj pušaka i druga oprema.

⚔️ 7. 9. 1944. Sedma slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ napala četnike i slovenačke domobrane u s. Suhom Dolu. s. Korenu i s. Horjulu (kod Ljubljane). Posle višečasovne borbe napad je obustavljen.

⚔️ 15. 9. 1944. Na položajima s. Razpotje - s. Govejek - s. Ledine 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv jakih nemačkih snaga koje su nadirale sa pravca Idrije. Brigada je odbila više uzastopnih juriša neprijatelja, nanela mu osetne gubitke i prinudila ga da se povuče u Idriju.

⚔️ 26. 9. 1944. Na položajima Lomovec-Planina 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ vodila oštru borbu protiv neprijateljskih kolona iz Lućina i Gorenje Vasi, a uveče je probila neprijateljski obruč i prebacila se na odsek s. Martinji Vrh - s. Crni Kal, nanevši neprijatelju gubitke od oko 60 mrtvih vojnika. Gubici 7. brigade: 6 mrtvih i 15 ranjenih boraca.

⚔️ 14. 10. 1944. Sedma slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ napale nemačko uporište u s. Praprotnom ikođ Škofje Loke). Ona je, snažnim udarom, uništila nekoliko utvrđenih zgrada i porušila most. Međutim, betonske bunkere, u koje se povukla posada, nije mogla savladati bez teškog oružja, pa je u zoru odustala od daljih napada.

⚔️ 21. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ uništila nemačko uporište u s. Poljanama (kod Škofje Loke). Za to vreme su 3. slovenačka udarna brigada -Ivan Gradnik- i 16. slovenačka brigada -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ vodile oštre borbe protiv nemačkih kolona koje su iz Škofje Loke, s. Gorenje Vasi i s. Selca nadirale u pomoć opkoljenoj posadi. Svi napadi neprijatelja su odbijeni, a uporište je minirano i spaljeno s posadom.

⚔️ 21. 11. 1944. U rejonu s. Lavtarski Vrh - s. Križna Gora - Sv. Vrh (kod Škofje Loke) 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv delova nemačkog 3 84. landesšicen-ouka koji su iz Škofje Loke nadirali u pomoć napadnutoj posadi u s. Železnikima. Brigada se pred veče, zbog nadmoćnosti nemačkih snaga, prebacila na položaje s. Pozirno - s. Hudi Lazi, i dalje zatvarajući pravac ka s. Železnikima.

⚔️ 3. 12. 1944. U rejonu s. Lajša (kod s. Gorenje Vasi) 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ vodila višečasovnu borbu protiv nemačkih policijskih i žandarmerijskih snaga koje su nadirale iz s. Gorenje Vasi i s. Hotavlja, te ih najzad odbacila u polazne garnizone.

⚔️ 9. 2. 1945. U rejonu s. Srednje Brdo - s. Kopačnice - s. Stara Oselica (kod Idrije) 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ odbila napad delova nemačkog 28. SS policijskog puka iz s. Gorenje Vasi.

⚔️ 11. 2. 1945. U blizini s. Javorja i s. Malenskog Vrha (kod Škofje Loke) 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ i Skofjološki NOP odred vodili oštru višečasovnu borbu protiv nemačkih snaga koje su nadirale iz s. Gorenje Vasi, a zatim se, zbog napada nemačke kolone iz Železnika, izvukli iz borbe i prebacili na pl. Crni kal i pl. Blegoš.

⚔️ 2. 5. 1945. Sedma slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije JA posle dvodnevnih uličnih borbi oslobodila Goricu.

Dokumenti

📜 Dnevnik Sedme Udarne brigade France Prešern od 9 septembra do 23 oktobra 1943

📜 Izveštaj Štaba Sedme slovenačke NOU brigade France Prešern od 17 decembra 1943 Štabu Dvadeset šeste (Triglavske) divizije NOV i PO Jugoslavije o napadu na Stražišče

📜 Izveštaj Štaba Sedme slovenačke NOU brigade France Prešern od 2 2decembra 1943 Štabu Trideset prve divizije NOV i PO Jugoslavije o borbi Trećeg bataljona na Goreljeku

📜 Naređenje Štaba Trideset prve divizije NOV i PO Jugoslavije od 24-decembra 1943 Štabu Sedme slovenačke NOU brigade France Prešern za pojačanje aktivnosti i izvršenje mobilizacije

📜 Izveštaj Propagandnog otseka Štaba Sedme slovenačke NOU brigade France Prešern od 25 decembra 1943 Propagandnom otseku Trideset prve divizije NOV i POJ o borbi kod Jamnika

📜 Naređenje Štaba Sedme udarne brigade France Prešern od januara 1944. Štabu Drugog bataljona za pokret na prostoriju Govejek

📜 Izveštaj Propagandnog odseka Sedme slovenačke brigade France Prešern od 2. januara 1944. dopisniku Trideset prve NO divizije o borbi protiv Nemaca kod Sv. Mohora

📜 Izveštaj Obaveštajnog odseka Sedme slovenačke NOU brigade France Prešern od 5. januara 1944. Obaveštajnom odseku Trideset prve NO divizije o napadu na Poljane

📜 Izveštaj Štaba Drugog bataljona Sedme slovenačke NOU brigade France Prešern od 7. januara 1944. Štabu brigade o diverzantskim akcijama na železničkoj pruzi u rejonu Kranja

📜 Direktive Štaba Devetog korpusa NOVJ od 8. januara 1944. Štabu Sedme udarne brigade France Prešern o izučavanju taktike nemačkih jedinica u napadnim i odbrambenim dejstvima radi uspešnijeg suprotstavljanja i razbijanja neprijateljskih ofanziva

📜 Zapovest Štaba Trideset prve divizije od 12. januara 1944. Štabu Sedme NOU brigade France Prešern za odbranu mesta Žiri

📜 Zapovest Štaba Sedme slovenačke NOU brigade France Prešern od 13. januara 1944. štabovima Prvog i Četvrtog bataljona za izvršenje marša pravcem Leskovica-Kopačnica-Sovodenj-Žiri

📜 Izveštaj Štaba Sedme NO udarne brigade France Prešern od 16. januara 1944. Štabu Trideset prve divizije o napadu i uništenju nemačkog uporišta Kamna Gorica

📜 Izveštaj Propagandnog odseka Sedme slovenačke brigade France Prešern od 19. januara 1944. dopisniku Trideset prve NO divizije o napadu na nemačku motorizovanu kolonu kod Idrije

📜 Naredba Štaba Trideset prve divizije od 21. januara 1944. Štabu Sedme slovenačke brigade France Prešern za napad na neprijateljska uporišta Selca i Železnike

📜 Naredba Štaba Sedme slovenačke NO udarne brigade France Prešern od 21. januara 1944. štabovima bataljona za pokret na Martinj vrh

📜 Naređenje Štaba Sedme slovenačke NO udarne brigade France Prešern od 22. januara 1944. štabovima bataljona da unište žandarmerijske posade u uporištima Selca i Železniki

📜 Izveštaj Štaba Sedme slovenačke brigade France Prešern od 22. januara 1944. Štabu Trideset prve NO divizije o dejstvima brigade od 15. do 22. januara

📜 Izveštaj Štaba Sedme slovenačke brigade France Prešern od 24. januara 1944. Štabu Trideset prve divizije o napadu na nemačka uporišta Selca i Železnike

📜 Izveštaj Štaba Sedme slovenačke brigade France Prešern od 31. januara 1944. Štabu Trideset prve divizije o napadu na neprijateljska uporišta Železnike i Selca

📜 Izveštaj Štaba Sedme slovenačke brigade France Prešern od 31. januara 1944. Štabu Trideset prve divizije NOVJ o uzrocima neuspelog napada na nemačka uporišta Železnike i Selca

📜 Izveštaj Štaba 7. slovenačke NOU brigade France Prešeren od 1. juna 1944. Štabu 31. divizije o akcijama brigade u Gorenjskoj

📜 Izveštaj Štaba 7. slovenačke brigade France Prešeren od 30. juna 1944. Štabu 31. NO divizije o borbama i akcijama u drugoj polovini juna

📜 Izveštaj Štaba 7. slovenačke NOU brigade France Prešeren od 1. oktobra 1944. Štabu 31. NO divizije o borbama i akcijama u drugoj polovini septembra

📜 Izveštaj komandira Zandarmerijske stanice Skofja Loka od 19. oktobra 1944. o napadu jedinica 7. slovenačke NOU brigade France Prešeren na uporište Praprotno

📜 Izveštaj štaba 7. slovenačke NOU brigade France Prešern od 28. oktobra 1944. Štabu 31. No divizije o aktivnosti Brigade u drugoj polovini oktobra

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 7. slovenačke NOU brigade France Prešeren od 15. novembra 1944. o radu partijske organizacije i stanju u Brigadi

📜 Izveštaj Štaba 7. slovenačke NOU brigade France Prešeren od 23. decembra 1944. štabu 31. NO divizije o borbenoj aktivnosti u decembru

📜 Četrnaestodnevni izveštaj Štaba 7. slovenačke brigade France Prešeren od 9. januara 1945. političkom komesaru 31. NOU divizije o kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

📜 Izveštaj Štaba 7. slovenačke brigade France Prešeren od 9. januara 1945. političkom komesaru 31. NOU divizije o stanju i političkom radu u Brigadi

📜 Mesečni izveštaj Štaba 7. slovenačke NOU brigade France Prešeren od 22. januara 1945. Štabu 31. NO divizije o dejstvima Brigade na području Gorenjske i Cerkna

📜 Izveštaj Štaba 7. slovenačke udarne brigade France Prešeren od 23. januara 1945. političkom komesaru 31. NOU divizije o stanju i političkom radu u Brigadi

📜 Izveštaj Štaba 7. slovenačke udarne brigade France Prešeren od 25. januara 1945. političkom komesaru 31. NOU divizije o propagandnom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

📜 Mesečni izveštaj Štaba 7. slovenačke udarne brigade France Prešeren od 27. februara 1945. političkom komesaru 31. NO divizije o propagandnom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

📜 Mesečni izveštaj Štaba 7. slovenačke udarne brigade France Prešeren od 27. februara 1945. političkom komesaru 31. NO divizije o stanju i političkom radu u Brigadi

📜 Izveštaj Štaba 7. slovenačke NOU brigade France Prešeren od 20. marta 1945. Štabu 31. divizije JA o borbenoj aktivnosti krajem februara i u martu u Gorenjskoj i na području Trnovskog gozda

Fotografije

Povezane odrednice

9. slovenski korpus NOVJ Škofja Loka Bela garda 31. slovenska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Cerkno 26. dalmatinska divizija NOVJ Kočevje Operacija Početak proleća 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander Gorenjski partizanski odred 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Borbe u Sloveniji 1945. 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Završne operacije u Jugoslaviji 7. SS divizija Prinz Eugen Četnici u drugom svetskom ratu 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Slovenska udarna brigada Matija Gubec Ljubljana Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Nova Gorica 16. slovenska brigada Janko Premrl Vojko Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Bled Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1944. 3. udarna divizija NOVJ Kapitulacija Italije Kranj 6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik Partizanska taktika Slovensko domobranstvo Zasede u oslobodilačkom ratu 14. slovenska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1943. Italija u drugom svetskom ratu Tolminska brigada Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu