Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Bled u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 5. 1. 1942. Kod mosta blizu Ribna (kod Bleda) patrola Cankarevog partizanskog bataljona napala neprijateljsku patrolu iz sastava nemačkog 510. landesšicen-bataljona i nanela joj gubitke.

⚔️ 21. 5. 1944. Nemačke jedinice iz Radovljice, Bleda i s. Železnika napale 7. slovenačku udarnu brigadu -France Prešern- 31. divizije NOVJ na pl. Jelovici. Pošto su mu, u dvodnevnim teškim borbama, odbijeni svi napadi, neprijatelj se povukao u polazne garnizone.

⚔️ 27. 5. 1944. Jedinice 31. divizije NOVJ zauzele nemačka uporišta u s. Ribnom, s. Koritnu, s. Srednjoj Vasi, s. Spodnjem i Zgornjem Gorju i uništile električnu centralu u s. Spodnjoj Radovni (kod Bleda).

⚔️ 19. 7. 1944. Delovi Gorenjskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ miniranjem srušili hotel -Park- na Bledu u kome su se nalazili štab nemačkog policijskog bataljona i uprava Gestapoa.

⚔️ 14. 9. 1944. Na Bledu otpočela konferencija predstavnika Gestapoa i vojske. Rasmotrena je vojno-politička situacija u Gorenjskoj i predloženo da se preduzmu najoštrije mere za ugušivanje NOP-a u toj oblasti. Pored ostalog, doneta je odluka da se policijski čas produži na vreme od 19 do 7 časova i da se u to vreme na svako lice puca bez upozorenja.

⚔️ 23. 10. 1944. Kod s. Mošnja (na putu Bled-Kranj) patrola Kokrškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala nemačku auto-kolonu i u kraćoj borbi uništila putnički i teretni automobil. Poginulo je 28 nemačkih vojnika i dosta ih je ranjeno.

⚔️ 9. 1. 1945. Na Bledu minersko-sabotažni vodovi 7. slovenačke udarne brigade 31. divizije i Jeseniško-bohinjskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ miniranjem oštetili hotel -Petran-, u kome se nalazila 16. četa nemačkog nastavnog puka -Brandenburg-, i hotel -Park-, u kome je bio smešten štab toga puka. Poginulo je preko 40 nemačkih vojnika i oficira i uništena je radio-stanica.

⚔️ 7. 2. 1945. U zamku Brdu kod Kranja predstavnici nemačke vlasti u Gorenjskoj i u Ljubljanskoj pokrajini održali prvi sastanak sa Leom Rupnikom, vrhovnim inspektorom slovenačkog domobranstva, i s njim raspravljali o preuzimanju vlasti od strane slovenačkih domobrana i o formiranju jedinica slovenačkih domobrana koje bi bile upućivane na frontove. (Sledeći sastanci su održani 14. i 15. februara na Bledu, 18. februara u Kranju i 24. februara u Ljubljani, ali konačna odluka nije donesena.)

⚔️ 4. 4. 1945. Kod s. Lepenca (blizu Bohinjske Bistrice) Jeseniško-bobinjski NOP odred 9. korpusa JA napao iz zasede nemačku kolonu koja se kretala u pravcu Bleda, te joj posle kraće borbe naneo gubitke od 26 poginulih, a zatim se, zbog nadmoćnosti neprijatelja, povukao.

⚔️ 8. 4. 1945. U s. Zgodnjim Gorjama (kod Bleda) 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije JA napala i posle kraće borbe savladala nemačku posadu. Poginulo je 18 nemačkih vojnika i oficira.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Vermaht u Jugoslaviji Slovensko domobranstvo Gestapo 9. slovenski korpus NOVJ 31. slovenska divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji Nemački zločini u Sloveniji 1941. Gorenjski partizanski odred Ustanak u Sloveniji 1941. Cankarjev bataljon Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1945. 7. slovenska udarna brigada France Prešeren Leon Rupnik Kranj Divizija Brandenburg Borbe u Sloveniji 1942. Ljubljana Goriška divizija 19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel Kokrški partizanski odred Borbe u Sloveniji 1944.