Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Celje u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 48 hronoloških zapisa, 46 dokumenata i 13 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 4. 1941. Delovi 1. brdske divizije nemačkog 49. brdskog korpusa zauzeli Celje.

⚔️ 0. 7. 1941. Na Ostrožnom (kod Celja), održan zajednički sastanak rukovodilaca celjske, trbovljanske i savinjske partijske organizacije, na kome su prenete direktive CK KPS i razrađeni planovi za oružanu akciju.

⚔️ 0. 7. 1941. Na Reservni (kod Celja) od celjskih komunista formirana Celjska partizanska četa.

⚔️ 20. 7. 1941. Na osnovu odluke OK KPS za Celje, u blizini Št. Jurija (kod Celja) formirana Celjska partizanska grupa, koja je bila jezgro Celjske čete.

⚔️ 26. 7. 1941. Ispod Bukovice (između s. Griža i s. Petrovča - kod Celja) formirana Savinjska partizanska četa.

⚔️ 11. 8. 1941. Celjska partizanska četa napala posadu nemačke žand. st. u s. Slivinici (kod Celja). Poginulo 6 a ranjen 1 nemački žandarm.

⚔️ 1. 11. 1941. Kod s. Sv. Helene (blizu Celja) 1. štajerski partizanski bataljon vodio borbe protiv nemačkih policijskih snaga. U borbi je poginuo puškomitraljezac Pohorske partizanske čete Angel Besednjak Don, narodni heroj.

⚔️ 10. 9. 1942. Formiran 1. bataljon Kozjanskog NOP odreda i upućen na područje Zidani Most - Celje - Ptuj.

⚔️ 31. 10. 1942. Na Čreti (na pl. Menini, kod Celja) nemačke jedinice opkolile logor 1. bataljona Savinjskog NOP odreda. Bataljon se jurišem probio iz obruča i neprijatelju naneo gubitke, dok sam nije imao žrtava.

⚔️ 14. 2. 1944. Severoistočno od Celja 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vodila tešku borbu protiv nemačkih jedinica koje su se sa pravca Sv. Jurija nadirale ka s. Dramlje. Divizija se uveče, preko druma Slovenske Konjice - Vojnik, probila na odsek s. Lindek - M. gora, gde je ponovo okružena.

⚔️ 15. 2. 1944. Na prostoriji s. Lindek - M. gora (kod Celja) jedinice 14. divizije NOVJ vodila teške borbe u okruženju a uveče se preko s. Trnovlja, s. Zgornje Socke i r. Hudinje probile na pl. Paški Kozjak, razbivši jaku nemačku zasedu na putu Vojnik-Vitanje.

⚔️ 0. 3. 1944. Na pl. Bohoru, od Kozjanske čete, formiran Kozjanski partizanski bataljon, sa operativnim područjem između reka Sutle, Save i Savinje i pruge Celje-Rogatec.

⚔️ 16. 3. 1944. Kod ž. st. Poljčane 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije minirala železničku prugu Celje-Maribor. Prilikom eksplozije uništena su 4 vagona nemačkog transportnog voza, a ostali vagoni su oštećeni. Poginulo je oko 160 nemačkih vojnika.

⚔️ 8. 5. 1944. U s. Svetini (kod Celja) 2. bataljon Kozjanskog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napao nemačku posadu. U kraćoj borbi je poginuo komandir posade, dok su se 3 nemačka vojnika predala. Bataljon je zaplenio 37 pušaka i oslobodio 8 političkih zatvorenika.

⚔️ 1. 6. 1944. Na putu s. Vojnik - s. Arja Vas (kod Celja) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ napala i uništila 1 kamion i zaplenila 1 p. mitraljez i 3 puške, a zatim se, zbog pristiglih pojačanja neprijatelju, povukla ka s. Prelski (kod Vojnika).

⚔️ 18. 6. 1944. Druga slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ uništila obezbeđenje tunela kod s. Lipoglava (na pruzi Celje-Maribor) i minirala tunel; 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- na više mesta porušila železničku prugu Celje - s. Sv. Jurij; 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- miniranjem znatno oštetila železnički most kod s. Zbelova.

⚔️ 20. 6. 1944. Kod s. Svetelke (blizu Celja) 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ napala nemačku kolonu koja je nadirala iz Celja. Posle dvočasovne borbe ona je kolonu odbacila u polazni garnizon.

⚔️ 20. 6. 1944. Kod s. Svetine (blizu Celja) 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačkih snaga koje su u dve kolone nadirile na njene položaje. Brigada se zatim, zbog nepovoljnih položaja, povukla ka s. Požnici, gde je, posle višečasovne borbe, razbila neprijatelja i naterala ga u bekstvo ka Celju.

⚔️ 6. 7. 1944. Posle kraće borbe Kozjanski NOP odred 4. operativne zone NOV i PO Slovenije zauzeo šand. st. u s. Slivnici (kod Celja), zarobio 16 žandarma i zaplenio 40 pušaka i 2 automata.

⚔️ 18. 7. 1944. Kod s. Pokojnika (na pl. Bohoru) jake nemačke snage iz Krškog, Sevnice, Celja i Rogaške Slatine napale 3. bataljon Kozjanskog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije. Posle jednodnevne teške borbe bataljon se, nanevši neprijatelju znatne gubitke, povukao na nove položaje iznad s. Zagorja.

⚔️ 19. 7. 1944. Da bi vezala deo nemačkih snaga koje su napadale jedinice Kozjanskog NOP odreda na Pokojniku, 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ zauzela neprijateljsko uporište s. Sv. Jurij (kod Celja), gde je zaplenila 73 puške, preko 500 pari odela i drugu opremu.

⚔️ 31. 7. 1944. Trinaesta slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ zauzela nemačko uporište u s. Št. Juriu (kod Celja), jačine 30 vojnika. Posle kraće borbe poginulo je 7 nemačkih vojnika, a zarobljen je jedan dok je ostatak pobegao u Celje.

⚔️ 8. 8. 1944. Na položajima s. Hrastnik - s. Zgornje Slemene (kod Celja) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- i 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vodile tešku borbu protiv nemačkih kolona koje su iz Slovenskih Konjica nadirale na Konjičku goru. Pred veče, posle više uzastopnih juriša, nemačke su kolone, uz velike gubitke, odbačene u s. Frankolovo i s. Slovenske Konjice.

⚔️ 10. 8. 1944. Prva slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ napala nema] čko uporište u s. Šmarju pri Jelšah (kod Celja). Zbog brze intervencije jakih nemačkih snaga iz s. Grobelna, koje su probile položaje 13, slovenačke brigade -Mirko Bračič-, uništena je samo železnička stanica i oslobođena su 23 politička zatvorenika, dok se posada uporišta nije mogla savladati.

⚔️ 27. 8. 1944. U rejonu s. Zgornjih Slemena (kod Celja) 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vSdila višečasovnu oštru borbu protiv nemačkih kolona iz Celja, Vojnika i s. Frankolova, a zatim se preko s. Pletovarja prebacila na pl. Boč.

⚔️ 11. 9. 1944. U s. Braslovčama (kod Celja) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala nemačku posadu. Brigada se posle višečasovnih noćnih borbi morala, zbog prodora jake nemačke motorizovane kolone iz Celja, povući na pl. Dobrovlje u rejon Stari Grad - Strnad.

⚔️ 12. 9. 1944. U oštrim borbama 3. bataljon 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ zauzeo nemačko uporište u s. Letušu (kod Mozirja). Bataljon je istovremeno vodio borbe i protiv neprijateljske kolone koja je iz Celja nadirala u pomoć opkoljenoj posadi. Gubici neprijatelja: 8 poginulih, 12 ranjenih i 41 zarobljen. Zaplenjena je velika količina oružja i opreme.

⚔️ 16. 9. 1944. Posle jednočasovne borbe 2. bataljon 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ uništio obezbeđenje krcčane Pečovnik (kod Celja), srušio upravnu zgradu i garažu (sa 4 kamiona), zaplenio 7 pušaka i 4 automata i mobilisao 79 radnika. Tom prilikom je poginulo 7 nemačkih vojnika.

⚔️ 21. 9. 1944. Zbog uspešnih akcija jedinica 4. operativne zone NOV i PO Slovenije na železničkim komunikacijama Maribor-Celje, Maribor-Dravograd i Celje-Dravograd, nemačke snage otpočele napade širih razmera na prostoriji Pohorja, da bi snage 4. operativne zone odbacio od tih saobraćajnih arterija.

⚔️ 27. 9. 1944. Iznenadnim napadom 3. bataljon 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ zauzeo nemačko uporište u s. Jagaru kod Prsgerskog, zarobivši posadu, jačine 16 ljudi, koja je obezbeđvala železničku prugu Celje-Maribor i zaplenivši 19 pušaka, 2 p. mitraljeza i drugu opremu.

⚔️ 22. 10. 1944. U Gornjem Gradu održano prvo zasedanje Okružne NO skupštine za okrug Celje.

⚔️ 4. 11. 1944. Iz Celja i Slovenske Bistrice jedinice ojačanog nemačkog 18. brdskog lovačkog puka -Trek- otpočele napade na 2. slovenačku udarnu brigadu -Ljubo Šercer- 14. udarne divizije NOVJ na položajima Sv. Areh - s. Ribnica na Pohorju. Brigada je 10. novembra, u oštrim borbama, uspela da izbegne okruženje i da se prebaci na zapadni deo pl. Pohorja, nanevši neprijatelju znatne gubitke.

⚔️ 7. 11. 1944. U s. Okonini (kod Mozirja) otpočeo rad skuoštine aktivista OF za okrug Celje. Na dvodnevnom zasedanju analiziran je dotadašnji rad i uspeh, pa su postavljeni zadaci u pogledu još šire političke aktivnosti stanovništva, i njegove mobilizacije za borbu protiv okupatora. Izabran je Plenum okružnog odbora OF Celje.

⚔️ 11. 11. 1944. Između s. Gomilskog i s. Zaleca 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. udarne divizije NOVJ srušila 4 betonska i 3 drvena mosta na r. Savinji i r. Bolski u Donjoj savinjskoj dolini i time za duže vreme onemogućila saobraćaj putem Celje-Ljubljana.

⚔️ 30. 11. 1944. Kod s. Resnika (blizu Vitanja) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. udarne divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačkih snaga iz Celja i nanela im znatne gubitke.

⚔️ 4. 12. 1944. Iz Celja, Šoštanja, Črne i Železne Kaple snage nemačkog 18. landesšicen puka i 18. brdskog lovačkog puka -Trek- i delovi 13. 17. i 25. SS policijskog puka otpočeli opšti napad na oslobođenu teritoriju u Gornjoj savinjskoj dolini. Posle četvorodnevnih borbi jedinice 14, udarne divizije NOVJ povukle su se od komunikacija i, napuštajući frontalnu odbranu slobodne teritorije, iznenadnim napadima na pojedine kolone nanosile neprijatelju znatne gubitke.

⚔️ 15. 12. 1944. Iz zatvora -Stari pisker- u Celju 4 politička aktivista OF oslobodili 360 zatvorenika, među kojima se nalazio veći broj pripadnika OF koje su nemačke vlasti osudile na smrt.

⚔️ 29. 12. 1944. Između ž. st. Ponikve i ž. st. Dobovec (na pruzi Celje-Maribor) 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14 udarne divizije NOVJ uništila nemački transportni voz, zaplenivši veće količine materijala i opreme. Zarobljeno je 6 sprevodnika voza, a broj poginulih nije utvrđen.

⚔️ 2. 1. 1945. Kod s. Verpeta (na putu Celje - Slov. Konjice) 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ napala iz zasede nemačku auto-kolonu, uništila putnički auto i 3 kamiona natovarena municijom, a potom se povukla na pl. Konjišku goru.

⚔️ 11. 1. 1945. U blizini s. Spodnjih Siemena i s. Jazbina delovi nemačkog 18. brdskog lovačkog puka -Trek- iz Celja i Slov. Konjica napali 13. slovenačku udarnu brigadu 14. divizije NOVJ. Brigada se posle višečasovne borbe probila kroz nemačke obruče u pravcu s. Tolstog Vrha.

⚔️ 9. 2. 1945. Kod s. Stranice (na putu Slov. Konjice - Celje) 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ napala iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i uništila 2 putnička automobila i kamion. Poginuli su 4 nemačka oficira, 4 policajca i nemački inspektor za utvrđenje Jugoistoka.

⚔️ 5. 4. 1945. U s. Štorama (kod Celja) posada nemačke protivavionske baterije, jačine 65 ljudi mađarske i austrijske narodnosti, onesposobila oruđa i sa celokupnim ličnim naoružanjem i opremom prešla na stranu jedinica JA.

⚔️ 16. 4. 1945. U s. Vojniku (kod Celja) delovi 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije JA napali nemačku posadu i posle kraće borbe zarobili 14 vojnika, dok je 1 poginuo.

⚔️ 24. 4. 1945. U s. Križnom Vrhu (kod Slov. Bistrice) 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. divizije JA napala nemačku jedinicu koja je obezbeđivala prugu Celje-Maribor. Bez otpora se predalo 25 nemačkih vojnika. Plen: teški minobacač, 10 automata, 120 pušaka i sva oprema.

⚔️ 10. 5. 1945. U s. Radmirju 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone Slovenije razoružala nemačku motorizovanu kolonu, zatim se, po podne, zaplenjenim motornim vozilima prebacila u Celje, preuzela vlast i pristupila razoružavanju nemačko-ustaških snaga. Zaplenjeno je 40 topova, 200 motornih vozila i velika količina oružja i druge ratne opreme.

⚔️ 12. 5. 1945. Da bi se sprečavao prelaz glavnine ustaških snaga preko jugoslovensko-austrijske granice, Štab 3. armije JA naredio 17. udarnoj diviziji: da iz rejona Slov. Bistrice krene prema Dravogradu i zatvori odstupni pravac Celje-Dravograd; 51. udarnoj diviziji: da se iz Maribora železnicom prebaci u Dravograd i na granici pojača 6. udarnu brigadu 36. udarne divizije; 40. udarnoj diviziji: da se iz rejona Slov. Bistrice prebaci u Maribor; 12. udarnoj diviziji: da produži pokret preko jugoslovensko-austrijske granice i razmesti se u rejonu Glajhštetena (u Austriji); 36. udarnoj diviziji: da se dve njene brigade razmeste u rejonu Lipnice (u Austriji).

⚔️ 12. 5. 1945. Okružene ustaške snage u rejonu Krško-Podsreda, posle dvodnevnih borbi protiv jedinica 21. udarne divizije 1. armije JA, probile se u pravcu Celja i Šmarja pretrpevši gubitke od oko 480 mrtvih i 1270 zarobljenih. Jedinice JA su imale 66 mrtvih i 133 ranjena.

⚔️ 14. 5. 1945. Delovi 3. armije JA, 14 udarne divizije JA i 4. operativne zone Slovenije posle dvodnevnih borbi oslobodili Slovenj-Gradec i Guštanj i u rejonu Celja, Šoštanja, Slovenj-Gradeca i Dravograda primorali nemačku i ustaško-četničku grupaciju (oko 30.000 vojnika, podoficira i oficira) da položi oružje. Zaplenjeno je preko 300 motornih vozila, 1300 automatskih oruđa, oko 4500 pušaka, 36 radio-stanica i velika količina druge ratne opreme.

Dokumenti

📜 Izveštaj od 30 avgusta 1941 god. o napadu Pohorske čete na Ribnicu na Pohorju i Celjske čete na žandarme u Slivnici

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 4 septembra 1941 god. o streljanju deset talaca u Celju

📜 Izveštaj Slovenskog poročevalca od 20 septembra 1941 god. o borbama i akcijama Pohorske, Celjske i Revirske čete u mesecu septembru 1941 godine

📜 Izveštaj komandanta puka Wehrmannschafta Celje-Zapad od 10 oktobra 1941 god. komandantu Wehrmannschafta u Mariboru pukovniku Blaschu o napadu Prvog štajerskog bataljona na Šoštanj

📜 Izveštaj žandarmeriske stanice u Celju od 11 avgusta 1942 god. o napadu Prvog štajerskog partizanskog bataljona na uređaje rudnika Liboje

📜 Zapovest zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 8 jula 1943 god. za akciju u Srezu Celje

📜 Saopštenje zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 23 avgusta 1943 god. o završetku akcije poternih odeljenja u Srezu Celje

📜 Pregled aktivnosti partizana u vremenu od 1 do 30 novembra 1943 god. sastavljen u Zemaljskom savetu u Celju

📜 Izveštaj nemačkog žandarmerijskog okruga Celje od 9. januara 1944. o sukobu sa partizanima kod Raztoka

📜 Izveštaj vođe Vermanšafta iz Velikog Vrha od 17. januara 1944. Komandi Vermanšafta Celje o akciji partizana u selu Gorenje

📜 Izveštaj železničke stanice Laško od 22. januara 1944. o miniranju pruge na odseku Celje-Laško

📜 Izvod iz policijskog pregleda aktivnosti jedinica 4. operativne zone Slovenije tokom februara 1944. u okrugu Celje

📜 Izvod iz policijskog pregleda o aktivnosti jedinica 4. operativne zone Slovenije u okrugu Celje za mart 1944. godine

📜 Naređenje Štaba 14. divizije od 18. aprila 1944. štabovima 2. slovenačke NOU brigade Ljubo Šercer i 13. slovenačke NO brigade Mirko Bračič za izvođenje akcija na pruzi Celje-Dravograd

📜 Izveštaj komandira 1. čete Vermanšafta Celje - istok od 18. aprila 1844. Komandi 3. vermanšait-bataljona o borbi protiv partizana na Maloj Gori

📜 Izveštaj komadira 1. čete Vermanšafta Celje-zapad od 2. maja 1944. komandantu 3. bataljona Vermanšafta o paljenju baraka kod Nazarja

📜 Izveštaj komandira 3. čete Vermanšafta Celje-istok od 14. maja 1944. komandantu 3. vermanšaft-bataljona o prepadima partizanskih patrola u okolini Velenja

📜 Izveštaj 1. alarmne čete Celje-istok od 6. juna 1944. Komandi 3. bataljona Vermanšaft-puka Donja Štajerska o borbi koju je vodila protiv jedinica NOVJ u rejonu Šmihela

📜 Izveštaj Sreske žandarmerije Trbovlje od 6. juna 1944. Okružnoj žandarmeriji Celje o napadu jedinica NOVJ na Polšnik i Podkum

📜 Izveštaj Sreske žandarmerije Trbovlje od 6. juna 1944. Okružnoj žandarmeriji Celje o napadu jedinica NOVJ na žandarmerijsku ispostavu Sv. Katarina (Čeče)

📜 Izveštaj Sreske žandarmerije Trbovlje od 7. juna 1944. Okružnoj žandarmeriji Celje o napadu jedinica NOVJ na uporište Sv. Jurij (Podkum)

📜 Izveštaj Sreske žandarmerije Trbovlje od 7. juna 1944. Okružnoj žandarmeriji Celje o napadu jedinica NOVJ na uporište i rudnička postrojenja u Hrastniku

📜 Izveštaj Sreske žandarmerije Trbovlje od 11. juna 1944. Okružnoj žandarmeriji Celje o napadu partizana na Žandarmerijsku stanicu Jurklošter

📜 Izvod iz pregleda pokrajinskog savetnika u Celju o aktivnosti jedinica NOVJ na teritoriji Štajerske od 1. do 30. juna 1944. godine

📜 Izveštaj zastupnika komandanta Sreske žandarmerije Trbovlje od 8. jula 1944. Komandi okružne žandarmerije Celje o gubicima koje je žandarmerijska patrola ispostave Sv. Katarina pretrpela kod mesta Čeče

📜 Izvod iz ratnog dnevnika 18. landesšicen-puka u Celju o aktivnosti jedinica NOVJ od 1. juna do 15. jula 1944. na teritoriji Štajerske i okupatorsko-kvislinškim pothvatima

📜 Izveštaj 1. alarmne čete Celje-zapad od 16. jula 1944. Trećem bataljonu Vermanšaft-puka Donja Štajerska o borbi sa snagama NOV u rejonu Svetine

📜 Izveštaj zamenika zonderfirera 3. alarmne čete Celje-istok od 31. jula 1944. o napadu partizana na Loku pri Žusmu

📜 Pregled Pokrajinskog savetnika u Celju o aktivnosti jedinica 4. operativne zone Slovenije od 1. do 31. jula 1944. na teritoriji Štajerske

📜 Izveštaj komandira 1. alarmne čete Celje-istok od 1. avgusta 1944. Štabu 3. bataljona Vermanšaft-puka Donja Štajerska o napadu na uporište Rečica ob Savinji

📜 Izveštaj komandira 1. alarmne čete Celje-istok od 2. avgusta 1944. o stanju u uporištu Rečica ob Savinji i o traženju da se ono napusti

📜 Izveštaj komandira 1. alarmne čete Celje-istok od 6. avgusta 1944. Štabu 3. bataljona Vermanšaft-puka Donja Štajerska o borbama u okolini Mozirja i odlaska Cete u Letuš

📜 Izvod iz Ratnog dnevnika 18. landesšicen-puka u Celju o aktivnosti u vremenu od 17. jula do 11. avgusta 1944. godine

📜 Izveštaj komandanta Sreske žandarmerije Trbovlje od 14. avgusta 1944. Okružnoj žandarmeriji Celje o prepadu na Hrastnik

📜 Izveštaj komandira 1. alarmne čete Celje-zapad od 24. avgusta 1944. Štabu 3. bataljona Vermanšaft-puka Donja Štajerska o zaprečavanju druma Celje-Vransko

📜 Izveštaj Šajber Jožefa iz 2. alarmne čete Celje-istok od 29. avgusta 1944. o napadu na uporište Luče

📜 Predlog komandanta 611. landesšicen-bataljona od 12. septembra 1944. o merama za regulisanje saobraćaja na pruzi Celje-Velenje

📜 Izveštaj komandira 2. alarmne čete Celje od 14. novembra 1944. komandantu 3. bataljona Vermanšaft-puka Donja štajerska o napadu na uporište Buče

📜 Izveštaj komandira 2. alarmne čete Celje od 24. novembra 1944. komandantu 3. bataljona Vermanšaft-puka Donja Štajerska o borbenoj aktivnosti čete

📜 Izveštaj komandira Žandarmerijske stanice Ponikva od 30. decembra 1944. Sreskoj žandarmeriji u Celju o napadu na transportni voz između Ponikve i Doboveca

📜 Izveštaj Štaba 13. slovenačke NOU brigade Mirko Bračič od 10. februara 1945. Štabu 14. NOU divizije o napadu na neprijateljeve automobile kod Stranica, na drumu Celje - Slovenske Konjice

📜 Izveštaj komandanta Sreske žandarmerije u Trbovlju od 20. marta 1945. Okružnoj žandarmeriji u Celju o situaciji na području sreza

📜 Zapovest Štaba 11. udarne divizije JA od 9. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje neprijatelja ka Celju

📜 Naređenje Štaba 1. armije JA od 10. maja 1945. štabovima pot-činjenih divizija za gonjenje neprijatelja prema Celju i čišćenje Zagrebačke gore

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 13. maja 1945. Štabu 1. armije za upućivanje jedinica iz Celja prema Soštanju i Slovenjgradecu radi sadejstva 3. armiji za razoružanje i sprečavanje izvlačenja ustaškočetničke grupacije u Austriju

📜 Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Šlander od 18. maja 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o dejstvu brigade u rejonu Celja i Labota

Fotografije

Povezane odrednice

Trbovlje Diverzije u oslobodilačkom ratu Blajburška operacija Četnici u drugom svetskom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1944. 13. slovenska udarna brigada Mirko Bračič 9. crnogorska udarna brigada Narodni heroji Jugoslavije 21. srpska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1942. 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič 40. slavonska divizija NOVJ 17. istočnobosanska divizija NOVJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 12. slavonska divizija NOVJ Ljubno Avijacija u oslobodilačkom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Aprilski rat Zarobljenici u ratu Trst 1. brdska divizija Vermahta 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek Nemački zločini u Sloveniji 1941. Mađarska u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Savinjski partizanski odred Vermaht u Jugoslaviji 6. vojvođanska udarna brigada Nemački zločini u Jugoslaviji 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Slovenski poročevalec 1. štajerski partizanski bataljon Velenje Ptuj Borbe u Hrvatskoj 1945. 3. udarna divizija NOVJ 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander 14. slovenska divizija NOVJ 11. krajiška divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu 36. vojvođanska divizija NOVJ Logor Aušvic Slovenska Bistrica Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Maribor 51. makedonska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. SKOJ Borbe u Sloveniji 1943. Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Ustanak u Sloveniji 1941. Streljanja u oslobodilačkom ratu Osvobodilna fronta