Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Gorenjski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 28 hronoloških zapisa, 50 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 15. 7. 1942. Prvi bataljon 1. grupe NOP odreda reorganizovan u Gorenjski NOP odred.

⚔️ 26. 12. 1942. GŠ NOV i PO za Sloveniju pođelio slovenačku teritoriju na četiri operativne zone: Dolenjsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec-, 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar-, Istočnodolenjski i Zapadnodolenjski NOP odred); Notranjsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič-, 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- i Notranjski NOP odred), Alpsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (Soški, Gorenjski i Dolomitski NOP odred) i Štajersku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (Kamniški, Moraviški, Kozjanski, Savinjski i Pohorski partizanski bataljon).

⚔️ 7. 1. 1943. U blizini crkve Sv. Ožbolt (kod Škofje Loke) nemačke policijske snage napale deo Poljanskog bataljona Gorenjskog NOP odreda, koji se, posle kraće borbe u kojoj je pretrpeo gubitke od 2 mrtva i 1 zarobljenog, povukao u pravcu Kopačevog vrha.

⚔️ 20. 1. 1943. GŠ NOV i PO za Sloveniju naredio Štabu Gorenjskog NOP odreda da prihvati ljudstvo odbeglo od nemačke mobilizacije i uključi ga u partizanske jedinice i da pojača ofanzivna dejstva, protiv okupatora, posebno protiv belogardista, koji su se počeli organizovati u Gorenj skoj.

⚔️ 31. 3. 1943. Kod s. Jesenoveca (blizu Železnika) delovi 4. bataljona Gorenjskog NOP odreda uništili nemačku žandarmerijsku patrolu od 12 ljudi i zaplenili celokupno naoružanje.

⚔️ 5. 5. 1943. U duhu direktiva GŠ NOV i PO za Sloveniju, Štab Gorenjskog NOP odreda izdao naredbu o mobilizaciji za borbu sposobnog stanovništva na teritoriji Gorenjske, kako bi sprečio mobilizaciju ljudstva od strane okupatora.

⚔️ 5. 5. 1943. Na putu Škofja Loka - Žiri delovi Gorenjskog NOP odreda iz zasede napali pratnju poštanskog autobusa koja se vozila u dva policijska automobila. Poginulo je 7 i ranjen je 1 nemački policajac, ali se kolona ipak probila u Žiri.

⚔️ 17. 5. 1943. U s. Bistrici na Dravi (kod Celovca) delovi Gorenjskog NOP odreda uništili fabriku avionskih akumulatora i fabričku hidrocentralu i spalili pilanu, a iz radnog logora oslobodili 41 Rusa.

⚔️ 13. 6. 1943. Na mostu na r. Savi kod Kranja zaseda 7. bataljona Gorenjskog NOP odreda napala nemačku policijsku auto-kolonu od 6 automobila, nanevši joj znatne gubitke. Time je omogućila da ostale snage bataljona nesmetano izvrše mobilizaciju u s. Stražišču, u neposrednoj blizini Kranja.

⚔️ 9. 7. 1943. U blizini s. Selaca (kod Škofje Loke) 4. bataljon Gorenjskog NOP odreda uništio dva automobila s nemačkim vojnicima, nanevši neprijatelju gubitke od 7 mrtvih i 48 ranjenih. Za odmazdu, nemački su vojnici na tom mestu pet dana kasnije streljali 20 talaca.

⚔️ 12. 7. 1943. U s. Davči (kod Škofje Loke), naredbom Štaba 2. (gorenjske) operativne zone NOV i PO Slovenije, od jedinica Gorenjskog NOP odreda formirana 8. slovenačka (gorenjska) NOU brigada jačine tri bataljona. Istom naredbom reorganizovan je Gorenjski NOP odred i formiran samostalni Koruški partizanski bataljon.

⚔️ 16. 7. 1943. Na pl. Jelovici nemačka policijska grupa opkolila 1. bataljon Gorenjskog NOP odreda, koji je tu logorovao. Posle petočasovne borbe bataljon se probio iz obruča.

⚔️ 18. 9. 1943. Naredbom GŠ NOV i PO za Sloveniju obrazovan Operativni štab za zapadnu Sloveniju, sa zadatkom da objedini dejstva jedinica u Slovenaćkom primorju, Gorenjskoj (bez Kamniškog NOP odreda), Koruškoj i Dolomitima.

⚔️ 2. 10. 1943. Kod Škofje Loke minerski vod -Grintavec- Gorenjskog NOP odreda minirao prugu i izbacio iz koloseka vojni transportni voz, kojom prilikom je poginulo preko 100 nemačkih vojnika.

⚔️ 4. 10. 1943. U s. Podnartu (kod Radovljice) Jeseniška četa Gorenjskog NOP odreda napala žand. stanicu. U višečasovnoj borbi poginuo je veći broj žandarma. Uništeni su železnička stanica i 2 vagona sa radio-aparatima.

⚔️ 30. 10. 1943. Kod s. Loga (blizu Škofje Loke) 1. četa Gorenjskog NOP odreda napala nemačku auto-kolonu (10 kamiona i dvoja oklopna kola) i nanela neprijatelju znatne gubitke.

⚔️ 2. 11. 1943. U Jesenicama minerski vod -Triglav- Gorenjskog NOP odreda 3. (alpske) operativne zone NOV i PO Slovenije minirao i oštetio termocentralu, zbog čega je više dana obustavljena proizvodnja jeseničke železare.

⚔️ 6. 11. 1943. U s. Ločnici (kod Škofje Loke) 1. četa Gorenjskog NOP odreda 3 (alpske) operativne zone NOV i PO Slovenije napala nemačku patrolu i posle kraće borbe ubila 4 i zarobila 1 nemačkog vojnika.

⚔️ 11. 11. 1943. Između s. Sv, Volbenka i s. Poljana (kod Škofje Loke) zaseda Gorenjskog NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Slovenije uništila nemački kamion s vojnicima.

⚔️ 15. 11. 1943. Kod ž. st. Sv. Jošt (blizu Kranja) minerski vod -Grintavec- Gorenjskog NOP odreda 3 (alpske) operativne zone NOV i PO Slovenije minirao prugu i uništio lokomotivu i više vagona nemačkog teretnog voza, zbog čega je 24 časa bio obustavljen saobraćaj.

⚔️ 15. 12. 1943. U s. Stražišču (kod Kranja) 1. i 2. bataljon 7. slovenačke udarne brigade -France Prešern- 26. divizije NOVJ i delovi Gorenjskog NOP odreda teže oštetili tekstilnu fabriku -Heler-, zarobili tri stražara i zaplenili veću količinu tekstila. Istovremeno su zasede odbile pokušaj intervencije nemačkih snaga iz susednih mesta.

⚔️ 14. 5. 1944. Drugi bataljon Gorenjskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ napao nemačko uporište Puterhof (kod Tržiča), ali ga, zbog jakih fortifikacijskih objekata, nije zauzeo, već je uništio pilanu sa skladištem.

⚔️ 19. 7. 1944. Jedinice Gorenjskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ miniranjem srušile tvornicu -Zabret- kod Kranja, koja je izrađivala avionske delove za nemačku vojsku.

⚔️ 19. 7. 1944. Delovi Gorenjskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ miniranjem srušili hotel -Park- na Bledu u kome su se nalazili štab nemačkog policijskog bataljona i uprava Gestapoa.

⚔️ 30. 7. 1944. GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao naredbu da se od Gorenjskog NOP odreda formiraju Škofjeloški i Kokrški NOP odred.

⚔️ 8. 8. 1944. Na železničkoj stanici u Jesenicama 3. minersko-sabotažna četa Gorenjskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ miniranjem srušila prostoriju nemačke železničke policije. Poginulo je 12 a teže je povređeno 6 nemačkih policajaca.

⚔️ 27. 8. 1944. U Gorenjskoj, na osnovu naredbe Štaba 9. korpusa NOVJ, od Gorenjskog NOP odreda formiran Škofjološki i Kokrški NOP odred. Tom naredbom je teritorija Gorenjske podeljena na dva operativna područja koja je razdvajala r. Sava.

⚔️ 24. 9. 1944. Šesnaesta slovenačka brigada -Jarko Prernrl Vojko- 31. divizije NOVJ zauzela uporište četničkog Gorenjskog odreda u s. Samotorci (kod Polhovog Gradeča). Zarobljen je komandir 3. čete tog četničkog odreda, dok je veći deo četnika, pod zaštitom mraka, uspeo pobeći, ostavivši i oružje (koje je izgorelo u uporištu).

Dokumenti

📜 Izveštaj komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 16 decembra 1941 god. komandi Druge armije o kretanju Gorenjskog bataljona i o potrebi mera opreze na italijansko-nemačkoj granici 

📜 Izveštaj komande Druge čete Drugog bataljona Prve grupe odreda od 18 maja 1942 god. štabu Gorenjskog odreda o stanju čete i o izvršenim akcijama

📜 Naredba Štaba Prve grupe slovenačkih partizanskih odreda od 14 jula 1942 god. Štabu Drugog bataljona Gorenjskog odreda o organizaciji bataljona i akciji u Bohinjskoj Dolini

📜 Naredba Štaba Prve grupe slovenačkih partizanskih odreda od 15 jula 1942 god. Štabu Prvog bataljona Gorenjskog odreda o zadacima novoformiranog bataljona

📜 Direktiva Pokrajinskog sekretarijata KPS za Gorenjsku od 7 decembra 1942 god. o zadacima partiske organizacije u partizanskim jedinicama Gorenjskog odreda

📜 Direktiva Pokrajinskog sekretarijata KP Slovenije za Gorenjsku od 7. decembra 1942. o zadacima partijske organizacije u Gorenjskom NOP odredu

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 20 januara 1943 god. Štabu Gorenjskog odreda za mobilizaciju i prelaz u ofanzivne akcije

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 6 februara 1943 god. za postavljenje komandanta Gorenjskog odreda

📜 Direktive Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18 februara 1943 god. Štabu Gorenjskog odreda o prameni vojne taktike i obučavanju novomobilisanih boraca

📜 Pregled akcija Gorenjskog odreda Treće operativne zone-Alpske od 7 januara do 25 februara 1943 godine

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 1 marta 1943 god. za postavljanje Štaba Gorenjskog odreda

📜 Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 3 maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o reorganizaciji Odreda i o mobilizaciji

📜 Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 5 maja 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Gorenjsku o akcijama Odreda u drugoj polovini aprila 1943 godine

📜 Naredba Štaba Gorenjskog odreda od 5 maja 1943 god. o mobilizaciji u Gorenjskoj

📜 Izveštaj sekretara partijske ćelije 1. čete 1. bataljona Gorenjskog NOP odreda od 11. maja 1943. Pokrajinskom komitetu KP Slovenije za Gorenjsku o stanju i radu ćelije

📜 Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 23 maja 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Gorenjsku o akciji na Bistricu na Dravi

📜 Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 27 juna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama Odreda u mesecu maju i junu

📜 Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 6 juna 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP Slovenije za Gorenjsku o komandnom sastavu bataljona

📜 Izveštaj sekretara Partijskog biroa 9. bataljona Gorenjskog NOP odreda od 25. juna 1943. o radu četnih ćelija u vremenu od 27. maja do 25. juna 1943. godine

📜 Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda o akcijama Odreda od 4 aprila do 17 jula 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 20 jula 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Gorenjsku o sastavu štabova bataljona

📜 Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 8 avgusta 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP Slovenije za Gorenjsku o formiranju novih jedinica Gorenjskog odreda

📜 Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 13 avgusta 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Gorenjsku o stanju i reorganizaciji Odreda

📜 Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 9 septembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Gorenjsku o stanju i akcijama Odreda od 15 avgusta do 1 septembra 1943 godine

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 15 septembra 1943 Štabu gorenjskog odreda o njegovim zadacima

📜 Uputstvo zamenika politkomesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18 septembra 1943 sekretaru FK KPS za Gorenjsku u vezi sa reorganizacijom Gorenjskog odreda

📜 Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Gorenjskog odreda od 8 oktobra 1943 Obaveštajnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o opštoj situaciji u Gorenjskoj i zapadnoj Koruškoj

📜 Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 17 oktobra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju odreda i njegovim akcijama u periodu od 15 septembra do 15 oktobra 1943

📜 Izveštaj obaveštajnog otseka Gorenjskog odreda od 22 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama i situaciji u Gorenjskoj

📜 Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 29 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akciji na železničku prugu kod Škofje Loke

📜 Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 30 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na nemačke automobile kod Zmineca i Seferta u Poljanskoj Dolini

📜 Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 4 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama odreda u vremenu od 15 oktobra do 1 novembra 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 25 novembra 1943 god. o situaciji u Gorenjskoj

📜 Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 4 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama u novembru 1943 i o stanju odreda

📜 Izveštaj Štaba Gorenjskog NOP odreda od 2. januara 1944. Pokrajinskom komitetu KPS za Gorenjsku od 28. decembra 1943. do 2. januara 1944. godine

📜 Izveštaj Štaba Gorenjskog NOP odreda od 6. januara 1944. Pokrajinskom komitetu KPS za Gorenjsku o borbenim dejstvima od 29. decembra 1943. do 6. januara 1944. godine

📜 Petnaestodnevni izveštaj Štaba Gorenjskog NOP odreda od 7. januara 1944. Pokrajinskom komitetu KPS za Gorenjsku o vojno-političkom stanju u Odredu

📜 Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 3. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju i aktivnosti Odreda u vremenu od 15. do 31. januara 1944. godine

📜 Izveštaj Štaba Gorenjskog NOP odreda od 7. marta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o reorganizaciji Odreda

📜 Izveštaj nemačke Zandarmerijske stanice Poljane od 25. marta 1944. komandantu Policije i Službe bezbednosti za Korušku i Kranjsku o borbi sa 1. četom 1. bataljona Gorenjskog NOP odreda

📜 Naredba Štaba Gorenjskog NOP odreda od 18. aprila 1944. za formiranje Manevarskog bataljona

📜 Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 11. maja 1944. Štabu Gorenjskog NOP odreda za uništenje transformatorske stanice u Crnučama i postavljanje protivtenkovskih prepreka na putu Železniki-Podbrdo

📜 Izveštaj štaba Gorenjskog NOP odreda od 5. juna 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o akcijama potčinjenih jedinica

📜 Izvešta i Štaba Gorenjskog NOP odreda od 13. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o diverzantskim akcijama potčinjenih jedinica

📜 Izveštaj Štaba Gorenjskog NOP odreda od 17. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o akcijama potčinjenih jedinica

📜 Izveštaj Štaba Gorenjskog NOP odreda od 18. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o proboju 2. i 4. bataljona iz okruženja

📜 lzveštaj štaba Gorenjskog NOP odreda od 28. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o izvedenim akcijama i stanju potčinjenih jedinica

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Gorenjskog NOP odreda od 6. jula 1944. zameniku političkog komesara glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju partijske organizacije i radu u odredu

📜 Naređenje Štaba Gorenjskog NOP odreda od 27. avgusta 1944. da se od formacijskog sastava Odreda formiraju Škofjeloški i Kokrški NOP odred

📜 Zapovest Štaba 31. NO divizije od 27. septembra 1944. Štabu 3. slovenačke NOU brigade Ivan Gradnik za napad na Notranjski i Gorenjski četnički odred

Fotografije

Povezane odrednice

Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Bela garda Zasede u oslobodilačkom ratu Vermaht u Jugoslaviji Notranjski partizanski odred Nemački zločini u Jugoslaviji Politički komesari u NOR-u 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Komunistička partija Slovenije Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Škofja Loka 7. slovenska udarna brigada France Prešeren Kokrški partizanski odred 9. slovenski korpus NOVJ Ustanak u Sloveniji 1941. 26. dalmatinska divizija NOVJ SKOJ Slovenska udarna brigada Matija Gubec Pohorski bataljon Partizanska taktika 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Italija u drugom svetskom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 3. udarna divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1944. Bled Gestapo 16. slovenska brigada Janko Premrl Vojko 6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik Dolomitski partizanski odred Jesenice 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Četnici u drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu 7. SS divizija Prinz Eugen Avijacija u oslobodilačkom ratu Kranj 31. slovenska divizija NOVJ Gorenjski četnički odred Borbe u Sloveniji 1942. Borbe u Sloveniji 1943. Glavni štab Slovenije