Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

Ustanak u Sloveniji 1941.

Za ovaj pojam je pronađeno 156 hronoloških zapisa, 245 dokumenata i 25 fotografija.

Događaji

⚔️ 27. 4. 1941. Na inicijativu CK KP Slovenije obrazovana Osvobodilna fronta (OF), u koju su, pored KPS, ušli: hrišćanski socijalisti, napredni članovi Sokola i kulturni radnici Slovenije.

⚔️ 0. 5. 1941. U Gracu održana konferencija nemačkih vojnih i civilnih tunkcionera iz okupiranog dela Slovenije, na kojoj je načelno odlučeno da se u Srbiju i Hrvatsku prinudno iseli oko 260.000 Slovenaca.

⚔️ 0. 5. 1941. Formiran Vojni komitet za jesenički srez, koji je pristupio organizovanju partizanskih grupa.

⚔️ 0. 5. 1941. Formiran Vojni komitet za kranjski srez.

⚔️ 0. 5. 1941. U Ljubljani izašao prvi ratni broj lista -Slovenski poročevalec-, informacijski vesnik OF Slovenije.

⚔️ 3. 5. 1941. Fašistička Italija anektirala i proglasila svojim sastavnim delom južni deo Slovenije, tzv. Ljubljansku provinciju.

⚔️ 3. 5. 1941. Fašistička Italija anektirala i proglasila svojim sastavnim delom južni deo Slovenije, tzv. Ljubljansku provinciju.

⚔️ 4. 5. 1941. Vođa Trećeg Rajha, Adolf Hitler izjavio da su nemačke snage u Jugoslaviji zarobile 6298 oficira i 337.864 podoficira i vojnika srpske i slovenačke narodnosti.

⚔️ 4. 5. 1941. Ljubljanski katolički biskup Rožman i grupa vođa slovenačkih buržoaskih partija uputila predsedniku vlade Kraljevine Italije Benitu Musoliniju zahvalnost povodom aneksije dela Slovenije od Italije.

⚔️ 27. 5. 1941. Na sastanku partijske organizacije Borovnice član CK KPS i CK KPJ Miha Marinko dao smernice za obrazovanje terenskih odbora OF, organizovanje SKOJ-a i pripremu oružanog ustanka u rejonu Borovnice.

⚔️ 27. 5. 1941. Od vrhova slovenačke reakcionarne buržoazije, Musolinijevim dekretom, naimenovan Savet (-Konzulta-), koji je radio protiv Osvobodilne fronte.

⚔️ 0. 6. 1941. Formirano Pokrajinsko povereništvo CK KPS za Gorenjsku. U Mariboru, na inicijativu PK KPS, formirana Pohorska partizanska grupa.

⚔️ 0. 6. 1941. Formiran Vojni komitet za Gorenjsku.

⚔️ 0. 6. 1941. Odlukom CK KPS formiran Vojni komitet za kamnički srez, koji je odmah pristupio organizovanju partizanskih grupa.

⚔️ 0. 6. 1941. Oko Črnomelja, Metlike, s. Semiča i s. Gradaca otpočelo formiranje partizanskih grupa.

⚔️ 1. 6. 1941. U Ljubljani otpočeo dvodnevni rad šire partijske konferencije CK KPS, na kojoj je donet zaključak o pripremama za ustanak u Sloveniji.

⚔️ 2. 6. 1941. Iz Slov. Bistrice krenuo prvi transport slovenačkog stanovništva koje nemačke vlasti preseljavaju u Srbiju.

⚔️ 15. 6. 1941. Održan prvi sastanak Vrhovnog plenuma OF koji su sačinjavali predstavnici svih grupa učlanjenih u OF.

⚔️ 22. 6. 1941. Na sednici CK KPS u Ljubljani formiran GŠ NOP odreda za Sloveniju, tada nazivan i Vrhovnim štabom (Vrhovnim poveljstvom), koji se sve do. maja 1942. nalazio u Ljubljani i odatle rukovodio ustankom.

⚔️ 22. 6. 1941. Povodom napada Nemačke na Sovjetski Savez, CK KPS izdao proglas slovenačkom narodu pozivajući ga da dotadašnji otpor pretvori u svenarodni rat protiv okupatora.

⚔️ 22. 6. 1941. Formiran Vojni komitet za Štajersku.

⚔️ 23. 6. 1941. Povodom nemačkog napada na SSSR, u selima Šmartnom, Kašelj u i Sostru (kod Ljubljane) održane demonstracije protiv italijanskog i nemačkog okupatora.

⚔️ 28. 6. 1941. Na Krasu, između s. Renča i s. Kostanjevice, održan sastanak rukovodilaca KP Italije za Goriško, na kome je odlučeno da se što pre uspostavi veza sa KPS i pristupi pripremama za oružani ustanak.

⚔️ 0. 7. 1941. GŠ NOP odreda za Sloveniju doneo Partizanski zakon, kojim se, pored prava i dužnosti partizana, regulišu ustrojstvo NOP odreda, zakletva, pozdrav, sud, kazne, itd.

⚔️ 0. 7. 1941. U s. Rasici i s. Dobenu (kod Ljubljane) na osnovu direktive Vojnog komiteta kamničkog sreza, formirane Rašička i Šmarnogorska partizanska grupa, koje su bile jezgro Rašičke čete.

⚔️ 0. 7. 1941. Na Ostrožnom (kod Celja), održan zajednički sastanak rukovodilaca celjske, trbovljanske i savinjske partijske organizacije, na kome su prenete direktive CK KPS i razrađeni planovi za oružanu akciju.

⚔️ 0. 7. 1941. Na Travnoj gori formirana Ribnička partizanska četa.

⚔️ 0. 7. 1941. Vojni komitet za kamnički srez organizovao pet partizanskih grupa - kamničku, dupličku, radomeljsku, mengešku i domžalsku - od kojih su kasnije formirane čete Kamničkog partizanskog bataljona.

⚔️ 0. 7. 1941. Od ilegalaca iz Vrhnike formirana Vrhnička partizanska grupa.

⚔️ 0. 7. 1941. Na Reservni (kod Celja) od celjskih komunista formirana Celjska partizanska četa.

⚔️ 1. 7. 1941. CK SKOJ-a izdao proglas -Sve za poraz fašističkih razbojnika! Sve za pobedu pravedne stvari Sovjetskog Saveza - za oslobođenje naših naroda!- U proglasu se omladina Jugoslavije poziva na jedinstvo, na otpor okupatoru i na spremnost za opšti narodni ustanak.

⚔️ 2. 7. 1941. Izvršni odbor OF uputio proglas slovenačkom narodu sa pozivom na oružanu borbu protiv okupatora.

⚔️ 8. 7. 1941. Na ž. st. u Ljubljani OF organizovala protivnemačke i protivtalijanske demonstracije povodom raseljavanja slovenačkog stanovništva. Demonstracije su dostigle vrhunac kada je naišao voz kojim su prevoženi Slovenci iz Gorenjske za Srbiju.

⚔️ 8. 7. 1941. Na Kremencu (kod Kostanjevice na Krasu) održana prva partijska konferencija za srez Goricu, na kojoj su donete odluke da otpočne obrazovanje odbora OF, prikupljanje oružja i formiranje partizanskih jedinica.

⚔️ 10. 7. 1941. U s. Renčama i s. Škrbini (kod Nove Gorice) obrazovani prvi odbori OF u Slovenačkom primorju.

⚔️ 11. 7. 1941. Slovenski poročevalec objavio članak -Na posao- sa pozivom: da se svaki član OF bori da ni parče gvožđa, ni mrvu hrane neprijatelj ne izvuče iz Slovenije; da neprijatelja ometa u organizaciji pozadine. 

⚔️ 12. 7. 1941. CK KPJ objavio proglas u smislu odluka donetih na sednici Politbiroa od 4. jula; svi narodi Jugoslavije se pozivaju da svoju zemlju pretvore u opsednutu tvrđavu za fašističke osvajače, a komunistima se nalaže da bez oklevanja organizuju NOP odrede i stanu na čelo narodnooslobodilačke borbe.

⚔️ 13. 7. 1941. U logoru na Ljubljanskom vrhu formirana minersko-sabotažna grupa sa zadatkom da ruši prugu Ljubljana-Rakek.

⚔️ 15. 7. 1941. Na Molniku (kod Ljubljane) formirana Molnička partizanska grupa.

⚔️ 16. 7. 1941. Na sastanku GŠ NOP odreda za Sloveniju doneta odluka da se od priprema, u duhu zaključaka sednice CK KPS od 22. juna, pređe na oružani ustanak. U tom cilju upućeni su na teren članovi GŠ i CK sa zadatkom da okružna partijska rukovodstva upoznaju sa odlukom i pomognu im u organizovanju ustanka.

⚔️ 16. 7. 1941. U dolini Besnice partizani Molničke partizanske grupe ubili nemačkog pograničnog vojnika.

⚔️ 17. 7. 1941. Na Sv. Mohoru (kod Kranja) održan sastanak na kome je instruktor CK KPS upoznao predstavnike Jeseničkog i Kranjskog OK KPS sa uputstvom za organizaciju partizanske vojske. Odlučeno da se 20. jula održi nov zajednički sastanak radi dalje organizacije pokreta i preduzimanja akcija.

⚔️ 18. 7. 1941. Rašička partizanska grupa napala automobil grofa Lazarinija. Za odmazdu nemačke vlasti streljale 5 talaca.

⚔️ 20. 7. 1941. Na osnovu odluke OK KPS za Celje, u blizini Št. Jurija (kod Celja) formirana Celjska partizanska grupa, koja je bila jezgro Celjske čete.

⚔️ 20. 7. 1941. Na Sv. Mohoru (kod Kranja) održan sastanak predstavnika Jeseničkog OK KPS sa instruktorom CK KPS na kome je odlučeno da se od postojećih grupa formiraju Jesenička, Kranjska i Jelovička partizanska četa, a radi objedinjavanja njihovog dejstva formiran je Štab bataljona -Ivan Cankar-.

⚔️ 22. 7. 1941. Otpočeli organizovani napadi partizanskih jedinica u Sloveniji na okupatorske vojnike i objekte. [Taj dan se praznuje kao Dan ustanka naroda Slovenije.]

⚔️ 23. 7. 1941. Od Molničke partizanske grupe formirana Molnička četa.

⚔️ 24. 7. 1941. Na Brdu, nedaleko od Rasice formirana Rašička partizanska četa.

⚔️ 25. 7. 1941. Na sastanku Vojnog komiteta kamničkog sreza formiran Štab Kamničkog partizanskog bataljona.

⚔️ 26. 7. 1941. Na sektoru Zalog-Litija nemačke i italijanske jedinice otpočele poteru većeg obima protiv partizana.

⚔️ 26. 7. 1941. Ispod Bukovice (između s. Griža i s. Petrovča - kod Celja) formirana Savinjska partizanska četa.

⚔️ 26. 7. 1941. Na Velikoj poljani (ispod Storžiča) formirana Tržičko-kranjska partizanska četa.

⚔️ 27. 7. 1941. Kod Kranja formirana 2. kranjska (Nartnikova) partizanska četa.

⚔️ 27. 7. 1941. Između s. Šmarja i s. Škofljice (kod Ljubljane) partizani minirali železničku prugu, a prekinuli tt veze između s. Škofljice i s. Rudnika.

⚔️ 28. 7. 1941. Na pl. Mežaklji formirana Jesenička partizanska četa (nazvana i Cankarevom četom).

⚔️ 28. 7. 1941. Na drugom sastanku Vrhovnog plenuma OF izabran Izvršni odbor i pripremljen proglas kojim se poziva narod na oružani otpor.

⚔️ 28. 7. 1941. Na r. Bistrici gorenjski partizani porušili tri mosta.

⚔️ 29. 7. 1941. Na Gradišču na pl. Jelovici na osnovu zaključaka sa sastanka održanog na Sv. Mohoru, formirana Jelovička partizanska četa.

⚔️ 0. 8. 1941. Na Brdu kod Ljubljane otpočeo rad ilegalne štamparije -Podmornica-, koja je štampala -Delo-, -Osvobodilnu frontu-, letke i drugo.

⚔️ 0. 8. 1941. U Ljubljani otpočela dejstva Službe obaveštavanja i bezbednosti (VOS) OF, koji je organizovala Partija za borbu protiv okupatora i kvislinga. Sastojala se od obaveštajne službe (OS) i službe bezbednosti (VS).

⚔️ 0. 8. 1941. Kod s. Prečne, od boraca iz Novog Mesta i Dolenjskih Toplica, formirana Novomeštanska partizanska četa.

⚔️ 0. 8. 1941. U Ljubljani izašao prvi ratni broj lista -Delo-, organa CK KP Slovenije.

⚔️ 0. 8. 1941. Od meštana iz s. Stične (kod Grosuplja) i okoline formirana Stiška partizanska četa.

⚔️ 1. 8. 1941. Na planini Mežaklji nemački vojnici izvršili neuspeo napad na Jeseničku partizansku četu.

⚔️ 1. 8. 1941. Na čemšeničkoj planini, od Trbovljanske i Zagorske grupe, formirana Revirska partizanska četa.

⚔️ 1. 8. 1941. U s. Cegelnici (kod Nakla) formirana l, kranjska partizanska četa.

⚔️ 2. 8. 1941. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj uputio generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu izveštaj o stanju NOB-a u Hrvatskoj i Sloveniji, o greškama CK KPH u početku ustanka i o merama za brži razvoj NOB-a u Hrvatskoj i Sloveniji.

⚔️ 5. 8. 1941. Na Vodičkoj pl. formiran Gorenjski partizanski bataljon, koji je imao i naziv: bataljon -Ivan Cankar-.

⚔️ 5. 8. 1941. Na Dobrči i pod Storžičem nemački vojnici razbili Tržičko-kranjsku partizansku četu. Preostali borci su do novembra dejstvovali po grupama kada su se priključili Gorenjskom partizanskom bataljonu.

⚔️ 8. 8. 1941. Partizani minirali prugu između Metlike i Crnomelja.

⚔️ 8. 8. 1941. Na Kotliču (sada: Partizanskom vrhu, na pl. Jelovici) Gorenjski partizanski bataljon vodio uspešnu borbu protiv 400 nemačkih vojnika naoružanih i teškim oružjem.

⚔️ 9. 8. 1941. Revirska partizanska četa napala posadu žand. st. u Zagorju i nanela joj gubitke.

⚔️ 9. 8. 1941. U Rožnoj Dolini u Ljubljani pripadnici službe VOS OF minirali železničku prugu.

⚔️ 11. 8. 1941. Celjska partizanska četa napala posadu nemačke žand. st. u s. Slivinici (kod Celja). Poginulo 6 a ranjen 1 nemački žandarm.

⚔️ 12. 8. 1941. U s. Tacenu (kod Ljubljane) Rašička partizanska četa zapalila nemački kamion.

⚔️ 15. 8. 1941. Na pl. Mokrecu, od dela Molničke partizanske čete, formirana Mokrečka partizanska četa.

⚔️ 17. 8. 1941. Na području Kamnika formiran Kamnički partizanski bataljon.

⚔️ 17. 8. 1941. U Mariboru, ovoga dana i sutradan, nemački vojnici streljali 13 rodoljuba, među kojima i sekretara PK KPS za Štajersku i člana CK KPS Slavka Šlandera i člana PK KPS za Štajersku Slavku Klavoru, narodne heroje.

⚔️ 30. 8. 1941. Deo Mokrečke partizanske čete izvršio neuspeo napad na karabinijersku stanicu na Turjaku (kod V. Lašče).

⚔️ 0. 9. 1941. Formirana Loška partizanska četa.

⚔️ 0. 9. 1941. U s. Zali (kod Cerknice) formiran 3 (nazivan i Krimski) partizanski bataljon Slovenije.

⚔️ 0. 9. 1941. Od Minersko-sabotažne grupe i novih boraca formirana Borovnička partizanska četa.

⚔️ 0. 9. 1941. U okolini Mokronoga formirana Mokronoška partizanska četa.

⚔️ 0. 9. 1941. Objavljena direktiva GŠ i CK KPS partizanskim jedinicama u vezi sa taktikom i daljim razvojem slovenačkih NOP odreda.

⚔️ 3. 9. 1941. U s. Duplici (kod Kamnika) Radomeljska partizanska četa zapalila fabriku nameštaja.

⚔️ 6. 9. 1941. Na putu Črnomelj - s. Griblje Belokranjska partizanska četa napala iz zasede grupu graničara i finansa i nanela joj gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena.

⚔️ 11. 9. 1941. U Ljubljani održan plenarni sastanak kulturnih radnika uključenih u OF. Doneta je odluka o -kulturnom molku- (-kulturnoj tišini-), tj. da prestane svaka aktivnost kulturnih radnika (objavljivanje romana, pesama, pozorišna aktivnost i dr.) dok traje okupacija.

⚔️ 11. 9. 1941. Naredbom visokog komesara za Ljubljansku pokrajinu uveden vanredni vojni sud i smrtna kazna.

⚔️ 13. 9. 1941. Kod s. Žiče (blizu Domžala) dve čete nemačkog 171. rezervnog policijskog bataljona opkolile Radomeljsku partizansku četu, ali se ona probila u Moravčanska brda.

⚔️ 14. 9. 1941. Sa pravaca s. Golog, s. Krvave Peči i s. Zapotoka otpočeo trodnevni koncentričan napad italijanskih vojnika na partizanski logor na pl. Mokrecu.

⚔️ 16. 9. 1941. U Ljubljani održana treća sednica Vrhovnog plenuma OF, na kojoj je rešeno da se Vrhovni plenum preimenuje u Slovenački narodnooslobodilački odbor (SNOO) i da se vojne snage slovenačkih NOP odreda uključe u NOP odrede Jugoslavije. Donete su odluke o narodnom porezu, Zajmu slobode i zaštiti slovenačkog naroda.

⚔️ 17. 9. 1941. Pohorska partizanska četa izvršila uspešan napad na žandarme i gestapovce u planinarskoj kući na Klopnom vrhu (na pl. Pohorju).

⚔️ 20. 9. 1941. Zbog napada Rašičke partizanske čete na nemački kamion između s. Gameljne i s. Rašice (kod Ljubljane), nemački vojnici zapalili s. Rasicu.

⚔️ 21. 9. 1941. Na Sv. Mohoru (kod Moravča) delovi nemačkog 171. rezervnog policijskog bataljona opkolili deo Moravčanske partizanske čete. Grupa od 12 boraca se uveče probila iz okruženja.

⚔️ 25. 9. 1941. Kod s. Brezovine (blizu Ljubljane) formirana Preserska partizanska četa.

⚔️ 26. 9. 1941. Na Podmolniku (kod Ljubljane), kao priznanje borcima Kamničkog partizanskog bataljona za uspešne borbe protiv nemačkog okupatora Boris Kidrič, u ime CK KPS i Izvršnog odbora OF predao zastave Radomeljskoj partizanskoj četi.

⚔️ 27. 9. 1941. Na brdu Rasici (kod Ljubljane) nemačke policijske jedinice razbile Rašičku partizansku četu. Ostatak čete se kasnije priključio Gorenjskom partizanskom bataljonu.

⚔️ 28. 9. 1941. U zatvoru u Begunjama (kod Radovljice), posle zverskog mučenja, nemačka policija umorila komandira Rašičke partizanske čete Staneta Koseča, narodnog heroja.

⚔️ 30. 9. 1941. U blizini Ljubljane, u borbi protiv nemačkih vojnika, poginuo komandir Rašičke partizanske čete, Maks Pečar, narodni heroj.

⚔️ 0. 10. 1941. Po odluci OK KPS za brežički okrug formirana Brežička partizanska četa.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Obaveštenje opunomoćenika Ministarstva spoljnih poslova Benclera od 6. maja 1941. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o preseljavanju Slovenaca iz južne štajerske i Kranjske u Srbiju 

📜 Izveštaj civilnog komesara Kočevskog okruga od 14. maja 1941. Civilnom komesarijatu za okupirane teritorije Slovenije u Ljubljani o sukobu sa antifašistima na Maloj gori kod Ribnice

📜 Izveštaj komandanta Pedesetdevete italijanske fašističke legije od 21 maja 1941 god. o razgovorima sa Visokim komesarom Ljubljanske pokrajine Emilijem Graziolijem o fašizaciji okupirane Slovenije

📜 Dopis komandanta 11. armijskog korpusa od 28. maja 1941. visokom komesaru Ljubljanske pokrajine o potrebi za boljom sa- radnjom karabinijera i vojnih komandi u operacijama čišćenja

📜 Zapisnik sa sednice nemačkog poslanstva u Zagrebu održane 4. juna 1941. pod vodstvom poslanika Kašea u vezi sa preseljavanjem Slovenaca iz Rajha u Hrvatsku i Srbiju, odnosno Srba iz Hrvatske u Srbiju

📜 Izveštaj nemačkog poslanika u Zagrebu od 4. juna 1941. ministruspoljnih poslova Rajha o rezultatima nemačko-ustaških razgovora o preseljenju Slovenaca i Srba i o statusu oblastiZemuna

📜 Naredjenje italijanske kraljevske kvesture u Ljubljani područnim organima od 5 juna 1941 god. o praćenju komunističke aktivnosti

📜 Izveštaj komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 14 juna 1941 god. komandi Druge armije o incidentu izmedju stanovnika i italijanskih vojnika u Golom kod Želimlja

📜 Obaveštenje italijanske karabinjerske komande u Logatecu od 16 juna 1941 god. područnim karabinjerskim stanicama o Osvobodilnoj fronti slovenačkog naroda

📜 Proglas CK KPJ povodom napada fašističke Nemačke na Sovjetski Savez

📜 Proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od 22 juna 1941 god. slovenačkom narodu

📜 Upozorenje komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa svim jedinicama korpusa od 23 juna 1941 god. o mogućim incidentima u vezi s objavom rata protiv SSSR

📜 Izveštaj komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa komandi Druge armije od 23 juna 1941 god. o demonstracijama u Šmartnom, Polju, Kašlju i Šoštrom i o incidentu u Vevčama i Sneberju

📜 Izveštaj komandanta sektora italijanskih karabinjera u Cerknici od 25 juna 1941 god. komandi Jedanaestog armiskog korpusa o nalasku letaka namenjenih italijanskim vojnicima

📜 Izveštaj komande Jedanaeste artiljeriske grupacije italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa komandi divizije Granatieri di Sardegna od 26 juna 1941 god. o komunističkoj delatnosti u zoni Vrhnike

📜 Naredjenje komande žandarmeriskog okruga Kranj žandarmeriskoj stanici u Jezerskom od 28 juna 1941 god o preseljavanju Slovenaca

📜 Pravila Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od sredine jula 1941 god. o ustrojstvu, radu i zadacima partizanskih odreda - Partizanski zakon

📜 Velika borba slobodoljubivih naroda protiv fašističkih razbojnika - članak druga Edvarda Kardelja od jula 1941 godine

📜 Proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od jula 1941 god. italijanskim vojnicima

📜 Naredjenje komande Jedanaestog italijanskog armiskog korpusa podredjenim komandantima od 1 jula 1941 god. o držanju okupacionih trupa prema stanovništvu

📜 Naredjenje nemačkog komandanta žandarmerije kod šefa civilne uprave za okupirano područje Koruške i Kranjske od 3 jula 1941 god. o upotrebi 181 rezervnog policiskog bataljona za kontrolu terena

📜 Izveštaj federalne komande centara fašističke partije visokom komesaru Ljubljanske pokrajine od 4 jula 1941 god. o pronalaženju letaka namenjenih italijanskim vojnicima

📜 Bilten obaveštajnog odeljenja komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 7 jula 1941 god. o situaciji u okupiranoj Sloveniji

📜 Izveštaj komande kraljevskih karabinjera Jedanaestog armiskog korpusa komandi karabinjera Druge armije od 7 jula 1941 god. o stanju kod stanovništva okupirane teritorije korpusa

📜 Izveštaj žandarmeriske stanice u Trbovlju komandantu policije bezbednosti u Donjoj Štajerskoj od 10 jula 1941 god. o ustanku trbovljanskih partizana

📜 Naredjenje komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa komandantima divizija od 10 jula 1941 god. o merama predostrožnosti povodom očekivanog ustanka

📜 Izveštaj žandarmeriske stanice Zagorje na Savi komandantu policije sigurnosti u Donjoj Štajerskoj od 11 jula 1941 god. povodom vesti o izbijanju ustanka

📜 Izveštaj komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa komandi Druge armije od 11 jula 1941 god. o merama predostrožnosti preduzetim povodom mogućnosti ustanka u Sloveniji

📜 Naredjenje komande italijanske divizije Isonzo podredjenim jedinicama od 11 jula 1941 god. o merama predostrožnosti povodom vesti o mogućnosti ustanka u Sloveniji

📜 Slovenski poročevalec od 11 jula 1941 god. o aktuelnim političkim i akcionim zadacima Osvobodilne fronte

📜 Naređenje Komande divizije „Granatijeri di Sardenja od 11. jula 1941. potčinjenim komandama o merama predostrožnosti povodom vesti o oružanom ustanku

📜 Bilten obaveštajnog odeljenja komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 12 jula 1941 god. o situaciji u okupiranoj Sloveniji

📜 Obaveštenje Komande 11. armijskog korpusa od 13. jula 1941. Visokom komesarijatu za Ljubljansku pokrajinu o eksplozivu nađenom na pruzi Sušak - Škrljevo

📜 Izveštaj komando italijanske Druge armije Generalštabu kraljevske italijanske vojske od 13 avgusta 1941 god. o sabotažama na okupiranoj teritoriji u julu i početkom avgusta

📜 Izveštaj žandarmeriske stanice u Trbovlju komandantu policije bez-bednosti u Donjoj Štajerskoj od 14 jula 1941 god. o pisanju parola i sabotažama u Trbovlju

📜 Izveštaj komande žandarmeriskog okruga Trbovlje komandantu žandarmerije kod šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 15 jula 1941 god. o akciji sabotaže i pisanju parola u Trbovlju

📜 Bilten obaveštajnog odeljenja komande Jedanaestog korpusa br. 16 od 17 jula 1941 god. o dogadjajima u Ljubljanskoj pokrajini i Sloveniji okupiranoj od Nemaca

📜 Izveštaj komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa komandi Druge armije od 30 jula 1941 god. o čišćenju zone Zalog - Podlipoglav - nemačko-italijanska granica povodom ubistva nemačkog graničara 19 jula 1941 god. u Pećaru

📜 Izveštaj komande karabinjera italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 23 jula 1941 god. komandi karabinjera Druge armije o otporu stanovništva u Ljubljanskoj pokrajini

📜 Izveštaj unutrašnje čete Četrnaestog bataljona kr. karabinjera Visokom komesarijatu od 23 jula 1941 god. o diverziji na civilnoj telegrafskoj liniji Ljubljana-Dravlje

📜 Naredjenje nemačkog komandanta policije bezbednosti Alpiske zone od 23 jula 1941 god. o suzbijanju antinemačke propagandne delatnosti u Donjoj Štajerskoj

📜 Slovenski poročevalec od 25 jula 1941 god. o uspesima narodnooslobodilačkog pokreta u Sloveniji

📜 Izveštaj Slovenskog poročevalca od 25 jula 1941 god. o akcijama slovenačkih partizana

📜 Bilten obaveštajnog odeljenja italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 25 jula 1941 god. o unutrašnjem položaju u okupiranoj Sloveniji

📜 Izveštaj Komande divizije „Granatijeri di Sardenja od 26. jula 1941. Komandi 11. armijskog korpusa o posedanju demarkacione linije od Save do Panske reke i čišćenju granične zone istočno od Ljubljane

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 28 jula 1941 god. o uvodjenju policiskog časa zbog delatnosti partizanskih jedinica

📜 Odluka šefa civilne uprave u okupiranim područjima Koruške i Kranjske od 29 jula 1941 god. o obrazovanju vanrednog suda protiv ustanika

📜 Naredjenje komande žandarmeriskog okruga Kranj svim žandarmeriskim stanicama u okrugu od 29 jula 1941 god. o pooštrenim merama bezbetìnosti žandarmerije zbog akcija sabotaže i atentata na organe bezbednosti

📜 Izveštaj komande spoljne čete Četrnaestog karabinjerskog bataljona u Ljubljani komandi Jedanaestog armiskog korpusa od 29 jula 1941 god. o diverziji na telefonskoj i telegrafskoj liniji Ljubljana-Kamnik

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 30 jula 1941 god. o streljanju deset članova sabotažne grupe u Krškom

📜 Bilten obaveštajnog odeljenja komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 31 jula 1941 god. o situaciji u okupiranoj Sloveniji

📜 Izveštaj komande samostalne kohorte italijanske željezničke milicije Visokom komesarijatu za Ljubljansku pokrajinu od 31 jula 1941 god. o diverziji na telefonskoj i telegrafskoj liniji izmedju Italije i Nemačke u blizini Ljubljane

📜 Za Osvobodilnu frontu slovenačkog naroda - članak druga Edvarda Kardelja od avgusta 1941 godine

📜 Direktivni članak Dela od kraja avgusta 1941 god. o zadacima političkih komesara u slovenačkim narodnooslobodilačkim odredima

📜 Pregled ljudstva Jedanaestog armiskog korpusa upotrebljenog za službu javne bezbednosti u Ljubljanskoj pokrajini u drugoj polovini jula i početkom avgusta 1941 godine

📜 Direktivni članak Dela od avgusta 1941. o zadacima političkih komesara u slovenačkim narodnooslobodilačkim odredima

📜 Izveštaj žandarmeriskog okruga Trbovlje komandantu žandarmerije kod šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 1 avgusta 1941 god. o akcijama sabotaže u okolini Trbovlja

📜 Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 1. avgusta 1941. o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji, Srbijii NDH

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 2 avgusta 1941 god. o streljanju četiri ustanika u Kamničkom srezu

📜 Proglas Vrhovnog plenuma Osvobodilne fronte slovenačkog naroda od 2 avgusta 1941 god. slovenačkom narodu

📜 Izveštaj člana Politbiroa Centralnog komiteta KPJ Edvarda Kardelja od 2 avgusta 1941 god. sekretaru Centralnog komiteta KPJ i Komandantu Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Hrvatskoj i Sloveniji

📜 Izveštaj Slovenskog poročevalca od 2 avgusta 1941 god. o diverzijama i uništavanju okupatorskih vojnika u Gorenjskoj i Ljubljanskoj pokrajini

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 5. avgusta 1941 god. o uništenju dela Kranjske čete u lovačkoj kući pod Storžičem

📜 Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 5. avgusta 1941. Rajhsfireru SS o vojno-političkoj situaciji u Donjoj Štajerskoj i u NDH

📜 Naredjenje komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa komandama divizija Granatieri di Sardegna i Isonzo od 6 avgusta 1941 god. o postavljanju noćnih zaseda u cilju sprečavanja diverzija na željezniškim linijama

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 6. avgusta 1941 god. o smrtnoj presudi i streljanju četiri Slovenaca u Begunjama

📜 Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 6. avgusta 1941. o akcijama i o merama odmazde na području Donje Štajerske

📜 Iz izvještaja komande Abvera u Beogradu o razvoju ustanka u Jugoslaviji početkom kolovoza 1941. godine

📜 Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 8. avgusta 1941. o akcijama partizana u Sloveniji

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 9 avgusta 1941 god. o streljanju deset talaca zbog ubistva jednog pripadnika nemačke policije sigurnosti

📜 Bilten obaveštajnog odeljenja komande Jedanaestog armiskog korpusa od 9 avgusta 1941 god. o akcijama diverzije i sabotaže u Ljubljanskoj pokrajini

📜 Uputstvo komande Jedanaestog armiskog korpusa od 9 avgusta 1941 god. podredjenim jedinicama o pooštravanju mera sigurnosti

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 10 avgusta 1941 god. o streljanju šest lica u Mariboru

📜 Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 10. avgusta 1941. o akcijama partizana na teritoriji Slovenije

📜 Bilten obaveštajnog odeljenja komande Jedanaestog armiskog korpusa od 10 septembra 1941 god. o unutrašnjoj situaciji u Ljubljanskoj pokrajini u drugoj polovini avgusta i početkom septembra

📜 Naredjenje nemačkog komandanta žandarmerije kod šefa civilne uprave za okupirano područje Koruške i Kranjske od 12 avgusta 1941 god. o dodeljivanju borbenih sektora policiskim bataljonima za borbu protiv partizana

📜 Izveštaj komande italijanske divizije Granatieri di Sardegna komandi Jedanaestog armiskog korpusa od 13 avgusta 1941 god. o diverzijama na vojnoj telefonskoj liniji izmedju Studenec-Iga i Škofljice

📜 Izveštaj Slovenskog poročevalca od 16 avgusta 1941 god. o diverzantskim akcijama i likvidacijama okupatorskih agenata i gestapovaca u Gorenjskoj u prvoj polovini meseca avgusta

📜 Izveštaj Štaba slovenačkih partizanskih odreda od 16 avgusta 1941 god. o borbi na Partizanskom Vrhu na Jelovici

📜 Izveštaj Slovenskog poročevalca od 16 avgusta 1941 god. o napadu Revirske čete na žandarmerisku stanicu u Zagorju

📜 Naredba nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj o3 16 avgusta 1941 god. o uvodjenju smrtne kazne

📜 Bilten obaveštajnog odeljenja komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 17 avgusta 1941 god. o diverzijama i sabotažama u Sloveniji okupiranoj od italijanskih trupa

📜 Izveštaj komande nemačkog 171 policiskog rezervnog bataljona zapovcidniku policije za bezbednost Alpiskc zone od 17 septembra 1941 god. o delatnosti bataljona od 9 avgusta do 5 septembra 1941 godine

📜 Izveštaj žandarmeriskog okruga Radovljica zameniku komandanta policije bezbednosti na okupiranom području Koruške i Kranjske od 19 avgusta 1941 god. o situaciji u Gorenskoj

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 20 avgusta 1941 god. o streljanju šest članova Partije 19 avgusta 1941 god

📜 Izveštaj karabinjerske stanice u Logatecu visokom komesarijatu Ljubljanske pokrajine od 21 avgusta 1941 god. o diverziji na telefonskoj i telegrafskoj liniji u blizini Preserja

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 22. avgusta 1941 god. o streljanju deset talaca povodom partizanskih akcija u Kamničkom srezu

📜 Izveštaj Slovenskog poročevalca od 23 avgusta 1941 god. o rezultatima oružanog ustanka u Gorenjskoj krajem jula 1941 god. i o akcijama u Štajerskoj

📜 Slovenski poročevalec od 23 avgusta 1941 god. o postignutim uspesima i perspektivama partizanskih odreda u Sloveniji

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 23. avgusta 1941 god. o vešanju komandira Kranjske čete Mi-lorada Stošića

📜 Izveštaj obaveštajnog odeljenja komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 23 avgusta 1941 god. o unutarnjoj situaciji u Ljubljanskoj pokrajini u mesecu avgustu

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 24 avgusta 1941 god. o streljanju pet talaca povodom napada na gestapovskog agenta Cirila Praprotnika

📜 Uputstva nemačkog komandanta policije za održavanje reda alpiske zone od 25 avgusta 1941 god. za borbu nemačke policije protiv partizana

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave o Donjoj Štajerskoj od 26. avgusta 1941 god. o streljanju trinaest talaca povodom napada na žandarmerisku stanicu u Ribnici i Zagorju

📜 Izveštaj žandarmeriskog okruga Trbovlje komandantu žandarmerije kod šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 27 avgusta 1941 god. o partizanskom napadu na rudničku separaciju i žandarmerisku stanicu u Zagorju

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 28 avgusta 1941 god. o streljanju pet talaca u Donjim Gorjama

📜 Uputstvo nemačkog komandanta angažovanih snaga kot šefa civilne uprave od 28 avgusta 1941 god. za borbu protiv partizana

📜 Izveštaj žandarmeriskog okruga Kamnik komandantu žandarmerije kod šefa civilne uprave za Korušku i Kranjsku od 29 avgusta 1941 god. o ustanku u Kamničkom srezu

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Koruškoj i Kranjskoj od 29 avgusta 1941 god. o streljanju pet talaca u Jaršama

📜 Izveštaj od 30 avgusta 1941 god. o napadu Pohorske čete na Ribnicu na Pohorju i Celjske čete na žandarme u Slivnici

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Deportacije Slovenaca Zagreb Ni zrno žita okupatoru! 11. italijanski armijski korpus Gorenjski partizanski odred Borbe u Sloveniji 1942. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu SSSR i Jugoslavija Slovenski poročevalec Vermaht u Jugoslaviji Škofja Loka Trbovlje Trst Borbe u Sloveniji 1944. Streljanja u oslobodilačkom ratu Narodno oslobodilački odbori Nemački zločini u Jugoslaviji Italijanski zločini u Jugoslaviji 1. štajerski partizanski bataljon Josip Broz Tito Slovenska Bistrica Dragoljub Draža Mihailović Črnomelj Ustaški zločini 1941. Ljubljana 21. pešadijska divizija Granatieri di Sardegna 2. štajerski partizanski bataljon Gestapo Kamnik Ustanak u Crnoj Gori 1941. Metlika Semič Partizanska taktika Cankarjev bataljon Centralni komitet KPJ Nemački zločini u Sloveniji 1941. Domžale Ustanak u Hrvatskoj 1941. Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Edvard Kardelj SKOJ Četnici u ustanku Ustanak u Srbiji 1941. Osvobodilna fronta Sušak Ustanak u NDH Emilio Grazioli Celje Kranj Nova Gorica Politički komesari u NOR-u Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu 2. italijanska armija Italija u drugom svetskom ratu 14. pešadijska divizija Isonzo Štampa u ratu Ilegala u ratu Vrhovni štab NOVJ Aprilski rat Borbe u Sloveniji 1943. Bled Gregorij Rožman Benito Mussolini Zarobljenici u ratu Glavni štab Slovenije Diverzije u oslobodilačkom ratu 7. slovenski korpus NOVJ Brežice Četnici u drugom svetskom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Maribor Komunistička partija Slovenije Omladina u ratu Narodni heroji Jugoslavije